Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Koszty logistyki przedsiębiorstw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-LOGI-D1-KLP-04
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Koszty logistyki przedsiębiorstw
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe 4 sem. LOGISTYKA INŻYNIERSKA
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Identyfikacja kosztów logistyki w przedsiębiorstwie

C2. Analiza poziomu i struktury kosztów logistyki w przedsiębiorstwie

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Znajomość zasad rachunkowości, w szczególności rachunku kosztów

2. Znajomość procesów logistycznych

3. Umiejętność posługiwania się podstawowymi programami komputerowymi typu edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny

4. Umiejętność analizowania procesów gospodarczych

5. Umiejętność formułowania wniosków na podstawie dostępnych informacji

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. K. Skoczylas, Koszty i controlling logistyki w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2010.

2. K. Bentkowska-Senator, Z. Kordel, J. Waśkiewicz, Polski transport samochodowy: rynek, koszty, cena, Wydaw. Instytutu Transportu Samochodowego, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. M. Nowicka-Skowron, Efektywność systemów logistycznych, PWE, Warszawa 2000

2. J. Twaróg, Koszty logistyki przedsiębiorstw, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2003

3. Ślusarczyk B., Costs aspects of creating 3PL logistic operators’ offers, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Organizacja i Zarządzanie, nr 116, 2018, s. 163-176; http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-2e4b952f-6d0f-4b89-9881-01bb95e3b75d

4. Ślusarczyk B., Problemy ewidencjonowania i pomiaru kosztów logistyki

w przedsiębiorstwach, Przegląd Organizacji, nr 10 (897), 2014, s. 37-43; file:///C:/Users/User/Downloads/Przeglad%20Organizacji%2010%202014%20art%2006%20Problemy%20ewidencjonowania%20i%20pomiaru.pdf

5. Ślusarczyk B., Kot S., Analiza kosztów logistyki w MSP, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 6, 2013, s. 7-11; http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPBE-0012-0002

6. Grondys K., Brzeziński S., Optimization of Gross Margin in Outsourcing of Management of Inventory of Spare Parts of Production Equipment, Applied Mechanics and Materials Vol.708/2015

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU 1 - Student zgłębia teoretyczne podstawy kosztów logistyki w przedsiębiorstwie

EU 2 - Student potrafi zidentyfikować koszty logistyki w przedsiębiorstwie i określić miejsce ich powstawania

EU 3 – Student potrafi szacować koszty procesów logistycznych oraz globalnych kosztów logistyki

EU 4 - Student charakteryzuje specyfikę kosztów logistyki w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

P1. Kolokwium zaliczeniowe z ćwiczeń

F1. Ocena z zadań i aktywności fakultatywnie wykonanych w e-learningu

EU1:

2,0 -Student nie zna żadnych podstawowych definicji i podstawowych pojęć teoretycznych związanych z kosztami logistyki

3,0 -Student nieprecyzyjnie definiuje podstawowe pojęcia kosztów logistyki

4,0 -Student zna precyzyjnie podstawy teoretyczne kosztów logistyki

5,0 -Student zna precyzyjnie podstawy teoretyczne kosztów logistyki i potrafi je odnieść do praktycznych sytuacji gospodarczych w przedsiębiorstwach.

EU2:

2,0 -Student nie potrafi zidentyfikować kosztów logistyki i ich miejsc powstawania

3,0 -Student wybiórczo identyfikuje koszty logistyki i miejsca ich powstawania

4,0 -Student prawidłowo i całościowo identyfikuje koszty logistyki i miejsca ich powstawania

5,0 -Student prawidłowo i całościowo identyfikuje koszty logistyki i ich miejsca powstawania, potrafi przeprowadzać samodzielne analizy kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie.

EU3:

2,0 -Student nie potrafi zdefiniować jak szacuje się koszty procesów logistycznych i jaka jest ich rola w globalnych kosztach logistyki.

