Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie personelem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-LOG-D1-ZP-04
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie personelem
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przemioty obowiązkowe- Logistyka sem 4
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Sem. letni roku 2010/2011" (zakończony)

Okres: 2011-02-21 - 2011-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Sem. letni roku 2011/2012" (zakończony)

Okres: 2012-02-20 - 2012-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Niewiadomski
Prowadzący grup: Anna Karczewska, Krzysztof Niewiadomski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Harciarek
Prowadzący grup: Mirosław Harciarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Cichobłaziński
Prowadzący grup: Leszek Cichobłaziński, Anna Karczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kwiatek
Prowadzący grup: Agnieszka Kwiatek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych definicji, zagadnień, uwarunkowań i problemów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

C2. Charakterystyka działań podejmowanych w ramach zarządzania zasobami ludzkimi w celu realizowania polityki kadrowej.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma wiedzę na temat teorii z zakresu zarządzania oraz rozwoju tej nauki.

2. Student potrafi charakteryzować procesy zarządzania zachodzące w organizacjach

3. Student ma podstawową wiedzę z zakresu czynników warunkujących zarządzanie organizacją.

4. Student potrafi definiować podstawowe mechanizmy zachowań ludzkich również na płaszczyźnie organizacyjnej.

Pełny opis:

W 1(1)- Wprowadzenie do Zarządzania Zasobami Ludzkimi (ZZL). Przedstawienie przedmiotu i znaczenia ZZLc c

W 2 (1)- –Charakterystyka rozwoju funkcji personalnej na tle nauk o zarządzaniu

W 3 (1)- - Przedstawienie modeli ZZL

W 4(1)- - Charakterystyka składników strategicznego ZZL

W 5; W 6(2)- - Przedstawienie wewnętrzne i zewnętrzne czynników warunkujących ZZL

W 7 (1)- – Wprowadzenie do zagadnienia procesu kadrowego

W 8; W 9(2)- - Charakterystyka systemów motywacyjnych

W 10(1)- -Charakterystyka prawnych, społecznych i etycznych (CSR) aspektów ZZL

W 11 (1)- - Omówienie stylów kierowania, znaczenia stylu kierowania w procesach wprowadzenia zmian w organizacji oraz dla rozwoju i podnoszenia kwalifikacji personelu

W 12 (1)- – Przedstawienie zagadnień w zakresie komunikacji w organizacji i zarządzania komunikacją

W 13 (1)- – Charakterystyka zmian organizacyjnych oraz rola ZZL w procesach wdrażania zmian organizacyjnych

W14 (1)- - Konflikty organizacyjne i metody ich rozwiązywania

W 15 (1)- – Wprowadzenie do zagadnień patologicznych w organizacyjnych

Cw 1 (1)- Charakterystyka zagadnień kultury organizacyjnej oraz sposobów kształtowania jej poprzez politykę personalną

Cw 2(1)- Planowanie zatrudnienia w ujęciu wąskim i szerokim

Cw 3(1)- Rekrutacja, jej rodzaje i formy.

Cw 4(1)- Metody selekcji z uwzględnieniem metody Assessment Centre

Cw 5(1)- Omówienie zasad sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych

Cw 6(1)- Opis stanowiska pracy jako jeden z podstawowych dokumentów dla celów projektowania działań kadrowych

Cw-7 , Cw-8(2) Opracowanie planu zatrudnienia w wybranej instytucji branży logistycznej z uwzględnieniem projektowania kampanii rekrutacyjnej

Cw-9 (1)Wprowadzenie pracownika do organizacji i jego adaptacja społeczno - zawodowa

Cw 10 (1)Szkolenie i doskonalenie pracowników jako element polityki karowej

Cw 11, Cw 12 (2)Oceny pracownicze w ujęciu systemowym oraz główne kryteria i metody ocen – projektowanie systemu ocen dla wybranego stanowiska pracy.

Cw 13 Cw 14 (2)Przeniesienia pracownicze w kontekście planowania zasobów ludzkich oraz realizacji ścieżek kariery.

Cw 15 (1)Sprawdzenie wiadomości

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Armstrong, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o., 2010.

