Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka II WZ-BHP-Z1-FIZ-02
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 12
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

EU 1 – posiada wiedzę teoretyczną z zakresu fizyki, obejmującą elektryczność, magnetyzm, optykę liniową i falową, fizykę jądrową i fizykę ciała stałego, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów fizycznych występujących w przyrodzie i technice

EU 2 – zna i potrafi omówić zjawiska fizyczne leżące u podstaw stosowanych metod pomiarowych,

EU 3 – potrafi obsługiwać mierniki elektryczne, przyrządy pomiarowe oraz proste układy do pomiaru podstawowych wielkości fizycznych,

EU 4 – umie gromadzić, przetwarzać i opracowywać dane pomiarowe, potrafi dokonać oceny dokładności pomiarów i błędów

EU 5 – potrafi zinterpretować uzyskane wyniki oraz przygotować sprawozdanie z przebiegu realizacji ćwiczeń

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Ocena samodzielnego przygotowania się do zajęć laboratoryjnych.

F2. Ocena umiejętności stosowania zdobytej wiedzy podczas wykonywania ćwiczeń.

F3. Ocena wykonania raportu końcowego z poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych.

P1. Ocena uśredniona z przygotowania się do zajęć laboratoryjnych, pracy eksperymentalnej w Laboratorium oraz za raporty końcowe z poszczególnych ćwiczeń pod względem zawartości merytorycznej oraz spełnienia wymogów formalnych stawianych sprawozdaniom z ćwiczeń wykonywanych w Laboratorium Fizyki Politechniki Częstochowskiej. *

*) warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych

EU1

2,0 Student nie posiada wiedzy teoretycznej z zakresu fizyki, obejmującą optykę, elektryczność i magnetyzm i fizykę jądrową i fizykę ciała stałego w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów fizycznych występujących w przyrodzie i technice.

3,0 Student posiada powierzchowną wiedzę teoretyczną z zakresu fizyki, obejmującą optykę, elektryczność i magnetyzm i fizykę jądrową i fizykę ciała stałego, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów fizycznych występujących w przyrodzie i technice.

4,0 Student posiada uporządkowaną wiedzę teoretyczną z zakresu fizyki, obejmującą optykę, elektryczność i magnetyzm i fizykę jądrową i fizykę ciała stałego, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów fizycznych występujących w przyrodzie i technice.

5,0 Student posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę teoretyczną z zakresu fizyki, obejmującą optykę, elektryczność i magnetyzm i fizykę jądrową i fizykę ciała stałego, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów fizycznych występujących w przyrodzie i technice.

EU 2

2,0 Student nie zna i nie potrafi omówić zjawisk fizycznych leżących u podstaw stosowanych metod pomiarowych.

3,0 Student zna i potrafi pobieżnie omówić podstawowe zjawiska fizyczne i leżące u podstaw niektórych stosowanych metod pomiarowych.

4,0 Student zna i potrafi omówić podstawowe zjawiska fizyczne leżące u podstaw niektórych stosowanych metod pomiarowych.

5,0 Student zna i potrafi w sposób wyczerpujący wyjaśnić zjawiska fizyczne leżące u podstaw stosowanych metod pomiarowych.

EU3

2,0 Student nie potrafi obsługiwać mierników elektrycznych, i innych przyrządów oraz prostych układów do pomiaru podstawowych wielkości fizycznych stosowanych w trakcie realizacji przedmiotu.

3,0 Student potrafi z pomocą wykładowcy lub pracownika technicznego obsługiwać mierniki elektryczne i inne przyrządy oraz proste układy do pomiaru podstawowych wielkości fizycznych stosowanych w trakcie realizacji przedmiotu.

4,0 Student potrafi obsługiwać mierniki elektryczne i inne przyrządy oraz proste układy do pomiaru podstawowych wielkości fizycznych stosowanych w trakcie realizacji przedmiotu.

5,0 Student potrafi samodzielnie i biegle obsługiwać mierniki elektryczne i inne przyrządy oraz proste układy do pomiaru podstawowych wielkości fizycznych stosowanych w trakcie realizacji przedmiotu.

EU 4

2,0 Student ma słabe umiejętności gromadzenia, przetwarzania i opracowywania danych pomiarowych, nie potrafi dokonać oceny dokładności pomiarów i błędów.

3,0 Student umie gromadzić, przetwarzać i opracowywać dane pomiarowe, słabo potrafi dokonać oceny dokładności pomiarów i błędów.

4,0 Student umie gromadzić, przetwarzać i opracowywać dane pomiarowe, potrafi samodzielnie dokonać oceny dokładności pomiarów i błędów.

5,0 Student umie gromadzić, przetwarzać i opracowywać dane pomiarowe stosując różne metody opracowania tych danych, potrafi samodzielnie dokonać oceny dokładności pomiarów i błędów.

EU 5

2,0 Student nie potrafi zinterpretować uzyskanych wyników oraz przedstawić je w postaci raportu.

3,0 Student potrafi częściowo zinterpretować uzyskane wyniki oraz przedstawić je w postaci raportu.

4,0 Student potrafi zinterpretować uzyskane wyniki oraz przedstawić je w postaci starannie przygotowanego raportu.

