Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia E

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-MZ-D1-E-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia E
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie struktury podstawowych pojęć ekonomii, miar i zależności gospodarczych.

C2. Zapoznanie studentów z przebiegiem podstawowych procesów gospodarczych na poziomie analizy mikro- i makroekonomicznej oraz wyjaśnienie warunków podejmowania racjonalnych decyzji

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Wiedza i umiejętności z zakresu matematyki według programu nauczania szkół średnich

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

W 1 – (1) Podstawowe kategorie ekonomiczne (definicja ekonomii, mikro- makroekonomii, pojęcia ekonomii pozytywnej, normatywnej). Główne nurty ekonomiczne. Proces gospodarowania (potrzeby, produkcja, podział, wymiana, konsumpcja). Czynniki produkcji (praca, ziemia, kapitał). Ograniczoność zasobów a decyzje ekonomiczne.

W 2 – (1) Ogólna charakterystyka gospodarki rynkowej (wymiana i rynek, mechanizm rynkowy, model gospodarki rynkowej, gospodarka mieszana). Elementy rynku: popyt, podaż, cena. Prawo popytu, czynniki wpływające na rozmiary popytu. Prawo podaży, czynniki wpływające na rozmiary podaży.

W 3 – (1) Cena równowagi. Równowaga rynkowa - model statyczny (równowaga rynkowa przypadki szczególne, równowaga rynkowa w praktyce, równowaga rynkowa - statyka porównawcza). Równowaga rynkowa - model dynamiczny (o wahaniach: tłumionych, wybuchowych, doskonałych).

W 4 – (1) Elastyczność cenowa popytu (pojęcie elastyczności, elastyczność łukowa i punktowa, metody mierzenia elastyczności punktowej, nachylenie krzywej popytu a elastyczność, determinanty elastyczności cenowej popytu: występowanie substytutów, znaczenie dobra w dochodzie konsumenta, czynnik czasu). Elastyczność a przychody przedsiębiorstw. Przychód całkowity, przeciętny i marginalny. Elastyczność mieszana popytu. Elastyczność dochodowa popytu. Dobra: normalne i podrzędne, podstawowe i luksusowe. Prawo oraz krzywe Engla. Elastyczność cenowa podaży.

W 5 – (1) Teoria konsumenta (konsument jako podmiot gospodarujący, użyteczność miarą zadowolenia z konsumpcji, użyteczność całkowita i marginalna, system preferencji konsumenta). Teoria konsumenta (krzywa obojętności konsumenta i jej cechy, marginalna stopa substytucji MSS, MSS a nachylenie krzywej obojętności, prawo malejącej MSS, ograniczenia wyboru konsumenta, ograniczenie budżetu, optimum konsumenta, zmiany dochodów konsumenta, zmiany cen dóbr).

W 6 – (1) Podstawy decyzji ekonomicznych producenta. Efektywność techniczna i ekonomiczna. Funkcja produkcji w krótkim okresie. Produkt całkowity, przeciętny i marginalny. Prawo malejących przychodów. Teoria produkcji. Funkcja produkcji w długim okresie. Efekty skali produkcji. Izokwanty produkcji. Optimum produkcji.

W 7 – (1) Koszty produkcji oraz ich klasyfikacja (znaczenie kosztów produkcji, koszty prywatne i społeczne, alternatywne, rachunkowe i ekonomiczne, koszty w krótkim i długim okresie czasu). Funkcje kosztów produkcji. Koszty: stałe, zmienne, całkowite, marginalne. Koszty produkcji - Zależności KZP-PP oraz KM-PM. Koszty produkcji - prezentacja geometryczna. Próg rentowności (założenia, definicje, próg rentowności ilościowy, wartościowy i procentowy).

W 8 – (1) Tworzenie i podział dochodu narodowego w systemie rynkowym. Podstawowe pojęcia związane z dochodem narodowy kraju. Proces tworzenia i podziału dochodu narodowego. Wartość dodana, produkt globalny, wartość przeniesiona. Podstawowe kategorie produktu i dochodu narodowego.

W 9 – (1)Podstawowe zależności agregatowe w ekonomii keynesowskiej. Zależności pomiędzy oszczędnościami a inwestycjami. Oszczędności i konsumpcja jako funkcja dochodu narodowego. Składniki globalnego popytu a poziom dochodu narodowego. Równowaga makroekonomiczna klasyczna i keynesowska. Cykl koniunkturalny w gospodarce rynkowej. Wzrost i rozwój gospodarczy.

W 10 – (1) Inflacja, jako problem ekonomiczny i rynek pracy w wymiarze ekonomicznym. Istota i rodzaje inflacji. Pomiar inflacji. Skutki i sposoby zmniejszania inflacji. Teoretyczne podstawy form bezrobocia. Równowaga na rynku pracy. Ekonomiczne i społeczne skutki bezrobocia. Polityka państwa na rynku pracy. Sposoby walki z bezrobociem.

W 11, W 12 – (2) Budżet i polityka fiskalna. Rola budżetu w gospodarce rynkowej. Rodzaje wpływów i wydatków budżetowych. Podatki bezpośrednie i pośrednie. Sposoby finansowania deficytu budżetowego. Wpływ podatków i wydatków budżetu państwa na poziom wytwarzanego dochodu narodowego.

