Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-ZJP-D1-SP-02
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia pracy
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ przedmioty obowiązkowe sem.2
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

C1. Zastosowanie kategorii socjologicznych do opisu zjawisk i procesów społecznych związanych z pracą

C2. Nabycie umiejętności analizy socjologicznych i psychologicznych uwarunkowań pracy

C3. Nabycie umiejętności postrzegania powiązań pomiędzy kształtowaniem się stosunków międzyludzkich w zespołach pracowniczych a ich strukturą organizacyjną

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji.

2. Umiejętność pracy samodzielnej oraz w grupie

3. Umiejętność pracy samodzielnej oraz w grupie

4. Umiejętność prawidłowej prezentacji posiadanej wiedzy oraz własnych poglądów

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa

1. Bylok F., Robak E. (red.), Zachowania ludzi w organizacji. Wybrane zagadnienia, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.

2. Robak E. (red.) Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy, WWZPCz, Częstochowa 2015.

3. Fołtyn H., Klasyczne i nowoczesne struktury organizacji, Key Text, Warszawa 2007

4. Kożusznik B., Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa 2007

5. Sztumski J., Socjologia pracy, Wyd. GWSH, Katowice 1999.

6. Więcek-Janka E., Zmiany i konflikty w organizacji, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2006.

Literatura uzupełniająca

1. Karaszewski R., Przywództwo w środowisku globalnego biznesu, Dom Organizatora, Toruń 2008

2. Łasiński G., Rozwiązywanie problemów w organizacji, PWE, Warszawa 2007

3. Hofstede G, Hofstede G.J., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2007

4. Stankiewicz J., Komunikowanie się w organizacji, Wyd. Politechniki Zielonogórskiej, Zielona Góra 1998

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Efekty uczenia się:

EU 1- Ma podstawową wiedzę do rozumienia wzajemnego oddziaływania zjawisk i przebiegu procesów ekonomicznych, prawnych, organizacyjnych i inżynierskich występujących w przedsiębiorstwach.

EU- 2 Charakteryzuje ogólne zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla zarządzania jakością i produkcją.

EU-3 - Posiada umiejętność korzystania z baz danych, doboru źródeł informacji, krytycznego korzystania z nich.

EU-4 - Samodzielnie i w grupie przeprowadza obserwacje oraz wykonuje proste pomiary, typowe dla dziedzin działalności społeczno-gospodarczych opartych na naukach ekonomicznych (zarządzanie, finanse) oraz naukach technicznych (inżynieria produkcji).

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1 Aktywny udział w dyskusji Aktywny udział w dyskusji

P1. Kolokwium

EU1

2,0 - Student nie posiada podstawowej wiedzy na temat społecznych uwarunkowań działalności inżynierskiej.

3,0 - Student posiada podstawową wiedzę na temat społecznych uwarunkowań działalności inżynierskiej.

4,0 - Student posiada rozszerzoną wiedzę na temat społecznych uwarunkowań działalności inżynierskiej.

5,0 - Student posiada rozszerzoną wiedzę na temat społecznych uwarunkowań działalności inżynierskiej Potrafi porównać ze względu na różne kryteria funkcjonowanie organizacji.

EU2

2,0 - Student nie zna zasad identyfikacji i rozwiązywania problemów oraz projektowania form współdziałania w organizacjach

3,0 - Student zna w sposób podstawowy zasady identyfikacji i rozwiązywania problemów oraz projektowania form współdziałania w organizacjach

4,0 - Student zna w sposób rozszerzony zasady identyfikacji i rozwiązywania problemów oraz projektowania form współdziałania w organizacjach

5,0 - Student zna w sposób rozszerzony zasady identyfikacji i rozwiązywania problemów oraz projektowania form współdziałania w organizacjach. Potrafi podać przykłady rozwiązań problemów w organizacji na podstawie literatury przedmiotu.

EU3

2,0 - Student nie posiada umiejętność korzystania z baz danych, doboru źródeł informacji, krytycznego korzystania z nich.

3,0 - Student posiada podstawowe umiejętność korzystania z baz danych, doboru źródeł informacji, krytycznego korzystania z nich.

4,0 - Student posiada rozwinięte umiejętność korzystania z baz danych, doboru źródeł informacji, krytycznego korzystania z nich

5,0 - Student posiada rozwinięte umiejętność korzystania z baz danych, doboru źródeł informacji, krytycznego korzystania z nich. Potrafi wyszukiwać w bazach zagranicznych źródła informacji i je krytycznie oceniać.

EU4

2,0 - Student nie potrafi samodzielnie i w grupie przeprowadzać obserwacji oraz wykonywać proste pomiary, typowe dla dziedzin działalności społeczno-gospodarczych opartych na naukach ekonomicznych

3,0 - Student potrafi przeprowadzać obserwacji oraz wykonywać proste pomiary, typowe dla dziedzin działalności społeczno-gospodarczych opartych na naukach ekonomicznych

4,0 - Student potrafi samodzielnie i w grupie przeprowadzać obserwacji oraz wykonywać złożone pomiary, typowe dla dziedzin działalności społeczno-gospodarczych opartych na naukach ekonomicznych

5,0 - Student potrafi samodzielnie i w grupie przeprowadzać obserwacji oraz wykonywać złożone pomiary, typowe dla dziedzin działalności społeczno-gospodarczych opartych na naukach ekonomicznych. Potrafi sporządzać raport z tych obserwacji i pomiarów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Skolik
Prowadzący grup: Sebastian Skolik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Skolik
Prowadzący grup: Sebastian Skolik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

C1. Zastosowanie kategorii socjologicznych do opisu zjawisk i procesów społecznych związanych z pracą

C2. Nabycie umiejętności analizy socjologicznych i psychologicznych uwarunkowań pracy

C3. Nabycie umiejętności postrzegania powiązań pomiędzy kształtowaniem się stosunków międzyludzkich w zespołach pracowniczych a ich strukturą organizacyjną

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji.

