Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-LOG-D1-Soc-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe- Logistyka sem1
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Charakterystyka zjawisk i procesów społecznych oraz prezentacja głównych teorii socjologicznych jako narzędzi interpretacji współczesnej rzeczywistości społecznej.

C2. Zastosowanie kategorii socjologicznych do opisu zjawisk i procesów społecznych.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student potrafi używać podstawowych pojęć służących do opisu i wyjaśniania zjawisk społecznych

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

W 1- (2) Wprowadzenie do przedmiotu. Przedstawienie socjologii jako dyscypliny naukowej i podstawowych metod badań w socjologii.

W 2- (2) Człowiek jako istota społeczna. Socjalizacja i kształtowanie osobowości

W 3- (2) Koncepcje człowieka w gospodarce

W 4 – (2) Kultura, jej treści i wpływ na życie społeczne

W 5,6 - (4) Grupy społeczne i ich struktury. Więź społeczna i jej przemiany w społeczeństwie

W 7 – (2) Instytucje i normy społeczne

W 8,9 - (4) Organizacja jako płaszczyzna współdziałania ludzi i jej struktury

W 10,11 -(4) Społeczeństwo i zmiany jego struktur. Koncepcje zmian społecznych

W 12- (2) Stratyfikacja społeczna i jej przemiany w społeczeństwie

W 13,14 - (4) Socjologiczne ujęcie państwa - władza i legitymizacja władzy, demokracja. Ruchy społeczne i organizacje pozarządowe.

W 15 – (2) Kultura masowa. Konsumpcjonizm. Globalizacja

C 1- (1) Przedstawienie socjologii jako dyscypliny naukowej. Praktyczne wykorzystanie wiedzy socjologicznej w życiu polityczno - społecznym i gospodarczym

C 2,3- (2) Kultura i osobowość społeczna jako czynniki osadzające ludzi w życiu społecznym

C 4 – (1) Normy społeczne i ich kształtowanie. Dewiacje społeczne

C 5,6- (2) Grupy społeczne i ich typologia. Więź społeczna i jej ewolucja w społeczeństwie

C 7 – (1) Instytucje społeczne i ich rodzaje

C 8,9- (2) Organizacja jako forma zbiorowości społecznych i jej struktury

C 10 - (1) Społeczeństwo i jego struktury. Naród jako kategoria makrostrukturalna

C 11- (1) Struktura klasowo-warstwowa i jej przemiany

C 12 - (1) Państwo i jego instytucje

C 13 - (1) Zmiana społeczna, postęp, rozwój.

C 14 – (1) Omówienie metod, technik i narzędzi badawczych w socjologii

C 15 – (1) Sprawdzenie wiadomości

Literatura:

Podstawowa

1. Giddens A., Sutton Ph,, Socjologia: wydanie nowe, PWN, Warszawa 2012

2. Walczak-Duraj D., Socjologia dla ekonomistów, PWE, Warszawa 2010.

3. 4. Giddens A., Sutton P.W., Socjologia: kluczowe pojęcia, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 2014.

Uzupełniająca

1. Skolik S., Robak E., Cooperation in the Work Environment. [w:] Perceiving of Collaboration, Trust and Power Distance by Workers, Management Trends Into Turbulent Environment (red.) Bezdekova Sarka, Klusak Tomas, Brno 2016.

2. Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Wyd. Scholar, Warszawa 2008.

3. M. Bsoul, F. Bylok, Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2013

4. M. Bsoul, The Sociological Interpretation of Humanization of Work, w: Human Resource Management and Corporate Competitiveness. Edited by Csaba Balint Illes, Felicjan Bylok, Anna Dunay, Szent Istvan University Publishing, Gödöllö 2012

5. M. Bsoul, Szanse rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w krajach Unii Europejskiej, w: Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka. T.2 (red.) JASKIERNIA J., Kancelaria Sejmu, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013

Efekty uczenia się:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

EK 1 - student potrafi zaprezentować pod stawową wiedzę o człowiek jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach

EK 2 – student potrafi dokonać wyboru metod i narzędzi badawczych w socjologii do badań struktur społecznych i instytucji.

EK 3 – student potrafi identyfikować treści kulturowe jako reguły kształtujące zarówno osobowość człowieka, jak i procesy i zjawiska społeczne

EK 4- student potrafi interpretować procesy zmian społecznych zachodzące w skali makro oraz na poziomie funkcjonowania organizacji formalnej

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY (F – FORMUJĄCA, P- PODSUMUJĄCA)

P1. Kolokwium pisemne

Efekt 1: (ndst) Student nie potrafi zaprezentować podstawowej wiedzy o człowieku jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania; (dst) Student potrafi zaprezentować podstawową wiedzę o człowieku jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne; (db) Student potrafi zaprezentować podstawową wiedzę o człowieku jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania a także działającym w tych strukturach; (bdb) Student potrafi zaprezentować podstawową wiedzę o człowieku jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania a także działającym w tych strukturach na wybranych przykładach