3,0 -Student potrafi prawidłowo szacować koszty procesów transportu, ale nie interpretuje otrzymanych wyników i nie potrafi szacować globalnych kosztów logistyki.

4,0 -Student potrafi prawidłowo szacować koszty procesów transportu i magazynowania oraz interpretuje otrzymane wyniki. Potrafi także szacować globalne koszty logistyki.

5,0 -Student potrafi prawidłowo szacować koszty procesów logistycznych oraz globalne koszty logistyki. Dokonuje analizy wyników i potrafi przewidzieć zmiany w kalkulowanym wyniku wywołane określonymi decyzjami menedżerskimi.

EU4:

2,0 -Student nie potrafi scharakteryzować specyfiki kosztów logistyki w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa

3,0 -Student potrafi określić specyfikę kosztów logistyki w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa

4,0 -Student potrafi określić specyfikę kosztów logistyki w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa, wyróżnia możliwości ewidencjonowania kosztów logistyki

5,0 -Student potrafi określić specyfikę kosztów logistyki w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa, wyróżnia możliwości ewidencjonowania kosztów logistyki oraz zna rachunek ABC.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Ślusarczyk
Prowadzący grup: Beata Ślusarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Ślusarczyk
Prowadzący grup: Katarzyna Grondys, Beata Ślusarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Ślusarczyk
Prowadzący grup: Katarzyna Grondys, Beata Ślusarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Ślusarczyk
Prowadzący grup: Katarzyna Grondys, Beata Ślusarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

C1. Identyfikacja kosztów logistyki w przedsiębiorstwie

C2. Analiza poziomu i struktury kosztów logistyki w przedsiębiorstwie

C3. Minimalizacja kosztów logistyki w przedsiębiorstwie

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Znajomość zasad rachunkowości, w szczególności rachunku kosztów

2. Znajomość procesów logistycznych

3. Umiejętność posługiwania się podstawowymi programami komputerowymi typu edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny

4. Umiejętność analizowania procesów gospodarczych

5. Umiejętność formułowania wniosków na podstawie dostępnych informacji

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

Literatura podstawowa:

1. K. Skoczylas, Koszty i controlling logistyki w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2010.

2. K. Bentkowska-Senator, Z. Kordel, J. Waśkiewicz, Polski transport samochodowy: rynek, koszty, cena, Wydaw. Instytutu Transportu Samochodowego, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

3. M. Nowicka-Skowron, Efektywność systemów logistycznych, PWE, Warszawa 2000

4. J. Twaróg, Koszty logistyki przedsiębiorstw, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2003

5. Ślusarczyk B., Costs aspects of creating 3PL logistic operators’ offers, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Organizacja i Zarządzanie, nr 116, 2018, s. 163-176; http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-2e4b952f-6d0f-4b89-9881-01bb95e3b75d

6. Ślusarczyk B., Problemy ewidencjonowania i pomiaru kosztów logistyki

w przedsiębiorstwach, Przegląd Organizacji, nr 10 (897), 2014, s. 37-43; file:///C:/Users/User/Downloads/Przeglad%20Organizacji%2010%202014%20art%2006%20Problemy%20ewidencjonowania%20i%20pomiaru.pdf

7. Ślusarczyk B., Kot S., Analiza kosztów logistyki w MSP, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 6, 2013, s. 7-11; http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPBE-0012-0002

8. Grondys K., Brzeziński S., Optimization of Gross Margin in Outsourcing of Management of Inventory of Spare Parts of Production Equipment, Applied Mechanics and Materials Vol.708/2015

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Ślusarczyk
Prowadzący grup: Katarzyna Grondys, Beata Ślusarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Identyfikacja kosztów logistyki w przedsiębiorstwie

C2. Analiza poziomu i struktury kosztów logistyki w przedsiębiorstwie

C3. Minimalizacja kosztów logistyki w przedsiębiorstwie

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Znajomość zasad rachunkowości, w szczególności rachunku kosztów

2. Znajomość procesów logistycznych

3. Umiejętność posługiwania się podstawowymi programami komputerowymi typu edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny

4. Umiejętność analizowania procesów gospodarczych

5. Umiejętność formułowania wniosków na podstawie dostępnych informacji

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. K. Skoczylas, Koszty i controlling logistyki w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2010.

