Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-FRB-D1-S-02
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe 2 sem. Finanse i rachunkowość w biznesie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Zawada
Prowadzący grup: Marcin Gajdos, Marcin Zawada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami miar statystycznych, które są wykorzystywane do opisu struktury zbiorowości, analizy dynamiki zjawisk oraz analizy współzależności zjawisk o charakterze społeczno-ekonomicznym, a także wykształcenie umiejętności samodzielnego wyznaczania tychże mierników.

C2. Wykształcenie zdolności samodzielnej interpretacji oraz weryfikacji merytorycznej uzyskanych wyników obliczeń empirycznych stanowiących podstawę do przeprowadzenia analizy struktury zbiorowości generalnej, analizy dynamiki zjawisk oraz analizy współzależności zjawisk o charakterze społeczno-ekonomicznym.

C3. Zapoznanie studentów z elementami rachunku prawdopodobieństwa oraz podstawowymi metodami wnioskowania statystycznego.

C4. Wykształcenie kompetencji do samodzielnego przeprowadzania wszechstronnej analizy zjawisk o charakterze ekonomiczno-społecznym z wykorzystaniem poznanych metod statystycznych oraz reguł wnioskowania statystycznego.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student powinien znać podstawy analizy matematycznej.

2. Student powinien identyfikować i rozumieć podstawowe terminy z zakresu nauk społeczno-ekonomicznych.

3. Student powinien planować procedury obliczeniowe oraz wykorzystywać zdobyte umiejętności pracy z różnymi pakietami obliczeniowymi.

4. Student powinien umieć organizować samodzielnie pracę z zachowaniem zasad logicznego

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Suchecka J., Metody statystyczne: zarys teorii i zadania, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Wydanie II, Częstochowa, 2003.

2. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2011.

Literatura uzupełniająca:

3. Piłatowska M., Repetytorium ze statystyki, PWE, Warszawa 2006.

4. Luszniewicz A., Słaby T., Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA.PL. Teoria i praktyka. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2008.

5. Szajt M., Przestrzeń w badaniach ekonomicznych, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarzadzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Zawada
Prowadzący grup: Marcin Gajdos, Agnieszka Strzelecka, Marcin Zawada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami statystycznymi, które są wykorzystywane do opisu struktury zbiorowości generalnej, analizy współzależności zjawisk oraz analizy dynamiki zjawisk o charakterze społeczno-ekonomicznym.

C2. Wykształcenie kompetencji do samodzielnego obliczania i interpretowania wartości mierników statystycznych oraz stosowania reguł wnioskowania statystycznego w celu identyfikacji prawidłowości zachodzących w populacji generalnej.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student powinien znać podstawy analizy matematycznej.

2. Student powinien identyfikować i rozumieć podstawowe terminy z zakresu nauk społeczno-ekonomicznych.

3. Student powinien planować procedury obliczeniowe oraz wykorzystywać zdobyte umiejętności pracy z różnymi pakietami obliczeniowymi.

4. Student powinien umieć organizować samodzielnie pracę z zachowaniem zasad logicznego

Literatura:

1. Kończak G., Trzpiot G., Metody statystyczne z wykorzystaniem programów komputerowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2014.

2. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2011.

3. Suchecka J., Metody statystyczne: zarys teorii i zadania, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Wydanie II, Częstochowa, 2003.

Literatura uzupełniająca:

1. Jóźwiak J., Podgórki J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2012.

2. Luszniewicz A., Słaby T., Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA.PL. Teoria i praktyka. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2008.

3. Piłatowska M., Repetytorium ze statystyki, PWE, Warszawa 2006.

4. Szajt M., Przestrzeń w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iga Kott
Prowadzący grup: Marcin Gajdos, Iga Kott
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami statystycznymi, które są wykorzystywane do opisu struktury zbiorowości generalnej, analizy współzależności zjawisk oraz analizy dynamiki zjawisk o charakterze społeczno-ekonomicznym.

C2. Wykształcenie kompetencji do samodzielnego obliczania i interpretowania wartości mierników statystycznych oraz stosowania reguł wnioskowania statystycznego w celu identyfikacji prawidłowości zachodzących w populacji generalnej.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student powinien znać podstawy analizy matematycznej.

2. Student powinien identyfikować i rozumieć podstawowe terminy z zakresu nauk społeczno-ekonomicznych.

3. Student powinien planować procedury obliczeniowe oraz wykorzystywać zdobyte umiejętności pracy z różnymi pakietami obliczeniowymi.

