Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Infrastruktura logistyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-LOG-D1-IL-04
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Infrastruktura logistyczna
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przemioty obowiązkowe- Logistyka sem 4
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iga Kott
Prowadzący grup: Iga Kott
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Krzywda
Prowadzący grup: Anna Budzik, Dariusz Krzywda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Petryczka
Prowadzący grup: Marta Daroń, Izabela Petryczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iga Kott
Prowadzący grup: Iga Kott
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

1. CEL PRZEDMIOTU

C1. Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnej do operacyjnego zarządzania logistycznego.

C2. Poznanie problematyki związanej z infrastrukturą logistyczną.

2. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe zagadnienia logistyki i zarządzania logistycznego.

2. Student zna podstawowe zagadnienia zarządzania przedsiębiorstwem, szczególnie

w kontekście kosztów, finansów oraz kapitału.

3. Student potrafi dokonać analizy działalności logistycznej w obszarach funkcjonalnych podmiotu gospodarczego.

Pełny opis:

W 1-2 (2) Omówienie planu wykładów. Wprowadzenie do zagadnień związanych z infrastrukturą logistyczną, podstawowe terminy.

W 3 (1) Podział i główne elementy infrastruktury logistycznej.

W 4 (1) Infrastruktura transportowa - podstawowe pojęcia

W5 i 6 (2) Infrastruktura transportowa - w podziale gałęziowym

W 7,8,9,10 (4) Infrastruktura magazynowa i manipulacyjna

W 11,12 (2) Infrastruktura systemów opakowaniowych

W 13,14 (2) Infrastruktura informatyczna

W15 (1) Powtórzenie i uzupełnienie materiału

C 1- (1) Zajęcia wprowadzające – omówienie tematyki zajęć i zasad zaliczenia przedmiotu.

C 2- (1) Wprowadzenie teoretyczne - objaśnienie funkcjonowania infrastruktury logistycznej. Podział infrastruktury logistycznej.

C 3 – 4 (2) Przedstawienie zadań pomocnych w podjęciu decyzji w sprawnym zarządzaniu zapasami.

C 5- (1) Przedstawienie sposobów rozwiązania zadań dotyczących podejmowania decyzji w zakresie magazynowania

C 6- (1) Rozwiązywanie zadań w zakresie magazynowania

C 7 - (1) Rozwiązywanie zadań dotyczących decyzji transportowych, pomagających w wyborze odpowiedniego środka transportu.

C 8 - (1) Rozwiązywanie zadań dotyczących decyzji transportowych.

C 9- 10 (2) Wybór odpowiedniego miejsca dla obiektów logistycznych. Przedstawienie sposobów rozwiązania zadań o tematyce dotyczącej decyzji lokalizacyjnych.

C 11 – (1) Poruszenie problematyki infrastruktury opakowań.

C 12 - (1) Case study dotyczące infrastruktury logistycznej, zawierające poznane wcześniej części tej infrastruktury oraz wykorzystywane systemy informatyczne.

C 13-14 - (2) Powtórzenie wiadomości z całego materiału ćwiczeń w celu uzupełnienia brakujących informacji.

C 15- (1) Kolokwium

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Korczak J., Logistyka: Infrastruktura. Sieci. Strategie, Koszalin: Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2015.

2. Markusik S., Infrastruktura punktowa: magazyny, centra logistyczne i dystrybucji, terminale kontenerowe /Infrastruktura logistyczna w transporcie/T. 2, Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013.

1. Markusik S., Infrastruktura liniowa: wodna, transportu lotniczego oraz telematyka transportu: praca zbiorowa/pod red. Sylwestra Markusika. Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013.

2. Cieśla M., Logistyka w łańcuchach dostaw: wybrane zagadnienia, Wydaw. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2017.

Literatura uzupełniająca:

1. Kott I., Przestrzenno-transportowe uwarunkowania lokalizacji centrów logistycznych. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, nr 8, 2012.

