Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie E WZ-LOGI-D1-ZARZ-01
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Cyfert Sz., Krzakiewicz K., Teoretyczne problemy zarządzania organizacjami, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2013.

2. ŁobosK., Pypłacz P.,Funkcje i narzędzia zarządzania dla małych i średnich przedsiębiorstw, CeDeWu,Warszawa 2015.

3. Smoląg K.,Miękkie elementy zarządzania w Wirtualnej Organizacji Przestrzeni Pracy, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2016.

4. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydanie: III. Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa, 2004.

5. Mintzberg H., Zarządzanie, Wydanie: II, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Warszawa, 2013.

6. Werpachowski W., Podstawy zarządzania w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2011.

7. Kucęba R., Kulej-Dudek E., Pypłacz P., Smoląg K. (red.),Koncepcje zarządzania współczesnymi organizacjami, Wyd.WZ PCz, Częstochowa 2014.

8. Kulej-Dudek E., Pypłacz P., Smoląg K. (red.),Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wyd. PCz, Częstochowa 2014.

Literatura uzupełniająca:

1. Morawski M., Zarządzanie. Kanony i trendy. Wydawca: C.H. Beck, Warszawa, 2010.

2. Smoląg K., Wrzalik A. (red.),Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji. Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania współczesną organizacją, Wyd. WZ PCz, Częstochowa 2016.

3. Dudek D., Pypłacz P., Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji. Determinanty rozwoju współczesnych organizacji,Wyd. WZ PCz, Częstochowa 2016.

4. Pypłacz P., Zarządzanie kapitałem organizacyjnym w firmach rodzinnych, [w:] Wybrane zagadnienia zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami (red.) Kiełtyka L., Kobis P., Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017.

5. Pypłacz P., Innowacje organizacyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach – Management Forum, vol. 5, no. 4 2017, s.21-26http://managementforum.ue.wroc.pl/?page_id=8

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU 1 - Student identyfikuje różne metody i koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem.

EU 2 - Student rozpoznaje zasady oraz instrumenty zarządzania odnoszące się do wszystkich szczebli zarządzania.

EU 3 - Student potrafi rozpoznać przedsiębiorstwo ze względu na jego strukturę oraz powiązanie z otoczeniem zewnętrznym.

EU 4 - Student posiada umiejętność praktycznego zastosowania funkcji zarządzania w przedsiębiorstwie.

Metody i kryteria oceniania:

F1. Aktywność na zajęciach

F2. Ćwiczenia praktyczne w grupach

F3. Ocena prezentacji opracowanych zagadnień – dyskusja oceniana

F4. Ocena z zadań wykonanych w e-learningu

P1. Kolokwium zaliczeniowe

EU1:

2,0 -Student nie potrafi wskazać żadnej metody ani koncepcji związanej

z zarządzaniem przedsiębiorstwem.

3,0 -Student potrafi wybiórczo wskazać metody i koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem.

4,0 -Student potrafi wskazać większość metod i koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem.

5,0 -Student potrafi wskazać metody i koncepcje zarządzania przedsiębiorstwami oraz potrafi je zinterpretować.

EU2:

2,0 -Student nie zna zasad ani instrumentów zarządzania. Student nie identyfikuje szczebli zarządzania.

3,0 -Student rozpoznaje niektóre zasady oraz instrumenty zarządzania, ale nie potrafi umiejscowić ich w strukturze przedsiębiorstwa.

4,0 -Student rozpoznaje wybrane zasady oraz instrumenty zarządzania i potrafi umiejscowić je w strukturze przedsiębiorstwa.

5,0 -Student rozpoznaje wybrane zasady oraz instrumenty zarządzania

i potrafi przypisać je do odpowiednich szczebli zarządzania.

EU3:

2,0 -Student nie zna podstawowych rodzajów struktur organizacyjnych. Student nie zna elementów otoczenia przedsiębiorstwa.

3,0 -Student zna wybrane struktury organizacyjne, ale nie potrafi odnieść ich do funkcjonujących przedsiębiorstw.

4,0 -Student zna podstawowe struktury organizacyjne przedsiębiorstw i potrafi je odnieść do funkcjonujących przedsiębiorstw.

5,0 -Student potrafi wskazać i scharakteryzować dowolne przedsiębiorstwo ze względu na jego strukturę oraz powiązanie z otoczeniem. zewnętrznym

EU4:

2,0 -Student nie posiada umiejętności praktycznego zastosowania funkcji zarządzania w przedsiębiorstwie.

3,0 -Student potrafi w praktyce zastosować wybiórcze funkcje zarządzania.

4,0 -Student potrafi w praktyce zastosować większość funkcji zarządzania.

5,0 -Student potrafi wskazać praktyczne zastosowania funkcji zarządzania w przedsiębiorstwie oraz zinterpretować je.

Zakres tematów:

CW 1, CW 2 - Zajęcia wprowadzające – podstawowe informacje nt. funkcjonowania przedsiębiorstwa we współczesnych realiach rynkowych. Zasady wykonywania ćwiczeń w grupach, podział na podzespoły-2h

CW 3, CW 4 - Otoczenie zewnętrzne oraz wewnętrzne uwarunkowania działalności przedsiębiorstwa-2h

CW 5, CW 6 - Określanie tożsamości i celów przedsiębiorstwa-2h

CW 7, CW 8 - Znaczenie planowania w przedsiębiorstwie – istota, cechy, rodzaje planów. Kluczowe zasady i etapy procesu planowania-2h

CW 9 - CW 12 – Organizowanie jako funkcja zarządzania-4h

CW 13 - CW 16 - Tworzenie struktur przedsiębiorstw. Projektowanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa-4h

CW 17, CW 18 – Przywództwo – rodzaje władzy, władza na szczeblu menedżerskim-2h

CW 19, CW 20 - Ogólny model motywacji-2h

CW 21 - Znaczenie i projektowanie systemów kontroli-1h

CW 22 - Ćwiczenia z zakresu outsourcing-u-1h

CW 23 - Ćwiczenia z zakresu reengineering-u-1h

CW 24 - Ćwiczenia z zakresu benchmarking-u oraz zarządzania czasem-1h

CW 25, CW 26 - Komunikacja w przedsiębiorstwie-2h

CW 27, CW 28 - Proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie-2h

CW 29, CW 30 - Sprawdzenie wiadomości, kolokwium zaliczeniowe-2h

Metody dydaktyczne:

1. Podręczniki

2. Sprzęt audiowizualny

3. Prezentacje multimedialne

4. Case study / przykłady praktyczne

5. Platforma e-learningowa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 12:15 - 14:00, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów - Budynek B, sala 211-Z
Marzena Pytel-Kopczyńska 29/ szczegóły
2 każdy czwartek, 9:15 - 11:00, Wydział Zarządzania - Pawilon B, sala 507
Marzena Pytel-Kopczyńska 27/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)