Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Szkolenie dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-Z-D1-SDBHWK-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Szkolenie dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmiotu obowiązkowe - Zarządzanie I st. sem. 1
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 0.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

CELPRZEDMIOTU:

C1 – Przedstawienie podstawowych wiadomości dotyczących bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia;

C2 – Nabycie przez studentów umiejętności rozpoznawania zagrożeń dla życia i zdrowia, klasyfikacji czynników niebezpiecznych, uciążliwych i szkodliwych związanych z procesem kształcenia oraz znajomości metod dotyczących przeciwdziałania zagrożeniom, celowości stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej jak również zjawiska wypadku w szczególnych okolicznościach.

C3 – Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami profilaktycznej opieki lekarskiej oraz procesem pierwszej pomocy przedmedycznej.

C4 – Zapoznanie studentów z zasadami odnoszącymi się do zachowania podczas pożaru, ewakuacji itp.

WYMAGANIA WSTĘPNE:

Student ma wiedzę dotyczącą podstawowych zasad bezpiecznego postępowania.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

W1 – Informacje organizacyjne, podstawowe pojęcia i przepisy prawne w dziedzinie BHP. – 1 godzina

W2 – Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia mogące wystąpić w środowisku Uczelni. Czynniki niebezpieczne, uciążliwe i szkodliwe. Czynniki chemiczne, biologiczne, fizyczne i psychospołeczne. Środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, odzież i obuwie robocze. Pojęcie wypadku w szczególnych okolicznościach. Sposoby postępowania w razie wypadku. Postępowanie powypadkowe – protokół ustalenia powypadkowego i przyczyn wypadku – 1 godzina.

W3 – Profilaktyczna opieka lekarska i zasady jej sprawowania w stosunku do osób podlegających kształceniu. Udzielanie pierwszej pomocy w razie wypadku, alarmowanie i wzywanie pomocy. Zasady zabezpieczenia miejsca wypadku do celów postepowania powypadkowego – 1 godzina.

W4 – Ochrona przeciwpożarowa. Wyposażenie budynków w instalacje alarmowe, gaśnicze i systemy wentylacyjne. Drogi ewakuacyjne. Postępowanie w razie pożaru. Ewakuacja z budynku – 1 godzina.

Literatura:

WYKAZ LITERATURY PODSTAWOWEJ I UZUPEŁNIAJĄCEJ:

1. Rozporządzenie Ministra Nauki i szkolnictwa Wyższego z dnia 30.10.2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w Uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz. U. 2018 poz. 2090).

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2019 r. poz. 141).

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 z 2003 r. poz. 1650).

4. Ustawa z 30.10.2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. z 2013 r. poz. 737).

Efekty uczenia się:

EU1 – Student zna podstawowe pojęcia z zakresu BHP oraz zasady bezpiecznego zachowania, postępowania podczas korzystania z infrastruktury Uczelni.

EU2 – Student potrafi dokonać identyfikacji zagrożenia i w odpowiedni sposób uniknąć jego szkodliwych następstw.

EU3 – Student potrafi w odpowiedni sposób zachować się podczas wypadku oraz udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.

EU4 – Student ma wiedzę na temat zagrożeń związanych z pożarem oraz potrafi w odpowiedni sposób zachować się w czasie ewakuacji.

Metody i kryteria oceniania:

1. Zaliczenie na podstawie obecności na wykładzie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Królik, Marta Niciejewska
Prowadzący grup: Marta Niciejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Obowiazkowa obecność na zajeciach warunkuje uzyskanie zaliczenia
Wykład - Obowiazkowa obecność na zajeciach warunkuje uzyskanie zaliczenia
Skrócony opis:

CELPRZEDMIOTU:

C1 – Przedstawienie podstawowych wiadomości dotyczących bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia;

C2 – Nabycie przez studentów umiejętności rozpoznawania zagrożeń dla życia i zdrowia, klasyfikacji czynników niebezpiecznych, uciążliwych i szkodliwych związanych z procesem kształcenia oraz znajomości metod dotyczących przeciwdziałania zagrożeniom, celowości stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej jak również zjawiska wypadku w szczególnych okolicznościach.