2. Krawczyk S. (red.), Logistyka. Teoria i praktyka, Tom 1 i 2, Difin, Warszawa 2011.

3. Kott I., Biały P., Organka K., Tendencje rozwoju polskich centrów logistycznych, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie nr 10 2013

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iga Kott
Prowadzący grup: Iga Kott
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnej do operacyjnego zarządzania logistycznego.

C2. Poznanie problematyki związanej z infrastrukturą logistyczną.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe zagadnienia logistyki i zarządzania logistycznego.

2. Student zna podstawowe zagadnienia zarządzania przedsiębiorstwem, szczególnie

w kontekście kosztów, finansów oraz kapitału.

3. Student potrafi dokonać analizy działalności logistycznej w obszarach funkcjonalnych podmiotu gospodarczego.

Literatura:

LITERATURA

Literatura podstawowa:

1. Korczak J., Logistyka: Infrastruktura. Sieci. Strategie, Koszalin: Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2015.

2. Markusik S., Infrastruktura punktowa: magazyny, centra logistyczne i dystrybucji, terminale kontenerowe /Infrastruktura logistyczna w transporcie/T. 2, Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013.

1. Markusik S., Infrastruktura liniowa: wodna, transportu lotniczego oraz telematyka transportu: praca zbiorowa/pod red. Sylwestra Markusika. Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013.

2. Cieśla M., Logistyka w łańcuchach dostaw: wybrane zagadnienia, Wydaw. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2017.

Literatura uzupełniająca:

1. Kott I., Przestrzenno-transportowe uwarunkowania lokalizacji centrów logistycznych. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, nr 8, 2012.

2. Krawczyk S. (red.), Logistyka. Teoria i praktyka, Tom 1 i 2, Difin, Warszawa 2011.

3. Kott I., Biały P., Organka K., Tendencje rozwoju polskich centrów logistycznych, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie nr 10 2013

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iga Kott
Prowadzący grup: Iga Kott
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnej do operacyjnego zarządzania logistycznego.

C2. Poznanie problematyki związanej z infrastrukturą logistyczną.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe zagadnienia logistyki i zarządzania logistycznego.

2. Student zna podstawowe zagadnienia zarządzania przedsiębiorstwem, szczególnie

w kontekście kosztów, finansów oraz kapitału.

3. Student potrafi dokonać analizy działalności logistycznej w obszarach funkcjonalnych podmiotu gospodarczego.

Literatura:

LITERATURA

Literatura podstawowa:

1. Korczak J., Logistyka: Infrastruktura. Sieci. Strategie, Koszalin: Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2015.

2. Markusik S., Infrastruktura punktowa: magazyny, centra logistyczne i dystrybucji, terminale kontenerowe /Infrastruktura logistyczna w transporcie/T. 2, Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013.

1. Markusik S., Infrastruktura liniowa: wodna, transportu lotniczego oraz telematyka transportu: praca zbiorowa/pod red. Sylwestra Markusika. Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013.

2. Cieśla M., Logistyka w łańcuchach dostaw: wybrane zagadnienia, Wydaw. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2017.

Literatura uzupełniająca:

1. Kott I., Przestrzenno-transportowe uwarunkowania lokalizacji centrów logistycznych. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, nr 8, 2012.

2. Krawczyk S. (red.), Logistyka. Teoria i praktyka, Tom 1 i 2, Difin, Warszawa 2011.

3. Kott I., Biały P., Organka K., Tendencje rozwoju polskich centrów logistycznych, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie nr 10 2013

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Chłąd
Prowadzący grup: Mateusz Chłąd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnej do operacyjnego zarządzania logistycznego.

C2. Poznanie problematyki związanej z infrastrukturą logistyczną.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe zagadnienia logistyki i zarządzania logistycznego.

2. Student zna podstawowe zagadnienia zarządzania przedsiębiorstwem, szczególnie

w kontekście kosztów, finansów oraz kapitału.

3. Student potrafi dokonać analizy działalności logistycznej w obszarach funkcjonalnych podmiotu gospodarczego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Korczak J., Logistyka: Infrastruktura. Sieci. Strategie., Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2015.

