Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Badania marketingowe i segmentacja rynków logistycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-LOG-D1-BMiSRL-04
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Badania marketingowe i segmentacja rynków logistycznych
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przemioty obowiązkowe- Logistyka sem 4
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabella Sowier-Kasprzyk
Prowadzący grup: Izabella Sowier-Kasprzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabella Sowier-Kasprzyk
Prowadzący grup: Izabella Sowier-Kasprzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabella Sowier-Kasprzyk
Prowadzący grup: Izabella Sowier-Kasprzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabella Sowier-Kasprzyk
Prowadzący grup: Izabella Sowier-Kasprzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

1. CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych zasad, metod i narzędzi badań marketingowych oraz zagadnień związanych z segmentacją rynków logistycznych.

C2.Wykształcenie u studentów umiejętności posługiwania się metodami i narzędziami badań marketingowych oraz przeprowadzania segmentacji rynków logistycznych.

2. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu marketingu.

2. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu marketingu usług logistycznych.

3. Student potrafi stworzyć narzędzie badawcze.

4. Student prezentuje wiedzę analityczną i badawczą.

5. Student potrafi pozyskiwać informacje.

6. Student posiada wiedzę z zakresu segmentacji rynku.

Pełny opis:

W 1 (1) – Wprowadzenie do przedmiotu. Przypomnienie podstawowych pojęć i terminów związanych z marketingiem oraz marketingiem na rynkach logistycznych. Prezentacja roli informacji w zarządzaniu marketingowym.

W 2 (1) – Omówienie Systemu Informacji Marketingowej. Definicja badań marketingowych oraz podział badań.

W 3 (1) – Przedstawienie etapów procedury badawczej. Omówienie części metodologicznej badania. Przedstawienie metod wtórnych i pierwotnych.

W 4 (1) – Prezentacja konstruowania narzędzia badawczego.

W 5 – W6 (1) – Przedstawienie losowych i nielosowych metod doboru próby.

W 7 (1) (1) – Prezentacja etapu zbierania informacji.

W8 – W 9 –(1) Prezentacja sposobów archiwizowania wyników.

W 10 – W 11 (1) - Przedstawienie metod analizy zebranego materiału badawczego.

W 12 – W13 (1) - Definicja, etapy i kryteria segmentacji na rynkach logistycznych.

W 14 –(1) Specyfika procesu segmentacji na rynkach logistycznych.

W 15 (1) – Podsumowanie wykładów

C 1 – (1) Zajęcia wprowadzające – omówienie programu zajęć, wyznaczenie zadań do realizacji, podanie literatury, omówienie sposobu oceniania oraz przypomnienie wiedzy z zakresu marketingu i marketingu usług logistycznych oraz zarządzania marketingowego.

C 2 – (1) Praca w zespołach – wybór tematów do projektu realizowanego przez cały semestr. Charakterystyka firmy działającej w sektorze logistycznym.

C 3 – (1) Budowanie części metodologicznej procedury badawczej.

C 4 – (1) Budowanie części metodologicznej procedury badawczej cd.

C 5 - 6(1) Praca w zespołach – opracowanie kwestionariusza ankiety na potrzeby firmy świadczącej usługi logistyczne. Testowanie kwestionariusza ankiety – pilotaż.

C 7 – 8 (1) – Praca w zespołach – Prezentacja sposobów archiwizowania wyników. Archiwizacja wyników badań.

C 9 – (1) Analiza zebranego przez Studentów materiału.

C 10 –(1) Przeprowadzenie segmentacji rynku usług logistycznych.

C 11 –(1) Sprawdzenie wiedzy w zakresie podstawowej wiedzy z badań marketingowych i segmentacji rynku za pośrednictwem krzyżówki tematycznej.

C 12 – 13 –(1) Prezentacje multimedialne studentów dotyczące projektów z badań marketingowych i segmentacji rynków logistycznych realizowanych w trakcie całego semestru.

C 14 – (1) (1) Test pisemny sprawdzający wiedzę studentów w zakresie badań marketingowych

i segmentacji rynków logistycznych.

C 15 – Podsumowanie zajęć, omówienie wyników, uwagi, wpisy zaliczeń itd.

Literatura:

Podstawowa:

1. Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M., Badania marketingowe - nowe podejście oraz metody na współczesnym rynku. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014.

2. T. Wojciechowski, Marketingowo - logistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2011.

3. Popławski W., Skawińska E., Badania marketingowe w zarządzaniu organizacją. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012.

Uzupełniająca:

1. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe: podstawy metodyczne, PWE, Warszawa 2014

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabella Sowier-Kasprzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych zasad, metod i narzędzi badań marketingowych oraz zagadnień związanych z segmentacją rynków logistycznych.

C2.Wykształcenie u studentów umiejętności posługiwania się metodami i narzędziami badań marketingowych oraz przeprowadzania segmentacji rynków logistycznych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu marketingu.

2. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu marketingu usług logistycznych.

3. Student potrafi stworzyć narzędzie badawcze.

4. Student prezentuje wiedzę analityczną i badawczą.

5. Student potrafi pozyskiwać informacje.

6. Student posiada wiedzę z zakresu segmentacji rynku.

Literatura:

LITERATURA

Podstawowa:

1. Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M., Badania marketingowe - nowe podejście oraz metody na współczesnym rynku. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014.

2. T. Wojciechowski, Marketingowo - logistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2011.

3. Popławski W., Skawińska E., Badania marketingowe w zarządzaniu organizacją. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012.

