Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Europejskie prawo gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-LOG-D1-EPG-04
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Europejskie prawo gospodarcze
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przemioty obowiązkowe- Logistyka sem 4
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Sem. letni roku 2010/2011" (zakończony)

Okres: 2011-02-21 - 2011-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Sem. letni roku 2011/2012" (zakończony)

Okres: 2012-02-20 - 2012-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Barańska
Prowadzący grup: Marzena Barańska, Michał Konopka, Katarzyna Szymczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Barańska
Prowadzący grup: Marzena Barańska, Katarzyna Szymczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szymczyk
Prowadzący grup: Katarzyna Szymczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Seweryn Cichoń
Prowadzący grup: Seweryn Cichoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

1. CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku wewnętrznego Unii Europejskiej.

C2. Omówieniu swobodnego przepływu towarów, osób, usług i kapitału.

2. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna zasady tworzenia prawa.

2. Student zna źródła prawa.

3. Student posiada wiedzę na temat gałęzi prawa.

4. Student potrafi scharakteryzować podmioty prawa.

5. Student posiada wiedzę na temat podejmowania działalności gospodarczej w Polsce.

Pełny opis:

W 1 (2)- Zasady ogólne unijnego prawa materialnego, pojęcie Rynku Wewnętrznego, cele gospodarcze Unii Europejskiej.

W 2(2)-Charakterystyka swobody przepływu towarów.

W 3(2)-Omówienie zasady swobody przepływu osób.

W 4(2)-Charakterystyka swobody prowadzenia działalności gospodarczej.

W 5(1)- Harmonizacja kwalifikacji zawodowych.

W 6(1)- Harmonizacja prawa spółek.

W 7(2)-Omówienie swobody świadczenia usług.

W 8(2)-Charakterystyka swobody przepływu kapitału.

W 9(1)- Omówienie zasad konkurencji

C 1(3)- Zasady podejmowania działalności gospodarczej w Polsce i Unii Europejskiej

C 2(3)- Zasady interpretacji przepisów prawa unijnego.

C 3(4)- Przyporządkowywanie podstawy prawnej do stanów faktycznych.

C 4(4)- Samodzielne opracowywanie rozwiązań kazusów

C 5(2)- Sprawdzenie wiadomości

Literatura:

Podstawowa

1. Gospodarek J., Prawo gospodarcze dla ekonomistów i nie tylko. Cz. 1. Zagadnienia ogólne, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza 2015.

2. Głębocki K., Bazan-Bulanda A., Czarnecka A., Unia Europejska: organizacyjne, gospodarcze, społeczne oraz polityczne wyzwania i perspektywy, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017.

3. Małuszyńska E., Mazur G., Idczak P., Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości: aspekty prawne, finansowe i handlowe. Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2015.

Uzupełniająca

1. Zawada-Tomkiewicz Anna, Wierucka Izabela, Elementy przedsiębiorczości dla inżynierów. T. 1. Prowadzenie działalności gospodarczej, Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej 2015.

2. Kidyba Andrzej (red.), Prawo spółek, Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o. 2013.

3. Skibińska Ewa, Prawo Unii Europejskiej, C.H. Beck 2014.

4. Barcik Jacek, Wentkowska Aleksandra, Prawo Unii Europejskiej, C.H. Beck 2014.

5. Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych

w gospodarce (Dz.U. 2013 r. poz. 1342); Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829); Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 131, poz. 764); Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. 2011 r. Nr 106, poz. 622); Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2009 Nr 18 poz. 97 z późn. zm.); Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808

z późn. zm.); Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2010 r. Nr 47, poz. 278) transponująca przepisy dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (Dz.Urz. UE L 376 z 27.12.2006, str. 36)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Konopka
Prowadzący grup: Michał Konopka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku wewnętrznego Unii Europejskiej.

C2. Omówieniu swobodnego przepływu towarów, osób, usług i kapitału.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna zasady tworzenia prawa.

2. Student zna źródła prawa.

3. Student posiada wiedzę na temat gałęzi prawa.

4. Student potrafi scharakteryzować podmioty prawa.

5. Student posiada wiedzę na temat podejmowania działalności gospodarczej w Polsce.

Literatura:

LITERATURA

Literatura podstawowa:

Podstawowa

1. Gospodarek J., Prawo gospodarcze dla ekonomistów i nie tylko. Cz. 1. Zagadnienia ogólne, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza 2015.

