Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-LOG-D1-Mik-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe- Logistyka sem1
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie zagadnień i modeli współczesnej mikroekonomii, wyjaśnienie funkcjonowania rynków i podmiotów gospodarczych w skali mikroekonomicznej.

C2. Zapoznanie z metodami i narzędziami analizy mikroekonomicznej w zakresie badania zachowań pojedynczych podmiotów gospodarczych oraz funkcjonowania rynków.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Matematyka według programów nauczania szkół średnich.

2. Podstawy przedsiębiorczości według programów nauczania szkół średnich.

Pełny opis:

W 1 - (2) Podstawowe kategorie ekonomiczne. Główne nurty ekonomiczne. Proces gospodarowania. Czynniki produkcji. Ograniczoność zasobów a decyzje ekonomiczne.

W 2 - (2) Racjonalność gospodarcza (racjonalność rzeczywista i proceduralna). Konieczność dokonywania wyborów, korzyści i koszty. Zasada optymalizacji decyzji. Ogólna charakterystyka gospodarki rynkowej (wymiana i rynek, istota mechanizmu rynkowy, model gospodarki rynkowej, gospodarka mieszana). Elementy rynku: popyt, podaż, cena. Zachowanie organizacji na rynku.

W 3 - (2) Ogólna charakterystyka gospodarki rynkowej (wymiana i rynek, mechanizm rynkowy, model gospodarki rynkowej, gospodarka mieszana). Elementy rynku: popyt, podaż, cena. Zachowanie organizacji na rynku. Organizacje w budowaniu dobrobytu społecznego.

C 4 - (2) Popyt, prawo popytu, czynniki wpływające na rozmiary popytu: dochody konsumentów, gusty i preferencje, substytuty i dobra komplementarne, przewidywanie cen relatywnych, liczba ludności, efekty naśladownictwa i demonstracji.

C 5 - (2) Podaż, prawo podaży, czynniki wpływające na rozmiary podaży: ceny czynników produkcji, technologia, podatki i subsydia, przewidywanie cen, ilość przedsiębiorstw w gałęzi.

W 6 - (2) Mechanizm rynkowy a równoważenie rynku - model statyczny (mechanizm rynkowy a równoważenie rynku, statyka porównawcza, równowaga rynkowa przypadki szczególne, równowaga rynkowa w praktyce).

W 7 - (2) Mechanizm rynkowy a równoważenie rynku - model dynamiczny (o wahaniach: tłumionych, wybuchowych, doskonałych).

W 8 - (2) Elastyczność cenowa popytu. Elastyczność łukowa i punktowa. Determinanty elastyczności cenowej popytu. Elastyczność a przychody przedsiębiorstw. Przychód całkowity, przeciętny i marginalny. Elastyczność mieszana popytu. Elastyczność dochodowa popytu. Dobra: normalne i podrzędne, podstawowe i luksusowe. Prawo oraz krzywe Engla. Elastyczność cenowa podaży.

W 9 - (2) Teoria konsumenta (konsument jako podmiot gospodarujący, użyteczność miarą zadowolenia z konsumpcji, użyteczność całkowita i marginalna, system preferencji konsumenta).

W 10 - (2) Teoria konsumenta (krzywa obojętności konsumenta i jej cechy, marginalna stopa substytucji MSS, MSS a nachylenie krzywej obojętności, prawo malejącej MSS, ograniczenia wyboru konsumenta, ograniczenie budżetu, optimum konsumenta, zmiany dochodów konsumenta, zmiany cen dóbr).

W 11 - (2) Istota, cechy i formy przedsiębiorstw rynkowego. Formy własności przedsiębiorstw (istota i cechy przedsiębiorstwa rynkowego, instytucjonalne formy organizacyjne przedsiębiorstwa). Rodzaje spółek. Organizacja non profit – ich cechy i zasady funkcjonowania. Podstawowe formy organizacyjne jednostek non profit.

W 12 - (2) Koszty produkcji oraz ich klasyfikacja. Funkcje kosztów produkcji. Koszty: stałe, zmienne, całkowite, przeciętne i marginalne. Koszty produkcji – zależności. Próg rentowności (założenia, definicje, próg rentowności ilościowy, wartościowy i procentowy).