Uzupełniająca:

1. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe: podstawy metodyczne, PWE, Warszawa 2014.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabella Sowier-Kasprzyk
Prowadzący grup: Izabella Sowier-Kasprzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych zasad, metod i narzędzi badań marketingowych oraz zagadnień związanych z segmentacją rynków logistycznych.

C2.Wykształcenie u studentów umiejętności posługiwania się metodami i narzędziami badań marketingowych oraz przeprowadzania segmentacji rynków logistycznych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu marketingu.

2. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu marketingu usług logistycznych.

3. Student potrafi stworzyć narzędzie badawcze.

4. Student prezentuje wiedzę analityczną i badawczą.

5. Student potrafi pozyskiwać informacje.

6. Student posiada wiedzę z zakresu segmentacji rynku.

Literatura:

LITERATURA

Podstawowa:

1. Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M., Badania marketingowe - nowe podejście oraz metody na współczesnym rynku. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014.

2. T. Wojciechowski, Marketingowo - logistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2011.

3. Popławski W., Skawińska E., Badania marketingowe w zarządzaniu organizacją. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012.

Uzupełniająca:

1. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe: podstawy metodyczne, PWE, Warszawa 2014.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabella Sowier-Kasprzyk
Prowadzący grup: Izabella Sowier-Kasprzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych zasad, metod i narzędzi badań marketingowych oraz zagadnień związanych z segmentacją rynków logistycznych.

C2.Wykształcenie u studentów umiejętności posługiwania się metodami i narzędziami badań marketingowych oraz przeprowadzania segmentacji rynków logistycznych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu marketingu.

2. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu marketingu usług logistycznych.

3. Student potrafi stworzyć narzędzie badawcze.

4. Student prezentuje wiedzę analityczną i badawczą.

5. Student potrafi pozyskiwać informacje.

6. Student posiada wiedzę z zakresu segmentacji rynku.

Literatura:

LITERATURA

Podstawowa:

1. Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M., Badania marketingowe - nowe podejście oraz metody na współczesnym rynku. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014.

2. T. Wojciechowski, Marketingowo - logistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2011.

3. Popławski W., Skawińska E., Badania marketingowe w zarządzaniu organizacją. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012.

Uzupełniająca:

1. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe: podstawy metodyczne, PWE, Warszawa 2014.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Krukowska-Miler
Prowadzący grup: Agata Krukowska-Miler, Anna Niedzielska, Krzysztof Ratman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych zasad, metod i narzędzi badań marketingowych oraz zagadnień związanych z segmentacją rynków logistycznych.

C2.Wykształcenie u studentów umiejętności posługiwania się metodami i narzędziami badań marketingowych oraz przeprowadzania segmentacji rynków logistycznych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu marketingu.

2. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu marketingu usług logistycznych.

3. Student potrafi stworzyć narzędzie badawcze.

4. Student prezentuje wiedzę analityczną i badawczą.

5. Student potrafi pozyskiwać informacje.

6. Student posiada wiedzę z zakresu segmentacji rynku.

Literatura:

LITERATURA

Podstawowa:

1. Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M., Badania marketingowe - nowe podejście oraz metody na współczesnym rynku. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014.

2. T. Wojciechowski, Marketingowo - logistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2011.

3. Popławski W., Skawińska E., Badania marketingowe w zarządzaniu organizacją. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012.

Uzupełniająca:

1. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe: podstawy metodyczne, PWE, Warszawa 2014.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Krukowska-Miler
Prowadzący grup: Agata Krukowska-Miler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych zasad, metod i narzędzi badań marketingowych oraz zagadnień związanych z segmentacją rynków logistycznych.

C2.Wykształcenie u studentów umiejętności posługiwania się metodami i narzędziami badań marketingowych oraz przeprowadzania segmentacji rynków logistycznych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu marketingu.

2. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu marketingu usług logistycznych.

3. Student potrafi stworzyć narzędzie badawcze.

4. Student prezentuje wiedzę analityczną i badawczą.

5. Student potrafi pozyskiwać informacje.

6. Student posiada wiedzę z zakresu segmentacji rynku.

Literatura:

LITERATURA

Podstawowa:

1. Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M., Badania marketingowe - nowe podejście oraz metody na współczesnym rynku. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014.

2. T. Wojciechowski, Marketingowo - logistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2011.

3. Popławski W., Skawińska E., Badania marketingowe w zarządzaniu organizacją. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012.

Uzupełniająca:

1. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe: podstawy metodyczne, PWE, Warszawa 2014.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych zasad, metod i narzędzi badań marketingowych oraz zagadnień związanych z segmentacją rynków logistycznych.

C2.Wykształcenie u studentów umiejętności posługiwania się metodami i narzędziami badań marketingowych oraz przeprowadzania segmentacji rynków logistycznych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu marketingu.

2. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu marketingu usług logistycznych.

3. Student potrafi stworzyć narzędzie badawcze.

4. Student prezentuje wiedzę analityczną i badawczą.

5. Student potrafi pozyskiwać informacje.

6. Student posiada wiedzę z zakresu segmentacji rynku.

Literatura:

LITERATURA

Podstawowa:

1. Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M., Badania marketingowe - nowe podejście oraz metody na współczesnym rynku. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014.

2. T. Wojciechowski, Marketingowo - logistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2011.

3. Popławski W., Skawińska E., Badania marketingowe w zarządzaniu organizacją. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012.

Uzupełniająca:

1. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe: podstawy metodyczne, PWE, Warszawa 2014.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)