Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projekt inżynierski I WZ-LOGI-D1-PI-06
Projekt (PROJ) Semestr letni 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa

1. Szymczak M. (red.), Decyzje logistyczne z Excelem, Wydaw. Difin, Warszawa, 2011.

2. Łunarski J., Projektowanie procesów technicznych, produkcyjnych i gospodarczych, Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2011.

3. Pamuła T., Król A., Badania operacyjne w przykładach z rozwiązaniami w EXCELU, Wydaw. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2013.

Literatura uzupełniająca

1. Mikołajczyk K., Narzędzia analizy danych finansowych w programie Microsoft Excel, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków, 2014.

2. Węglarczyk S., Statystyka w Excelu, Wydaw. Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Kraków, 2012.

3. Strahl D., Modelowanie ekonometryczne z Excelem: materiały pomocnicze do laboratoriów z ekonometrii, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, 2015.

4. Sitkiewicz R., Praktyczne sporządzenie biznesplanu: plan finansowy do biznesplanu opracowany na podstawie arkusza kalkulacyjnego EXCEL, Difin, Warszawa, 2014.

5. Kulej-Dudek E., Niedbał R., Wrzalik A., Dudek D., Kobis P., Wybrane narzędzia informatyczne wspomagające projektowanie inżynierskie, [w:] Logistyczno-finansowe uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem (red.) NOWAKOWSKA-GRUNT Joanna, GRABOWSKA M., Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej 2018, s. 193-206

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU1 Student potrafi posługiwać się oprogramowaniem na poziomie praktycznego rozwiązywania problemów natury inżynierskiej.

EU2 Student wykazuje umiejętność modelowania matematycznego zagadnień natury inżynierskiej i potrafi je rozwiązać za pomocą arkusza kalkulacyjnego.

EU3 Student potrafi sformułować problem badawczy i dokonać jego analizy.

EU4 Student wykazuje umiejętność wykorzystania złożonych funkcji arkusza kalkulacyjnego, elementów programowania oraz samodzielnie przygotowuje prezentację projektu.

Metody i kryteria oceniania:

F1. Aktywność i praca w grupach

P1. Ocena projektu (aplikacja + dokumentacja)

P2. Ocena prezentacji projektów inżynierskich

EU1:

2,0 -Student nie potrafi posługiwać się oprogramowaniem na poziomie praktycznego rozwiązywania problemów natury inżynierskiej

3,0 -Student potrafi posługiwać się oprogramowaniem, wykorzystując jego podstawowe funkcje

4,0 -Student potrafi posługiwać się oprogramowaniem, wykorzystując jego podstawowe i zaawansowane funkcje

5,0 -Student potrafi posługiwać się oprogramowaniem, wykorzystując jego funkcjonalność w praktycznym rozwiązywaniu problemów natury inżynierskiej

EU2:

2,0 -Student nie potrafi matematycznie zamodelować zagadnienia, ani rozwiązać go za pomocą arkusza kalkulacyjnego

3,0 -Student wykazuje znajomość podstaw modelowania matematycznego, lecz nie potrafi rozwiązać zagadnienia za pomocą arkusza kalkulacyjnego

4,0 -Student wykazuje znajomość modelowania matematycznego i z trudem rozwiązuje zagadnienia natury inżynierskiej za pomocą arkusza kalkulacyjnego

5,0 -Student potrafi samodzielnie matematycznie zamodelować zagadnienie i rozwiązać je za pomocą arkusza kalkulacyjnego

EU3:

2,0 -Student nie potrafi sformułować problemu badawczego, ani dokonać jego analizy

3,0 -Student potrafi sformułować problem badawczy, lecz nie wykazuje umiejętności jego analizy

4,0 -Student potrafi sformułować problem badawczy i dokonuje powierzchownej analizy badawczej

5,0 -Student potrafi sformułować i charakteryzuje problem badawczy oraz dokonuje dogłębnej analizy

EU4:

2,0 -Student nie potrafi lub wykazuje słabą znajomość narzędzi arkusza kalkulacyjnego umożliwiających przygotowanie projektu oraz jego prezentacji

3,0 -Student samodzielnie dokonuje wyboru podstawowych narzędzi arkusza kalkulacyjnego umożliwiających wykonanie projektu i jego prezentację

4,0 -Student wykazuje umiejętność wykorzystania złożonych funkcji arkusza kalkulacyjnego oraz samodzielnie przygotowuje prezentację projektu

5,0 -Student wykazuje umiejętności zastosowania złożonych narzędzi arkusza kalkulacyjnego, w tym elementów programowania, niezbędne do realizacji projektu oraz jego prezentacji

Zakres tematów:

P1, P2, P3 - Zajęcia wprowadzające – zasady wykonywania indywidualnych ćwiczeń projektowych, omówienie podstawowych zagadnień związanych z realizacją projektu. Przydzielenie studentom tematów do realizacji w ramach projektu. 3h

P4, P5, P6 - Zdefiniowanie podstawowych informacji o projekcie, przedstawienie ogólnych informacji o programie MS Excel w zakresie możliwości wspomagania zarządzania przedsięwzięciami. 3h

P7, P8, P9 - Projektowanie obiektów, procesów, przedsięwzięć jako podstawowy element działalności inżynierskiej w logistyce. 3h

P10, P11,P12 - Formułowanie i analiza problemu, poszukiwanie koncepcji rozwiązania. 3h

P13, P14, P15 - Komputerowe wspomaganie procesu projektowania. 3h

P16, P17, P18 – Formuły obliczeniowe z wykorzystaniem różnych funkcji. 3h

P19, P20, P21 – Obliczenia matematyczne i statystyczne. Tworzenie projektu. 3h

P22, P23, P24 – Funkcje logiczne, formatowanie warunkowe. Tworzenie projektu. 3h

P25, P26, P27 – Funkcje finansowe. Tworzenie projektu. 3h

P28, P29, P30 – Tabele i wykresy przestawne. Tworzenie projektu. 3h

P31, P32, P33, P34, P35, P36 - Realizacja projektu przedsięwzięcia zgodnie z podanymi wymaganiami. 6h

P37, P38, P39 - Opracowanie dokumentacji matematyczno-technicznej projektu. 3h

P40, P41, P42, P43, P44, P45 - Prezentacja projektów inżynierskich 6h

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Podręczniki i skrypty

2. Tablica, kreda, mazaki

3. Sprzęt komputerowy

4. Oprogramowanie MS Office

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 12:15 - 15:00, sala 508
Edyta Kulej-Dudek 26/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Zarządzania - Pawilon B
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)