Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia WZ-FR-Z1-Soc-01
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Podstawowa

1. Sztomka P., Socjologia, Znak, Kraków 2012.

2. Giddens A., Socjologia: wydanie nowe, PWN, Warszawa 2012

3. Walczak-Duraj D., Socjologia dla ekonomistów, PWE, Warszawa 2010.

4. Giddens A., Sutton P.W., Socjologia: kluczowe pojęcia, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 2014.

Uzupełniająca

1. Szacki J., Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa 2002.

2. Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Wyd. Scholar, Warszawa 2008.

3. Skolik S., Zachowania terytorialne w internecie a inflacja przestrzeni społecznej, „Przestrzeń społeczna. Social Space”, nr 1/2015 (9) http://socialspacejournal.eu/9%20numer/Sebastian%20Skolik%20-%20Zachowania%20terytorialne%20w%20internecie.pdf

4. Skolik S., Dewiacje społeczne a celowo-racjonalne ujmowanie porządku społecznego [w:] E. Robak (red.) Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy, WWZPCz, Częstochowa 2015.

5. Swedberg R., Theorizing in sociology and social science: turning to the context of Discovery, „Theory and Society”, January 2012, Volume 41, Issue 1, pp 1–40 https://link.springer.com/article/10.1007/s11186-011-9161-5

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej,

w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU 1-posiada podstawową wiedzę o człowieku jako twórcy kultury, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach

EU 2- posiada podstawową wiedzę o metodach i narzędziach (w tym o technikach pozyskiwania danych) pozwalających opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące

EU 3- posiada podstawową wiedzę o normach i regułach organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania

EU 4- posiada podstawową wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian

EU 5- posiada podstawową wiedzę o koncepcjach dotyczących struktur i procesów społecznych oraz o ich ewolucji

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY (F – FORMUJĄCA, P- PODSUMUJĄCA)

P1. Kolokwium pisemne

Efekt 1

2,0 - Student nie posiada podstawowej wiedzy o człowieku jako twórcy kultury w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach

3,0- Student posiada podstawową wiedzę o człowieku jako twórcy kultury w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach

4,0- Student posiada podstawową wiedzę o człowieku jako twórcy kultury w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach. Potrafi na podstawie literatury przedmiotu zaprezentować co najmniej jeden przykład takiej wiedzy i krótko ją scharakteryzować.

5,0- Student posiada podstawową wiedzę o człowieku jako twórcy kultury w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach. Potrafi na podstawie literatury przedmiotu zaprezentować kilka przykładów takiej wiedzy i krótko je scharakteryzować, przeanalizować i porównać.

Efekt 2

2,0-Student nie potrafi wykorzystać metod i technik badań socjologicznych do opisu struktur i instytucji społecznych oraz procesów w nich i między nimi zachodzących

3,0- Student potrafi wykorzystać metody i techniki badań socjologicznych do opisu struktur i instytucji społecznych oraz procesów w nich i między nimi zachodzących

4,0- Student potrafi przygotować własne badania z wykorzystaniem metod i technik badań socjologicznych do opisu struktur i instytucji społecznych oraz procesów w nich i między nimi zachodzących

5,0- Student potrafi przygotować własne badania z wykorzystaniem metod i technik badań socjologicznych do opisu struktur i instytucji społecznych oraz procesów w nich i między nimi zachodzących i porównać wyniki uzyskane z tych badań

Efekt 3

2,0- Student nie posiada podstawowej wiedzy o normach i regułach organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania

3,0- Student posiada podstawową wiedzę o normach i regułach organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania

4,0- Student posiada rozszerzoną wiedzę o normach i regułach organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania.

5,0- Student posiada rozszerzoną wiedzę o normach i regułach organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania. Potrafi podać przykłady funkcjonowania norm i reguł w instytucjach społecznych i je przeanalizować.

Efekt 4

2,0- Student nie posiada podstawowej wiedzy o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian

3,0- Student posiada podstawową wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian

4,0- Student posiada rozszerzoną wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian.

5,0- Student posiada rozszerzoną wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian. Potrafi podać przykłady procesów zmian struktur i instytucji i je przeanalizować.

Efekt 5

2,0- Student nie posiada podstawowej wiedzy o koncepcjach na temat struktur i procesów społecznych i ewolucji tych koncepcji

3,0-Student posiada podstawową wiedzę o poglądach na temat struktur i procesów społecznych

4,0- Student posiada rozszerzoną wiedzę o poglądach na temat struktur i procesów społecznych i jest w stanie opisać ich ewolucję

5,0- Student posiada rozszerzoną wiedzę o poglądach na temat struktur i procesów społecznych i jest w stanie opisać ich ewolucję. Potrafi krytycznie przeanalizować współczesne poglądy na temat struktur i procesów społecznych

Zakres tematów:

Forma zajęć – WYKŁADY Liczba godzin

W 1- Wprowadzenie do przedmiotu. Przedstawienie socjologii jako dyscypliny naukowej 1h

W2- Metody badań w socjologii 1h

W 3- Człowiek jako istota społeczna. Osobowość społeczna i proces jej kształtowania 1h

W 4- – Koncepcje człowieka w gospodarce 1h

W5- Kultura i jej wpływ na życie społeczne 1h

W 6- Więż społeczna i jej przemiany w społeczeństwie; 1h

W 7- Grupy społeczne, rodzina i naród 1h

W 8 – Instytucje i normy społeczne 1h

W 9- Organizacja jako płaszczyzna współdziałania ludzi i jej struktury 1h

W 10- Społeczeństwo i jego struktury 1h

W 11- Stratyfikacja społeczna i jej znaczenie w społeczeństwie 1h

W 12 - Socjologiczne ujęcie państwa - władza i legitymizacja władzy, demokracja. 1h

W 13 - Zmiana społeczna. Nowoczesność i ponowoczesność. 1h

W 14 – Kultura masowa. Konsumpcjonizm. Globalizacja 1h

W 15 – Sprawdzenie wiadomości 1h

Forma zajęć – Ćwiczenia 15 godzin Liczba godzin

C 1- Przedstawienie socjologii jako dyscypliny naukowej. Praktyczne wykorzystanie wiedzy socjologicznej w życiu polityczno - społecznym i gospodarczym 1h

C 2-3 Kultura i osobowość społeczna jako czynniki osadzające ludzi w życiu społecznym 2h

C 4- Więź społeczna i jej ewolucja w społeczeństwie 1h

C 5 – Normy społeczne i ich kształtowanie 1h

C 6- Grupy społeczne i ich typologia. 1h

C 7 – Instytucje społeczne i ich rodzaje 1h

C 8-9 Organizacja jako forma zbiorowości społecznych i jej struktury 2h

C 10 Społeczeństwo i jego struktury 1h

C 11- Struktura klasowo-warstwowa i jej znaczenie w społeczeństwie 1h

C 12 - Państwo i jego instytucje 1h

C 13 - Zmiana społeczna, postęp, rozwój. 1h

C 14 – Procesy społeczne w Polsce w okresie transformacji 1h

C15 – Sprawdzenie wiadomości 1h

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Podręczniki i skrypty

2. Sprzęt audiowizualny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Maja Skiba 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)