C3 – Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami profilaktycznej opieki lekarskiej oraz procesem pierwszej pomocy przedmedycznej.

C4 – Zapoznanie studentów z zasadami odnoszącymi się do zachowania podczas pożaru, ewakuacji itp.

WYMAGANIA WSTĘPNE:

Student ma wiedzę dotyczącą podstawowych zasad bezpiecznego postępowania.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

W1 – Informacje organizacyjne, podstawowe pojęcia i przepisy prawne w dziedzinie BHP. – 1 godzina

W2 – Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia mogące wystąpić w środowisku Uczelni. Czynniki niebezpieczne, uciążliwe i szkodliwe. Czynniki chemiczne, biologiczne, fizyczne i psychospołeczne. Środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, odzież i obuwie robocze. Pojęcie wypadku w szczególnych okolicznościach. Sposoby postępowania w razie wypadku. Postępowanie powypadkowe – protokół ustalenia powypadkowego i przyczyn wypadku – 1 godzina.

W3 – Profilaktyczna opieka lekarska i zasady jej sprawowania w stosunku do osób podlegających kształceniu. Udzielanie pierwszej pomocy w razie wypadku, alarmowanie i wzywanie pomocy. Zasady zabezpieczenia miejsca wypadku do celów postepowania powypadkowego – 1 godzina.

W4 – Ochrona przeciwpożarowa. Wyposażenie budynków w instalacje alarmowe, gaśnicze i systemy wentylacyjne. Drogi ewakuacyjne. Postępowanie w razie pożaru. Ewakuacja z budynku – 1 godzina.

Literatura:

WYKAZ LITERATURY PODSTAWOWEJ I UZUPEŁNIAJĄCEJ:

1. Rozporządzenie Ministra Nauki i szkolnictwa Wyższego z dnia 30.10.2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w Uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz. U. 2018 poz. 2090).

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2019 r. poz. 141).

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 z 2003 r. poz. 1650).

4. Ustawa z 30.10.2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. z 2013 r. poz. 737).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Niciejewska
Prowadzący grup: Marta Niciejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Obowiazkowa obecność na zajeciach warunkuje uzyskanie zaliczenia
Wykład - Obowiazkowa obecność na zajeciach warunkuje uzyskanie zaliczenia
Skrócony opis:

CELPRZEDMIOTU:

C1 – Przedstawienie podstawowych wiadomości dotyczących bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia;

C2 – Nabycie przez studentów umiejętności rozpoznawania zagrożeń dla życia i zdrowia, klasyfikacji czynników niebezpiecznych, uciążliwych i szkodliwych związanych z procesem kształcenia oraz znajomości metod dotyczących przeciwdziałania zagrożeniom, celowości stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej jak również zjawiska wypadku w szczególnych okolicznościach.

C3 – Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami profilaktycznej opieki lekarskiej oraz procesem pierwszej pomocy przedmedycznej.

C4 – Zapoznanie studentów z zasadami odnoszącymi się do zachowania podczas pożaru, ewakuacji itp.

WYMAGANIA WSTĘPNE:

Student ma wiedzę dotyczącą podstawowych zasad bezpiecznego postępowania.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

W1 – Informacje organizacyjne, podstawowe pojęcia i przepisy prawne w dziedzinie BHP. – 1 godzina

W2 – Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia mogące wystąpić w środowisku Uczelni. Czynniki niebezpieczne, uciążliwe i szkodliwe. Czynniki chemiczne, biologiczne, fizyczne i psychospołeczne. Środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, odzież i obuwie robocze. Pojęcie wypadku w szczególnych okolicznościach. Sposoby postępowania w razie wypadku. Postępowanie powypadkowe – protokół ustalenia powypadkowego i przyczyn wypadku – 1 godzina.

W3 – Profilaktyczna opieka lekarska i zasady jej sprawowania w stosunku do osób podlegających kształceniu. Udzielanie pierwszej pomocy w razie wypadku, alarmowanie i wzywanie pomocy. Zasady zabezpieczenia miejsca wypadku do celów postepowania powypadkowego – 1 godzina.

