Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka II WZ-ZJP-Z1-FIZ-02
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU 1 – posiada wiedzę na temat osiągnięć i perspektyw współczesnej fizyki w zakresie optyki, elektryczności i magnetyzmu.

EU 2 – posiada wiedzę o zjawiskach fizycznych i prawach rządzących nimi w zakresie optyki, elektryczności i magnetyzmu.

EU 3 – umie gromadzić, przetwarzać i opracowywać dane pomiarowe.

EU 4 – potrafi zinterpretować uzyskane wyniki i przedstawić je w postaci raportu.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. – ocena samodzielnego przygotowania się do zajęć laboratoryjnych

F2. – ocena wykonania raportu końcowego z poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych

P1. – ocena uśredniona z przygotowania się do zajęć laboratoryjnych i za wykonane raporty końcowe z poszczególnych ćwiczeń

EU1 (ndst) Student nie posiada wiedzy na temat osiągnięć i perspektyw współczesnej fizyki w zakresie optyki,

elektryczności i magnetyzmu.

(dst) Student posiada powierzchowną wiedzę na temat osiągnięć i perspektyw współczesnej fizyki w zakresie optyki,

elektryczności i magnetyzmu.

(db) Student posiada uporządkowaną wiedzę na temat osiągnięć i perspektyw współczesnej fizyki w zakresie optyki,

elektryczności i magnetyzmu.

(bdb) Student posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat osiągnięć i perspektyw współczesnej fizyki w zakresie optyki, elektryczności i magnetyzmu

EU2 (ndst) Student nie zna zjawisk fizycznych i praw rządzących nimi w zakresie optyki, elektryczności i magnetyzmu.

(dst) Student ma fragmentaryczną wiedzę na temat zjawisk fizycznych i praw rządzących nimi w zakresie optyki,

elektryczności i magnetyzmu.

(db) Student ma pełną wiedzę na temat zjawisk fizycznych i praw rządzących nimi w zakresie optyki, elektryczności i magnetyzmu.

(bdb) Student ma pełną i pogłębioną wiedzę na temat zjawisk fizycznych i praw rządzących nimi w zakresie optyki, elektryczności i magnetyzmu.

EU3 (ndst) Student nie potrafi gromadzić, przetwarzać i opracowywać dane pomiarowe.

(dst) Student potrafi w sposób uproszczony i niekompletny gromadzić, przetwarzać i opracowywać dane pomiarowe.

(db) Student potrafi w pełni gromadzić, przetwarzać i opracowywać dane pomiarowe.

(bdb) Student potrafi w sposób pełny i pogłębiony gromadzić, przetwarzać i kompletnie opracowywać dane pomiarowe

EU4 (ndst) Student nie potrafi zinterpretować uzyskane wyniki i przedstawić je w postaci raportu.

(dst) Student potrafi częściowo zinterpretować uzyskane wyniki i przedstawić je w postaci raportu.

(db) Student potrafi

zinterpretować uzyskane wyniki i przedstawić je w postaci starannie przygotowanego raportu.

(bdb) Student potrafi przeprowadzić dogłębną analizę uzyskanych wyników i przedstawić je w postaci starannie

przygotowanego raportu

Zakres tematów:

L1 – Wprowadzenie do zajęć laboratoryjnych, rachunek błędu 1 h

L2-L7 – Studenci wykonują 6 wybranych ćwiczeń z poniższej listy:

a) PRACOWNIA MECHANIKI I CIEPŁA

Wyznaczanie gęstości cieczy i ciał stałych za pomocą piknometru; wyznaczanie gęstości cieczy za pomocą wagi Mohra-Westphala; zależność okresu drgań wahadła od amplitudy; wyznaczanie przyśpieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego; wyznaczanie momentu bezwładności brył za pomocą drgań skrętnych; wyznaczanie napięcia powierzchniowego cieczy metodą odrywania; badanie zależności współczynnika lepkości cieczy od temperatury; wyznaczanie stosunku Cp/Cv dla powietrza metodą Clementa-Desormesa;

wyznaczanie ciepła topnienia lodu; wyznaczanie ciepła parowania wody metodą kalorymetryczną; wyznaczanie sprawności cieplnej grzejnika elektrycznego.

b) PRACOWNIA ELEKTRYCZNOŚCI I MAGNETYZMU

Wyznaczanie oporu elektrycznego metodą mostka Wheatstone'a; charakterystyka oporów; sprawdzanie uogólnionego prawa Ohma; pomiar pojemności kondensatora metodą mostkową; wyznaczanie pojemności kondensatora metodą rozładowań; wyznaczanie współczynnika indukcji własnej L cewki; indukcja wzajemna; wyznaczanie współczynnika elektrochemicznego miedzi i stałej Faradaya; wyznaczanie siły elektromotorycznej i oporu wewnętrznego ogniwa metodą kompensacji; charakterystyka prostownika; wyznaczanie charakterystyk i parametrów statycznych tranzystora; drgania relaksacyjne; wyznaczanie częstości drgań generatora przy użyciu oscyloskopu katodowego; rezonans w obwodzie prądu przemiennego; wyznaczanie szybkości wyjściowej elektronów; wyznaczanie

składowej poziomej natężenia pola magnetycznego ziemi metodą Gaussa.

c) PRACOWNIA OPTYCZNA

Wyznaczanie współczynnika załamania światła za pomocą spektrometru; wyznaczanie współczynnika załamania światła ciał stałych i cieczy za pomocą mikroskopu; wyznaczanie ogniskowych soczewek metodą Bessela; badanie wad soczewek; wyznaczanie stałej siatki dyfrakcyjnej za pomocą spektrometru; wyznaczanie długości fal podstawowych barw w widmie światła białego za pomocą siatki dyfrakcyjnej; wyznaczanie promienia krzywizny soczewki płasko-wypukłej metodą pierścieni Newtona; wyznaczanie stężenia cukru za

pomocą polarymetru Plr-l. 12 h

L8 – Zaliczanie zajęć laboratoryjnych, możliwość odrobienia niewykonanego z przyczyn usprawiedliwionych ćwiczenia 2 h

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Środki audiowizualne i podręczniki.

2. Zestawy do pokazów eksperymentów fizycznych.

3. Zestawy ćwiczeń laboratoryjnych będących na wyposażeniu Instytutu Fizyki.

4. Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Paweł Pietrusiewicz 5/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)