2. Umiejętność pracy samodzielnej oraz w grupie

3. Umiejętność pracy samodzielnej oraz w grupie

4. Umiejętność prawidłowej prezentacji posiadanej wiedzy oraz własnych poglądów

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Sztumski J..: Socjologia pracy, Wyd. GWSH, Katowice 1999.

2. Januszek H., Sikora J., Socjologia pracy, Wyd. AE, Poznań 1998.

3. Bylok F., Robak E., Zachowania ludzi w organizacji. Wybrane zagadnienia, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.

4. Sikorski C.: Zachowania w organizacji. Wyd. PWN, Warszawa 1999.

5. Stępień J., Socjologia pracy i zawodu, Wyd. AR w Poznianiu, Poznań 2005.

Literatura uzupełniająca:

1.Borkowska S. (red.) Przyszłośc pracy w XXI wieku, IPiSS, Warszawa 2004.

2. Stalewski T., Łucewicz J.: Socjologia organizacji. Wyd. Wrocławska Oficyna Wydawnicza, Wrocław 1994.

3. Łucewicz J.: Organizacyjne zachowania człowieka. Wyd. Akademii Ekonomicznej , Wrocław 1999.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Lis, Sebastian Skolik
Prowadzący grup: Sebastian Skolik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

C1. Zastosowanie kategorii socjologicznych do opisu zjawisk i procesów społecznych związanych z pracą

C2. Nabycie umiejętności analizy socjologicznych i psychologicznych uwarunkowań pracy

C3. Nabycie umiejętności postrzegania powiązań pomiędzy kształtowaniem się stosunków międzyludzkich w zespołach pracowniczych a ich strukturą organizacyjną

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji.

2. Umiejętność pracy samodzielnej oraz w grupie

3. Umiejętność pracy samodzielnej oraz w grupie

4. Umiejętność prawidłowej prezentacji posiadanej wiedzy oraz własnych poglądów

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa

1. Bylok F., Robak E. (red.), Zachowania ludzi w organizacji. Wybrane zagadnienia, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.

2. Robak E. (red.) Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy, WWZPCz, Częstochowa 2015.

3. Fołtyn H., Klasyczne i nowoczesne struktury organizacji, Key Text, Warszawa 2007

4. Kożusznik B., Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa 2007

5. Sztumski J., Socjologia pracy, Wyd. GWSH, Katowice 1999.

6. Więcek-Janka E., Zmiany i konflikty w organizacji, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2006.

Literatura uzupełniająca

1. Karaszewski R., Przywództwo w środowisku globalnego biznesu, Dom Organizatora, Toruń 2008

2. Łasiński G., Rozwiązywanie problemów w organizacji, PWE, Warszawa 2007

3. Hofstede G, Hofstede G.J., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2007

4. Stankiewicz J., Komunikowanie się w organizacji, Wyd. Politechniki Zielonogórskiej, Zielona Góra 1998

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Skolik
Prowadzący grup: Sebastian Skolik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

C1. Zastosowanie kategorii socjologicznych do opisu zjawisk i procesów społecznych związanych z pracą

C2. Nabycie umiejętności analizy socjologicznych i psychologicznych uwarunkowań pracy

C3. Nabycie umiejętności postrzegania powiązań pomiędzy kształtowaniem się stosunków międzyludzkich w zespołach pracowniczych a ich strukturą organizacyjną

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji.

2. Umiejętność pracy samodzielnej oraz w grupie

3. Umiejętność pracy samodzielnej oraz w grupie

4. Umiejętność prawidłowej prezentacji posiadanej wiedzy oraz własnych poglądów

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa

1. Bylok F., Robak E. (red.), Zachowania ludzi w organizacji. Wybrane zagadnienia, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.

2. Robak E. (red.) Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy, WWZPCz, Częstochowa 2015.

3. Fołtyn H., Klasyczne i nowoczesne struktury organizacji, Key Text, Warszawa 2007

4. Kożusznik B., Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa 2007

5. Sztumski J., Socjologia pracy, Wyd. GWSH, Katowice 1999.

6. Więcek-Janka E., Zmiany i konflikty w organizacji, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2006.

Literatura uzupełniająca

1. Karaszewski R., Przywództwo w środowisku globalnego biznesu, Dom Organizatora, Toruń 2008

2. Łasiński G., Rozwiązywanie problemów w organizacji, PWE, Warszawa 2007

3. Hofstede G, Hofstede G.J., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2007

4. Stankiewicz J., Komunikowanie się w organizacji, Wyd. Politechniki Zielonogórskiej, Zielona Góra 1998

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)