Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-LOG-Z1-Soc-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe 1 sem. LOG-Z
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Charakterystyka zjawisk i procesów społecznych oraz prezentacja głównych teorii socjologicznych jako narzędzi interpretacji współczesnej rzeczywistości społecznej.

C2. Zastosowanie kategorii socjologicznych do opisu zjawisk i procesów społecznych.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student potrafi opisać procesy społeczne w kontekście miejsca i roli jednostki w strukturze społecznej.

2. Student potrafi używać podstawowych pojęć służących do opisu i wyjaśniania zjawisk społecznych

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

WYKŁADY

W 1- (1) Wprowadzenie do przedmiotu. Przedstawienie socjologii jako dyscypliny naukowej i podstawowych metod badań w socjologii.

W 2- (1) Człowiek jako istota społeczna. Socjalizacja i kształtowanie osobowości

W 3- (1) Koncepcje człowieka w gospodarce

W 4 – (1) Kultura, jej treści i wpływ na życie społeczne

W 5,6 - (2) Grupy społeczne i ich struktury. Więź społeczna i jej przemiany w społeczeństwie

W 7 – (1) Instytucje i normy społeczne

W 8,9 - (2) Organizacja jako płaszczyzna współdziałania ludzi i jej struktury

W 10,11 - (2) Społeczeństwo i zmiany jego struktur. Koncepcje zmian społecznych

W 12- (1) Stratyfikacja społeczna i jej przemiany w społeczeństwie

W 13,14 - (2) Socjologiczne ujęcie państwa - władza i legitymizacja władzy, demokracja. Ruchy społeczne i organizacje pozarządowe.

W 15 – (1) Kultura masowa. Konsumpcjonizm. Globalizacja

ĆWICZENIA

C 1- (1) Przedstawienie socjologii jako dyscypliny naukowej. Praktyczne wykorzystanie wiedzy socjologicznej w życiu polityczno - społecznym i gospodarczym

C 2,3- (2) Kultura i osobowość społeczna jako czynniki osadzające ludzi w życiu społecznym

C 4 – (1) Normy społeczne i ich kształtowanie. Dewiacje społeczne

C 5,6- (2) Grupy społeczne i ich typologia. Więź społeczna i jej ewolucja w społeczeństwie

C 7 – (1) Instytucje społeczne i ich rodzaje

C 8,9- (2) Organizacja jako forma zbiorowości społecznych i jej struktury

C 10 - (1) Społeczeństwo i jego struktury. Naród jako kategoria makrostrukturalna

C 11- (1) Struktura klasowo-warstwowa i jej przemiany

C 12 - (1) Państwo i jego instytucje

C 13 - (1) Zmiana społeczna, postęp, rozwój.

C 14 – (1) Omówienie metod, technik i narzędzi badawczych w socjologii

C 15 – (1) Sprawdzenie wiadomości

Literatura:

LITERATURA

Podstawowa

1. Giddens A., Sutton Ph,, Socjologia: wydanie nowe, PWN, Warszawa 2012

2. Walczak-Duraj D., Socjologia dla ekonomistów, PWE, Warszawa 2010.

3. 4. Giddens A., Sutton P.W., Socjologia: kluczowe pojęcia, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 2014.

Uzupełniająca

1. Skolik S., Robak E., Cooperation in the Work Environment. Perceiving of Collaboration, Trust and Power Distance by Workers, Management Trends Into Turbulent Environment (red.) Bezdekova Sarka, Klusak Tomas, Brno 2016.

2. Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Wyd. Scholar, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

EK 1 - student potrafi zaprezentować pod stawową wiedzę o człowiek jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach

EK 2 – student potrafi dokonać wyboru metod i narzędzi badawczych w socjologii do badań struktur społecznych i instytucji.

