Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy prawa sem.1 WZ-Z-D1-PP-01
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Anna Bazan-Bulanda, Prawo cywilne. Część ogólna. Podręcznik dla studentów kierunków ekonomicznych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2019;

2. Anna Bazan-Bulanda, Prawne aspekty nieruchomości w zarządzaniu organizacją w: Społeczne, psychologiczne i prawne uwarunkowania zarządzania współczesną organizacją. Wybrane zagadnienia. Część2, Podręcznik, red. Anna Bazan-Bulanda, Agnieszka Kwiatek, Maja Skiba, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2021;

3. Anna Bazan-Bulanda, Osoby fizyczne- podmioty prawa niezbędne w każdej organizacji w: Społeczne, psychologiczne i prawne uwarunkowania zarządzania współczesną organizacją. Wybrane zagadnienia. Część2, Podręcznik, red. Anna Bazan-Bulanda, Agnieszka Kwiatek, Maja Skiba, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2021;

4. Anna Bazan-Bulanda, Przedawnienie roszczeń i jego skutki dla zarządzania organizacją w: Społeczne, psychologiczne i prawne uwarunkowania zarządzania współczesną organizacją. Wybrane zagadnienia. Część2, Podręcznik, red. Anna Bazan-Bulanda, Agnieszka Kwiatek, Maja Skiba, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2021.

Literatura uzupełniająca:

1. Zdzisław Muras, Podstawy prawa, C.H.Beck 2017;

2. Podstawy prawa dla ekonomistów, red. nauk. Bogusława Gnela.(Seria Akademicka), Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Efekty uczenia się:

EU1. Student identyfikuje źródła i gałęzie prawa.

EU2. Student charakteryzuje podmioty stosunków prawnych w obrębie niezbędnym w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

EU3. Student wykazuje się wiedzą o czynnościach prawnych w ramach zarządzania przedsiębiorstwem.

EU4. Student klasyfikuje przedmioty stosunków prawnych w zakresie niezbędnym w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Praca w grupach

F2. Aktywność i zadania do rozwiązania na zajęciach

P1. Kolokwium zaliczeniowe

P2. Zaliczenie pisemne wykładu.

EU 1

2,0-Student nie identyfikuje źródeł i gałęzi prawa.

3,0-Student identyfikuje jedynie źródła lub wyłącznie gałęzie prawa

4,0-Student identyfikuje większość źródeł i gałęzi prawa.

5,0-Student identyfikuje źródła i gałęzie prawa.

EU 2

2,0-Student nie charakteryzuje podmiotów stosunków prawnych w obrębie niezbędnym w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

3,0-Student charakteryzuje jedynie niektóre z podmiotów stosunków prawnych w obrębie niezbędnym w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

4,0-Student charakteryzuje większość podmiotów stosunków prawnych w obrębie niezbędnym w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

5,0-Student charakteryzuje podmioty stosunków prawnych w obrębie niezbędnym w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

EU 3

2,0-Student nie wykazuje się wiedzą o czynnościach prawnych w ramach zarządzania przedsiębiorstwem.

3,0-Student wykazuje się wiedzą o jedynie o niektórych czynnościach prawnych w ramach zarządzania przedsiębiorstwem.

4,0-Student wykazuje się wiedzą o większości czynności prawnych w ramach zarządzania przedsiębiorstwem.

5,0-Student wykazuje się wiedzą o czynnościach prawnych w ramach zarządzania przedsiębiorstwem

EU 4

2,0-Student nie klasyfikuje przedmiotów stosunków prawnych w zakresie niezbędnym w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

3,0-Student klasyfikuje niektóre przedmioty stosunków prawnych w zakresie niezbędnym w zarządzaniu przedsiębiorstwem

4,0-Student klasyfikuje większość przedmiotów stosunków prawnych w zakresie niezbędnym w zarządzaniu przedsiębiorstwem

5,0-Student klasyfikuje przedmioty stosunków prawnych w zakresie niezbędnym w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Zakres tematów:

W1-2. Istota, pojęcie, funkcje i gałęzie prawa.. 2

W3. Tworzenie prawa. Źródła prawa polskiego. 1

W4. Podstawy prawa Unii Europejskiej. Prawo wewnętrzne i prawo międzynarodowe. 1

W5. Stosunek prawny i jego powstanie. 1

W6. Czynności prawne- pojęcie, klasyfikacja. 1

W7. Podmioty prawa- osoby fizyczne. Zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych. 1

W8.-9. Podmioty prawa-osoby prawne. Powstanie, rejestracja, funkcjonowanie. 2

W10. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawne-„ niezupełne osoby prawne”. Charakterystyka, funkcjonowanie. 1

W11. Przedmioty stosunków cywilnoprawnych. 1

W12. Umowy- pojęcie, rodzaje, sposoby zawierania. 1

W 13.Terminy- pojęcie i zasady obliczania. 1

W14. Przedawnienie roszczeń. 1

W15. Zaliczenie pisemne. 1

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Sprzęt audiowizualny.

2. Podręczniki, skrypty.

3. Akty prawne z orzecznictwem.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 12:15 - 13:00, sala B-5
Agata Przewoźna-Krzemińska 74/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Zarządzania - Pawilon C
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)