Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacja czasu wolnego i wypoczynku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-TR-D1-OCW-05
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja czasu wolnego i wypoczynku
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

1. CEL PRZEDMIOTU

C1. Kształtowanie umiejętności analitycznego i krytycznego spojrzenia na zjawisko czasu wolnego.

C2. Zaznajomienie studenta z problematyką organizacji czasu wolnego.

C3 Przygotowanie studenta do umiejętnego i wartościowego planowania i spędzania czasu wolnego.

2. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe teorie rekreacji

2. Student potrafi używać podstawowych pojęć służących do opisu i wyjaśnienia procesów w turystyce i rekreacji

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

W 1-Definicje i funkcje czasu wolnego, wypoczynku. 1h

W 2-Czas wolny jako zjawisko społeczno-kulturowe. Teorie i koncepcje czasu wolnego, ich wartość poznawcza i praktyczna. 1h

W 3-Czas wolny jako dziedzina aktywności człowieka. Miejsce i wartość czasu wolnego w cyklu życia. 1h

W 4 -Zdrowotne, wychowawcze i kulturotwórcze znaczenie czasu wolnego i wypoczynku. 1h

W 5- Tendencje w rozwoju zjawiska czasu wolnego na przełomie XX i XXI wieku. 1h

W5 - Formy i wzory zachowań wypoczynkowych różnych grup społecznych, kierunki przemian. 1h

W6 Planowanie i organizacja czasu wolnego 1h

W 7 Teorie animacji czasu wolnego. Formy, metody i funkcje animacji 1h

W6 – Organizacja czasu wolnego i wypoczynku w turystyce – ujęcie, konteksty, praktyczne egzemplifikacje 2h

W 7 – Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży 2h

W 8 - Etyczne aspekty spędzania czasu wolnego 1h

W 9 – Czas wolny jako przedmiot konsumpcji 1h

W 10 Popyt na usługi organizacji czasu wolnego i sposoby jego zaspokajania 1h

C 1- Wyjaśnienie podstawowych pojęć i wprowadzenie w rozwój badań nad problematyką wolnego czasu 2h

C2 – Wypoczynek i jego znaczenie w utrzymaniu kondycji fizycznej, psychicznej i społecznej człowieka, 2h

C3 Tradycyjne i nowoczesne formy wypoczynku 2h

C 4 Formy organizacji czasu wolnego dawniej i współcześnie 2h

C 5- Modele i formy spędzania czasu wolnego 2h

C 6- Podmioty odpowiedzialne za organizację czasu wolnego 2h

C 7- Etapy planowania i organizacji czasu wolnego 2h

C 8- Organizacja czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych; 4h

C 9- Organizacja czasu wolnego w rodzinie; 2h

C 10- Aktywność fizyczna jako forma spędzania czasu wolnego; 2h

C11 - Hobby a czas wolny; 2h

C-12 - Organizacja czasu wolnego a zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka; 2h

C-13- Nowe formy organizacji czasu wolnego w społeczeństwie konsumpcyjnym 2h

C14 – Sprawdzenie wiedzy 2h

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bezpośrednie funkcje rekreacji, red. M. Kwilecka. Wyd. AlmaMer, Warszawa 2006.

2. Cudne manowce. Kultura czasu wolnego we współczesnym społeczeństwie, red. W. Muszyński. Wyd. A. Marszałek, Toruń 2008.

3. Czas wolny w różnych jego aspektach, red. J. Kędzior, M. WawrzakChodaczek. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000.

4. Teoria i metodyka rekreacji (zagadnienia podstawowe), red. I. Kiełbasiewicz-Drozdowska, W. Siwiński. Wyd. Akademii Wychowania Fizycznego, Poznań 2001. 5. J. B. Bączek, Animacja czasu wolnego w turystyce. Praktyczny podręcznik dla animatora, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

1. Mroczkowska D. (red.) Czas wolny: refleksje, dylematy, perspektywy", wyd. Difin, Warszawa 2011

2. Daszykowska J., Pelczar R. (red.), Czas wolny: przeszłość - teraźniejszość - przyszłość, wyd. KUL Jana Pawła II, Stalowa Wola 2009.

3. Orłowska M., Grzejszczak R., Czas wolny: niedoceniony instrument pracy socjalnej", wyd. Akademia Pedagogiki Specjalnej, . Warszawa 2011.

4. Winiarski R. (red.), Rekreacja i czas wolny, wyd. Oficyna Wydawnicza ŁOŚGRAF, Warszawa 2011. 5. Homo creator czy homo ludens? : nowe formy aktywności i spędzania czasu wolnego, red. nauk. Wojciech Muszyński, Marek Sokołowski, Toruń 2008.

