Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie E

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-LOGI-D1-ZARZ-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie E
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe 1 sem. LOGISTYKA INŻYNIERSKA
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

okwium zaliczeniowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Kiełtyka
Prowadzący grup: Katarzyna Bigosińska, Leszek Kiełtyka, Klaudia Smoląg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Kiełtyka
Prowadzący grup: Leszek Kiełtyka, Klaudia Smoląg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Kiełtyka
Prowadzący grup: Leszek Kiełtyka, Paula Pypłacz, Klaudia Smoląg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paula Pypłacz, Klaudia Smoląg
Prowadzący grup: Paula Pypłacz, Klaudia Smoląg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paula Pypłacz
Prowadzący grup: Paula Pypłacz, Klaudia Smoląg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paula Pypłacz
Prowadzący grup: Paula Pypłacz, Klaudia Smoląg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z podstawami wiedzy z zakresu zarządzania oraz z najważniejszymi szkołami (kierunkami) zarządzania.

C2. Przekazanie wiedzy i zasad dotyczących podstawowych funkcji zarządzania: planowania, organizowania, kierowania ludźmi i kontroli w przedsiębiorstwach.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student powinien posiadać umiejętność wypowiadania się na tematy związane

z funkcjonowaniem organizacji.

2. Student dysponuje ogólną wiedzą na temat procesów gospodarczych zachodzących we współczesnym świecie.

3. Student powinien umieć pracować w zespole.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Cyfert Sz., Krzakiewicz K., Teoretyczne problemy zarządzania organizacjami, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2013.

2. ŁobosK., Pypłacz P.,Funkcje i narzędzia zarządzania dla małych i średnich przedsiębiorstw, CeDeWu,Warszawa 2015.

3. Smoląg K.,Miękkie elementy zarządzania w Wirtualnej Organizacji Przestrzeni Pracy, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2016.

4. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydanie: III. Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa, 2004.

5. Mintzberg H., Zarządzanie, Wydanie: II, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Warszawa, 2013.

6. Werpachowski W., Podstawy zarządzania w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2011.

7. Kucęba R., Kulej-Dudek E., Pypłacz P., Smoląg K. (red.),Koncepcje zarządzania współczesnymi organizacjami, Wyd.WZ PCz, Częstochowa 2014.

8. Kulej-Dudek E., Pypłacz P., Smoląg K. (red.),Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wyd. PCz, Częstochowa 2014.

Literatura uzupełniająca:

1. Morawski M., Zarządzanie. Kanony i trendy. Wydawca: C.H. Beck, Warszawa, 2010.

2. Smoląg K., Wrzalik A. (red.),Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji. Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania współczesną organizacją, Wyd. WZ PCz, Częstochowa 2016.

3. Dudek D., Pypłacz P., Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji. Determinanty rozwoju współczesnych organizacji,Wyd. WZ PCz, Częstochowa 2016.

4. Pypłacz P., Zarządzanie kapitałem organizacyjnym w firmach rodzinnych, [w:] Wybrane zagadnienia zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami (red.) Kiełtyka L., Kobis P., Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017.

5. Pypłacz P., Innowacje organizacyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach – Management Forum, vol. 5, no. 4 2017, s.21-26http://managementforum.ue.wroc.pl/?page_id=8

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paula Pypłacz
Prowadzący grup: Paula Pypłacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z podstawami wiedzy z zakresu zarządzania oraz z najważniejszymi szkołami (kierunkami) zarządzania.

C2. Przekazanie wiedzy i zasad dotyczących podstawowych funkcji zarządzania: planowania, organizowania, kierowania ludźmi i kontroli w przedsiębiorstwach.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student powinien posiadać umiejętność wypowiadania się na tematy związane

z funkcjonowaniem organizacji.

2. Student dysponuje ogólną wiedzą na temat procesów gospodarczych zachodzących we współczesnym świecie.

3. Student powinien umieć pracować w zespole.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Cyfert Sz., Krzakiewicz K., Teoretyczne problemy zarządzania organizacjami, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2013.

