Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie personelem WZ-LOG-D1-ZP-04
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU 1- Student potrafi określić pozycję zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście nauk o zarządzaniu oraz identyfikować i charakteryzować podstawowe działania podejmowane w ramach zarządzania zasobami ludzkimi.

EU 2- Student potrafi sporządzać opis stanowiska pracy oraz potrafi wskazać zadania zarządzania zasobami ludzkimi, w realizacji których może być on wykorzystywany.

EU 3- Student zna założenia systemów motywacyjnych oraz ocen pracowniczych.

EU 4- Student potrafi opisywać i analizować problemy jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zadań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Zadanie realizowane w ramach ćwiczeń

F2. Prezentacja wyników realizowanych zadań

P1. Kolokwium zaliczeniowe

EU 1

2.0 Student nie potrafi identyfikować pozycję zarządzania zasobami ludzkimi w obszarze nauko zarządzaniu ani charakteryzować podstawowych działań podejmowanych w ramach zarządzania zasobami ludzkimi.

3.0 Student potrafi identyfikować pozycję zarządzania zasobami ludzkimi w obszarze nauko zarządzaniu oraz podstawowe działania podejmowane w ramach zarządzania zasobami ludzkimi.

4.0 Student potrafi identyfikować pozycję zarządzania zasobami ludzkimi w obszarze nauko zarządzaniu i charakteryzować podstawowe działania podejmowane w ramach zarządzania zasobami ludzkimi.

5.0 Student szczegółowo potrafi identyfikować pozycję zarządzania zasobami ludzkimi w obszarze nauko zarządzaniu i charakteryzować różnorodne działania podejmowane w ramach zarządzania zasobami ludzkimi.

EU 2

2.0 Student nie potrafi sporządzać opisu stanowiska pracy oraz nie potrafi definiować zadań zarządzania zasobami ludzkimi, w realizacji których może być on wykorzystywany.

3.0 Student potrafi wymienić podstawowe elementy opisu stanowiska pracy.

4.0 Student potrafi wymienić podstawowe elementy opisu stanowiska pracy oraz potrafi wskazać podstawowe zadania zarządzania zasobami ludzkimi, w realizacji których może być on wykorzystywany.

5.0 Student potrafi sporządzać opis stanowiska pracy oraz potrafi wskazać różnorodne zadania zarządzania zasobami ludzkimi, w realizacji których może być on wykorzystywany.

EU 3

2.0 Student nie zna założenia systemów motywacyjnych i nie potrafi charakteryzować elementów systemu ocen pracowniczych.

3.0 Student zna podstawowe założenia systemów motywacyjnych i potrafi wymienić elementy systemu ocen pracowniczych.

4.0 Student zna różnorodne założenia systemów motywacyjnych i potrafi wymienić i opisać elementy systemu ocen pracowniczych.

5.0 Student zna założenia systemów motywacyjnych projektowanych przez organizacje branży logistycznej i szczegółowo potrafi wymienić i opisać elementy systemu ocen pracowniczych.

EU 4

2.0 Student nie potrafi opisywać ani analizować problemów jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zadań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

3.0 Student potrafi wskazać problemy jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zadań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

4.0 Student potrafi opisywać problemy jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zadań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

5.0 Student potrafi opisywać i analizować problemy jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zadań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

Zakres tematów:

Forma zajęć – ĆWICZENIA

C1- Charakterystyka zagadnień kultury organizacyjnej oraz sposobów kształtowania jej poprzez politykę personalną. 1

C2- Opracowanie planu zatrudnienia w wybranej instytucji branży logistycznej z uwzględnieniem projektowania kampanii rekrutacyjnej 1

C3- Rekrutacja, jej rodzaje i formy. 1

C4- Metody selekcji z uwzględnieniem metody Assessment Centre. 1

C5, 6- Omówienie zasad sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych. 2

C7- Opis stanowiska pracy jako jeden z podstawowych dokumentów dla celów projektowania działań kadrowych. 1

C8 Wprowadzenie pracownika do organizacji i jego adaptacja społeczno - zawodowa 1

C9 Opracowanie strategii i programu zarządzania wiedzą w organizacji w ramach funkcji ZZL . 1

C10 Szkolenie i doskonalenie pracowników jako element polityki kadrowej. Coaching i mentoring. 1

C11 Oceny pracownicze w ujęciu systemowym oraz główne kryteria i metody ocen – projektowanie systemu ocen dla wybranego stanowiska pracy. 1

C12 Systemy motywacyjne – projektowanie systemu motywacyjnego dla wybranego stanowiska pracy 1

C13 Planowanie rozwoju zawodowego oraz ścieżki kariery w wybranej branży. 1

C14 Przeciwdziałanie sytuacjom patologicznym – walka z mobbingiem i stresem. 1

C15 Sprawdzenie wiadomości 1

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Podręczniki i skrypty

2. Sprzęt audiowizualny

3. Tablica i kreda

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Kwiatek 0/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Kwiatek 0/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Kwiatek 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)