EK 3 – student potrafi identyfikować treści kulturowe jako reguły kształtujące zarówno osobowość człowieka, jak i procesy i zjawiska społeczne

EK 4- student potrafi interpretować procesy zmian społecznych zachodzące w skali makro oraz na poziomie funkcjonowania organizacji formalnej

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY (F – FORMUJĄCA, P- PODSUMUJĄCA)

P1. Kolokwium pisemne

FORMY OCENY - SZCZEGÓŁY

Efekt 1.(ndst) Student nie potrafi zaprezentować podstawowej wiedzy o człowieku jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania. (dst) Student potrafi zaprezentować podstawową wiedzę o człowieku jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne. (db) Student potrafi zaprezentować podstawową wiedzę o człowieku jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania a także działającym w tych strukturach. (bdb) Student potrafi zaprezentować podstawową wiedzę o człowieku jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania a także działającym w tych strukturach na wybranych przykładach.

Efekt 2. (ndst) Student nie potrafi omówić podstawowych metod i narzędzi badawczych stosowanych w socjologii. (dst) Student potrafi dokonać wymienić metody i narzędzia badawczych w socjologii oraz omówić przydatność wybranej metody do badania określonej struktury społecznej. (db) Student potrafi dokonać wyboru metod i narzędzi badawczych w socjologii do struktur społecznych i instytucji. (bdb) Student potrafi dokonać wyboru metod i narzędzi badawczych w socjologii do struktur społecznych i instytucji oraz wskazać ich walory i problemy wynikający z ich stosowania.

Efekt 3. (ndst) Student nie potrafi identyfikować i klasyfikować treści kulturowych. (dst) Student potrafi identyfikować i klasyfikować treści kulturowe. (db) Student potrafi identyfikować i klasyfikować treści kulturowe jako reguły kształtujące osobowość człowieka lub wiązać je z wybranymi procesami bądź zjawiskami społecznymi. (bdb) Student potrafi identyfikować i klasyfikować treści kulturowe jako reguły kształtujące zarówno osobowość człowieka, jak i procesy oraz zjawiska społeczne.

Efekt 4. (ndst) Student nie potrafi określać zmian społecznych zachodzących w skali makro ani na poziomie mezo (poziomie funkcjonowania organizacji formalnej). (dst) Student potrafi wskazać i omówić poznane procesy zmian społecznych zachodzące w skali makro lub na poziomie mezo (poziomie funkcjonowania organizacji formalnej). (db) Student potrafi interpretować poznane procesy zmian społecznych zachodzące w skali makro lub na poziomie mezo (poziomie funkcjonowania organizacji formalnej). (bdb) Student potrafi interpretować poznane procesy zmian społecznych zachodzące w skali makro oraz na poziomie mezo (poziomie funkcjonowania organizacji formalnej).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Janik, Henryk Kromołowski
Prowadzący grup: Robert Janik, Henryk Kromołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kukowska
Prowadzący grup: Katarzyna Kukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Skolik
Prowadzący grup: Sebastian Skolik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Charakterystyka zjawisk i procesów społecznych oraz prezentacja głównych teorii socjologicznych jako narzędzi interpretacji współczesnej rzeczywistości społecznej.

C2. Zastosowanie kategorii socjologicznych do opisu zjawisk i procesów społecznych.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student potrafi opisać procesy społeczne w kontekście miejsca i roli jednostki w strukturze społecznej.

2. Student potrafi używać podstawowych pojęć służących do opisu i wyjaśniania zjawisk społecznych

Pełny opis:

Treści programowe

Wykłady

W 1- Wprowadzenie do przedmiotu. Przedstawienie socjologii jako dyscypliny 1

naukowej i podstawowych metod badań w socjologii.

W 2- Człowiek jako istota społeczna. Socjalizacja i kształtowanie osobowości 1

W 3- Koncepcje człowieka w gospodarce 1

W 4 – Kultura, jej treści i wpływ na życie społeczne

W 5,6 - Grupy społeczne i ich struktury. Więź społeczna i jej przemiany w 2

społeczeństwie

W 7 – Instytucje i normy społeczne 1

W 8,9 - Organizacja jako płaszczyzna współdziałania ludzi i jej struktury 2

W 10,11 - Społeczeństwo i zmiany jego struktur. Koncepcje zmian 2

społecznych

W 12- Stratyfikacja społeczna i jej przemiany w społeczeństwie 1

W 13,14 - Socjologiczne ujęcie państwa - władza i legitymizacja władzy, 2

demokracja. Ruchy społeczne i organizacje pozarządowe.