W 13 - (2) Podstawy decyzji ekonomicznych producenta. Efektywność techniczna i ekonomiczna. Funkcja produkcji w krótkim okresie. Produkt całkowity, przeciętny i marginalny. Prawo malejących przychodów. Teoria produkcji. Funkcja produkcji w długim okresie. Efekty skali produkcji. Izokwanty produkcji. Optimum produkcji.

W 14 – (2) Formy rynku: konkurencja doskonała, konkurencja monopolistyczna, oligopol, monopol. Równowaga na rynku konkurencyjnym. Wpływ czynników ekonomicznych na bezpieczeństwo instytucji i procesy zarządzania.

W 15 – (2) Rynek czynników wytwórczych. Rynek pracy. Popyt i podaż pracy. Płaca nominalna i realna. Rynek ziemi. Renta ekonomiczna i gruntowa. Rynek kapitału

C 1 – (2) Wprowadzenie do ekonomii i mikroekonomii. Proces gospodarowania. Czynniki produkcji.

C 2 - (2) Ograniczoność zasobów a decyzje ekonomiczne. Racjonalność gospodarcza. Konieczność dokonywania wyborów, korzyści i koszty. Zasada optymalizacji decyzji.

C 3 - (2) Ogólna charakterystyka gospodarki rynkowej. Elementy rynku: popyt, podaż, cena.

C 4 - (2) Popyt, prawo popytu, czynniki wpływające na rozmiary popytu.

C 5 - (2) Podaż, prawo podaży, czynniki wpływające na rozmiary podaży.

C 6 - (2) Cena równowagi - model statyczny (równowaga rynkowa przypadki szczególne, równowaga rynkowa w praktyce, równowaga rynkowa - statyka porównawcza).

C 7 - (2) Cena równowagi - model dynamiczny (o wahaniach: tłumionych, wybuchowych, doskonałych).

C 8 - (2) Elastyczność cenowa popytu. Elastyczność a przychody przedsiębiorstw. Przychód całkowity, przeciętny i marginalny.

C 9 - (2) Elastyczność dochodowa popytu. Dobra: normalne i podrzędne, podstawowe i luksusowe. Prawo oraz krzywe Engla. Elastyczność mieszana popytu. Elastyczność cenowa podaży.

C 10 - (2) Teoria konsumenta. Ograniczenie budżetu, optimum konsumenta, zmiany dochodów konsumenta, zmiany cen dóbr.

C 11 - (2) Formy własności. Rodzaje spółek.

C 12 - (2) Podstawy decyzji ekonomicznych producenta. Funkcja produkcji w krótkim i długim okresie. Produkt całkowity, przeciętny i marginalny. Prawo malejących przychodów.

C 13 - (2) Koszty produkcji oraz ich klasyfikacja. Funkcje kosztów produkcji. Koszty: stałe, zmienne, całkowite, marginalne.

C 14 – (2) Podstawowe struktury rynkowe - konkurencja doskonała, konkurencja monopolistyczna, oligopol, monopol.

C 15 – (2) Sprawdzian wiadomości.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Klimczak B., Mikroekonomia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2015.

2. Dach Z., Mikroekonomia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków, 2012.

3. B. Borkowska, B. Klimczak, Mikroekonomia: ćwiczenia, Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Mankiw G., Taylor M., Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015.

2. Begg D, Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2014.

3. Wolska G., Mikroekonomia: pojęcia, przedmiot, ewolucja, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2014.

Efekty uczenia się:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

EK 1 – Student zna, analizuje i rozróżnia poszczególne zjawiska i procesy ekonomiczne. Student rozpoznaje, definiuje, klasyfikuje i rozumie pojęcia związane z mikroekonomią. Zna podstawowe formuły i stosowane metody badawcze oraz poprawnie interpretuje uzyskane wyniki.

EK 2 – Student zna, rozumie i analizuje zjawisko popytu rynkowego, rolę konsumenta na rynku oraz wykorzystuje znajomość teorii konsumenta do interpretowania problemów praktyki gospodarczej oraz do oceny racjonalności i determinantów decyzji podejmowanych przez konsumenta. Student poprawnie interpretuje wyniki rozwiązywanych zadań i analiz z tego zakresu.