Efekty uczenia się:

EK 1- wykazuje się wiedzą dotyczącą zjawisk i procesów towarzyszących rozwojowi człowieka w aspekcie utrzymywania jego równowagi psychofizycznej w ramach organizacji czasu wolnego i dbania o kondycję fizyczną i umysłową

EK 2- ma wiedzę o człowieku jako podmiocie kształtującym różnorodne struktury i więzi społeczne (kulturowe, ekonomiczne, prawne, polityczne) właściwe dla studiowanego kierunku

EK3 - ma wiedzę w zakresie społeczno – kulturowych i przyrodniczych uwarunkowań gospodarki turystycznej oraz diagnozy potrzeb i problemów społecznych w ramach wypoczynku i rekreacji

EK4 - wykazuje się znajomością rodzajów struktur oraz instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), ma wiedzę o relacjach, przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach zachodzących w nich zmian z perspektywy działalności turystycznej i rekreacyjnej na rynku krajowym, międzynarodowym i globalnym

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Aktywny udział w dyskusji

F2 - Prezentacja (analiza literatury, multimedialna, ustna)

P1 – Kolokwium

P2 – Egzamin pisemny

Efekt 1

(ndst) Student nie posiada podstawowej wiedzy o zjawiskach i procesach związanych z utrzymaniem równowagi psychofizycznej człowieka w ramach organizacji czasu wolnego i dbania o kondycję fizyczną i umysłową.

(dst) Student posiada podstawową wiedzę o zjawiskach i procesach związanych z utrzymywaniem równowagi psychofizycznej człowieka w ramach organizacji czasu wolnego i dbania o kondycję fizyczną i umysłową.

(db) Student posiada rozszerzoną wiedzę o zjawiskach i procesach związanych z utrzymywaniem równowagi psychofizycznej człowieka w ramach organizacji czasu wolnego i dbania o kondycję fizyczną i umysłową. (bdb) Student posiada rozszerzoną wiedzę o zjawiskach i procesach związanych z utrzymywaniem równowagi psychofizycznej człowieka w ramach organizacji czasu wolnego i dbania o kondycję fizyczną i umysłową. Potrafi porównać formy organizacji czasu wolnego zapewniające optymalną równowagę psychofizyczną.

Efekt 2

(ndst) Student nie posiada podstawowej wiedzy o człowieku jako podmiocie kształtującym różnorodne struktury i więzi społeczne (kulturowe, ekonomiczne, prawne, polityczne) właściwe dla studiowanego kierunku.

(dst) Student posiada podstawową wiedzę o człowieku jako podmiocie kształtującym różnorodne struktury i więzi społeczne (kulturowe, ekonomiczne, prawne, polityczne) właściwe dla studiowanego kierunku.

(db) Student posiada rozszerzoną wiedzę o człowieku jako podmiocie kształtującym różnorodne struktury i więzi społeczne (kulturowe, ekonomiczne, prawne, polityczne) właściwe dla studiowanego kierunku.

(bdb) Student posiada rozszerzoną wiedzę o człowieku jako podmiocie kształtującym różnorodne struktury i więzi społeczne (kulturowe, ekonomiczne, prawne, polityczne) właściwe dla studiowanego kierunku. Potrafi podać przykłady kształtowania struktur i więzi społecznych w obszarze czasu wolnego.

EK3

(ndst) Student nie posiada podstawowej wiedzy w zakresie społeczno – kulturowych i przyrodniczych uwarunkowań gospodarki turystycznej oraz diagnozy potrzeb i problemów społecznych w ramach wypoczynku i rekreacji w czasie wolnym

(dst) Student posiada podstawową wiedzę w zakresie społeczno – kulturowych i przyrodniczych uwarunkowań gospodarki turystycznej oraz diagnozy potrzeb i problemów społecznych w ramach wypoczynku i rekreacji w czasie wolnym

(db) Student posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie społeczno – kulturowych i przyrodniczych uwarunkowań gospodarki turystycznej oraz diagnozy potrzeb i problemów społecznych w ramach wypoczynku i rekreacji w czasie wolnym

(bdb) Student posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie społeczno – kulturowych i przyrodniczych uwarunkowań gospodarki turystycznej oraz diagnozy potrzeb i problemów społecznych w ramach wypoczynku i rekreacji. Potrafi diagnozować problemy społeczne w ramach wypoczynku i rekreacji w czasie wolnym

EK 4

(ndst) Student nie wykazuje się podstawą znajomością rodzajów struktur oraz instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), ma wiedzę o relacjach, przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach zachodzących w nich zmian z perspektywy czasu wolnego

(dst) Student wykazuje się podstawową znajomością rodzajów struktur oraz instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), ma wiedzę o relacjach, przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach zachodzących w nich zmian z perspektywy czasu wolnego

(db) Student wykazuje się rozszerzoną znajomością rodzajów struktur oraz instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), ma wiedzę o relacjach, przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach zachodzących w nich zmian z perspektywy czasu wolnego

(bdb) Student wykazuje się rozszerzoną znajomością rodzajów struktur oraz instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), ma wiedzę o relacjach, przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach zachodzących w nich zmian z perspektywy czasu wolnego. Potrafi analizować przykłady zmian struktur oraz instytucji z perspektywy czasu wolnego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Karczewska
Prowadzący grup: Anna Karczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Gajda
Prowadzący grup: Joanna Gajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Gajda
Prowadzący grup: Joanna Gajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Gajda
Prowadzący grup: Joanna Gajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)