Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika szkoleń w zakresie BHP E WZ-BHP-Z2-PSwZ-03
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 12
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Efekty uczenia się:

EU 1 - Student posiada wiedzę i umiejętności z zakresu analizy potrzeb szkoleniowych

EU 2 - Student posiada wiedzę dotyczącą ustalenia zakresu tematycznego szkolenia i umiejętnego zaprezentowania materiału szkoleniowego

EU 3 - Student posiada wiedzę i umiejętności na temat skutecznego porozumiewania się z uczestnikami szkolenia

EU 4 - Student posiada umiejętności oceny programu aktywnego szkolenia

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Obserwacja pracy studenta

F2. Studium przypadku

P1. Kolokwium zaliczeniowe z ćwiczeń (test dydaktyczny sprawdzający wiedzę i umiejętności studentów w zakresie prowadzenia szkoleń BHP

P2. Egzamin

EU 1

2,0-Student nie potrafi określić jakie są role i zadania wykonywane przez potencjalnych uczestników

3,0-Student potrafi określić jakich kompetencji wymagają role i zadania wykonywane przez uczestników szkolenia

4,0-Student potrafi określić czy uczestnicy mają wiedzę związaną z tematem planowanego programu szkoleniowego

5,0-Potrafi ustalić poziom kompetencji uczestników szkolenia

EU2

2,0-Student potrafi przetransportować wyznaczone cele szkolenia na zadania szkoleniowe

3,0-Student zna zasady dobory treści, potrafi nadać im taki porządek, aby były logiczne i zrozumiałe

4,0-Student zna materiał nauczania, jego strukturę. potrafi dokonać operacyjnego definiowania celów nauczania, klarownie przekazać materiał oraz precyzyjnie i trafnie wykorzystać aktywizujące metody nauczania, środki audiowizualne

5,0-Student potrafi podejmować trafne decyzje i umiejętności realizowania treści nauczania we wszystkich stadiach procesu nauczania z wykorzystaniem metod aktywizujących i środków audiowizualnych

EU3

2,0-Student potrafi pozytywnie zaprezentować własny wizerunek, umie posługiwać się własnym głosem, za pomocą zachowań niewerbalnych, potrafi ujawnić swoje stany emocjonalne, potrafi dostosować otoczenie do swoich potrzeb komunikacyjnych

3,0-Student dostrzega różnice między umiejętnością słuchania a słyszenia, potrafi posługiwać się mową ciała dla podkreślenia treści przekazu, potrafi posługiwać się przestrzenią

4,0-Student rozpoznaje przeszkody utrudniające odbiór przekazu

umie wyciągać wnioski przy pomocy obserwacji, potrafi dostosować gesty i ruch do wielkości audytorium

5,0-Student potrafi udzielić osobie prezentującej materiał wsparcia emocjonalnego, potrafi rozpoznawać i porządkować najważniejsze elementy przemówienia: tezy, struktury, materiały ilustrujące, potrafi dokonać analizy słuchaczy, aby nadać kształt prowadzonemu szkoleniu, potrafi dopasować zachowania niewerbalne do prezentacji

Zakres tematów:

C1 – Planowanie programu aktywnego szkolenia ( kształtowanie umiejętności w zakresie: doboru treści szkoleniowych, formułowania celów szkolenia, określania procedur kształcenia, które przyczynią się do osiągania celów, wykorzystania metod nauczania i sprawdzania osiągnięć uczestników szkolenia)-2h

C 2 - Kształtowanie umiejętności zadawania pytań w celu zachęcenia uczestników szkolenia do posługiwania się różnymi procesami kognitywnymi-h2

C 3 – Kształtowanie umiejętności w zakresie klarownego przekazywania materiału nauczania z wykorzystaniem metod i technik nauczania-2h

C 4 – Uczenie się przez działanie (odgrywanie ról, gry i symulacje, ćwiczenia rozwijające wyobraźnię, zadania pisemne, realizacja projektów)-3h

C 5 – Praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy – przed szkoleniem, podczas szkolenia, pod koniec szkolenia-2h

C 6 – Sprawdzenie wiadomości-1h

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Podręczniki i skrypty

2. Sprzęt audiowizualny

3. Kwestionariusze ankiet

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Joanna Gajda 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)