EK 3 - Student zna, rozumie i analizuje zjawisko podaży rynkowej, rolę producenta na rynku oraz wykorzystuje znajomość teorii producenta do interpretowania problemów praktyki gospodarczej oraz do oceny racjonalności i determinantów decyzji podejmowanych przez producenta. Student poprawnie interpretuje wyniki rozwiązywanych zadań i analiz z tego zakresu.

EK 4 – Student zna formy konkurencyjne rynków: konkurencję doskonałą, konkurencję monopolistyczną, oligopol i monopol. Rozumie mechanizm rynkowy i analizuje warunki osiągania równowagi rynkowej. Student poprawnie interpretuje wyniki rozwiązywanych zadań i analiz z tego zakresu.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Ocena pracy indywidualnej i pracy w grupach – analiza i interpretacja studiów przypadków, zadań rachunkowych oraz problemowych.

P1. Pisemny sprawdzian z opanowania materiału teoretycznego wraz z zadaniami rachunkowymi.

FORMY OCENY - SZCZEGÓŁY

Efekt 1: (ndst) Student nie zna zjawisk i procesów ekonomiczne. Student nie rozpoznaje i nie definiuje podstawowych pojęć mikroekonomicznych; (dst) Student zna i rozróżnia poszczególne zjawiska i procesy ekonomiczne. Student rozpoznaje i definiuje podstawowe pojęcia mikroekonomiczne; (db) Student zna, analizuje i rozróżnia poszczególne zjawiska i procesy ekonomiczne. Student rozpoznaje, definiuje, klasyfikuje i pojęcia związane z mikroekonomią. Zna podstawowe formuły i stosowane metody badawcze; (bdb) Student zna, analizuje i rozróżnia poszczególne zjawiska i procesy ekonomiczne. Student rozpoznaje, definiuje, klasyfikuje i rozumie pojęcia związane z mikroekonomią. Zna podstawowe formuły i stosowane metody badawcze oraz poprawnie interpretuje uzyskane wyniki.

Efekt 2: (ndst) Student nie zna zjawiska popytu rynkowego, roli konsumenta na rynku ani podstaw teorii konsumenta; (dst) Student zna i rozumie zjawisko popytu rynkowego, rolę konsumenta na rynku oraz zna podstawy teorii konsumenta; (db) Student zna i rozumie zjawisko popytu rynkowego, rolę konsumenta na rynku oraz wykorzystuje znajomość teorii konsumenta do interpretowania problemów praktyki gospodarczej oraz do oceny racjonalności i determinantów decyzji podejmowanych przez konsumenta; (bdb) Student zna, rozumie i analizuje zjawisko popytu rynkowego, rolę konsumenta na rynku oraz wykorzystuje znajomość teorii konsumenta do interpretowania problemów praktyki gospodarczej oraz do oceny racjonalności i determinantów decyzji podejmowanych przez konsumenta. Student poprawnie interpretuje wyniki rozwiązywanych zadań i analiz z tego zakresu.

Efekt 3: (ndst) Student nie zna zjawiska podaży rynkowej, roli producenta na rynku ani podstaw teorii producenta; (dst) Student zna i rozumie zjawisko podaży rynkowej, rolę producenta na rynku oraz podstawy teorii producenta; (db) Student zna i rozumie zjawisko podaży rynkowej, rolę producenta na rynku oraz wykorzystuje znajomość teorii producenta do interpretowania problemów praktyki gospodarczej oraz do oceny racjonalności i determinantów decyzji podejmowanych przez producenta; (bdb) Student zna, rozumie i analizuje zjawisko podaży rynkowej, rolę producenta na rynku oraz wykorzystuje znajomość teorii producenta do interpretowania problemów praktyki gospodarczej oraz do oceny racjonalności i determinantów decyzji podejmowanych przez producenta. Student poprawnie interpretuje wyniki rozwiązywanych zadań i analiz z tego zakresu.