2. Zarządzanie kapitałem ludzkim i społecznym wobec zmian we współczesnych organizacjach, E. Robak, A. Karczewska, M. Skiba, Wyd. WZ PCz, Częstochowa 2017.

3. T. Oleksyn, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o., 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. Listwan T. (red.) Zarządzanie kadrami, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2010.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Zadros
Prowadzący grup: Katarzyna Zadros
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych definicji, zagadnień, uwarunkowań i problemów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

C2. Charakterystyka działań podejmowanych w ramach zarządzania zasobami ludzkimi w celu realizowania polityki kadrowej.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma wiedzę na temat teorii z zakresu zarządzania oraz rozwoju tej nauki.

2. Student potrafi charakteryzować procesy zarządzania zachodzące w organizacjach

3. Student ma podstawową wiedzę z zakresu czynników warunkujących zarządzanie organizacją.

4. Student potrafi definiować podstawowe mechanizmy zachowań ludzkich również na płaszczyźnie organizacyjnej.

Literatura:

LITERATURA

Literatura podstawowa:

1. M. Armstrong, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o., 2010.

2. Zarządzanie kapitałem ludzkim i społecznym wobec zmian we współczesnych organizacjach, E. Robak, A. Karczewska, M. Skiba, Wyd. WZ PCz, Częstochowa 2017.

3. T. Oleksyn, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o., 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. Listwan T. (red.) Zarządzanie kadrami, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2010.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Karczewska
Prowadzący grup: Anna Karczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych definicji, zagadnień, uwarunkowań i problemów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

C2. Charakterystyka działań podejmowanych w ramach zarządzania zasobami ludzkimi w celu realizowania polityki kadrowej.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma wiedzę na temat teorii z zakresu zarządzania oraz rozwoju tej nauki.

2. Student potrafi charakteryzować procesy zarządzania zachodzące w organizacjach

3. Student ma podstawową wiedzę z zakresu czynników warunkujących zarządzanie organizacją.

4. Student potrafi definiować podstawowe mechanizmy zachowań ludzkich również na płaszczyźnie organizacyjnej.

Literatura:

LITERATURA

Literatura podstawowa:

1. M. Armstrong, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o., 2010.

2. Zarządzanie kapitałem ludzkim i społecznym wobec zmian we współczesnych organizacjach, E. Robak, A. Karczewska, M. Skiba, Wyd. WZ PCz, Częstochowa 2017.

3. T. Oleksyn, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o., 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. Listwan T. (red.) Zarządzanie kadrami, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2010.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Zadros
Prowadzący grup: Joanna Gajda, Katarzyna Zadros
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych definicji, zagadnień, uwarunkowań i problemów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

C2. Charakterystyka działań podejmowanych w ramach zarządzania zasobami ludzkimi w celu realizowania polityki kadrowej.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma wiedzę na temat teorii z zakresu zarządzania oraz rozwoju tej nauki.

2. Student potrafi charakteryzować procesy zarządzania zachodzące w organizacjach

3. Student ma podstawową wiedzę z zakresu czynników warunkujących zarządzanie organizacją.

4. Student potrafi definiować podstawowe mechanizmy zachowań ludzkich również na płaszczyźnie organizacyjnej.

Literatura:

LLiteratura podstawowa:

M. Armstrong, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o., 2010.

Zarządzanie kapitałem ludzkim i społecznym wobec zmian we współczesnych organizacjach, E. Robak, A. Karczewska, M. Skiba, Wyd. WZ PCz, Częstochowa 2017.

T. Oleksyn, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o., 2011.

Literatura uzupełniająca:

Listwan T. (red.) Zarządzanie kadrami, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2010.

A.. Karczewska, Procesy komunikacji i współdziałania we współczesnych grupach pracowniczych, w: Współdziałanie i współdzielenie się w relacjach społecznych, gospodarczych i w zarządzaniu organizacjami (red.) K. Kukowska, M. Skiba, S. Skolik, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2019, s. 13-22.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Gajda
Prowadzący grup: Joanna Gajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych definicji, zagadnień, uwarunkowań i problemów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

C2. Charakterystyka działań podejmowanych w ramach zarządzania zasobami ludzkimi w celu realizowania polityki kadrowej.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma wiedzę na temat teorii z zakresu zarządzania oraz rozwoju tej nauki.

