Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka II WZ-BHP-Z1-FIZ-02
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 12
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Efekty uczenia się:

EU 1 – posiada wiedzę teoretyczną z zakresu fizyki, obejmującą elektryczność, magnetyzm, optykę liniową i falową, fizykę jądrową i fizykę ciała stałego, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów fizycznych występujących w przyrodzie i technice

EU 2 – zna i potrafi omówić zjawiska fizyczne leżące u podstaw stosowanych metod pomiarowych,

EU 3 – potrafi obsługiwać mierniki elektryczne, przyrządy pomiarowe oraz proste układy do pomiaru podstawowych wielkości fizycznych,

EU 4 – umie gromadzić, przetwarzać i opracowywać dane pomiarowe, potrafi dokonać oceny dokładności pomiarów i błędów

EU 5 – potrafi zinterpretować uzyskane wyniki oraz przygotować sprawozdanie z przebiegu realizacji ćwiczeń

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. ocena samodzielnego przygotowania się do zajęć laboratoryjnych

F2. ocena umiejętności stosowania zdobytej wiedzy podczas wykonywania ćwiczeń

F3. ocena wykonania raportu końcowego z poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych

P1. ocena uśredniona z przygotowania się do zajęć laboratoryjnych, pracy eksperymentalnej w Laboratorium oraz za raporty końcowe z poszczególnych ćwiczeń pod względem zawartości merytorycznej oraz spełnienia wymogów formalnych stawianych sprawozdaniom z ćwiczeń wykonywanych w Laboratorium Fizyki Politechniki Częstochowskiej. *

5

*) warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych

EU1

2,0-Student nie posiada wiedzy teoretycznej z zakresu fizyki, obejmującą optykę, elektryczność i magnetyzm i fizykę jądrową i fizykę ciała stałego w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów fizycznych występujących w przyrodzie i technice

3,0-Student posiada powierzchowną wiedzę teoretyczną z zakresu fizyki, obejmującą optykę, elektryczność i magnetyzm i fizykę jądrową i fizykę ciała stałego, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów fizycznych występujących w przyrodzie i technice

4,0-Student posiada uporządkowaną wiedzę teoretyczną z zakresu fizyki, obejmującą optykę, elektryczność i magnetyzm i fizykę jądrową i fizykę ciała stałego, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów fizycznych występujących w przyrodzie i technice

5,0-Student posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę teoretyczną z zakresu fizyki, obejmującą optykę, elektryczność i magnetyzm i fizykę jądrową i fizykę ciała stałego, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów fizycznych występujących w przyrodzie i technice

EU2

2,0-Student nie zna i nie potrafi omówić zjawisk fizycznych leżących u podstaw stosowanych metod pomiarowych

3,0-Student zna i potrafi pobieżnie omówić podstawowe zjawiska fizyczne i leżące u podstaw niektórych stosowanych metod pomiarowych

4,0- Student zna i potrafi omówić podstawowe zjawiska fizyczne leżące u podstaw niektórych stosowanych metod pomiarowych

5,0-Student zna i potrafi w sposób wyczerpujący wyjaśnić zjawiska fizyczne leżące u podstaw stosowanych metod pomiarowych

EU3

2,0-Student nie potrafi obsługiwać mierników elektrycznych, i innych przyrządów oraz prostych układów do pomiaru podstawowych wielkości fizycznych stosowanych w trakcie realizacji przedmiotu

3,0-Student potrafi z pomocą wykładowcy lub pracownika technicznego obsługiwać mierniki elektryczne i inne przyrządy oraz proste układy do pomiaru podstawowych wielkości fizycznych stosowanych w trakcie realizacji przedmiotu

4,0-Student potrafi obsługiwać mierniki elektryczne i inne przyrządy oraz proste układy do pomiaru podstawowych wielkości fizycznych stosowanych w trakcie realizacji przedmiotu

5,0-Student potrafi samodzielnie i biegle obsługiwać mierniki elektryczne i inne przyrządy oraz proste układy do pomiaru podstawowych wielkości fizycznych stosowanych w trakcie realizacji przedmiotu

Zakres tematów:

Forma zajęć – LABORATORIUM – 12 godzin

Studenci wykonują 6 wybranych ćwiczeń z listy:

