Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka WIP-ZIP-D1-Fiz-01
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://www.wip.pcz.pl
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker.: Podstawy fizyki, tom I-V, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

2. J. Orear.: Fizyka, tom I i II, WNT, Warszawa 2004.

3. J. Massalski, M. Massalska, Fizyka dla inżynierów, Fizyka klasyczna, Tom I i II, WNT, Warszawa 2005.

4. 1 i 2 tom podręcznika dostępnego online: https://openstax.org/subjects/science

Efekty uczenia się:

EU1- Student zna teorie i prawa fizyki, w zakresie opisanym treściami programowymi na poziomie umożliwiającym rozumienie i opis zjawisk fizycznych

EU2- Student potrafi praktycznie zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną do rozwiązywania zadań i problemów z fizyki

EU3- Student potrafi krytycznie ocenić posiadaną wiedzę oraz ma świadomość konieczności nieustannego samokształcenia wynikającego z postępu technologicznego

Metody i kryteria oceniania:

SPOSÓB OCENY

F1. Ocena przygotowania do ćwiczeń rachunkowych i aktywności na ćwiczeniach

F2. Oceny z kolokwiów

P1. Kolokwium zaliczeniowe

P2. Ocena uśredniona z kolokwiów.

OCENA POSZCZEGÓLNYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

EU 1 Student zna teorie i prawa fizyki, w zakresie opisanym treściami programowymi na poziomie umożliwiającym rozumienie i opis zjawisk fizycznych i procesów inżynierskich:

2-Student nie opanował podstawowej wiedzy określonej przez EU1

3-Student częściowo i powierzchownie opanował wiedzę określoną przez EU1

4-Student ma niewielkie braki w zakresie wiedzy określonej przez EU1

5-Student bardzo dobrze opanował wiedzę z zakresu określonego przez EU1

EU 2 Student potrafi praktycznie zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną do rozwiązywania zadań i problemów z fizyki:

2-Student nie potrafi rozwiązywać nawet najprostszych zadań

3-Student potrafi rozwiązywać proste zadania z pomocą prowadzącego

4-Student potrafi rozwiązywać proste zadania

5-Student potrafi rozwiązywać zadania o różnym stopniu trudności, wykazuje się aktywnością i kreatywnością w poszukiwaniu rozwiązań

EU 3 Student potrafi krytycznie ocenić posiadaną wiedzę oraz ma świadomość konieczności nieustannego samokształcenia wynikającego z postępu technologicznego:

2-Student nie jest zainteresowany treściami programowymi, nie jest przygotowany do zajęć

3-Student jest biernym słuchaczem i unika aktywności na zajęciach

4-Student jest przygotowany do zajęć, ale unika aktywnego udziału

5-Student jest przygotowany do zajęć i bierze w nich aktywny udział

Zakres tematów:

W1- Skalary i wektory w fizyce. Elementy rachunku wektorowego

W2- Mechanika punktu materialnego (ruchy, zasady dynamiki, praca i energia, zasady zachowania w mechanice).

W3- Mechanika bryły sztywnej (środek masy, moment bezwładności, moment siły, zasady dynamiki dla ruchu obrotowego bryły sztywnej, moment pędu).

W4- Ruch drgający i falowy (drgania, ruch harmoniczny, drgania tłumione i wymuszone, fale biegnące, matematyczny opis fali, zjawiska falowe, fale dźwiękowe).

W5- Hydrostatyka i hydrodynamika (płyny, ciśnienie, prawo Pascala, prawo Archimedesa, prawo Bernoulliego, lepkość, rodzaje przepływów).

W6- Elementy termodynamiki i teorii kinetyczno molekularnej gazów (temperatura i ciepło, przemiany fazowe, model cząsteczkowy gazu doskonałego, ciepło właściwe, zasada ekwipartycji energii, zasady termodynamiki, procesy termodynamiczne, silniki cieplne).

W7- Kolokwium zaliczeniowe.

Metody dydaktyczne:

1. Wykład z zastosowaniem środków audiowizualnych.

2. Zestawy zadań i problemów do rozwiązywania na ćwiczeniach rachunkowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:15 - 10:00, sala AM4
Katarzyna Pawlik, Paweł Pietrusiewicz 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów - Budynek A
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)