Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie zasobami ludzkimi WZ-ZJP-Z1-ZZL-05
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2024/2025

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 12
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. 1.Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1996.

2. Bylok F., E. Robak E., (red.): Zachowania ludzi w organizacji. Wybrane zagadnienia, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.

3. Wybrane problemy zarządzania kapitałem ludzkim (red.) E.Gorczycka, Wyd. PCz, Częstochowa 2008.

4. Kostera M., Zarządzanie personelem, PWN, Warszawa 2010.

5. Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa 2006.

6. Koźmiński A., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1995.

7. McKenna E., Beech E., Zarządzanie zasobami ludzkimi, GB i spółka, Kraków 2016.

Literatura uzupełniająca:

1. Stoner A.R., Kierowanie, , PWN, Warszawa 2006.

2. Csaba Balit Illes., Human Resources Management and Corporate Competitiveness, Godollo 2012.

3. Sajkiewicz A., Zasoby ludzkie w firmie, Poltex, Warszawa 1999.

4. Wood R., Payne T., Metody rekrutacji i selekcji oparte na kompetencjach, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2006.

5. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Antykwa, Kraków,2000.

6. Zbiegień-Maciąg L., Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, Wolters Kluwer, Kraków 2006.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego

Efekty uczenia się:

EU1. Student posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej na temat zarządzania personelem do opisu i analizowania przebiegu procesu kadrowego w organizacji.

EU2. Student wymienia metody, techniki oraz instrumentarium zarządzania zasobami ludzkimi i posiada umiejętność obserwacji przebiegu procesu kadrowego.

EU3. Student posiada umiejętność wykorzystania poznanych sposobów kierowania personelem do analizowania i konstruowania systemu zarządzania zasobami ludzkimi w zależności od specyfiki organizacji.

EU4. Student posiada umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych oraz wykorzystania poznanej wiedzy dotyczącej kierowania personelem w celu konstruowania systemu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji.

Metody i kryteria oceniania:

F1. Zadania przygotowywane w ramach zajęć.

F2. Referat teoretyczny i prezentacja wybranych tematów z zarządzania zasobami ludzkimi za pomocą prezentacji multimedialnej.

P1. Przygotowanie przykładu przebiegu procesu kadrowego w wybranej firmie.

P2. Kolokwium zaliczeniowe w formie testu.

EU1:

2,0 - Student nie posiada umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej

na temat zarządzania personelem do opisu i analizowania przebiegu procesu kadrowego w organizacji.

3,0 - Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej na temat zarządzania personelem do opisu i analizowania przebiegu procesu kadrowego

w organizacji.

4,0 - Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu zarządzania personelem i analizowania przebiegu procesu kadrowego w organizacji.

5,0 - Student posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej do opisu i analizowania zarządzania personelem oraz przebiegu procesu kadrowego w organizacji.

EU2:

2,0 - Student nie zna metod

i narzędzi, w tym technik zarządzania zasobami ludzkimi.

3,0 - Student potrafi wymienić metody i narzędzia, techniki tworzenia modelu zarządzania zasobami ludzkimi.

4,0 - Student potrafi wymienić metody i narzędzia, w tym techniki tworzenia modeli zarządzania zasobami ludzkimi, posiada także umiejętność ich charakterystyki.

5,0 - Student nie tylko potrafi wymienić metody i narzędzia, w tym techniki tworzenia modeli zarządzania zasobami ludzkimi w firmie, ale także posiada umiejętność ich charakterystyki, pogłębionej i wzbogaconej o dobór elementów kompetencji kadrowych.

EU3:

2,0 - Student nie posiada wiedzy oraz umiejętności obserwacji przebiegu procesu kadrowego.

3,0 - Student posiada wiedzę oraz umiejętność dostrzegania i obserwacji realizacji etapów procesu kadrowego, jednak nie umie dokonać opisu tych etapów, ograniczając się do ich wymieniania.

4,0 - Student nie tylko posiada wiedzę oraz umiejętność dostrzegania

i obserwacji przebiegu procesu kadrowego w organizacji, ale potrafi także dokonać teoretycznej charakterystyki jego etapów.

5,0 - Student posiada wiedzę oraz umiejętności dostrzegania, obserwacji przebiegu procesu kadrowego w organizacji. pogłębionej i wzbogaconej

o wyjaśnianie wzajemnych relacji między poszczególnymi etapami.

EU4:

2,0 - Student nie posiada umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych oraz nie potrafi korzystać z poznanej wiedzy dotyczącej kierowania personelem.

3,0 - Student posiada umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych oraz stara się korzystać w praktyce z poznanej wiedzy dotyczącej kierowania personelem.

4,0 - Student nie tylko posiada umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych, ale stara się także korzystać z poznanej wiedzy dotyczącej kierowania personelem w celu konstruowania systemu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji.

5,0 - Student posiada umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych oraz wykorzystania poznanej i pogłębionej wiedzy dotyczącej kierowania personelem w celu konstruowania systemu zarządzania zasobami ludzkimi

w organizacji.

Zakres tematów:

C1. Omówienie przebiegu i organizacji pracy na zajęciach. Omówienie zasad zaliczenia. Podanie literatury do przedmiotu oraz przedstawienie sposobu korzystania ze źródeł. 1

C2. Omówienie pojęć: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie personelem, kierowanie, polityka personalna. 1

C3. Dyskusja grupowa – znane metody rekrutacji, pozyskiwania personelu, selekcji oraz rodzaje rozmów kwalifikacyjnych. Ćwiczenia w grupach. 1

C4. Omówienie etapów procesu kadrowego (na przykładzie wybranej firmy). Prezentacja indywidualna w PP. 1

C5. Dyskusja na temat komunikacji interpersonalnej w organizacji. 1

C6. Motywowanie materialne Case Study. 1

C7. Motywowanie niematerialne Prezentacja PP. 1

C8. Przykłady stylów kierowania (co tj. przywództwo), ćwiczenia grupowe. 1

C9. Przykłady klimatu i kultury organizacyjnej firmy – dyskusja grupowa. 1

C10. Dyskusja grupowa na temat roli awansu w organizacji, realizacji ścieżki kariery zawodowej. 1

C11. Rola, funkcje i znaczenie ocen pracowniczych i wynagrodzeń pracowniczych w organizacji (prezentacja PP). 1

C12. Podsumowanie ćwiczeń. 1

Metody dydaktyczne:

1. Podręczniki, czasopisma, publikacje naukowe, artykuły w czasopismach specjalistycznych.

2. Rzutnik na folie, projektor multimedialny, notebook.

3. Przykłady Case Study.

4. Tablica, kreda, mazaki.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Aleksandra Czarnecka 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)