2. Student potrafi charakteryzować procesy zarządzania zachodzące w organizacjach

3. Student ma podstawową wiedzę z zakresu czynników warunkujących zarządzanie organizacją.

4. Student potrafi definiować podstawowe mechanizmy zachowań ludzkich również na płaszczyźnie organizacyjnej.

Literatura:

LLiteratura podstawowa:

M. Armstrong, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o., 2010.

Zarządzanie kapitałem ludzkim i społecznym wobec zmian we współczesnych organizacjach, E. Robak, A. Karczewska, M. Skiba, Wyd. WZ PCz, Częstochowa 2017.

T. Oleksyn, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o., 2011.

Literatura uzupełniająca:

Listwan T. (red.) Zarządzanie kadrami, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2010.

A.. Karczewska, Procesy komunikacji i współdziałania we współczesnych grupach pracowniczych, w: Współdziałanie i współdzielenie się w relacjach społecznych, gospodarczych i w zarządzaniu organizacjami (red.) K. Kukowska, M. Skiba, S. Skolik, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2019, s. 13-22.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Gajda
Prowadzący grup: Joanna Gajda, Agnieszka Kwiatek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych definicji, zagadnień, uwarunkowań i problemów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

C2. Charakterystyka działań podejmowanych w ramach zarządzania zasobami ludzkimi w celu realizowania polityki kadrowej.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma wiedzę na temat teorii z zakresu zarządzania oraz rozwoju tej nauki.

2. Student potrafi charakteryzować procesy zarządzania zachodzące w organizacjach

3. Student ma podstawową wiedzę z zakresu czynników warunkujących zarządzanie organizacją.

4. Student potrafi definiować podstawowe mechanizmy zachowań ludzkich również na płaszczyźnie organizacyjnej.

Literatura:

LLiteratura podstawowa:

M. Armstrong, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o., 2010.

Zarządzanie kapitałem ludzkim i społecznym wobec zmian we współczesnych organizacjach, E. Robak, A. Karczewska, M. Skiba, Wyd. WZ PCz, Częstochowa 2017.

T. Oleksyn, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o., 2011.

Literatura uzupełniająca:

Listwan T. (red.) Zarządzanie kadrami, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2010.

A.. Karczewska, Procesy komunikacji i współdziałania we współczesnych grupach pracowniczych, w: Współdziałanie i współdzielenie się w relacjach społecznych, gospodarczych i w zarządzaniu organizacjami (red.) K. Kukowska, M. Skiba, S. Skolik, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2019, s. 13-22.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych definicji, zagadnień, uwarunkowań i problemów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

C2. Charakterystyka działań podejmowanych w ramach zarządzania zasobami ludzkimi w celu realizowania polityki kadrowej.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma wiedzę na temat teorii z zakresu zarządzania oraz rozwoju tej nauki.

2. Student potrafi charakteryzować procesy zarządzania zachodzące w organizacjach

3. Student ma podstawową wiedzę z zakresu czynników warunkujących zarządzanie organizacją.

4. Student potrafi definiować podstawowe mechanizmy zachowań ludzkich również na płaszczyźnie organizacyjnej.

Literatura:

LLiteratura podstawowa:

M. Armstrong, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o., 2010.

Zarządzanie kapitałem ludzkim i społecznym wobec zmian we współczesnych organizacjach, E. Robak, A. Karczewska, M. Skiba, Wyd. WZ PCz, Częstochowa 2017.

T. Oleksyn, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o., 2011.

Literatura uzupełniająca:

Listwan T. (red.) Zarządzanie kadrami, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2010.

A.. Karczewska, Procesy komunikacji i współdziałania we współczesnych grupach pracowniczych, w: Współdziałanie i współdzielenie się w relacjach społecznych, gospodarczych i w zarządzaniu organizacjami (red.) K. Kukowska, M. Skiba, S. Skolik, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2019, s. 13-22.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)