Liczba godzin

L1 – M-1: Wyznaczanie gęstości cieczy i ciał stałych za pomocą piknometru

2

L2 – M-2: Zależność okresu drgań wahadła od amplitudy

2

L3 – M-3: Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego

2

L4 – M-4: Wyznaczanie momentu bezwładności brył za pomocą drgań skrętnych

2

L5 – M-5: Wyznaczanie momentu bezwładności żyroskopu

2

L6 – M-6: Wyznaczanie modułu sztywności drutu za pomocą wahadła torsyjnego

2

L7 – M-7: Badanie częstości drgań własnych oraz wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu za pomocą rury Quinckiego

2

L8 – M-8: Wyznaczanie prędkości lotu ciała oraz strat energii mechanicznej przy pomocy wahadła balistycznego

2

L9 – C-1: Badanie zależności współczynnika lepkości cieczy od temperatury

2

L10 – C-2: Pomiar napięcia powierzchniowego cieczy metodą odrywania

2

FL11 – C-3: Wyznaczanie stosunku cp/cv dla powietrza metodą Clementa-Desormesa

2

L12 – C-4: Wyznaczanie ciepła topnienia lodu

2

L13 – C-5: Wyznaczanie ciepła parowania wody metodą kalorymetryczną

2

L14 – C-6: Wyznaczanie sprawności cieplnej grzejnika elektrycznego

2

L15 – C-7: Sprawdzanie prawa barometrycznego

2

L16 – O-1: Wyznaczanie współczynnika załamania światła za pomocą spektrometru

2

L17 – O-2: Wyznaczanie współczynnika załamania światła dla ciał stałych i cieczy za pomocą refraktometru Pulfricha

2

L18 – O-3: Wyznaczanie ogniskowych soczewek za pomocą metody Bessela

2

L19 – O-4: Badanie wad soczewek

2

L20 – O-5: Wyznaczanie długości fali światła diody laserowej i stałej siatki dyfrakcyjnej

2

L21 – O-6: Wyznaczanie długości fal podstawowych barw w widmie światła białego za pomocą siatki dyfrakcyjnej

2

L22 – O-7: Pomiar promienia krzywizny soczewki płasko-wypukłej metodą pierścieni Newtona

2

L23 – O-8: Badanie widm optycznych za pomocą spektrometru

2

4

L24 – O-9: Wyznaczanie stężenia cukru za pomocą polarymetru Plr-1

2

L25 – O-10: Pomiar prędkości światła

2

L26 – O-11: Wyznaczanie stałej Verdeta

2

L27 – O-12: Wyznaczanie stałej Kerra

2

L28 – O-13: Sprawdzanie prawa Malusa

2

L29 – E-1: Charakterystyka oporów

2

L30 – E-2: Wyznaczanie oporu elektrycznego metodą mostka Wheatstone’a

2

L31 – E-3: Sprawdzanie II prawa Kirchhoffa dla pojedynczego obwodu

2

L32 – E-4: Pomiar siły elektromotorycznej i oporu wewnętrznego akumulatorów metodą kompensacji

2

L33 – E-5: Pomiar pojemności kondensatora metodą rozładowania

2

L34 – E-6: Wyznaczanie pojemności kondensatora metodą mostkową

2

L35 – E-7: Wyznaczanie współczynnika indukcji własnej L cewki

2

L36 – E-8: Indukcja wzajemna

2

L37 – E-9: Drgania relaksacyjne

2

L38 – E-10: Wyznaczanie równoważnika elektrochemicznego miedzi i stałej Faradaya

2

L39 – E-11: Pomiar częstości drgań generatora przy użyciu oscylografu katodowego

2

L40 – E-12: Badanie charakterystyki złącza p-n

2

L41 – E13: Badanie charakterystyk statycznych tranzystora

2

L42 – E-14: Wyznaczanie szybkości wyjściowej elektronów

2

L43 – E-15: Wyznaczanie składowej poziomej natężenia pola magnetycznego ziemi metodą Gaussa

2

L44 – E-16: Wyznaczanie wymiaru fraktalnego w procesie elektrolizy

2

L45 – E-17: Wyznaczanie stałej dielektrycznej różnych materiałów

2

L46 – E-18: Wyznaczanie sił działających na przewodnik z prądem umieszczony w polu magnetycznym

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. wykłady z demonstracjami zjawisk fizycznych, z wykorzystaniem środków audiowizualnych oraz prezentacji multimedialnych

2. stanowiska aparatury pomiarowej będącej na wyposażeniu laboratoriów studenckich Instytutu Fizyki

3. przyrządy pomiarowe

4. instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych

5. pakiety użytkowe Microsoft Office, Origin i Corel

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Jakub Rzącki 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)