2. K. Bentkowska-Senator, Z. Kordel, J. Waśkiewicz, Polski transport samochodowy: rynek, koszty, cena, Wydaw. Instytutu Transportu Samochodowego, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

3. M. Nowicka-Skowron, Efektywność systemów logistycznych, PWE, Warszawa 2000

4. J. Twaróg, Koszty logistyki przedsiębiorstw, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2003

5. Ślusarczyk B., Costs aspects of creating 3PL logistic operators’ offers, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Organizacja i Zarządzanie, nr 116, 2018, s. 163-176; http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-2e4b952f-6d0f-4b89-9881-01bb95e3b75d

6. Ślusarczyk B., Problemy ewidencjonowania i pomiaru kosztów logistyki

w przedsiębiorstwach, Przegląd Organizacji, nr 10 (897), 2014, s. 37-43; file:///C:/Users/User/Downloads/Przeglad%20Organizacji%2010%202014%20art%2006%20Problemy%20ewidencjonowania%20i%20pomiaru.pdf

7. Ślusarczyk B., Kot S., Analiza kosztów logistyki w MSP, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 6, 2013, s. 7-11; http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPBE-0012-0002

8. Grondys K., Brzeziński S., Optimization of Gross Margin in Outsourcing of Management of Inventory of Spare Parts of Production Equipment, Applied Mechanics and Materials Vol.708/2015

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Ślusarczyk
Prowadzący grup: Katarzyna Grondys, Beata Ślusarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Identyfikacja kosztów logistyki w przedsiębiorstwie

C2. Analiza poziomu i struktury kosztów logistyki w przedsiębiorstwie

C3. Minimalizacja kosztów logistyki w przedsiębiorstwie

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Znajomość zasad rachunkowości, w szczególności rachunku kosztów

2. Znajomość procesów logistycznych

3. Umiejętność posługiwania się podstawowymi programami komputerowymi typu edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny

4. Umiejętność analizowania procesów gospodarczych

5. Umiejętność formułowania wniosków na podstawie dostępnych informacji

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. K. Skoczylas, Koszty i controlling logistyki w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2010.

2. K. Bentkowska-Senator, Z. Kordel, J. Waśkiewicz, Polski transport samochodowy: rynek, koszty, cena, Wydaw. Instytutu Transportu Samochodowego, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

3. M. Nowicka-Skowron, Efektywność systemów logistycznych, PWE, Warszawa 2000

4. J. Twaróg, Koszty logistyki przedsiębiorstw, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2003

5. Ślusarczyk B., Costs aspects of creating 3PL logistic operators’ offers, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Organizacja i Zarządzanie, nr 116, 2018, s. 163-176; http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-2e4b952f-6d0f-4b89-9881-01bb95e3b75d

6. Ślusarczyk B., Problemy ewidencjonowania i pomiaru kosztów logistyki

w przedsiębiorstwach, Przegląd Organizacji, nr 10 (897), 2014, s. 37-43; file:///C:/Users/User/Downloads/Przeglad%20Organizacji%2010%202014%20art%2006%20Problemy%20ewidencjonowania%20i%20pomiaru.pdf

7. Ślusarczyk B., Kot S., Analiza kosztów logistyki w MSP, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 6, 2013, s. 7-11; http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPBE-0012-0002

8. Grondys K., Brzeziński S., Optimization of Gross Margin in Outsourcing of Management of Inventory of Spare Parts of Production Equipment, Applied Mechanics and Materials Vol.708/2015

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Ślusarczyk
Prowadzący grup: Beata Ślusarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Identyfikacja kosztów logistyki w przedsiębiorstwie

C2. Analiza poziomu i struktury kosztów logistyki w przedsiębiorstwie

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Znajomość zasad rachunkowości, w szczególności rachunku kosztów

2. Znajomość procesów logistycznych

3. Umiejętność posługiwania się podstawowymi programami komputerowymi typu edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny

4. Umiejętność analizowania procesów gospodarczych

5. Umiejętność formułowania wniosków na podstawie dostępnych informacji

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. K. Skoczylas, Koszty i controlling logistyki w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2010.