2. ŁobosK., Pypłacz P.,Funkcje i narzędzia zarządzania dla małych i średnich przedsiębiorstw, CeDeWu,Warszawa 2015.

3. Smoląg K.,Miękkie elementy zarządzania w Wirtualnej Organizacji Przestrzeni Pracy, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2016.

4. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydanie: III. Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa, 2004.

5. Mintzberg H., Zarządzanie, Wydanie: II, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Warszawa, 2013.

6. Werpachowski W., Podstawy zarządzania w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2011.

7. Kucęba R., Kulej-Dudek E., Pypłacz P., Smoląg K. (red.),Koncepcje zarządzania współczesnymi organizacjami, Wyd.WZ PCz, Częstochowa 2014.

8. Kulej-Dudek E., Pypłacz P., Smoląg K. (red.),Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wyd. PCz, Częstochowa 2014.

Literatura uzupełniająca:

1. Morawski M., Zarządzanie. Kanony i trendy. Wydawca: C.H. Beck, Warszawa, 2010.

2. Smoląg K., Wrzalik A. (red.),Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji. Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania współczesną organizacją, Wyd. WZ PCz, Częstochowa 2016.

3. Dudek D., Pypłacz P., Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji. Determinanty rozwoju współczesnych organizacji,Wyd. WZ PCz, Częstochowa 2016.

4. Pypłacz P., Zarządzanie kapitałem organizacyjnym w firmach rodzinnych, [w:] Wybrane zagadnienia zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami (red.) Kiełtyka L., Kobis P., Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017.

5. Pypłacz P., Innowacje organizacyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach – Management Forum, vol. 5, no. 4 2017, s.21-26http://managementforum.ue.wroc.pl/?page_id=8

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Pytel-Kopczyńska
Prowadzący grup: Marzena Pytel-Kopczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z podstawami wiedzy z zakresu zarządzania oraz z najważniejszymi szkołami (kierunkami) zarządzania.

C2. Przekazanie wiedzy i zasad dotyczących podstawowych funkcji zarządzania: planowania, organizowania, kierowania ludźmi i kontroli w przedsiębiorstwach.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student powinien posiadać umiejętność wypowiadania się na tematy związane

z funkcjonowaniem organizacji.

2. Student dysponuje ogólną wiedzą na temat procesów gospodarczych zachodzących we współczesnym świecie.

3. Student powinien umieć pracować w zespole.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Cyfert Sz., Krzakiewicz K., Teoretyczne problemy zarządzania organizacjami, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2013.

2. ŁobosK., Pypłacz P.,Funkcje i narzędzia zarządzania dla małych i średnich przedsiębiorstw, CeDeWu,Warszawa 2015.

3. Smoląg K.,Miękkie elementy zarządzania w Wirtualnej Organizacji Przestrzeni Pracy, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2016.

4. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydanie: III. Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa, 2004.

5. Mintzberg H., Zarządzanie, Wydanie: II, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Warszawa, 2013.

6. Werpachowski W., Podstawy zarządzania w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2011.

7. Kucęba R., Kulej-Dudek E., Pypłacz P., Smoląg K. (red.),Koncepcje zarządzania współczesnymi organizacjami, Wyd.WZ PCz, Częstochowa 2014.

8. Kulej-Dudek E., Pypłacz P., Smoląg K. (red.),Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wyd. PCz, Częstochowa 2014.

Literatura uzupełniająca:

1. Morawski M., Zarządzanie. Kanony i trendy. Wydawca: C.H. Beck, Warszawa, 2010.

2. Smoląg K., Wrzalik A. (red.),Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji. Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania współczesną organizacją, Wyd. WZ PCz, Częstochowa 2016.

3. Dudek D., Pypłacz P., Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji. Determinanty rozwoju współczesnych organizacji,Wyd. WZ PCz, Częstochowa 2016.

