Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-FR-Z1-Soc-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Charakterystyka zjawisk i procesów społecznych oraz prezentacja głównych teorii socjologicznych jako narzędzi interpretacji współczesnej rzeczywistości społecznej.

C2. Zastosowanie kategorii socjologicznych do opisu zjawisk i procesów społecznych.

C3. Diagnoza zachodzące współcześnie zjawisk i procesów społecznych.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student potrafi opisać procesy społeczne w kontekście miejsca i roli jednostki w strukturze społecznej.

2. Student potrafi używać podstawowych pojęć służących do opisu i wyjaśniania zjawisk społecznych

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Forma zajęć – WYKŁADY

W 1- Wprowadzenie do przedmiotu. Przedstawienie socjologii jako dyscypliny naukowej 1h

W2- Metody badań w socjologii 1h

W 3- Człowiek jako istota społeczna. Osobowość społeczna i proces jej kształtowania 1h

W 4- – Koncepcje człowieka w gospodarce 1h

W5- Kultura i jej wpływ na życie społeczne 1h

W 6- Więż społeczna i jej przemiany w społeczeństwie; 1h

W 7- Grupy społeczne, rodzina i naród 1h

W 8 – Instytucje i normy społeczne 1h

W 9- Organizacja jako płaszczyzna współdziałania ludzi i jej struktury 1h

W 10- Społeczeństwo i jego struktury 1h

W 11- Stratyfikacja społeczna i jej znaczenie w społeczeństwie 1h

W 12 - Socjologiczne ujęcie państwa - władza i legitymizacja władzy, demokracja. 1h

W 13 - Zmiana społeczna. Nowoczesność i ponowoczesność. 1h

W 14 – Kultura masowa. Konsumpcjonizm. Globalizacja 1h

W 15 – Sprawdzenie wiadomości 1h

Forma zajęć – Ćwiczenia 15 godzin

C 1- Przedstawienie socjologii jako dyscypliny naukowej. Praktyczne wykorzystanie wiedzy socjologicznej w życiu polityczno - społecznym i gospodarczym 1h

C 2-3 Kultura i osobowość społeczna jako czynniki osadzające ludzi w życiu społecznym 2h

C 4- Więź społeczna i jej ewolucja w społeczeństwie 1h

C 5 – Normy społeczne i ich kształtowanie 1h

C 6- Grupy społeczne i ich typologia. 1h

C 7 – Instytucje społeczne i ich rodzaje 1h

C 8-9 Organizacja jako forma zbiorowości społecznych i jej struktury 2h

C 10 Społeczeństwo i jego struktury 1h

C 11- Struktura klasowo-warstwowa i jej znaczenie w społeczeństwie 1h

C 12 - Państwo i jego instytucje 1h

C 13 - Zmiana społeczna, postęp, rozwój. 1h

C 14 – Procesy społeczne w Polsce w okresie transformacji 1h

C15 – Sprawdzenie wiadomości 1h

Literatura:

Podstawowa

1. Sztomka P., Socjologia, Znak, Kraków 2012.

2. Giddens A., Socjologia: wydanie nowe, PWN, Warszawa 2012

3. Walczak-Duraj D., Socjologia dla ekonomistów, PWE, Warszawa 2010.

4. Giddens A., Sutton P.W., Socjologia: kluczowe pojęcia, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 2014.

Uzupełniająca

1. Szacki J., Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa 2002.

2. Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Wyd. Scholar, Warszawa 2008.

3. Skolik S., Zachowania terytorialne w internecie a inflacja przestrzeni społecznej, „Przestrzeń społeczna. Social Space”, nr 1/2015 (9) http://socialspacejournal.eu/9%20numer/Sebastian%20Skolik%20-%20Zachowania%20terytorialne%20w%20internecie.pdf

4. Swedberg R., Theorizing in sociology and social science: turning to the context of Discovery, „Theory and Society”, January 2012, Volume 41, Issue 1, pp 1–40

https://link.springer.com/article/10.1007/s11186-011-9161-5

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Efekty uczenia się:

EK 1-posiada podstawową wiedzę o człowieku jako twórcy kultury, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach

EK 2- posiada podstawową wiedzę o metodach i narzędziach (w tym o technikach pozyskiwania danych) pozwalających opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące

EK 3- posiada podstawową wiedzę o normach i regułach organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania

EK 4- posiada podstawową wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian

EK 5- posiada podstawową wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji społecznych i ich ewolucji oraz rodzajów więzi społecznych

EK 6 - posiada podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi (i ich elementami) w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY (F – FORMUJĄCA, P- PODSUMUJĄCA)

P1. Kolokwium pisemne

FORMY OCENY - SZCZEGÓŁY

EK 1 (ndst) Student nie posiada podstawowej wiedzy o człowieku jako twórcy kultury w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach

(dst) Student posiada podstawową wiedzę o człowieku jako twórcy kultury w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach (db) Student posiada podstawową wiedzę o człowieku jako twórcy kultury w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach. Potrafi na podstawie literatury przedmiotu zaprezentować co najmniej jeden przykład takiej wiedzy i krótko ją scharakteryzować. (bdb) Student posiada podstawową wiedzę o człowieku jako twórcy kultury w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach. Potrafi na podstawie literatury przedmiotu zaprezentować kilka przykładów takiej wiedzy i krótko je scharakteryzować, przeanalizować i porównać.