4. Student powinien umieć organizować samodzielnie pracę z zachowaniem zasad logicznego

Literatura:

1. Kończak G., Trzpiot G., Metody statystyczne z wykorzystaniem programów komputerowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2014.

2. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2011.

3. Suchecka J., Metody statystyczne: zarys teorii i zadania, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Wydanie II, Częstochowa, 2003.

Literatura uzupełniająca:

1. Jóźwiak J., Podgórki J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2012.

2. Luszniewicz A., Słaby T., Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA.PL. Teoria i praktyka. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2008.

3. Piłatowska M., Repetytorium ze statystyki, PWE, Warszawa 2006.

4. Szajt M., Przestrzeń w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014.

5. Strzelecka A., Makroekonomiczne uwarunkowania wydatków publicznych na ochronę zdrowia, [w:] Finansowanie ochrony zdrowia. Wybrane zagadnienia, J. Suchecka (red.), 2 wydanie zmienione – rozszerzone i uaktualnione, roz. III, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iga Kott
Prowadzący grup: Iga Kott, Anna Wiśniewska-Sałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami statystycznymi, które są wykorzystywane do opisu struktury zbiorowości generalnej, analizy współzależności zjawisk oraz analizy dynamiki zjawisk o charakterze społeczno-ekonomicznym.

C2. Wykształcenie kompetencji do samodzielnego obliczania i interpretowania wartości mierników statystycznych oraz stosowania reguł wnioskowania statystycznego w celu identyfikacji prawidłowości zachodzących w populacji generalnej.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student powinien znać podstawy analizy matematycznej.

2. Student powinien identyfikować i rozumieć podstawowe terminy z zakresu nauk społeczno-ekonomicznych.

3. Student powinien planować procedury obliczeniowe oraz wykorzystywać zdobyte umiejętności pracy z różnymi pakietami obliczeniowymi.

4. Student powinien umieć organizować samodzielnie pracę z zachowaniem zasad logicznego

Literatura:

1. Kończak G., Trzpiot G., Metody statystyczne z wykorzystaniem programów komputerowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2014.

2. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2011.

3. Suchecka J., Metody statystyczne: zarys teorii i zadania, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Wydanie II, Częstochowa, 2003.

Literatura uzupełniająca:

1. Jóźwiak J., Podgórki J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2012.

2. Luszniewicz A., Słaby T., Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA.PL. Teoria i praktyka. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2008.

3. Piłatowska M., Repetytorium ze statystyki, PWE, Warszawa 2006.

4. Szajt M., Przestrzeń w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014.

5. Strzelecka A., Makroekonomiczne uwarunkowania wydatków publicznych na ochronę zdrowia, [w:] Finansowanie ochrony zdrowia. Wybrane zagadnienia, J. Suchecka (red.), 2 wydanie zmienione – rozszerzone i uaktualnione, roz. III, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iga Kott
Prowadzący grup: Iga Kott
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami statystycznymi, które są wykorzystywane do opisu struktury zbiorowości generalnej, analizy współzależności zjawisk oraz analizy dynamiki zjawisk o charakterze społeczno-ekonomicznym.

C2. Wykształcenie kompetencji do samodzielnego obliczania i interpretowania wartości mierników statystycznych oraz stosowania reguł wnioskowania statystycznego w celu identyfikacji prawidłowości zachodzących w populacji generalnej.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student powinien znać podstawy analizy matematycznej.

2. Student powinien identyfikować i rozumieć podstawowe terminy z zakresu nauk społeczno-ekonomicznych.

3. Student powinien planować procedury obliczeniowe oraz wykorzystywać zdobyte umiejętności pracy z różnymi pakietami obliczeniowymi.

4. Student powinien umieć organizować samodzielnie pracę z zachowaniem zasad logicznego

Literatura:

1. Kończak G., Trzpiot G., Metody statystyczne z wykorzystaniem programów komputerowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2014.

2. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2011.

3. Suchecka J., Metody statystyczne: zarys teorii i zadania, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Wydanie II, Częstochowa, 2003.

Literatura uzupełniająca:

1. Jóźwiak J., Podgórki J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2012.

2. Luszniewicz A., Słaby T., Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA.PL. Teoria i praktyka. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2008.

3. Piłatowska M., Repetytorium ze statystyki, PWE, Warszawa 2006.

4. Szajt M., Przestrzeń w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014.

5. Strzelecka A., Makroekonomiczne uwarunkowania wydatków publicznych na ochronę zdrowia, [w:] Finansowanie ochrony zdrowia. Wybrane zagadnienia, J. Suchecka (red.), 2 wydanie zmienione – rozszerzone i uaktualnione, roz. III, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)