2. Głębocki K., Bazan-Bulanda A., Czarnecka A., Unia Europejska: organizacyjne, gospodarcze, społeczne oraz polityczne wyzwania i perspektywy, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017.

3. Małuszyńska E., Mazur G., Idczak P., Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości: aspekty prawne, finansowe i handlowe. Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2015.

Uzupełniająca

1. Zawada-Tomkiewicz Anna, Wierucka Izabela, Elementy przedsiębiorczości dla inżynierów. T. 1. Prowadzenie działalności gospodarczej, Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej 2015.

2. Kidyba Andrzej (red.), Prawo spółek, Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o. 2013.

3. Skibińska Ewa, Prawo Unii Europejskiej, C.H. Beck 2014.

4. Barcik Jacek, Wentkowska Aleksandra, Prawo Unii Europejskiej, C.H. Beck 2014.

5. Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych

w gospodarce (Dz.U. 2013 r. poz. 1342); Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829); Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 131, poz. 764); Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. 2011 r. Nr 106, poz. 622); Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2009 Nr 18 poz. 97 z późn. zm.); Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808

z późn. zm.); Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2010 r. Nr 47, poz. 278) transponująca przepisy dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (Dz.Urz. UE L 376 z 27.12.2006, str. 36)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Konopka
Prowadzący grup: Michał Konopka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku wewnętrznego Unii Europejskiej.

C2. Omówieniu swobodnego przepływu towarów, osób, usług i kapitału.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna zasady tworzenia prawa.

2. Student zna źródła prawa.

3. Student posiada wiedzę na temat gałęzi prawa.

4. Student potrafi scharakteryzować podmioty prawa.

5. Student posiada wiedzę na temat podejmowania działalności gospodarczej w Polsce.

Literatura:

LITERATURA

Literatura podstawowa:

Podstawowa

1. Gospodarek J., Prawo gospodarcze dla ekonomistów i nie tylko. Cz. 1. Zagadnienia ogólne, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza 2015.

2. Głębocki K., Bazan-Bulanda A., Czarnecka A., Unia Europejska: organizacyjne, gospodarcze, społeczne oraz polityczne wyzwania i perspektywy, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017.

3. Małuszyńska E., Mazur G., Idczak P., Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości: aspekty prawne, finansowe i handlowe. Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2015.

Uzupełniająca

1. Zawada-Tomkiewicz Anna, Wierucka Izabela, Elementy przedsiębiorczości dla inżynierów. T. 1. Prowadzenie działalności gospodarczej, Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej 2015.

2. Kidyba Andrzej (red.), Prawo spółek, Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o. 2013.

3. Skibińska Ewa, Prawo Unii Europejskiej, C.H. Beck 2014.

4. Barcik Jacek, Wentkowska Aleksandra, Prawo Unii Europejskiej, C.H. Beck 2014.

5. Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych

w gospodarce (Dz.U. 2013 r. poz. 1342); Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829); Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 131, poz. 764); Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. 2011 r. Nr 106, poz. 622); Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2009 Nr 18 poz. 97 z późn. zm.); Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808

z późn. zm.); Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2010 r. Nr 47, poz. 278) transponująca przepisy dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (Dz.Urz. UE L 376 z 27.12.2006, str. 36)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Konopka
Prowadzący grup: Michał Konopka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku wewnętrznego Unii Europejskiej.

C2. Omówieniu swobodnego przepływu towarów, osób, usług i kapitału.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna zasady tworzenia prawa.

2. Student zna źródła prawa.

3. Student posiada wiedzę na temat gałęzi prawa.

4. Student potrafi scharakteryzować podmioty prawa.

5. Student posiada wiedzę na temat podejmowania działalności gospodarczej w Polsce.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Prawo Unii Europejskiej w pigułce, C.H. Beck 2020.

Katner W.J., Prawo gospodarcze i handlowe, WoltersKluwer 2020.

Głębocki K., Bazan-Bulanda A., Czarnecka A., Unia Europejska: organizacyjne, gospodarcze, społeczne oraz polityczne wyzwania i perspektywy, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017.

Małuszyńska E., Mazur G., Idczak P., Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości: aspekty prawne, finansowe i handlowe. Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2015.

Literatura uzupełniająca:

Bazan-Bulanda A., Kwiatek A., Skiba M., Społeczne, psychologiczne i prawne uwarunkowania zarządzania współczesną organizacją, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2019.