EK 2 (ndst) Student nie potrafi wykorzystać metod i technik badań socjologicznych do opisu struktur i instytucji społecznych oraz procesów w nich i między nimi zachodzących (dst) Student potrafi wykorzystać metody i techniki badań socjologicznych do opisu struktur i instytucji społecznych oraz procesów w nich i między nimi zachodzących (db) Student potrafi przygotować własne badania z wykorzystaniem metod i technik badań socjologicznych do opisu struktur i instytucji społecznych oraz procesów w nich i między nimi zachodzących (bdb) Student potrafi przygotować własne badania z wykorzystaniem metod i technik badań socjologicznych do opisu struktur i instytucji społecznych oraz procesów w nich i między nimi zachodzących i porównać wyniki uzyskane z tych badań

EK 3 (ndst) Student nie posiada podstawowej wiedzy o normach i regułach organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania

(dst) Student posiada podstawową wiedzę o normach i regułach organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania

(db) Student posiada rozszerzoną wiedzę o normach i regułach organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania. (bdb) Student posiada rozszerzoną wiedzę o normach i regułach organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania. Potrafi podać przykłady funkcjonowania norm i reguł w instytucjach społecznych i je przeanalizować.

EK 4 (ndst) Student nie posiada podstawowej wiedzy o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian (dst) Student posiada podstawową wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian (db) Student posiada rozszerzoną wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian. (bdb) Student posiada rozszerzoną wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian. Potrafi podać przykłady procesów zmian struktur i instytucji i je przeanalizować.

EK 5 (ndst) Student nie posiada podstawowej wiedzy o poglądach na temat struktur i instytucji społecznych i ich ewolucji oraz rodzajów więzi społecznych

(dst) Student posiada podstawową wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji społecznych i ich ewolucji oraz rodzajów więzi społecznych

(db) Student posiada rozszerzoną wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji społecznych i ich ewolucji oraz rodzajów więzi społecznych

(bdb) Student posiada rozszerzoną wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji społecznych i ich ewolucji oraz rodzajów więzi społecznych. Potrafi krytycznie przeanalizować współczesne poglądy na temat struktur, instytucji i więzi społecznych

EK 6 (ndst) Student nie posiada podstawowej wiedzy o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi (i ich elementami) w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej (dst) Student posiada podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi (i ich elementami) w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej (db) Student posiada rozszerzoną wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi (i ich elementami) w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej (bdb) Student posiada rozszerzoną wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi (i ich elementami) w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej Potrafi podać przykłady relacji między strukturami i instytucjami społecznymi i je przeanalizować i porównać.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Janik
Prowadzący grup: Robert Janik, Elżbieta Robak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Janik
Prowadzący grup: Robert Janik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Kromołowski
Prowadzący grup: Henryk Kromołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Janik
Prowadzący grup: Robert Janik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Skolik
Prowadzący grup: Sebastian Skolik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Skiba
Prowadzący grup: Maja Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Charakterystyka zjawisk i procesów społecznych oraz prezentacja głównych teorii socjologicznych jako narzędzi interpretacji współczesnej rzeczywistości społecznej.

C2. Zastosowanie kategorii socjologicznych do opisu zjawisk i procesów społecznych.

C3. Diagnoza zachodzące współcześnie zjawisk i procesów społecznych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student potrafi opisać procesy społeczne w kontekście miejsca i roli jednostki w strukturze społecznej.

2. Student potrafi używać podstawowych pojęć służących do opisu i wyjaśniania zjawisk społecznych

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Podstawowa

1. Sztomka P., Socjologia, Znak, Kraków 2012.

2. Giddens A., Socjologia: wydanie nowe, PWN, Warszawa 2012

3. Walczak-Duraj D., Socjologia dla ekonomistów, PWE, Warszawa 2010.

4. Giddens A., Sutton P.W., Socjologia: kluczowe pojęcia, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 2014.

Uzupełniająca

1. Szacki J., Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa 2002.

2. Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Wyd. Scholar, Warszawa 2008.

3. Skolik S., Zachowania terytorialne w internecie a inflacja przestrzeni społecznej, „Przestrzeń społeczna. Social Space”, nr 1/2015 (9) http://socialspacejournal.eu/9%20numer/Sebastian%20Skolik%20-%20Zachowania%20terytorialne%20w%20internecie.pdf

4. Skolik S., Dewiacje społeczne a celowo-racjonalne ujmowanie porządku społecznego [w:] E. Robak (red.) Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy, WWZPCz, Częstochowa 2015.

5. Swedberg R., Theorizing in sociology and social science: turning to the context of Discovery, „Theory and Society”, January 2012, Volume 41, Issue 1, pp 1–40 https://link.springer.com/article/10.1007/s11186-011-9161-5

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej,

w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)