2. K. Bentkowska-Senator, Z. Kordel, J. Waśkiewicz, Polski transport samochodowy: rynek, koszty, cena, Wydaw. Instytutu Transportu Samochodowego, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. M. Nowicka-Skowron, Efektywność systemów logistycznych, PWE, Warszawa 2000

2. J. Twaróg, Koszty logistyki przedsiębiorstw, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2003

3. Ślusarczyk B., Costs aspects of creating 3PL logistic operators’ offers, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Organizacja i Zarządzanie, nr 116, 2018, s. 163-176; http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-2e4b952f-6d0f-4b89-9881-01bb95e3b75d

4. Ślusarczyk B., Problemy ewidencjonowania i pomiaru kosztów logistyki

w przedsiębiorstwach, Przegląd Organizacji, nr 10 (897), 2014, s. 37-43; file:///C:/Users/User/Downloads/Przeglad%20Organizacji%2010%202014%20art%2006%20Problemy%20ewidencjonowania%20i%20pomiaru.pdf

5. Ślusarczyk B., Kot S., Analiza kosztów logistyki w MSP, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 6, 2013, s. 7-11; http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPBE-0012-0002

6. Grondys K., Brzeziński S., Optimization of Gross Margin in Outsourcing of Management of Inventory of Spare Parts of Production Equipment, Applied Mechanics and Materials Vol.708/2015

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Ślusarczyk
Prowadzący grup: Beata Ślusarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Identyfikacja kosztów logistyki w przedsiębiorstwie

C2. Analiza poziomu i struktury kosztów logistyki w przedsiębiorstwie

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Znajomość zasad rachunkowości, w szczególności rachunku kosztów

2. Znajomość procesów logistycznych

3. Umiejętność posługiwania się podstawowymi programami komputerowymi typu edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny

4. Umiejętność analizowania procesów gospodarczych

5. Umiejętność formułowania wniosków na podstawie dostępnych informacji

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. K. Skoczylas, Koszty i controlling logistyki w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2010.

2. K. Bentkowska-Senator, Z. Kordel, J. Waśkiewicz, Polski transport samochodowy: rynek, koszty, cena, Wydaw. Instytutu Transportu Samochodowego, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. M. Nowicka-Skowron, Efektywność systemów logistycznych, PWE, Warszawa 2000

2. J. Twaróg, Koszty logistyki przedsiębiorstw, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2003

3. Ślusarczyk B., Costs aspects of creating 3PL logistic operators’ offers, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Organizacja i Zarządzanie, nr 116, 2018, s. 163-176; http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-2e4b952f-6d0f-4b89-9881-01bb95e3b75d

4. Ślusarczyk B., Problemy ewidencjonowania i pomiaru kosztów logistyki

w przedsiębiorstwach, Przegląd Organizacji, nr 10 (897), 2014, s. 37-43; file:///C:/Users/User/Downloads/Przeglad%20Organizacji%2010%202014%20art%2006%20Problemy%20ewidencjonowania%20i%20pomiaru.pdf

5. Ślusarczyk B., Kot S., Analiza kosztów logistyki w MSP, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 6, 2013, s. 7-11; http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPBE-0012-0002

6. Grondys K., Brzeziński S., Optimization of Gross Margin in Outsourcing of Management of Inventory of Spare Parts of Production Equipment, Applied Mechanics and Materials Vol.708/2015