4. Pypłacz P., Zarządzanie kapitałem organizacyjnym w firmach rodzinnych, [w:] Wybrane zagadnienia zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami (red.) Kiełtyka L., Kobis P., Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017.

5. Pypłacz P., Innowacje organizacyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach – Management Forum, vol. 5, no. 4 2017, s.21-26http://managementforum.ue.wroc.pl/?page_id=8

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Pytel-Kopczyńska
Prowadzący grup: Marzena Pytel-Kopczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z podstawami wiedzy z zakresu zarządzania oraz z najważniejszymi szkołami (kierunkami) zarządzania.

C2. Przekazanie wiedzy i zasad dotyczących podstawowych funkcji zarządzania: planowania, organizowania, kierowania ludźmi i kontroli w przedsiębiorstwach.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student powinien posiadać umiejętność wypowiadania się na tematy związane

z funkcjonowaniem organizacji.

2. Student dysponuje ogólną wiedzą na temat procesów gospodarczych zachodzących we współczesnym świecie.

3. Student powinien umieć pracować w zespole.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Cyfert Sz., Krzakiewicz K., Teoretyczne problemy zarządzania organizacjami, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2013.

2. ŁobosK., Pypłacz P.,Funkcje i narzędzia zarządzania dla małych i średnich przedsiębiorstw, CeDeWu,Warszawa 2015.

3. Smoląg K.,Miękkie elementy zarządzania w Wirtualnej Organizacji Przestrzeni Pracy, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2016.

4. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydanie: III. Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa, 2004.

5. Mintzberg H., Zarządzanie, Wydanie: II, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Warszawa, 2013.

6. Werpachowski W., Podstawy zarządzania w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2011.

7. Kucęba R., Kulej-Dudek E., Pypłacz P., Smoląg K. (red.),Koncepcje zarządzania współczesnymi organizacjami, Wyd.WZ PCz, Częstochowa 2014.

8. Kulej-Dudek E., Pypłacz P., Smoląg K. (red.),Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wyd. PCz, Częstochowa 2014.

Literatura uzupełniająca:

1. Morawski M., Zarządzanie. Kanony i trendy. Wydawca: C.H. Beck, Warszawa, 2010.

2. Smoląg K., Wrzalik A. (red.),Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji. Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania współczesną organizacją, Wyd. WZ PCz, Częstochowa 2016.

3. Dudek D., Pypłacz P., Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji. Determinanty rozwoju współczesnych organizacji,Wyd. WZ PCz, Częstochowa 2016.

4. Pypłacz P., Zarządzanie kapitałem organizacyjnym w firmach rodzinnych, [w:] Wybrane zagadnienia zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami (red.) Kiełtyka L., Kobis P., Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017.

5. Pypłacz P., Innowacje organizacyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach – Management Forum, vol. 5, no. 4 2017, s.21-26http://managementforum.ue.wroc.pl/?page_id=8

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Pytel-Kopczyńska
Prowadzący grup: Marzena Pytel-Kopczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z podstawami wiedzy z zakresu zarządzania oraz z najważniejszymi szkołami (kierunkami) zarządzania.

C2. Przekazanie wiedzy i zasad dotyczących podstawowych funkcji zarządzania: planowania, organizowania, kierowania ludźmi i kontroli w przedsiębiorstwach.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student powinien posiadać umiejętność wypowiadania się na tematy związane

z funkcjonowaniem organizacji.

2. Student dysponuje ogólną wiedzą na temat procesów gospodarczych zachodzących we współczesnym świecie.

3. Student powinien umieć pracować w zespole.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Cyfert Sz., Krzakiewicz K., Teoretyczne problemy zarządzania organizacjami, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2013.

2. ŁobosK., Pypłacz P.,Funkcje i narzędzia zarządzania dla małych i średnich przedsiębiorstw, CeDeWu,Warszawa 2015.

3. Smoląg K.,Miękkie elementy zarządzania w Wirtualnej Organizacji Przestrzeni Pracy, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2016.

4. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydanie: III. Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa, 2004.

5. Mintzberg H., Zarządzanie, Wydanie: II, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Warszawa, 2013.

6. Werpachowski W., Podstawy zarządzania w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2011.

7. Kucęba R., Kulej-Dudek E., Pypłacz P., Smoląg K. (red.),Koncepcje zarządzania współczesnymi organizacjami, Wyd.WZ PCz, Częstochowa 2014.

8. Kulej-Dudek E., Pypłacz P., Smoląg K. (red.),Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wyd. PCz, Częstochowa 2014.

Literatura uzupełniająca:

1. Morawski M., Zarządzanie. Kanony i trendy. Wydawca: C.H. Beck, Warszawa, 2010.

2. Smoląg K., Wrzalik A. (red.),Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji. Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania współczesną organizacją, Wyd. WZ PCz, Częstochowa 2016.

3. Dudek D., Pypłacz P., Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji. Determinanty rozwoju współczesnych organizacji,Wyd. WZ PCz, Częstochowa 2016.

4. Pypłacz P., Zarządzanie kapitałem organizacyjnym w firmach rodzinnych, [w:] Wybrane zagadnienia zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami (red.) Kiełtyka L., Kobis P., Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017.

5. Pypłacz P., Innowacje organizacyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach – Management Forum, vol. 5, no. 4 2017, s.21-26http://managementforum.ue.wroc.pl/?page_id=8

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Pytel-Kopczyńska
Prowadzący grup: Sylwia Gostkowska-Dźwig, Marzena Pytel-Kopczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z podstawami wiedzy z zakresu zarządzania oraz z najważniejszymi szkołami (kierunkami) zarządzania.

C2. Przekazanie wiedzy i zasad dotyczących podstawowych funkcji zarządzania: planowania, organizowania, kierowania ludźmi i kontroli w przedsiębiorstwach.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student powinien posiadać umiejętność wypowiadania się na tematy związane

z funkcjonowaniem organizacji.

2. Student dysponuje ogólną wiedzą na temat procesów gospodarczych zachodzących we współczesnym świecie.

3. Student powinien umieć pracować w zespole.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Cyfert Sz., Krzakiewicz K., Teoretyczne problemy zarządzania organizacjami, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2013.

2. ŁobosK., Pypłacz P.,Funkcje i narzędzia zarządzania dla małych i średnich przedsiębiorstw, CeDeWu,Warszawa 2015.

3. Smoląg K.,Miękkie elementy zarządzania w Wirtualnej Organizacji Przestrzeni Pracy, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2016.

4. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydanie: III. Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa, 2004.

5. Mintzberg H., Zarządzanie, Wydanie: II, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Warszawa, 2013.

6. Werpachowski W., Podstawy zarządzania w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2011.

7. Kucęba R., Kulej-Dudek E., Pypłacz P., Smoląg K. (red.),Koncepcje zarządzania współczesnymi organizacjami, Wyd.WZ PCz, Częstochowa 2014.

8. Kulej-Dudek E., Pypłacz P., Smoląg K. (red.),Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wyd. PCz, Częstochowa 2014.

Literatura uzupełniająca:

1. Morawski M., Zarządzanie. Kanony i trendy. Wydawca: C.H. Beck, Warszawa, 2010.

2. Smoląg K., Wrzalik A. (red.),Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji. Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania współczesną organizacją, Wyd. WZ PCz, Częstochowa 2016.

3. Dudek D., Pypłacz P., Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji. Determinanty rozwoju współczesnych organizacji,Wyd. WZ PCz, Częstochowa 2016.

4. Pypłacz P., Zarządzanie kapitałem organizacyjnym w firmach rodzinnych, [w:] Wybrane zagadnienia zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami (red.) Kiełtyka L., Kobis P., Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017.

5. Pypłacz P., Innowacje organizacyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach – Management Forum, vol. 5, no. 4 2017, s.21-26http://managementforum.ue.wroc.pl/?page_id=8

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)