Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie w samorządzanie terytorialnym WZ-Z-D1-ZwSAT-P-05
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Wojciechowski E.: Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012.

2. Gawroński H.: Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

3. Zalewski A.: Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.

4. Wieczorek I (red.): Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego Wybrane aspekty, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016.

5. Czarnecka A., Application of Performance Budgeting in Financial Management of Local Government, [w:] Management Trends Into Turbulent Environment (red.) Bezdekova Sarka, Klusak Tomas, Mendel University in Brno, Brno 2016.

6. Czarnecka A., Pabiś Ł., Idea budżetu partycypacyjnego i jego promocja jako wyraz orientacji władz miasta na potrzeby mieszkańców. Przykład Częstochowy, [w:] Marketing jednostek terytorialnych. Przykłady z Polski (red.) Kuć-Czajkowska Katarzyna, Muszyńska Katarzyna, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2016.

Literatura uzupełniająca:

1. Izdebski H.: Samorząd terytorialny: podstawy ustroju i działalności, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004.1.

2. Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K.: Gospodarka samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

3. Piasecki A. K.: Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

4. Miaskowska-Daszkiewicz K., Szmulik B.: Encyklopedia samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

5. Markowski T.: Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Efekty uczenia się:

EU 1- Student potrafi zaprezentować najważniejsze zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego.

EU 2- Student potrafi przyporządkować poszczególne zadania i kompetencje samorządom: gminy, powiatu, miasta na prawach powiatu i województwa.

EU 3- Student potrafi zaprezentować budżet jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów i wydatków oraz przykłady efektywnego gospodarowania mieniem komunalnym.

EU 4- Student potrafi przedstawić zasady zarządzania najważniejszymi usługami publicznymi w samorządzie.

Zakres tematów:

W 1 - Wprowadzenie do przedmiotu. Przedstawienie podstawowych pojęć i istoty samorządu terytorialnego. 2

W 2 - Miejsce samorządu terytorialnego w systemie administracji publicznej w Polsce. 2

W 3 - Podstawy prawne funkcjonowania i organizacji samorządu terytorialnego. EKSL i EKSR. 2

W 4 - Samorząd gminy, samorząd powiatu, samorząd województwa – organy i kompetencje 2

W 5, W 6- Zarządzanie finansami samorządowymi w systemie finansów publicznych. Gospodarka budżetowa, dochody i wydatki, samorządowy dług publiczny. 4

W 7, W 8- Nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego - nadzór wojewody, nadzór Regionalnej Izby Obrachunkowej . 4

W 9 - Związki komunalne oraz inne formy zrzeszania się jednostek samorządu terytorialnego 2

W 10 - Kształtowanie przestrzeni publicznej, planowanie przestrzenne. 2

W 11, W 12 - Formy zarządzania usługami publicznymi. Gospodarowanie mieniem komunalnym. Zarządzanie strategiczne w samorządzie terytorialnym. 4

W 13, W 14 - Strategia rozwoju jako instrument polityki rozwoju lokalnego i regionalnego. Realizacja i finansowanie programów inwestycyjnych. 4

W 15- Wieloletnie planowanie finansowe i wieloletnie planowanie inwestycyjne. 2

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Podręczniki i skrypty

2. Sprzęt audiowizualny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Maja Skiba 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)