Biernat S., Podstawy i źródła prawa Unii Europejskiej. System Prawa Unii Europejskiej. Tom I, C.H. Beck 2020.

Maziarz A., Reguły konkurencji Unii Europejskiej, C.H. Beck 2019.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Konopka
Prowadzący grup: Michał Konopka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku wewnętrznego Unii Europejskiej.

C2. Omówieniu swobodnego przepływu towarów, osób, usług i kapitału.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna zasady tworzenia prawa.

2. Student zna źródła prawa.

3. Student posiada wiedzę na temat gałęzi prawa.

4. Student potrafi scharakteryzować podmioty prawa.

5. Student posiada wiedzę na temat podejmowania działalności gospodarczej w Polsce.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Prawo Unii Europejskiej w pigułce, C.H. Beck 2020.

Katner W.J., Prawo gospodarcze i handlowe, WoltersKluwer 2020.

Głębocki K., Bazan-Bulanda A., Czarnecka A., Unia Europejska: organizacyjne, gospodarcze, społeczne oraz polityczne wyzwania i perspektywy, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017.

Małuszyńska E., Mazur G., Idczak P., Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości: aspekty prawne, finansowe i handlowe. Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2015.

Literatura uzupełniająca:

Bazan-Bulanda A., Kwiatek A., Skiba M., Społeczne, psychologiczne i prawne uwarunkowania zarządzania współczesną organizacją, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2019.

Biernat S., Podstawy i źródła prawa Unii Europejskiej. System Prawa Unii Europejskiej. Tom I, C.H. Beck 2020.

Maziarz A., Reguły konkurencji Unii Europejskiej, C.H. Beck 2019.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Konopka
Prowadzący grup: Michał Konopka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku wewnętrznego Unii Europejskiej.

C2. Omówieniu swobodnego przepływu towarów, osób, usług i kapitału.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna zasady tworzenia prawa.

2. Student zna źródła prawa.

3. Student posiada wiedzę na temat gałęzi prawa.

4. Student potrafi scharakteryzować podmioty prawa.

5. Student posiada wiedzę na temat podejmowania działalności gospodarczej w Polsce.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Prawo Unii Europejskiej w pigułce, C.H. Beck 2020.

Katner W.J., Prawo gospodarcze i handlowe, WoltersKluwer 2020.

Głębocki K., Bazan-Bulanda A., Czarnecka A., Unia Europejska: organizacyjne, gospodarcze, społeczne oraz polityczne wyzwania i perspektywy, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017.

Małuszyńska E., Mazur G., Idczak P., Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości: aspekty prawne, finansowe i handlowe. Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2015.

Literatura uzupełniająca:

Bazan-Bulanda A., Kwiatek A., Skiba M., Społeczne, psychologiczne i prawne uwarunkowania zarządzania współczesną organizacją, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2019.

Biernat S., Podstawy i źródła prawa Unii Europejskiej. System Prawa Unii Europejskiej. Tom I, C.H. Beck 2020.

Maziarz A., Reguły konkurencji Unii Europejskiej, C.H. Beck 2019.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku wewnętrznego Unii Europejskiej.

C2. Omówieniu swobodnego przepływu towarów, osób, usług i kapitału.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna zasady tworzenia prawa.

2. Student zna źródła prawa.

3. Student posiada wiedzę na temat gałęzi prawa.

4. Student potrafi scharakteryzować podmioty prawa.

5. Student posiada wiedzę na temat podejmowania działalności gospodarczej w Polsce.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Prawo Unii Europejskiej w pigułce, C.H. Beck 2020.

Katner W.J., Prawo gospodarcze i handlowe, WoltersKluwer 2020.

Głębocki K., Bazan-Bulanda A., Czarnecka A., Unia Europejska: organizacyjne, gospodarcze, społeczne oraz polityczne wyzwania i perspektywy, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017.

Małuszyńska E., Mazur G., Idczak P., Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości: aspekty prawne, finansowe i handlowe. Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2015.

Literatura uzupełniająca:

Bazan-Bulanda A., Kwiatek A., Skiba M., Społeczne, psychologiczne i prawne uwarunkowania zarządzania współczesną organizacją, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2019.

Biernat S., Podstawy i źródła prawa Unii Europejskiej. System Prawa Unii Europejskiej. Tom I, C.H. Beck 2020.

Maziarz A., Reguły konkurencji Unii Europejskiej, C.H. Beck 2019.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)