5,0 Student potrafi przeprowadzić dogłębną analizę uzyskanych wyników oraz przedstawić je w postaci starannie przygotowanego raportu.

Zakres tematów:

Forma zajęć – LABORATORIUM – 12 godzin

Studenci wykonują 6 wybranych ćwiczeń z listy:

L1 – M-1: Wyznaczanie gęstości cieczy i ciał stałych za pomocą piknometru

2h

L2 – M-2: Zależność okresu drgań wahadła od amplitudy

2h

L3 – M-3: Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego

2h

L4 – M-4: Wyznaczanie momentu bezwładności brył za pomocą drgań skrętnych

2h

L5 – M-5: Wyznaczanie momentu bezwładności żyroskopu

2h

L6 – M-6: Wyznaczanie modułu sztywności drutu za pomocą wahadła torsyjnego

2h

L7 – M-7: Badanie częstości drgań własnych oraz wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu za pomocą rury Quinckiego

2h

L8 – M-8: Wyznaczanie prędkości lotu ciała oraz strat energii mechanicznej przy pomocy wahadła balistycznego

2h

L9 – C-1: Badanie zależności współczynnika lepkości cieczy od temperatury

2h

L10 – C-2: Pomiar napięcia powierzchniowego cieczy metodą odrywania

2h

FL11 – C-3: Wyznaczanie stosunku cp/cv dla powietrza metodą Clementa-Desormesa

2h

L12 – C-4: Wyznaczanie ciepła topnienia lodu

2h

L13 – C-5: Wyznaczanie ciepła parowania wody metodą kalorymetryczną

2h

L14 – C-6: Wyznaczanie sprawności cieplnej grzejnika elektrycznego

2h

L15 – C-7: Sprawdzanie prawa barometrycznego

2h

L16 – O-1: Wyznaczanie współczynnika załamania światła za pomocą spektrometru

2h

L17 – O-2: Wyznaczanie współczynnika załamania światła dla ciał stałych i cieczy za pomocą refraktometru Pulfricha

2h

L18 – O-3: Wyznaczanie ogniskowych soczewek za pomocą metody Bessela

2h

L19 – O-4: Badanie wad soczewek

2h

L20 – O-5: Wyznaczanie długości fali światła diody laserowej i stałej siatki dyfrakcyjnej

2h

L21 – O-6: Wyznaczanie długości fal podstawowych barw w widmie światła białego za pomocą siatki dyfrakcyjnej

2h

L22 – O-7: Pomiar promienia krzywizny soczewki płasko-wypukłej metodą pierścieni Newtona

2h

L23 – O-8: Badanie widm optycznych za pomocą spektrometru

2h

L24 – O-9: Wyznaczanie stężenia cukru za pomocą polarymetru Plr-1

2h

L25 – O-10: Pomiar prędkości światła

2h

L26 – O-11: Wyznaczanie stałej Verdeta

2h

L27 – O-12: Wyznaczanie stałej Kerra

2h

L28 – O-13: Sprawdzanie prawa Malusa

2h

L29 – E-1: Charakterystyka oporów

2h

L30 – E-2: Wyznaczanie oporu elektrycznego metodą mostka Wheatstone’a

2h

L31 – E-3: Sprawdzanie II prawa Kirchhoffa dla pojedynczego obwodu

2h

L32 – E-4: Pomiar siły elektromotorycznej i oporu wewnętrznego akumulatorów metodą kompensacji

2h

L33 – E-5: Pomiar pojemności kondensatora metodą rozładowania

2h

L34 – E-6: Wyznaczanie pojemności kondensatora metodą mostkową

2h

L35 – E-7: Wyznaczanie współczynnika indukcji własnej L cewki

2h

L36 – E-8: Indukcja wzajemna

2h

L37 – E-9: Drgania relaksacyjne

2h

L38 – E-10: Wyznaczanie równoważnika elektrochemicznego miedzi i stałej Faradaya

2h

L39 – E-11: Pomiar częstości drgań generatora przy użyciu oscylografu katodowego

2h

L40 – E-12: Badanie charakterystyki złącza p-n

2h

L41 – E13: Badanie charakterystyk statycznych tranzystora

2h

L42 – E-14: Wyznaczanie szybkości wyjściowej elektronów

2h

L43 – E-15: Wyznaczanie składowej poziomej natężenia pola magnetycznego ziemi metodą Gaussa

2h

L44 – E-16: Wyznaczanie wymiaru fraktalnego w procesie elektrolizy

2h

L45 – E-17: Wyznaczanie stałej dielektrycznej różnych materiałów

2h

L46 – E-18: Wyznaczanie sił działających na przewodnik z prądem umieszczony w polu magnetycznym 2h

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. wykłady z demonstracjami zjawisk fizycznych, z wykorzystaniem środków audiowizualnych oraz prezentacji multimedialnych

2. stanowiska aparatury pomiarowej będącej na wyposażeniu laboratoriów studenckich Instytutu Fizyki

3. przyrządy pomiarowe

4. instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych

5. pakiety użytkowe Microsoft Office, Origin i Corel

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda niedziela, 15:40 - 18:05, (sala nieznana)
Jakub Rzącki 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)