Efekt 4: (ndst) Student nie zna podstawowych informacji dotyczących form konkurencyjnych rynków: konkurencji doskonałej, konkurencji monopolistycznej, oligopolu i monopolu; (dst) Student zna formy konkurencyjne rynków: konkurencję doskonałą, konkurencję monopolistyczną, oligopol i monopol; (db) Student zna formy konkurencyjne rynków: konkurencję doskonałą, konkurencję monopolistyczną, oligopol i monopol. Rozumie i w podstawowym zakresie analizuje warunki osiągania równowagi; (bdb) Student zna formy konkurencyjne rynków: konkurencję doskonałą, konkurencję monopolistyczną, oligopol i monopol. Rozumie i analizuje warunki osiągania równowagi. Student poprawnie interpretuje wyniki rozwiązywanych zadań i analiz z tego zakresu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Okręglicka
Prowadzący grup: Małgorzata Okręglicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Korombel
Prowadzący grup: Anna Korombel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Gorzeń-Mitka
Prowadzący grup: Iwona Gorzeń-Mitka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Szczupak
Prowadzący grup: Leszek Szczupak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Kielesińska
Prowadzący grup: Agata Kielesińska, Katarzyna Rozpondek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Jędrzejczyk
Prowadzący grup: Mateusz Bajor, Ewa Bień, Waldemar Jędrzejczyk, Marzena Pytel-Kopczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

1. CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie zagadnień i modeli współczesnej mikroekonomii, wyjaśnienie funkcjonowania rynków i podmiotów gospodarczych w skali mikroekonomicznej.

C2. Zapoznanie z metodami i narzędziami analizy mikroekonomicznej w zakresie badania zachowań pojedynczych podmiotów gospodarczych oraz funkcjonowania rynków.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Matematyka według programów nauczania szkół średnich.

2. Podstawy przedsiębiorczości według programów nauczania szkół średnich.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Klimczak B., Mikroekonomia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2015.

2. Dach Z., Mikroekonomia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków, 2012.

3. B. Borkowska, B. Klimczak, Mikroekonomia: ćwiczenia, Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Mankiw G., Taylor M., Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015.

2. Begg D, Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2014.

3. Wolska G., Mikroekonomia: pojęcia, przedmiot, ewolucja, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2014.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Okręglicka
Prowadzący grup: Małgorzata Okręglicka, Anna Padlowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Okręglicka
Prowadzący grup: Anna Biniek-Poskart, Anna Lemańska-Majdzik, Małgorzata Okręglicka, Anna Padlowska, Anna Poskart
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie zagadnień i modeli współczesnej mikroekonomii, wyjaśnienie funkcjonowania rynków i podmiotów gospodarczych w skali mikroekonomicznej.

C2. Zapoznanie z metodami i narzędziami analizy mikroekonomicznej w zakresie badania zachowań pojedynczych podmiotów gospodarczych oraz funkcjonowania rynków.

C3. Wyjaśnienie warunków podejmowania racjonalnych decyzji przez gospodarstwa domowe

i przedsiębiorstwa funkcjonujące w gospodarce rynkowej.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Matematyka według programów nauczania szkół średnich

Podstawy przedsiębiorczości według programów nauczania szkół średnich

Literatura:

Literatura podstawowa:

Rekowski M.: Mikroekonomia, Akademia, Poznań 2015.

Klimczak B.: Mikroekonomia, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2015.

Literatura uzupełniająca:

Vernasca G., Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia Wyd.5, PWE, Warszawa 2014.

Zalega T., Mikroekonomia Współczesna Zbiór Zadań Wyd.2, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.

Okręglicka M., Mynarzova M. Modele wzrostu przedsiębiorstwa w literaturze ekonomicznej [w:] Sipa M., Wolniakowska K. (red.), Zarządzanie współczesną organizacją Częstochowa: Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2014, s. 9-22;

Okręglicka M. Determinanty popytu indywidualnego na rynku mieszkaniowym w Polsce. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, nr 52, 2011, s. 221-232;

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Okręglicka
Prowadzący grup: Mateusz Bajor, Anna Biniek-Poskart, Iwona Gorzeń-Mitka, Małgorzata Okręglicka, Anna Padlowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie zagadnień i modeli współczesnej mikroekonomii, wyjaśnienie funkcjonowania rynków i podmiotów gospodarczych w skali mikroekonomicznej.

C2. Zapoznanie z metodami i narzędziami analizy mikroekonomicznej w zakresie badania zachowań pojedynczych podmiotów gospodarczych oraz funkcjonowania rynków.