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Ślusarczyk
Prowadzący grup: Katarzyna Grondys, Beata Ślusarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Identyfikacja kosztów logistyki w przedsiębiorstwie

C2. Analiza poziomu i struktury kosztów logistyki w przedsiębiorstwie

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Znajomość zasad rachunkowości, w szczególności rachunku kosztów

2. Znajomość procesów logistycznych

3. Umiejętność posługiwania się podstawowymi programami komputerowymi typu edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny

4. Umiejętność analizowania procesów gospodarczych

5. Umiejętność formułowania wniosków na podstawie dostępnych informacji

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. K. Skoczylas, Koszty i controlling logistyki w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2010.

2. K. Bentkowska-Senator, Z. Kordel, J. Waśkiewicz, Polski transport samochodowy: rynek, koszty, cena, Wydaw. Instytutu Transportu Samochodowego, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. M. Nowicka-Skowron, Efektywność systemów logistycznych, PWE, Warszawa 2000

2. J. Twaróg, Koszty logistyki przedsiębiorstw, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2003

3. Ślusarczyk B., Costs aspects of creating 3PL logistic operators’ offers, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Organizacja i Zarządzanie, nr 116, 2018, s. 163-176; http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-2e4b952f-6d0f-4b89-9881-01bb95e3b75d

4. Ślusarczyk B., Problemy ewidencjonowania i pomiaru kosztów logistyki

w przedsiębiorstwach, Przegląd Organizacji, nr 10 (897), 2014, s. 37-43; file:///C:/Users/User/Downloads/Przeglad%20Organizacji%2010%202014%20art%2006%20Problemy%20ewidencjonowania%20i%20pomiaru.pdf

5. Ślusarczyk B., Kot S., Analiza kosztów logistyki w MSP, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 6, 2013, s. 7-11; http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPBE-0012-0002

6. Grondys K., Brzeziński S., Optimization of Gross Margin in Outsourcing of Management of Inventory of Spare Parts of Production Equipment, Applied Mechanics and Materials Vol.708/2015

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Identyfikacja kosztów logistyki w przedsiębiorstwie

C2. Analiza poziomu i struktury kosztów logistyki w przedsiębiorstwie

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Znajomość zasad rachunkowości, w szczególności rachunku kosztów

2. Znajomość procesów logistycznych

3. Umiejętność posługiwania się podstawowymi programami komputerowymi typu edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny

4. Umiejętność analizowania procesów gospodarczych

5. Umiejętność formułowania wniosków na podstawie dostępnych informacji

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. K. Skoczylas, Koszty i controlling logistyki w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2010.

2. K. Bentkowska-Senator, Z. Kordel, J. Waśkiewicz, Polski transport samochodowy: rynek, koszty, cena, Wydaw. Instytutu Transportu Samochodowego, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. M. Nowicka-Skowron, Efektywność systemów logistycznych, PWE, Warszawa 2000

2. J. Twaróg, Koszty logistyki przedsiębiorstw, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2003

3. Ślusarczyk B., Costs aspects of creating 3PL logistic operators’ offers, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Organizacja i Zarządzanie, nr 116, 2018, s. 163-176; http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-2e4b952f-6d0f-4b89-9881-01bb95e3b75d

4. Ślusarczyk B., Problemy ewidencjonowania i pomiaru kosztów logistyki

w przedsiębiorstwach, Przegląd Organizacji, nr 10 (897), 2014, s. 37-43; file:///C:/Users/User/Downloads/Przeglad%20Organizacji%2010%202014%20art%2006%20Problemy%20ewidencjonowania%20i%20pomiaru.pdf

5. Ślusarczyk B., Kot S., Analiza kosztów logistyki w MSP, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 6, 2013, s. 7-11; http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPBE-0012-0002

6. Grondys K., Brzeziński S., Optimization of Gross Margin in Outsourcing of Management of Inventory of Spare Parts of Production Equipment, Applied Mechanics and Materials Vol.708/2015

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)