Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia pracy WZ-ZJP-D1-SP-02
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Efekty uczenia się:

EU 1- Ma podstawową wiedzę do rozumienia wzajemnego oddziaływania zjawisk i przebiegu procesów ekonomicznych, prawnych, organizacyjnych i inżynierskich występujących w przedsiębiorstwach.

EU- 2 Charakteryzuje ogólne zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla zarządzania jakością i produkcją.

EU-3 - Posiada umiejętność korzystania z baz danych, doboru źródeł informacji, krytycznego korzystania z nich.

EU-4 - Samodzielnie i w grupie przeprowadza obserwacje oraz wykonuje proste pomiary, typowe dla dziedzin działalności społeczno-gospodarczych opartych na naukach ekonomicznych (zarządzanie, finanse) oraz naukach technicznych (inżynieria produkcji).

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1 Aktywny udział w dyskusji Aktywny udział w dyskusji

P1. Kolokwium

EU1

2,0 - Student nie posiada podstawowej wiedzy na temat społecznych uwarunkowań działalności inżynierskiej.

3,0 - Student posiada podstawową wiedzę na temat społecznych uwarunkowań działalności inżynierskiej.

4,0 - Student posiada rozszerzoną wiedzę na temat społecznych uwarunkowań działalności inżynierskiej.

5,0 - Student posiada rozszerzoną wiedzę na temat społecznych uwarunkowań działalności inżynierskiej Potrafi porównać ze względu na różne kryteria funkcjonowanie organizacji.

EU2

2,0 - Student nie zna zasad identyfikacji i rozwiązywania problemów oraz projektowania form współdziałania w organizacjach

3,0 - Student zna w sposób podstawowy zasady identyfikacji i rozwiązywania problemów oraz projektowania form współdziałania w organizacjach

4,0 - Student zna w sposób rozszerzony zasady identyfikacji i rozwiązywania problemów oraz projektowania form współdziałania w organizacjach

5,0 - Student zna w sposób rozszerzony zasady identyfikacji i rozwiązywania problemów oraz projektowania form współdziałania w organizacjach. Potrafi podać przykłady rozwiązań problemów w organizacji na podstawie literatury przedmiotu.

EU3

2,0 - Student nie posiada umiejętność korzystania z baz danych, doboru źródeł informacji, krytycznego korzystania z nich.

3,0 - Student posiada podstawowe umiejętność korzystania z baz danych, doboru źródeł informacji, krytycznego korzystania z nich.

4,0 - Student posiada rozwinięte umiejętność korzystania z baz danych, doboru źródeł informacji, krytycznego korzystania z nich

5,0 - Student posiada rozwinięte umiejętność korzystania z baz danych, doboru źródeł informacji, krytycznego korzystania z nich. Potrafi wyszukiwać w bazach zagranicznych źródła informacji i je krytycznie oceniać.

EU4

2,0 - Student nie potrafi samodzielnie i w grupie przeprowadzać obserwacji oraz wykonywać proste pomiary, typowe dla dziedzin działalności społeczno-gospodarczych opartych na naukach ekonomicznych

3,0 - Student potrafi przeprowadzać obserwacji oraz wykonywać proste pomiary, typowe dla dziedzin działalności społeczno-gospodarczych opartych na naukach ekonomicznych

4,0 - Student potrafi samodzielnie i w grupie przeprowadzać obserwacji oraz wykonywać złożone pomiary, typowe dla dziedzin działalności społeczno-gospodarczych opartych na naukach ekonomicznych

5,0 - Student potrafi samodzielnie i w grupie przeprowadzać obserwacji oraz wykonywać złożone pomiary, typowe dla dziedzin działalności społeczno-gospodarczych opartych na naukach ekonomicznych. Potrafi sporządzać raport z tych obserwacji i pomiarów.

Zakres tematów:

C1- Praca w ujęciu socjologicznym. 1h

C2- System społeczny zakładu pracy. 1h

C3- Role i pozycje zawodowe pracowników. 1h

C 4- Podstawy indywidualnych mechanizmów zaangażowania pracowników w pracy. 1h

C 5- Grupy pracownicze i ich wpływ na zachowania pracowników. 1h

C 6- Proces kierowania ludźmi w zakładzie pracy. 1h

C7 – Style kierowania. 1h

C 8- Kultura pracy. 1h

C 9 – Komunikacja społeczna w organizacji. 1h

C10 – Kreowanie zachowań pracowniczych sprzyjających współpracy. 1h

C11 – Motywowanie pracowników. 1h

C12 – Twórczość i innowacyjność w zakładzie pracy. 1h

C13 – Zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa pracy. 1h

C14 - Sposoby rozwiązywania konfliktów. 1h

C15 – Sprawdzenie wiedzy. 1h

Metody dydaktyczne:

1. Podręczniki i skrypty

2. Sprzęt audiowizualny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Sebastian Skolik 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)