Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Koszty logistyki przedsiębiorstw WZ-LOGI-D1-KLP-04
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. K. Skoczylas, Koszty i controlling logistyki w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2010.

2. K. Bentkowska-Senator, Z. Kordel, J. Waśkiewicz, Polski transport samochodowy: rynek, koszty, cena, Wydaw. Instytutu Transportu Samochodowego, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. M. Nowicka-Skowron, Efektywność systemów logistycznych, PWE, Warszawa 2000

2. J. Twaróg, Koszty logistyki przedsiębiorstw, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2003

3. Ślusarczyk B., Costs aspects of creating 3PL logistic operators’ offers, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Organizacja i Zarządzanie, nr 116, 2018, s. 163-176; http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-2e4b952f-6d0f-4b89-9881-01bb95e3b75d

4. Ślusarczyk B., Problemy ewidencjonowania i pomiaru kosztów logistyki

w przedsiębiorstwach, Przegląd Organizacji, nr 10 (897), 2014, s. 37-43; file:///C:/Users/User/Downloads/Przeglad%20Organizacji%2010%202014%20art%2006%20Problemy%20ewidencjonowania%20i%20pomiaru.pdf

5. Ślusarczyk B., Kot S., Analiza kosztów logistyki w MSP, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 6, 2013, s. 7-11; http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPBE-0012-0002

6. Grondys K., Brzeziński S., Optimization of Gross Margin in Outsourcing of Management of Inventory of Spare Parts of Production Equipment, Applied Mechanics and Materials Vol.708/2015

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU 1 - Student zgłębia teoretyczne podstawy kosztów logistyki w przedsiębiorstwie

EU 2 - Student potrafi zidentyfikować koszty logistyki w przedsiębiorstwie i określić miejsce ich powstawania

EU 3 – Student potrafi szacować koszty procesów logistycznych oraz globalnych kosztów logistyki

EU 4 - Student charakteryzuje specyfikę kosztów logistyki w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

P1. Kolokwium zaliczeniowe z ćwiczeń

F1. Ocena z zadań i aktywności fakultatywnie wykonanych w e-learningu

EU1:

2,0 -Student nie zna żadnych podstawowych definicji i podstawowych pojęć teoretycznych związanych z kosztami logistyki

3,0 -Student nieprecyzyjnie definiuje podstawowe pojęcia kosztów logistyki

4,0 -Student zna precyzyjnie podstawy teoretyczne kosztów logistyki

5,0 -Student zna precyzyjnie podstawy teoretyczne kosztów logistyki i potrafi je odnieść do praktycznych sytuacji gospodarczych w przedsiębiorstwach.

EU2:

2,0 -Student nie potrafi zidentyfikować kosztów logistyki i ich miejsc powstawania

3,0 -Student wybiórczo identyfikuje koszty logistyki i miejsca ich powstawania

4,0 -Student prawidłowo i całościowo identyfikuje koszty logistyki i miejsca ich powstawania

5,0 -Student prawidłowo i całościowo identyfikuje koszty logistyki i ich miejsca powstawania, potrafi przeprowadzać samodzielne analizy kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie.

EU3:

2,0 -Student nie potrafi zdefiniować jak szacuje się koszty procesów logistycznych i jaka jest ich rola w globalnych kosztach logistyki.

3,0 -Student potrafi prawidłowo szacować koszty procesów transportu, ale nie interpretuje otrzymanych wyników i nie potrafi szacować globalnych kosztów logistyki.

4,0 -Student potrafi prawidłowo szacować koszty procesów transportu i magazynowania oraz interpretuje otrzymane wyniki. Potrafi także szacować globalne koszty logistyki.

5,0 -Student potrafi prawidłowo szacować koszty procesów logistycznych oraz globalne koszty logistyki. Dokonuje analizy wyników i potrafi przewidzieć zmiany w kalkulowanym wyniku wywołane określonymi decyzjami menedżerskimi.

EU4:

2,0 -Student nie potrafi scharakteryzować specyfiki kosztów logistyki w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa

3,0 -Student potrafi określić specyfikę kosztów logistyki w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa

4,0 -Student potrafi określić specyfikę kosztów logistyki w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa, wyróżnia możliwości ewidencjonowania kosztów logistyki

5,0 -Student potrafi określić specyfikę kosztów logistyki w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa, wyróżnia możliwości ewidencjonowania kosztów logistyki oraz zna rachunek ABC.

Zakres tematów:

C 1-2 - Specyfikacja kalkulacji kosztów w działalności transportowej 2h

C 3-6 - Kalkulacja kosztów transportu drogowego 4h

C 7-8 - Kalkulacja kosztów diet i noclegów 2h

C 9-10 - Specyfikacja kalkulacji zleceń transportowych 2h

C 11-12– Kalkulowanie kosztów zlecenia 2h

C 13- 16 Minimalizacja kosztów transportu w systemie logistycznym (outsourcing, make or buy, konsolidacja ładunków) 4h

C 17-18 - Sprawdzenie wiadomości 2h

C 19- 20- Kalkulacja kosztów magazynowania 2h

C 21- 22- Kalkulacja kosztów zapasów 2h

C 23-24 Kalkulacja globalnych kosztów logistyki przedsiębiorstwa 2h

C 25-28- Zastosowanie metod oceny efektywności inwestycji (NPV, IRR) do weryfikacji decyzji o zakupie środków transportu przez przedsiębiorstwo. 4h

C 29-30 - Sprawdzenie wiadomości 2h

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. projektor (prezentacja Power Point)

2. rzutnik (folie), kalkulator

3. tablica, kreda, flamastry

4. zestawy zadań

5. platforma e-learningowa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 10:15 - 12:00, sala 205
Beata Ślusarczyk 24/ szczegóły
2 każdy czwartek, 12:15 - 14:00, sala 204
Katarzyna Grondys 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Zarządzania - Pawilon B
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)