C3. Wyjaśnienie warunków podejmowania racjonalnych decyzji przez gospodarstwa domowe

i przedsiębiorstwa funkcjonujące w gospodarce rynkowej.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Matematyka według programów nauczania szkół średnich

Podstawy przedsiębiorczości według programów nauczania szkół średnich

Literatura:

Literatura podstawowa:

Rekowski M.: Mikroekonomia, Akademia, Poznań 2015.

Klimczak B.: Mikroekonomia, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2015.

Literatura uzupełniająca:

Vernasca G., Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia Wyd.5, PWE, Warszawa 2014.

Zalega T., Mikroekonomia Współczesna Zbiór Zadań Wyd.2, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.

Okręglicka M., Mynarzova M. Modele wzrostu przedsiębiorstwa w literaturze ekonomicznej [w:] Sipa M., Wolniakowska K. (red.), Zarządzanie współczesną organizacją Częstochowa: Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2014, s. 9-22;

Okręglicka M. Determinanty popytu indywidualnego na rynku mieszkaniowym w Polsce. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, nr 52, 2011, s. 221-232;

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Okręglicka
Prowadzący grup: Ewa Bień, Anna Lemańska-Majdzik, Karolina Okręglicka, Małgorzata Okręglicka, Anna Padlowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie zagadnień i modeli współczesnej mikroekonomii, wyjaśnienie funkcjonowania rynków i podmiotów gospodarczych w skali mikroekonomicznej.

C2. Zapoznanie z metodami i narzędziami analizy mikroekonomicznej w zakresie badania zachowań pojedynczych podmiotów gospodarczych oraz funkcjonowania rynków.

C3. Wyjaśnienie warunków podejmowania racjonalnych decyzji przez gospodarstwa domowe

i przedsiębiorstwa funkcjonujące w gospodarce rynkowej.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Matematyka według programów nauczania szkół średnich

Podstawy przedsiębiorczości według programów nauczania szkół średnich

Literatura:

Literatura podstawowa:

Rekowski M.: Mikroekonomia, Akademia, Poznań 2015.

Klimczak B.: Mikroekonomia, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2015.

Literatura uzupełniająca:

Vernasca G., Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia Wyd.5, PWE, Warszawa 2014.

Zalega T., Mikroekonomia Współczesna Zbiór Zadań Wyd.2, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.

Okręglicka M., Mynarzova M. Modele wzrostu przedsiębiorstwa w literaturze ekonomicznej [w:] Sipa M., Wolniakowska K. (red.), Zarządzanie współczesną organizacją Częstochowa: Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2014, s. 9-22;

Okręglicka M. Determinanty popytu indywidualnego na rynku mieszkaniowym w Polsce. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, nr 52, 2011, s. 221-232;

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie zagadnień i modeli współczesnej mikroekonomii, wyjaśnienie funkcjonowania rynków i podmiotów gospodarczych w skali mikroekonomicznej.

C2. Zapoznanie z metodami i narzędziami analizy mikroekonomicznej w zakresie badania zachowań pojedynczych podmiotów gospodarczych oraz funkcjonowania rynków.

C3. Wyjaśnienie warunków podejmowania racjonalnych decyzji przez gospodarstwa domowe

i przedsiębiorstwa funkcjonujące w gospodarce rynkowej.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Matematyka według programów nauczania szkół średnich

Podstawy przedsiębiorczości według programów nauczania szkół średnich

Literatura:

Literatura podstawowa:

Rekowski M.: Mikroekonomia, Akademia, Poznań 2015.

Klimczak B.: Mikroekonomia, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2015.

Literatura uzupełniająca:

Vernasca G., Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia Wyd.5, PWE, Warszawa 2014.

Zalega T., Mikroekonomia Współczesna Zbiór Zadań Wyd.2, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.

Okręglicka M., Mynarzova M. Modele wzrostu przedsiębiorstwa w literaturze ekonomicznej [w:] Sipa M., Wolniakowska K. (red.), Zarządzanie współczesną organizacją Częstochowa: Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2014, s. 9-22;

Okręglicka M. Determinanty popytu indywidualnego na rynku mieszkaniowym w Polsce. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, nr 52, 2011, s. 221-232;

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)