W4 – Ochrona przeciwpożarowa. Wyposażenie budynków w instalacje alarmowe, gaśnicze i systemy wentylacyjne. Drogi ewakuacyjne. Postępowanie w razie pożaru. Ewakuacja z budynku – 1 godzina.

Literatura:

WYKAZ LITERATURY PODSTAWOWEJ I UZUPEŁNIAJĄCEJ:

1. Rozporządzenie Ministra Nauki i szkolnictwa Wyższego z dnia 30.10.2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w Uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz. U. 2018 poz. 2090).

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2019 r. poz. 141).

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 z 2003 r. poz. 1650).

4. Ustawa z 30.10.2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. z 2013 r. poz. 737).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Królik, Marta Niciejewska
Prowadzący grup: Marta Niciejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CELPRZEDMIOTU:

C1 – Przedstawienie podstawowych wiadomości dotyczących bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia;

C2 – Nabycie przez studentów umiejętności rozpoznawania zagrożeń dla życia i zdrowia, klasyfikacji czynników niebezpiecznych, uciążliwych i szkodliwych związanych z procesem kształcenia oraz znajomości metod dotyczących przeciwdziałania zagrożeniom, celowości stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej jak również zjawiska wypadku w szczególnych okolicznościach.

C3 – Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami profilaktycznej opieki lekarskiej oraz procesem pierwszej pomocy przedmedycznej.

C4 – Zapoznanie studentów z zasadami odnoszącymi się do zachowania podczas pożaru, ewakuacji itp.

WYMAGANIA WSTĘPNE:

Student ma wiedzę dotyczącą podstawowych zasad bezpiecznego postępowania.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

W1 – Informacje organizacyjne, podstawowe pojęcia i przepisy prawne w dziedzinie BHP. – 1 godzina

W2 – Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia mogące wystąpić w środowisku Uczelni. Czynniki niebezpieczne, uciążliwe i szkodliwe. Czynniki chemiczne, biologiczne, fizyczne i psychospołeczne. Środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, odzież i obuwie robocze. Pojęcie wypadku w szczególnych okolicznościach. Sposoby postępowania w razie wypadku. Postępowanie powypadkowe – protokół ustalenia powypadkowego i przyczyn wypadku – 1 godzina.

W3 – Profilaktyczna opieka lekarska i zasady jej sprawowania w stosunku do osób podlegających kształceniu. Udzielanie pierwszej pomocy w razie wypadku, alarmowanie i wzywanie pomocy. Zasady zabezpieczenia miejsca wypadku do celów postepowania powypadkowego – 1 godzina.

W4 – Ochrona przeciwpożarowa. Wyposażenie budynków w instalacje alarmowe, gaśnicze i systemy wentylacyjne. Drogi ewakuacyjne. Postępowanie w razie pożaru. Ewakuacja z budynku – 1 godzina.

Literatura:

WYKAZ LITERATURY PODSTAWOWEJ I UZUPEŁNIAJĄCEJ:

1. Rozporządzenie Ministra Nauki i szkolnictwa Wyższego z dnia 30.10.2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w Uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz. U. 2018 poz. 2090).

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2019 r. poz. 141).

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 z 2003 r. poz. 1650).

4. Ustawa z 30.10.2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. z 2013 r. poz. 737).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Niciejewska
Prowadzący grup: Marta Niciejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CELPRZEDMIOTU:

C1 – Przedstawienie podstawowych wiadomości dotyczących bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia;

C2 – Nabycie przez studentów umiejętności rozpoznawania zagrożeń dla życia i zdrowia, klasyfikacji czynników niebezpiecznych, uciążliwych i szkodliwych związanych z procesem kształcenia oraz znajomości metod dotyczących przeciwdziałania zagrożeniom, celowości stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej jak również zjawiska wypadku w szczególnych okolicznościach.

C3 – Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami profilaktycznej opieki lekarskiej oraz procesem pierwszej pomocy przedmedycznej.

C4 – Zapoznanie studentów z zasadami odnoszącymi się do zachowania podczas pożaru, ewakuacji itp.