Markusik S., Infrastruktura punktowa: magazyny, centra logistyczne i dystrybucji, terminale kontenerowe /Infrastruktura logistyczna w transporcie/T. 2, Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013.

Markusik S., Infrastruktura liniowa: wodna, transportu lotniczego oraz telematyka transportu: praca zbiorowa/pod red. Sylwestra Markusika. Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013.

Cieśla M., Logistyka w łańcuchach dostaw: wybrane zagadnienia, Wydaw. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2017.

Ficoń K., Logistyka techniczna: Infrastruktura logistyczna, BEL Studio, Warszawa 2009.

Kisperska-Moroń D., S. Krzyżaniak (red.), Logistyka, Biblioteka Logistyka, Poznań 2009.

Krawczyk S. (red.), Logistyka. Teoria i praktyka, Tom 1 i 2, Difin, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

Kozłowski M., Porty lotnicze - infrastruktura, eksploatacja i zarządzanie, Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2015.

Skowronek C., Saryusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2008.

Kott I., Wspomaganie zarządzania logistycznego przedsiębiorstw systemem klasy ERP

na przykładzie Asseco SOFTLAB ERP. Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Pod red. Ryszarda Knosali. T.2.Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją (PTZP), Opole 2010, s. 54-61

Kott I., Organka K., Biały P., Tendencje rozwoju polskich centrów logistycznych, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie Nr 10, 2013, s. 49-57

Kott I., Przestrzenno-transportowe uwarunkowania lokalizacji centrów logistycznych. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, nr 8, 2012.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Brzozowska
Prowadzący grup: Anna Brzozowska, Judyta Kabus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnej do operacyjnego zarządzania logistycznego.

C2. Poznanie problematyki związanej z infrastrukturą logistyczną.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe zagadnienia logistyki i zarządzania logistycznego.

2. Student zna podstawowe zagadnienia zarządzania przedsiębiorstwem, szczególnie

w kontekście kosztów, finansów oraz kapitału.

3. Student potrafi dokonać analizy działalności logistycznej w obszarach funkcjonalnych podmiotu gospodarczego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Korczak J., Logistyka: Infrastruktura. Sieci. Strategie., Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2015.

Markusik S., Infrastruktura punktowa: magazyny, centra logistyczne i dystrybucji, terminale kontenerowe /Infrastruktura logistyczna w transporcie/T. 2, Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013.

Markusik S., Infrastruktura liniowa: wodna, transportu lotniczego oraz telematyka transportu: praca zbiorowa/pod red. Sylwestra Markusika. Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013.

Cieśla M., Logistyka w łańcuchach dostaw: wybrane zagadnienia, Wydaw. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2017.

Ficoń K., Logistyka techniczna: Infrastruktura logistyczna, BEL Studio, Warszawa 2009.

Kisperska-Moroń D., S. Krzyżaniak (red.), Logistyka, Biblioteka Logistyka, Poznań 2009.

Krawczyk S. (red.), Logistyka. Teoria i praktyka, Tom 1 i 2, Difin, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

Kozłowski M., Porty lotnicze - infrastruktura, eksploatacja i zarządzanie, Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2015.

Skowronek C., Saryusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2008.

Kott I., Wspomaganie zarządzania logistycznego przedsiębiorstw systemem klasy ERP

na przykładzie Asseco SOFTLAB ERP. Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Pod red. Ryszarda Knosali. T.2.Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją (PTZP), Opole 2010, s. 54-61

Kott I., Organka K., Biały P., Tendencje rozwoju polskich centrów logistycznych, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie Nr 10, 2013, s. 49-57

Kott I., Przestrzenno-transportowe uwarunkowania lokalizacji centrów logistycznych. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, nr 8, 2012.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Brzozowska
Prowadzący grup: Anna Brzozowska, Judyta Kabus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnej do operacyjnego zarządzania logistycznego.

C2. Poznanie problematyki związanej z infrastrukturą logistyczną.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe zagadnienia logistyki i zarządzania logistycznego.