W 15 – Kultura masowa. Konsumpcjonizm. Globalizacja 1

Ćwiczenia

C 1- Przedstawienie socjologii jako dyscypliny naukowej. Praktyczne 1

wykorzystanie wiedzy socjologicznej w życiu polityczno - społecznym i

gospodarczym

C 2,3- Kultura i osobowość społeczna jako czynniki osadzające ludzi w życiu 2

społecznym

C 4 – Normy społeczne i ich kształtowanie. Dewiacje społeczne 1

C 5,6- Grupy społeczne i ich typologia. Więź społeczna i jej ewolucja w 2

społeczeństwie

C 7 – Instytucje społeczne i ich rodzaje 1

C 8,9- Organizacja jako forma zbiorowości społecznych i jej struktury 2

C 10 - Społeczeństwo i jego struktury. Naród jako kategoria makrostrukturalna 1

C 11- Struktura klasowo-warstwowa i jej przemiany 1

C 12 - Państwo i jego instytucje 1

C 13 - Zmiana społeczna, postęp, rozwój. 1

C 14 – Omówienie metod, technik i narzędzi badawczych w socjologii 1

C 15 – Sprawdzenie wiadomości 1

Literatura:

LITERATURA

Podstawowa

1. Giddens A., Sutton Ph,, Socjologia: wydanie nowe, PWN, Warszawa 2012

2. Walczak-Duraj D., Socjologia dla ekonomistów, PWE, Warszawa 2010.

3. 4. Giddens A., Sutton P.W., Socjologia: kluczowe pojęcia, Wydaw. Nauk. PWN,

Warszawa 2014.

Uzupełniająca

1. Skolik S., Robak E., Cooperation in the Work Environment. Perceiving of Collaboration, Trust and Power Distance by Workers, Management Trends Into Turbulent Environment (red.) Bezdekova Sarka, Klusak Tomas, Brno 2016.

2. Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Wyd. Scholar, Warszawa 2008.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Skolik
Prowadzący grup: Sebastian Skolik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Charakterystyka zjawisk i procesów społecznych oraz prezentacja głównych teorii socjologicznych jako narzędzi interpretacji współczesnej rzeczywistości społecznej.

C2. Zastosowanie kategorii socjologicznych do opisu zjawisk i procesów społecznych.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student potrafi opisać procesy społeczne w kontekście miejsca i roli jednostki w strukturze społecznej.

2. Student potrafi używać podstawowych pojęć służących do opisu i wyjaśniania zjawisk społecznych

Pełny opis:

Treści programowe

Wykłady

W 1- Wprowadzenie do przedmiotu. Przedstawienie socjologii jako dyscypliny 1

naukowej i podstawowych metod badań w socjologii.

W 2- Człowiek jako istota społeczna. Socjalizacja i kształtowanie osobowości 1

W 3- Koncepcje człowieka w gospodarce 1

W 4 – Kultura, jej treści i wpływ na życie społeczne

W 5,6 - Grupy społeczne i ich struktury. Więź społeczna i jej przemiany w 2

społeczeństwie

W 7 – Instytucje i normy społeczne 1

W 8,9 - Organizacja jako płaszczyzna współdziałania ludzi i jej struktury 2

W 10,11 - Społeczeństwo i zmiany jego struktur. Koncepcje zmian 2

społecznych

W 12- Stratyfikacja społeczna i jej przemiany w społeczeństwie 1

W 13,14 - Socjologiczne ujęcie państwa - władza i legitymizacja władzy, 2

demokracja. Ruchy społeczne i organizacje pozarządowe.

