Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Do wyboru techniczny 6 Zarządzanie zasobami ludzkimi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-ZJP-D1-PT6-05
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Do wyboru techniczny 6 Zarządzanie zasobami ludzkimi
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe sem.5
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

C1. Przekazanie studentom wiedzy dotyczącej podstawowych zagadnień z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

C2. Zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami zarządzania zasobami ludzkimi.

Pełny opis:

1. Student ma ogólną wiedzę na temat ewolucji funkcji personalnej, pojęć i celów zarządzania zasobami ludzkimi.

2. Student zna metody, techniki oraz narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi.

3. Student posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych oraz potrafi opracować system zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o indywidualne potrzeby pracownicze.

4. Student wykorzystuje nabytą wiedzę teoretyczną na temat zarządzania zasobami ludzkimi, selekcjonuje ją i wykorzystuje omawiając przebieg procesów dotyczących zarządzania zespołami pracowniczymi w organizacjach.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Griffin R. Podstawy zarządzania organizacjami. PWE, Warszawa 1996.

2. Bylok F., E. Robak E. (red.) Zachowania ludzi w organizacji. Wybrane zagadnienia, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.

3. Kostera M. Zarządzanie personelem. PWN, Warszawa 2010.

4. Król H., Ludwiczyński A. Zarządzanie zasobami ludzkimi. PWN, Warszawa 2006.

5. Koźmiński A., Piotrowski W. Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 1995.

6. McKenna E., Beech E. Zarządzanie zasobami ludzkimi. GB i spółka, Kraków 2016.

Literatura uzupełniająca

1. Stoner A.R.,Kierowanie. PWN, Warszawa 2006.

2. Csaba Balit Illes. Human Resources Management and Corporate Competitiveness. Godollo 2012.

3. Sajkiewicz A. Zasoby ludzkie w firmie. Poltex, Warszawa 1999.

4. Wood R., Payne T. Metody rekrutacji i selekcji oparte na kompetencjach. Oficyna Wydawnicza, Kraków 2006.

5. Pocztowski A. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Antykwa, Kraków, 2000.

6. Zbiegień-Maciąg L. Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem. Wolters Kluwer, Kraków 2006.

Efekty uczenia się:

EU1. Student posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej na temat zarządzania personelem do opisu i analizowania przebiegu procesu kadrowego w organizacji.

EU2. Student wymienia metody, techniki oraz instrumentarium zarządzania zasobami ludzkimi i posiada umiejętność obserwacji przebiegu procesu kadrowego.

EU3. Student posiada umiejętność wykorzystania poznanych sposobów kierowania personelem do analizowania i konstruowania systemu zarządzania zasobami ludzkimi w zależności od specyfiki organizacji.

EU4. Student posiada umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych oraz wykorzystania poznanej wiedzy dotyczącej kierowania personelem w celu konstruowania systemu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji.

Metody i kryteria oceniania:

F1. Zadania przygotowywane w ramach zajęć.

F2. Referat teoretyczny i prezentacja wybranych tematów z zarządzania zasobami ludzkimi za pomocą prezentacji multimedialnej.

P1. Przygotowanie przykładu przebiegu procesu kadrowego w wybranej firmie.

P2. Kolokwium zaliczeniowe w formie testu.

EU1:

2,0 - Student nie posiada umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej

na temat zarządzania personelem do opisu i analizowania przebiegu procesu kadrowego w organizacji.

3,0 - Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej na temat zarządzania

personelem do opisu i analizowania przebiegu procesu kadrowego

w organizacji.

4,0 - Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu zarządzania

personelem i analizowania przebiegu procesu kadrowego w organizacji.

5,0 - Student posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej do opisu i analizowania zarządzania personelem oraz przebiegu procesu

kadrowego w organizacji.

EU2:

2,0 - Student nie zna metod i narzędzi, w tym technik zarządzania zasobami ludzkimi.

3,0 - Student potrafi wymienić metody i narzędzia, techniki tworzenia modelu

zarządzania zasobami ludzkimi.

4,0 - Student potrafi wymienić metody i narzędzia, w tym techniki tworzenia

modeli zarządzania zasobami ludzkimi, posiada także umiejętność ich

charakterystyki.

5,0 - Student nie tylko potrafi wymienić metody i narzędzia, w tym techniki tworzenia modeli zarządzania zasobami ludzkimi w firmie, ale także posiada

umiejętność ich charakterystyki, pogłębionej i wzbogaconej o dobór

elementów kompetencji kadrowych

EU3:

2,0 - Student nie posiada wiedzy oraz umiejętności obserwacji przebiegu procesu kadrowego.