WYMAGANIA WSTĘPNE:

Student ma wiedzę dotyczącą podstawowych zasad bezpiecznego postępowania.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

W1 – Informacje organizacyjne, podstawowe pojęcia i przepisy prawne w dziedzinie BHP. – 1 godzina

W2 – Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia mogące wystąpić w środowisku Uczelni. Czynniki niebezpieczne, uciążliwe i szkodliwe. Czynniki chemiczne, biologiczne, fizyczne i psychospołeczne. Środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, odzież i obuwie robocze. Pojęcie wypadku w szczególnych okolicznościach. Sposoby postępowania w razie wypadku. Postępowanie powypadkowe – protokół ustalenia powypadkowego i przyczyn wypadku – 1 godzina.

W3 – Profilaktyczna opieka lekarska i zasady jej sprawowania w stosunku do osób podlegających kształceniu. Udzielanie pierwszej pomocy w razie wypadku, alarmowanie i wzywanie pomocy. Zasady zabezpieczenia miejsca wypadku do celów postepowania powypadkowego – 1 godzina.

W4 – Ochrona przeciwpożarowa. Wyposażenie budynków w instalacje alarmowe, gaśnicze i systemy wentylacyjne. Drogi ewakuacyjne. Postępowanie w razie pożaru. Ewakuacja z budynku – 1 godzina.

Literatura:

WYKAZ LITERATURY PODSTAWOWEJ I UZUPEŁNIAJĄCEJ:

1. Rozporządzenie Ministra Nauki i szkolnictwa Wyższego z dnia 30.10.2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w Uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz. U. 2018 poz. 2090).

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2019 r. poz. 141).

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 z 2003 r. poz. 1650).

4. Ustawa z 30.10.2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. z 2013 r. poz. 737).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Niciejewska
Prowadzący grup: Marta Niciejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CELPRZEDMIOTU:

C1 – Przedstawienie podstawowych wiadomości dotyczących bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia;

C2 – Nabycie przez studentów umiejętności rozpoznawania zagrożeń dla życia i zdrowia, klasyfikacji czynników niebezpiecznych, uciążliwych i szkodliwych związanych z procesem kształcenia oraz znajomości metod dotyczących przeciwdziałania zagrożeniom, celowości stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej jak również zjawiska wypadku w szczególnych okolicznościach.

C3 – Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami profilaktycznej opieki lekarskiej oraz procesem pierwszej pomocy przedmedycznej.

C4 – Zapoznanie studentów z zasadami odnoszącymi się do zachowania podczas pożaru, ewakuacji itp.

WYMAGANIA WSTĘPNE:

Student ma wiedzę dotyczącą podstawowych zasad bezpiecznego postępowania.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

W1 – Informacje organizacyjne, podstawowe pojęcia i przepisy prawne w dziedzinie BHP. – 1 godzina

W2 – Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia mogące wystąpić w środowisku Uczelni. Czynniki niebezpieczne, uciążliwe i szkodliwe. Czynniki chemiczne, biologiczne, fizyczne i psychospołeczne. Środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, odzież i obuwie robocze. Pojęcie wypadku w szczególnych okolicznościach. Sposoby postępowania w razie wypadku. Postępowanie powypadkowe – protokół ustalenia powypadkowego i przyczyn wypadku – 1 godzina.

W3 – Profilaktyczna opieka lekarska i zasady jej sprawowania w stosunku do osób podlegających kształceniu. Udzielanie pierwszej pomocy w razie wypadku, alarmowanie i wzywanie pomocy. Zasady zabezpieczenia miejsca wypadku do celów postepowania powypadkowego – 1 godzina.

W4 – Ochrona przeciwpożarowa. Wyposażenie budynków w instalacje alarmowe, gaśnicze i systemy wentylacyjne. Drogi ewakuacyjne. Postępowanie w razie pożaru. Ewakuacja z budynku – 1 godzina.

Literatura:

WYKAZ LITERATURY PODSTAWOWEJ I UZUPEŁNIAJĄCEJ:

1. Rozporządzenie Ministra Nauki i szkolnictwa Wyższego z dnia 30.10.2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w Uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz. U. 2018 poz. 2090).

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2019 r. poz. 141).

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 z 2003 r. poz. 1650).

4. Ustawa z 30.10.2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. z 2013 r. poz. 737).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)