W 13, W 14 – (2) Pieniądz w gospodarce rynkowej. Podstawowe funkcje pieniądza. System bankowy. Czynniki wyznaczające podaż pieniądza. Środki regulacji dopływu i odpływu pieniądza w obiegu. Popyt na pieniądz. Równowaga na rynku pieniądza.

W 15 – (1) Otwarta gospodarka rynkowa. Cechy gospodarki otwartej. Korzyści z wymiany z zagranicą - teoria kosztów komparatywnych. Pojęcie i struktura bilansu płatniczego. Polityka kursu walutowego a równowaga zewnętrzna gospodarki.

C 1 – (1) Wprowadzenie do ekonomii (definicja ekonomii, mikro- makroekonomii, pojęcia ekonomii pozytywnej, normatywnej). Główne nurty ekonomiczne. Proces gospodarowania (potrzeby, produkcja, podział, wymiana, konsumpcja). Czynniki produkcji (praca, ziemia, kapitał). Ograniczoność zasobów a decyzje ekonomiczne (problem rzadkości zasobów i technologii, alokacja zasobów, krzywa możliwości produkcyjnych, koszt alternatywny).

C 2 – (1) Ogólna charakterystyka gospodarki rynkowej (wymiana i rynek, mechanizm rynkowy, model gospodarki rynkowej, gospodarka mieszana). Elementy rynku: popyt, podaż, cena. Popyt, prawo popytu, czynniki wpływające na rozmiary popytu. Podaż, prawo podaży, czynniki wpływające na rozmiary podaży.

C 3 – (1) Równowaga rynkowa. Cena równowagi - model statyczny (równowaga rynkowa przypadki szczególne, równowaga rynkowa w praktyce, równowaga rynkowa - statyka porównawcza). Cena równowagi - model dynamiczny (o wahaniach: tłumionych, wybuchowych, doskonałych).

C 4 – (1) Elastyczność cenowa popytu (pojęcie elastyczności, elastyczność łukowa i punktowa, metody mierzenia elastyczności punktowej, nachylenie krzywej popytu a elastyczność, determinanty elastyczności cenowej popytu: występowanie substytutów, znaczenie dobra w dochodzie konsumenta, czynnik czasu). Elastyczność a przychody przedsiębiorstw. Przychód całkowity, przeciętny i marginalny. Elastyczność mieszana popytu. Elastyczność dochodowa popytu. Dobra: normalne i podrzędne, podstawowe i luksusowe. Prawo oraz krzywe Engla. Elastyczność mieszana popytu. Elastyczność cenowa podaży.

C 5 – (1) Teoria konsumenta (konsument jako podmiot gospodarujący, użyteczność miarą zadowolenia z konsumpcji, użyteczność całkowita i marginalna, system preferencji konsumenta). Ograniczenie budżetu, optimum konsumenta, zmiany dochodów konsumenta, zmiany cen dóbr.

C 6 – (1) Podstawy decyzji ekonomicznych producenta. Efektywność techniczna i ekonomiczna. Funkcja produkcji w krótkim okresie. Produkt całkowity, przeciętny i marginalny. Prawo malejących przychodów. Teoria produkcji. Funkcja produkcji w długim okresie. Efekty skali produkcji. Izokwanty produkcji. Optimum produkcji.

C 7 -– (1) Koszty produkcji oraz ich klasyfikacja (znaczenie kosztów produkcji, koszty prywatne i społeczne, alternatywne, rachunkowe i ekonomiczne, koszty w krótkim i długim okresie czasu). Funkcje kosztów produkcji. Koszty: stałe, zmienne, całkowite, marginalne. Próg rentowności (założenia, definicje, próg rentowności ilościowy, wartościowy i procentowy).

C 8 – (1) Tworzenie i podział dochodu narodowego w systemie rynkowym. Podstawowe pojęcia związane z dochodem narodowy kraju. Proces tworzenia i podziału dochodu narodowego. Wartość dodana, produkt globalny, wartość przeniesiona. Podstawowe kategorie produktu i dochodu narodowego.1

C 9 – (1) Podstawowe zależności agregatowe w ekonomii keynesowskiej. Zależności pomiędzy oszczędnościami a inwestycjami. Oszczędności i konsumpcja jako funkcja dochodu narodowego. Składniki globalnego popytu a poziom dochodu narodowego. Równowaga makroekonomiczna klasyczna i keynesowska. Cykl koniunkturalny w gospodarce rynkowej. Wzrost i rozwój gospodarczy.

C 10 – (1) Inflacja, jako problem ekonomiczny i rynek pracy w wymiarze ekonomicznym. Istota i rodzaje inflacji. Pomiar inflacji. Skutki i sposoby zmniejszania inflacji. Teoretyczne podstawy form bezrobocia. Równowaga na rynku pracy. Ekonomiczne i społeczne skutki bezrobocia. Polityka państwa na rynku pracy. Sposoby walki z bezrobociem.