3,0 - Student posiada wiedzę oraz umiejętność dostrzegania i obserwacji realizacji etapów procesu kadrowego, jednak nie umie dokonać opisu tych etapów, ograniczając się do ich wymieniania.

4,0 - Student nie tylko posiada wiedzę oraz umiejętność dostrzegania i obserwacji przebiegu procesu kadrowego w organizacji, ale potrafi także dokonać teoretycznej charakterystyki jego etapów.

5,0 - Student posiada wiedzę oraz umiejętności dostrzegania, obserwacji

przebiegu procesu kadrowego w organizacji. pogłębionej i wzbogaconej

o wyjaśnianie wzajemnych relacji między poszczególnymi etapami.

EU4:

2,0 - Student nie posiada umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych

oraz nie potrafi korzystać z poznanej wiedzy dotyczącej kierowania personelem

3,0 - Student posiada umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych oraz

stara się korzystać w praktyce z poznanej wiedzy dotyczącej kierowania

personelem.

4,0 - Student nie tylko posiada umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych, ale stara się także korzystać z poznanej wiedzy dotyczącej

kierowania personelem w celu konstruowania systemu zarządzania

zasobami ludzkimi w organizacji.

5,0 - Student posiada umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych oraz wykorzystania poznanej i pogłębionej wiedzy dotyczącej kierowania personelem w celu konstruowania systemu zarządzania zasobami ludzkimi

w organizacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Czarnecka
Prowadzący grup: Aleksandra Czarnecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

C1. Przekazanie studentom wiedzy dotyczącej podstawowych zagadnień z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

C2. Zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami zarządzania zasobami ludzkimi.

Pełny opis:

1. Student ma ogólną wiedzę na temat ewolucji funkcji personalnej, pojęć i celów zarządzania zasobami ludzkimi.

2. Student zna metody, techniki oraz narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi.

3. Student posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych oraz potrafi opracować system zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o indywidualne potrzeby pracownicze.

4. Student wykorzystuje nabytą wiedzę teoretyczną na temat zarządzania zasobami ludzkimi, selekcjonuje ją i wykorzystuje omawiając przebieg procesów dotyczących zarządzania zespołami pracowniczymi w organizacjach.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Griffin R. Podstawy zarządzania organizacjami. PWE, Warszawa 1996.

2. Bylok F., E. Robak E. (red.) Zachowania ludzi w organizacji. Wybrane zagadnienia, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.

3. Kostera M. Zarządzanie personelem. PWN, Warszawa 2010.

4. Król H., Ludwiczyński A. Zarządzanie zasobami ludzkimi. PWN, Warszawa 2006.

5. Koźmiński A., Piotrowski W. Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 1995.

6. McKenna E., Beech E. Zarządzanie zasobami ludzkimi. GB i spółka, Kraków 2016.

Literatura uzupełniająca

1. Stoner A.R.,Kierowanie. PWN, Warszawa 2006.

2. Csaba Balit Illes. Human Resources Management and Corporate Competitiveness. Godollo 2012.

3. Sajkiewicz A. Zasoby ludzkie w firmie. Poltex, Warszawa 1999.

4. Wood R., Payne T. Metody rekrutacji i selekcji oparte na kompetencjach. Oficyna Wydawnicza, Kraków 2006.

5. Pocztowski A. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Antykwa, Kraków, 2000.

6. Zbiegień-Maciąg L. Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem. Wolters Kluwer, Kraków 2006.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kwiatek
Prowadzący grup: Joanna Gajda, Agnieszka Kwiatek, Sebastian Skolik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentom wiedzy dotyczącej podstawowych zagadnień z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

C2. Zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami zarządzania zasobami ludzkimi.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma ogólną wiedzę na temat ewolucji funkcji personalnej, pojęć i celów zarządzania zasobami ludzkimi.

2. Student zna metody, techniki oraz narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi.

3. Student posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych oraz potrafi opracować system zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o indywidualne potrzeby pracownicze.

4. Student wykorzystuje nabytą wiedzę teoretyczną na temat zarządzania zasobami ludzkimi, selekcjonuje ją i wykorzystuje omawiając przebieg procesów dotyczących zarządzania zespołami pracowniczymi w organizacjach.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Griffin R. Podstawy zarządzania organizacjami. PWE, Warszawa 1996.

2. Bylok F., E. Robak E. (red.) Zachowania ludzi w organizacji. Wybrane zagadnienia, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.