W 15 – Kultura masowa. Konsumpcjonizm. Globalizacja 1

Ćwiczenia

C 1- Przedstawienie socjologii jako dyscypliny naukowej. Praktyczne 1

wykorzystanie wiedzy socjologicznej w życiu polityczno - społecznym i

gospodarczym

C 2,3- Kultura i osobowość społeczna jako czynniki osadzające ludzi w życiu 2

społecznym

C 4 – Normy społeczne i ich kształtowanie. Dewiacje społeczne 1

C 5,6- Grupy społeczne i ich typologia. Więź społeczna i jej ewolucja w 2

społeczeństwie

C 7 – Instytucje społeczne i ich rodzaje 1

C 8,9- Organizacja jako forma zbiorowości społecznych i jej struktury 2

C 10 - Społeczeństwo i jego struktury. Naród jako kategoria makrostrukturalna 1

C 11- Struktura klasowo-warstwowa i jej przemiany 1

C 12 - Państwo i jego instytucje 1

C 13 - Zmiana społeczna, postęp, rozwój. 1

C 14 – Omówienie metod, technik i narzędzi badawczych w socjologii 1

C 15 – Sprawdzenie wiadomości 1

Literatura:

LITERATURA

Podstawowa

1. Giddens A., Sutton Ph,, Socjologia: wydanie nowe, PWN, Warszawa 2012

2. Walczak-Duraj D., Socjologia dla ekonomistów, PWE, Warszawa 2010.

3. 4. Giddens A., Sutton P.W., Socjologia: kluczowe pojęcia, Wydaw. Nauk. PWN,

Warszawa 2014.

Uzupełniająca

1. Skolik S., Robak E., Cooperation in the Work Environment. Perceiving of Collaboration, Trust and Power Distance by Workers, Management Trends Into Turbulent Environment (red.) Bezdekova Sarka, Klusak Tomas, Brno 2016.

2. Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Wyd. Scholar, Warszawa 2008.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Skolik
Prowadzący grup: Sebastian Skolik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Charakterystyka zjawisk i procesów społecznych oraz prezentacja głównych teorii socjologicznych jako narzędzi interpretacji współczesnej rzeczywistości społecznej.

C2. Zastosowanie kategorii socjologicznych do opisu zjawisk i procesów społecznych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student potrafi opisać procesy społeczne w kontekście miejsca i roli jednostki w strukturze społecznej.

2. Student potrafi używać podstawowych pojęć służących do opisu i wyjaśniania zjawisk społecznych

Literatura:

LITERATURA

Podstawowa

1. Giddens A., Sutton Ph,, Socjologia: wydanie nowe, PWN, Warszawa 2012

2. Walczak-Duraj D., Socjologia dla ekonomistów, PWE, Warszawa 2010.

3. 4. Giddens A., Sutton P.W., Socjologia: kluczowe pojęcia, Wydaw. Nauk. PWN,

Warszawa 2014.

Uzupełniająca

1. Skolik S., Robak E., Cooperation in the Work Environment. Perceiving of Collaboration, Trust and Power Distance by Workers, Management Trends Into Turbulent Environment (red.) Bezdekova Sarka, Klusak Tomas, Brno 2016.

2. Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Wyd. Scholar, Warszawa 2008.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Skiba
Prowadzący grup: Anna Karczewska, Katarzyna Kukowska, Maja Skiba, Sebastian Skolik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Charakterystyka zjawisk i procesów społecznych oraz prezentacja głównych teorii socjologicznych jako narzędzi interpretacji współczesnej rzeczywistości społecznej.

C2. Zastosowanie kategorii socjologicznych do opisu zjawisk i procesów społecznych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student potrafi opisać procesy społeczne w kontekście miejsca i roli jednostki w strukturze społecznej.

2. Student potrafi używać podstawowych pojęć służących do opisu i wyjaśniania zjawisk społecznych

Literatura:

LITERATURA

Podstawowa

1. Giddens A., Sutton Ph,, Socjologia: wydanie nowe, PWN, Warszawa 2012

2. Walczak-Duraj D., Socjologia dla ekonomistów, PWE, Warszawa 2010.

3. 4. Giddens A., Sutton P.W., Socjologia: kluczowe pojęcia, Wydaw. Nauk. PWN,

Warszawa 2014.

Uzupełniająca

1. Skolik S., Robak E., Cooperation in the Work Environment. Perceiving of Collaboration, Trust and Power Distance by Workers, Management Trends Into Turbulent Environment (red.) Bezdekova Sarka, Klusak Tomas, Brno 2016.

2. Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Wyd. Scholar, Warszawa 2008.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)