Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia pracy WZ-ZJP-D1-SP-02
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa

1. Bylok F., Robak E. (red.), Zachowania ludzi w organizacji. Wybrane zagadnienia, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.

2. Robak E. (red.) Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy, WWZPCz, Częstochowa 2015.

3. Fołtyn H., Klasyczne i nowoczesne struktury organizacji, Key Text, Warszawa 2007

4. Kożusznik B., Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa 2007

5. Sztumski J., Socjologia pracy, Wyd. GWSH, Katowice 1999.

6. Więcek-Janka E., Zmiany i konflikty w organizacji, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2006.

Literatura uzupełniająca

1. Karaszewski R., Przywództwo w środowisku globalnego biznesu, Dom Organizatora, Toruń 2008

2. Łasiński G., Rozwiązywanie problemów w organizacji, PWE, Warszawa 2007

3. Hofstede G, Hofstede G.J., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2007

4. Stankiewicz J., Komunikowanie się w organizacji, Wyd. Politechniki Zielonogórskiej, Zielona Góra 1998

Efekty uczenia się:

EU 1- Ma podstawową wiedzę do rozumienia wzajemnego oddziaływania zjawisk i przebiegu procesów ekonomicznych, prawnych, organizacyjnych i inżynierskich występujących w przedsiębiorstwach.

EU- 2 Charakteryzuje ogólne zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla zarządzania jakością i produkcją.

EU-3 - Posiada umiejętność korzystania z baz danych, doboru źródeł informacji, krytycznego korzystania z nich.

EU-4 - Samodzielnie i w grupie przeprowadza obserwacje oraz wykonuje proste pomiary, typowe dla dziedzin działalności społeczno-gospodarczych opartych na naukach ekonomicznych (zarządzanie, finanse) oraz naukach technicznych (inżynieria produkcji).

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1 Aktywny udział w dyskusji Aktywny udział w dyskusji

P1. Kolokwium

EU1

2,0 - Student nie posiada podstawowej wiedzy na temat społecznych uwarunkowań działalności inżynierskiej.

3,0 - Student posiada podstawową wiedzę na temat społecznych uwarunkowań działalności inżynierskiej.

4,0 - Student posiada rozszerzoną wiedzę na temat społecznych uwarunkowań działalności inżynierskiej.

5,0 - Student posiada rozszerzoną wiedzę na temat społecznych uwarunkowań działalności inżynierskiej Potrafi porównać ze względu na różne kryteria funkcjonowanie organizacji.

EU2

2,0 - Student nie zna zasad identyfikacji i rozwiązywania problemów oraz projektowania form współdziałania w organizacjach

3,0 - Student zna w sposób podstawowy zasady identyfikacji i rozwiązywania problemów oraz projektowania form współdziałania w organizacjach

4,0 - Student zna w sposób rozszerzony zasady identyfikacji i rozwiązywania problemów oraz projektowania form współdziałania w organizacjach

5,0 - Student zna w sposób rozszerzony zasady identyfikacji i rozwiązywania problemów oraz projektowania form współdziałania w organizacjach. Potrafi podać przykłady rozwiązań problemów w organizacji na podstawie literatury przedmiotu.

EU3

2,0 - Student nie posiada umiejętność korzystania z baz danych, doboru źródeł informacji, krytycznego korzystania z nich.

3,0 - Student posiada podstawowe umiejętność korzystania z baz danych, doboru źródeł informacji, krytycznego korzystania z nich.

4,0 - Student posiada rozwinięte umiejętność korzystania z baz danych, doboru źródeł informacji, krytycznego korzystania z nich

5,0 - Student posiada rozwinięte umiejętność korzystania z baz danych, doboru źródeł informacji, krytycznego korzystania z nich. Potrafi wyszukiwać w bazach zagranicznych źródła informacji i je krytycznie oceniać.

EU4

2,0 - Student nie potrafi samodzielnie i w grupie przeprowadzać obserwacji oraz wykonywać proste pomiary, typowe dla dziedzin działalności społeczno-gospodarczych opartych na naukach ekonomicznych

3,0 - Student potrafi przeprowadzać obserwacji oraz wykonywać proste pomiary, typowe dla dziedzin działalności społeczno-gospodarczych opartych na naukach ekonomicznych

4,0 - Student potrafi samodzielnie i w grupie przeprowadzać obserwacji oraz wykonywać złożone pomiary, typowe dla dziedzin działalności społeczno-gospodarczych opartych na naukach ekonomicznych

5,0 - Student potrafi samodzielnie i w grupie przeprowadzać obserwacji oraz wykonywać złożone pomiary, typowe dla dziedzin działalności społeczno-gospodarczych opartych na naukach ekonomicznych. Potrafi sporządzać raport z tych obserwacji i pomiarów.

Zakres tematów:

W1. Socjologia pracy jako nauka. 1h

W2. Komunikacja interpersonalna w miejscu pracy. 1h

W3. Adaptacja do pracy, socjalizacja i przyjmowanie ról społecznych. 1h

W4. Motywacja pracy. Kształtowanie indywidualnej przedsiębiorczości. 1h

W5. Charakterystyka struktur organizacyjnych zakładu pracy. 1h

W6. Grupy społeczne w zakładzie pracy. 1h

W7-W8. Kierowanie w zakładzie pracy. Koncepcje stylów kierowania. 2h

W9-W10. Wybrane aspekty kultury organizacyjnej. System anormatywny w zakładzie pracy. 2h

W11. Pracownicy wobec zmian w zakładzie pracy. 1h

W12. Zjawiska dewiacyjne i dezorganizujące w zakładzie pracy. 1h

W13-W14 Konflikty w organizacji i ich rozwiązywanie. 2h

W15. Podsumowanie wykładu. 1h

Metody dydaktyczne:

1. Podręczniki i skrypty

2. Sprzęt audiowizualny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Sebastian Skolik 8/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)