C 11, C 12 – (1) Budżet i polityka fiskalna. Rola budżetu w gospodarce rynkowej. Rodzaje wpływów i wydatków budżetowych. Podatki bezpośrednie i pośrednie. Sposoby finansowania deficytu budżetowego. Wpływ podatków i wydatków budżetu państwa na poziom wytwarzanego dochodu narodowego.

C 12, C 13 – (1,5) Pieniądz w gospodarce rynkowej. Podstawowe funkcje pieniądza. System bankowy. Czynniki wyznaczające podaż pieniądza. Środki regulacji dopływu i odpływu pieniądza w obiegu. Popyt na pieniądz. Równowaga na rynku pieniądza.

C 14 – (1) Otwarta gospodarka rynkowa. Cechy gospodarki otwartej. Korzyści z wymiany z zagranicą - teoria kosztów komparatywnych. Pojęcie i struktura bilansu płatniczego. Polityka kursu walutowego a równowaga zewnętrzna gospodarki

C 15 – (1) Pisemny sprawdzian wiadomości.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Rekowski: Mikroekonomia, wyd. CONTACT, Poznań 2015

2. M. Księżyk: Ekonomia współczesnej gospodarki rynkowej, Kraków : Wydaw. Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, 2015.

3. D.Begg, S.Fisher, G.Vernasca, R.Dornbusch: Makroekonomia, wyd. V zm. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

4. Z. Dach: Mikroekonomia, wyd. AE, Kraków 2010

5. D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2014

6. M. Burda, Ch.Wyplosz: Makroekonomia. Podręcznik europejski. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.

7. Rocznik statystyczny RP. GUS, (różne lata)

Efekty uczenia się:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

EK 1 – Student rozróżnia poszczególne zjawiska i procesy ekonomiczne.

EK 2 - Student rozpoznaje, wymienia i rozumie pojęcia związane z ekonomią.

EK 3 - Student wymienia podstawowe formuły i metody obliczeń i wykorzystuje je do rozwiązywania zadań.

EK 4 - Student rozumie i interpretuje wyniki rozwiązywanych zadań i potrafi wyciągać wnioski w odniesieniu do praktyki gospodarki rynkowej.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY (F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Ocena aktywności na ćwiczeniach.

F2. Sprawdzian pisemny (kolokwium na ćwiczeniach)/ewentualna uzupełniająca odpowiedź ustna.

P1. Zaliczenie na podstawie uzyskanych w trakcie ćwiczeń ocen i aktywności.

P2. Egzamin pisemny /ewentualna uzupełniająca odpowiedź ustna (wykład).

Efekt 1 (ndst) Student nie rozróżnia poszczególnych zjawisk i procesów ekonomicznych. Poniżej 60 % punktacji (dst) Student rozróżnia podstawowe zjawiska i procesy ekonomiczne. (db) Student rozróżnia samodzielnie większość zjawisk i procesów ekonomicznych. (bdb) Student samodzielnie rozróżnia poszczególne zjawiska i procesy ekonomiczne.

Efekt 2 (ndst) Student nie rozpoznaje, nie wymienia i nie rozumie pojęć związanych z ekonomią. Poniżej 60 % punktacji (dst) Student rozpoznaje, wymienia i rozumie podstawowe pojęcia związane z ekonomią. (db) Student samodzielnie rozpoznaje, wymienia i rozumie większość pojęć związanych z ekonomią. (bdb) Student samodzielnie rozpoznaje, wymienia i rozumie wszystkie pojęcia związane z ekonomią.

Efekt 3 (ndst) Student nie zna podstawowych formuł i metod obliczeń i nie wykorzystuje ich do rozwiązywania zadań z zakresu ekonomii. Poniżej 60 % punktacji (dst) Student zna podstawowe formuły i metody obliczeń i potrafi rozwiązać 50% zadań z zakresu ekonomii. (db) Student zna podstawowe formuły i metody obliczeń i potrafi rozwiązać 75% zadań z zakresu ekonomii. (bdb) Student zna podstawowe formuły i metody obliczeń i prawidłowo wykorzystuje je do rozwiązywania zadań z zakresu ekonomii.

Efekt 4 (ndst) Student nie rozumie i nie interpretuje wyników rozwiązywanych zadań i nie potrafi wyciągać wniosków w odniesieniu do praktyki gospodarki rynkowej. Poniżej 60 % punktacji (dst) Student rozumie i samodzielnie interpretuje wyniki 50% rozwiązywanych zadań i potrafi wyciągać wnioski w odniesieniu do praktyki gospodarki rynkowej. (db) Student rozumie i samodzielnie interpretuje wyniki 75% rozwiązywanych zadań i potrafi wyciągać wnioski w odniesieniu do praktyki gospodarki rynkowej. (bdb) Student rozumie i samodzielnie interpretuje wyniki wszystkich rozwiązywanych zadań i potrafi wyciągać wnioski w odniesieniu do praktyki gospodarki rynkowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Nitkiewicz
Prowadzący grup: Tomasz Nitkiewicz, Katarzyna Rozpondek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mielczarek
Prowadzący grup: Marzena Pytel-Kopczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)