Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy automatyzacji procesów produkcyjnych WZ-ZJP-D1-PAPP-05
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa

1. Kasprzyk J. Programowanie sterowników przemysłowych. WNT, Warszawa 2006.

2. Kowal J. Podstawy automatyki. Tom 1. Wydawnictwo AGH, Kraków 2003.

3. Kowal J. Podstawy automatyki. Tom 2. Wydawnictwo AGH, Kraków 2004.

Literatura uzupełniająca

1. Lindorf R., Dziechciarz St., Łaski P. Laboratorium z podstaw automatyzacji i robotyki. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2001.

2. Kost G., Łebkowski P., Węsiersk Ł. Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych. PWE, Warszawa 2014.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego

Efekty uczenia się:

EU1. Student potrafi opisać zjawiska z obszarów automatyzacji korzystając z rachunku operatorowego z wykorzystaniem przekształceń Laplace’a.

EU2. Student potrafi przedstawić i opisać podstawowe zagadnienia problemowe z zakresu automatyki. Potrafi zaadaptować ich zasady oraz uzasadnić przesłanki ich adaptacji w zdywersyfikowanych obszarach nauk technicznych.

EU3. Student potrafi zamodelować i wykonać analizę pomiarową elementarnych członów automatyki. Potrafi opisać je wyznaczając ich charakterystyki.

EU4. Student potrafi zaprojektować i zamodelować elementarne układy sterowania bazujące na kombinacyjnych układach logicznych.

Metody i kryteria oceniania:

F1. Zadania laboratoryjne – sprawozdania.

EU1:

2,0 - Student nie potrafi opisać zjawiska z obszarów automatyzacji przy

pomocy rachunku operatorowego na bazie przekształceń Laplace’a.

3,0 - Student potrafi opisać zjawiska z obszarów automatyzacji korzystając

z podstaw rachunku operatorowego. Potrafi dokonać przekształceń z wykorzystaniem transformaty Laplace’a oraz transformaty odwrotnej.

4,0 - Student potrafi opisać zjawiska z obszarów automatyzacji korzystając z rachunku operatorowego. Potrafi dokonać przekształceń z wykorzystaniem

transformaty Laplace’a i transformaty odwrotnej. Potrafi opisać co najmniej

jeden model fizyczny za pomocą rachunku operatorowego.

5,0 - Student potrafi opisać zjawiska z obszarów automatyzacji korzystając

z rachunku operatorowego. Potrafi dokonać przekształceń z wykorzystaniem

transformaty Laplace’a i transformaty odwrotnej. Potrafi opisać więcej niż

jeden model fizyczny za pomocą rachunku operatorowego.

EU2:

2,0 - Student nie potrafi przedstawić i opisać podstawowych zagadnień

problemowych z zakresu automatyki. Nie potrafi zaadaptować ich zasad

w zdywersyfikowany ch obszarach nauk technicznych.

3,0 - Student potrafi przedstawić jedynie podstawowe definicje z zakresu automatyki, nie potrafi ich opisać ani przedstawić ich adaptacji.

4,0 - Student potrafi przedstawić i opisać wybrane zagadnienia problemowe z zakresu automatyki. Potrafi zaadaptować ich zasady w zdywersyfikowanych

obszarach nauk technicznych.

5,0 - Student potrafi przedstawić i opisać zagadnienia problemowe z zakresu

automatyki. Potrafi zaadaptować ich zasady w zdywersyfikowanych

obszarach nauk technicznych. Potrafi uzasadnić przesłanki adaptacji zasad automatyki w zdywersyfikowanych obszary nauk technicznych.

EU3:

2,0 - Student nie potrafi zamodelować i wykonać analizy pomiarowej

elementarnych członów automatyki. Nie potrafi opisać i wyznaczyć ich

charakterystyk czasowych i widmowych

3,0 - Student potrafi zamodelować i wykonać analizę pomiarową elementarnych członów automatyki.

4,0 - Student potrafi zamodelować i wykonać analizę pomiarową elementarnych członów automatyki, potrafi je opisać teoretycznie.

5,0 - Student potrafi zamodelować i wykonać analizę pomiarową elementarnych członów automatyki. Potrafi opisać je wyznaczając ich

charakterystyki, zarówno czasowe, jak i widmowe.

EU4:

2,0 - Student nie potrafi zaprojektować żadnego układu sterowania bazującego na kombinacyjnych układach logicznych.

3,0 - Student potrafi zaprojektować elementarne układy sterowania bazujące na kombinacyjnych układach logicznych.

4,0 - Student potrafi zaprojektować i zamodelować elementarne układy

sterowania bazujące na kombinacyjnych układach logicznych.

5,0 - Student potrafi zaprojektować i zamodelować złożone układy sterowania

bazujące na kombinacyjnych układach logicznych.

Zakres tematów:

L1. Zajęcia wprowadzające – zasady wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych, regulamin pracowni podstaw automatyzacji procesów produkcyjnych. 2

L2. Badanie oscyloskopu i generatora funkcyjnego. 2

L3. Modelowanie członów proporcjonalnych – wyznaczanie charakterystyk czasowych. 2

L4. Modelowanie członów inercyjnych I rzędu – wyznaczanie charakterystyk czasowych. 2

L5. Modelowanie członów różniczkujących – wyznaczanie charakterystyk czasowych. 2

L6. Modelowanie elementarnych członów automatyki na wzmacniaczu operacyjnym – wyznaczanie charakterystyk czasowych. 2

L7,L8. Wyznaczanie charakterystyk częstotliwościowych elementarnych członów automatyki. 4

L9. Badanie kombinacyjnych układów logicznych. 2

L10,L11. Synteza układów kombinacyjnych. 4

L12-L14. programowanie sterowników logicznych 6

L15. Sprawdzenie wiadomości – ocena sprawozdań. 2

Metody dydaktyczne:

1. Podręczniki i skrypty.

2. Sprzęt audiowizualny.

3. Sprzęt laboratoryjny (instrukcje, przyrządy pomiarowe, oscyloskopy, generatory, mostki, zasilacze, elementy elektroniczne, zestawy edukacyjne, przewody przyłączeniowe).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 12:15 - 14:00, sala 404
Adam Sokołowski 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Zarządzania - Pawilon B
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)