3. Kostera M. Zarządzanie personelem. PWN, Warszawa 2010.

4. Król H., Ludwiczyński A. Zarządzanie zasobami ludzkimi. PWN, Warszawa 2006.

5. Koźmiński A., Piotrowski W. Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 1995.

6. McKenna E., Beech E. Zarządzanie zasobami ludzkimi. GB i spółka, Kraków 2016.

Literatura uzupełniająca

1. Stoner A.R.,Kierowanie. PWN, Warszawa 2006.

2. Csaba Balit Illes. Human Resources Management and Corporate Competitiveness. Godollo 2012.

3. Sajkiewicz A. Zasoby ludzkie w firmie. Poltex, Warszawa 1999.

4. Wood R., Payne T. Metody rekrutacji i selekcji oparte na kompetencjach. Oficyna Wydawnicza, Kraków 2006.

5. Pocztowski A. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Antykwa, Kraków, 2000.

6. Zbiegień-Maciąg L. Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem. Wolters Kluwer, Kraków 2006.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Zadros
Prowadzący grup: Tomasz Odzimek, Maja Skiba, Katarzyna Zadros
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentom wiedzy dotyczącej podstawowych zagadnień z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

C2. Zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami zarządzania zasobami ludzkimi.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma ogólną wiedzę na temat ewolucji funkcji personalnej, pojęć i celów zarządzania zasobami ludzkimi.

2. Student zna metody, techniki oraz narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi.

3. Student posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych oraz potrafi opracować system zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o indywidualne potrzeby pracownicze.

4. Student wykorzystuje nabytą wiedzę teoretyczną na temat zarządzania zasobami ludzkimi, selekcjonuje ją i wykorzystuje omawiając przebieg procesów dotyczących zarządzania zespołami pracowniczymi w organizacjach.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Griffin R. Podstawy zarządzania organizacjami. PWE, Warszawa 1996.

2. Bylok F., E. Robak E. (red.) Zachowania ludzi w organizacji. Wybrane zagadnienia, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.

3. Kostera M. Zarządzanie personelem. PWN, Warszawa 2010.

4. Król H., Ludwiczyński A. Zarządzanie zasobami ludzkimi. PWN, Warszawa 2006.

5. Koźmiński A., Piotrowski W. Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 1995.

6. McKenna E., Beech E. Zarządzanie zasobami ludzkimi. GB i spółka, Kraków 2016.

Literatura uzupełniająca

1. Stoner A.R.,Kierowanie. PWN, Warszawa 2006.

2. Csaba Balit Illes. Human Resources Management and Corporate Competitiveness. Godollo 2012.

3. Sajkiewicz A. Zasoby ludzkie w firmie. Poltex, Warszawa 1999.

4. Wood R., Payne T. Metody rekrutacji i selekcji oparte na kompetencjach. Oficyna Wydawnicza, Kraków 2006.

5. Pocztowski A. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Antykwa, Kraków, 2000.

6. Zbiegień-Maciąg L. Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem. Wolters Kluwer, Kraków 2006.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kwiatek
Prowadzący grup: Agnieszka Kwiatek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentom wiedzy dotyczącej podstawowych zagadnień z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

C2. Zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami zarządzania zasobami ludzkimi.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma ogólną wiedzę na temat ewolucji funkcji personalnej, pojęć i celów zarządzania zasobami ludzkimi.

2. Student zna metody, techniki oraz narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi.

3. Student posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych oraz potrafi opracować system zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o indywidualne potrzeby pracownicze.

4. Student wykorzystuje nabytą wiedzę teoretyczną na temat zarządzania zasobami ludzkimi, selekcjonuje ją i wykorzystuje omawiając przebieg procesów dotyczących zarządzania zespołami pracowniczymi w organizacjach.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Griffin R. Podstawy zarządzania organizacjami. PWE, Warszawa 1996.

2. Bylok F., E. Robak E. (red.) Zachowania ludzi w organizacji. Wybrane zagadnienia, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.

3. Kostera M. Zarządzanie personelem. PWN, Warszawa 2010.

4. Król H., Ludwiczyński A. Zarządzanie zasobami ludzkimi. PWN, Warszawa 2006.

5. Koźmiński A., Piotrowski W. Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 1995.

6. McKenna E., Beech E. Zarządzanie zasobami ludzkimi. GB i spółka, Kraków 2016.

Literatura uzupełniająca

1. Stoner A.R.,Kierowanie. PWN, Warszawa 2006.

2. Csaba Balit Illes. Human Resources Management and Corporate Competitiveness. Godollo 2012.

3. Sajkiewicz A. Zasoby ludzkie w firmie. Poltex, Warszawa 1999.

4. Wood R., Payne T. Metody rekrutacji i selekcji oparte na kompetencjach. Oficyna Wydawnicza, Kraków 2006.

5. Pocztowski A. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Antykwa, Kraków, 2000.

6. Zbiegień-Maciąg L. Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem. Wolters Kluwer, Kraków 2006.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)