2. Student zna podstawowe zagadnienia zarządzania przedsiębiorstwem, szczególnie

w kontekście kosztów, finansów oraz kapitału.

3. Student potrafi dokonać analizy działalności logistycznej w obszarach funkcjonalnych podmiotu gospodarczego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Korczak J., Logistyka: Infrastruktura. Sieci. Strategie., Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2015.

Markusik S., Infrastruktura punktowa: magazyny, centra logistyczne i dystrybucji, terminale kontenerowe /Infrastruktura logistyczna w transporcie/T. 2, Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013.

Markusik S., Infrastruktura liniowa: wodna, transportu lotniczego oraz telematyka transportu: praca zbiorowa/pod red. Sylwestra Markusika. Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013.

Cieśla M., Logistyka w łańcuchach dostaw: wybrane zagadnienia, Wydaw. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2017.

Ficoń K., Logistyka techniczna: Infrastruktura logistyczna, BEL Studio, Warszawa 2009.

Kisperska-Moroń D., S. Krzyżaniak (red.), Logistyka, Biblioteka Logistyka, Poznań 2009.

Krawczyk S. (red.), Logistyka. Teoria i praktyka, Tom 1 i 2, Difin, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

Kozłowski M., Porty lotnicze - infrastruktura, eksploatacja i zarządzanie, Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2015.

Skowronek C., Saryusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2008.

Kott I., Wspomaganie zarządzania logistycznego przedsiębiorstw systemem klasy ERP

na przykładzie Asseco SOFTLAB ERP. Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Pod red. Ryszarda Knosali. T.2.Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją (PTZP), Opole 2010, s. 54-61

Kott I., Organka K., Biały P., Tendencje rozwoju polskich centrów logistycznych, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie Nr 10, 2013, s. 49-57

Kott I., Przestrzenno-transportowe uwarunkowania lokalizacji centrów logistycznych. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, nr 8, 2012.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnej do operacyjnego zarządzania logistycznego.

C2. Poznanie problematyki związanej z infrastrukturą logistyczną.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe zagadnienia logistyki i zarządzania logistycznego.

2. Student zna podstawowe zagadnienia zarządzania przedsiębiorstwem, szczególnie

w kontekście kosztów, finansów oraz kapitału.

3. Student potrafi dokonać analizy działalności logistycznej w obszarach funkcjonalnych podmiotu gospodarczego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Korczak J., Logistyka: Infrastruktura. Sieci. Strategie., Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2015.

Markusik S., Infrastruktura punktowa: magazyny, centra logistyczne i dystrybucji, terminale kontenerowe /Infrastruktura logistyczna w transporcie/T. 2, Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013.

Markusik S., Infrastruktura liniowa: wodna, transportu lotniczego oraz telematyka transportu: praca zbiorowa/pod red. Sylwestra Markusika. Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013.

Cieśla M., Logistyka w łańcuchach dostaw: wybrane zagadnienia, Wydaw. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2017.

Ficoń K., Logistyka techniczna: Infrastruktura logistyczna, BEL Studio, Warszawa 2009.

Kisperska-Moroń D., S. Krzyżaniak (red.), Logistyka, Biblioteka Logistyka, Poznań 2009.

Krawczyk S. (red.), Logistyka. Teoria i praktyka, Tom 1 i 2, Difin, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

Kozłowski M., Porty lotnicze - infrastruktura, eksploatacja i zarządzanie, Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2015.

Skowronek C., Saryusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2008.

Kott I., Wspomaganie zarządzania logistycznego przedsiębiorstw systemem klasy ERP

na przykładzie Asseco SOFTLAB ERP. Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Pod red. Ryszarda Knosali. T.2.Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją (PTZP), Opole 2010, s. 54-61

Kott I., Organka K., Biały P., Tendencje rozwoju polskich centrów logistycznych, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie Nr 10, 2013, s. 49-57

Kott I., Przestrzenno-transportowe uwarunkowania lokalizacji centrów logistycznych. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, nr 8, 2012.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)