Efekt 2: (ndst) Student nie potrafi omówić podstawowych metod i narzędzi badawczych stosowanych w socjologii; (dst) Student potrafi dokonać wymienić metody i narzędzia badawczych w socjologii oraz omówić przydatność wybranej metody do badania określonej struktury społecznej; (db) Student potrafi dokonać wyboru metod i narzędzi badawczych w socjologii do struktur społecznych i instytucji; (bdb) Student potrafi dokonać wyboru metod i narzędzi badawczych w socjologii do struktur społecznych i instytucji oraz wskazać ich walory i problemy wynikający z ich stosowania

Efekt 3: (ndst) Student nie potrafi identyfikować i klasyfikować treści kulturowych; (dst) Student potrafi identyfikować i klasyfikować treści kulturowe ; (db) Student potrafi identyfikować i klasyfikować treści kulturowe jako reguły kształtujące osobowość człowieka lub wiązać je z wybranymi procesami bądź zjawiskami społecznymi; (bdb) Student potrafi identyfikować i klasyfikować treści kulturowe jako reguły kształtujące zarówno osobowość człowieka, jak i procesy oraz zjawiska społeczne

Efekt 4: (ndst) Student nie potrafi określać zmian społecznych zachodzących w skali makro ani na poziomie mezo (poziomie funkcjonowania organizacji formalnej); (dst) Student potrafi wskazać i omówić poznane procesy zmian społecznych zachodzące w skali makro lub na poziomie mezo (poziomie funkcjonowania organizacji formalnej); (db) Student potrafi interpretować poznane procesy zmian społecznych zachodzące w skali makro lub na poziomie mezo (poziomie funkcjonowania organizacji formalnej); (bdb) Student potrafi interpretować poznane procesy zmian społecznych zachodzące w skali makro oraz na poziomie mezo (poziomie funkcjonowania organizacji formalnej)

Zajęcia w cyklu "Sem. zimowy roku 2010/2011" (zakończony)

Okres: 2010-10-01 - 2011-01-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Skolik
Prowadzący grup: Maja Skiba, Sebastian Skolik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Skolik
Prowadzący grup: Magdalena Bsoul-Kopowska, Sebastian Skolik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Skolik
Prowadzący grup: Magdalena Bsoul-Kopowska, Sebastian Skolik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Skolik
Prowadzący grup: Magdalena Bsoul-Kopowska, Sebastian Skolik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bsoul-Kopowska
Prowadzący grup: Magdalena Bsoul-Kopowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bsoul-Kopowska
Prowadzący grup: Magdalena Bsoul-Kopowska, Agnieszka Kwiatek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Charakterystyka zjawisk i procesów społecznych oraz prezentacja głównych teorii socjologicznych jako narzędzi interpretacji współczesnej rzeczywistości społecznej.

C2. Zastosowanie kategorii socjologicznych do opisu zjawisk i procesów społecznych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student potrafi używać podstawowych pojęć służących do opisu i wyjaśniania zjawisk społecznych

Literatura:

Podstawowa

1. Giddens A., Sutton Ph,, Socjologia: wydanie nowe, PWN, Warszawa 2012

2. Walczak-Duraj D., Socjologia dla ekonomistów, PWE, Warszawa 2010.

3. Giddens A., Sutton P.W., Socjologia: kluczowe pojęcia, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 2014.

Uzupełniająca

1. Skolik S., Robak E., Cooperation in the Work Environment. [w:] Perceiving of Collaboration, Trust and Power Distance by Workers, Management Trends Into Turbulent Environment (red.) Bezdekova Sarka, Klusak Tomas, Brno 2016.

2. Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Wyd. Scholar, Warszawa 2008.

3. M. Bsoul, F. Bylok, Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2013

4. M. Bsoul, The Sociological Interpretation of Humanization of Work, w: Human Resource Management and Corporate Competitiveness. Edited by Csaba Balint Illes, Felicjan Bylok, Anna Dunay, Szent Istvan University Publishing, Gödöllö 2012

5. M. Bsoul, Szanse rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w krajach Unii Europejskiej, w: Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka. T.2 (red.) JASKIERNIA J., Kancelaria Sejmu, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bsoul-Kopowska
Prowadzący grup: Magdalena Bsoul-Kopowska, Maja Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bsoul-Kopowska, Tomasz Szczepanik
Prowadzący grup: Magdalena Bsoul-Kopowska, Katarzyna Kukowska, Agata Przewoźna-Krzemińska, Katarzyna Zadros
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Charakterystyka zjawisk i procesów społecznych oraz prezentacja głównych teorii socjologicznych jako narzędzi interpretacji współczesnej rzeczywistości społecznej.

C2. Zastosowanie kategorii socjologicznych do opisu zjawisk i procesów społecznych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student potrafi używać podstawowych pojęć służących do opisu i wyjaśniania zjawisk społecznych.

Literatura:

Literatura podstawowa

Giddens A., Sutton Ph,, Socjologia: wydanie nowe, PWN, Warszawa 2012.

Walczak-Duraj D., Socjologia dla ekonomistów, PWE, Warszawa 2010.

Giddens A., Sutton P.W., Socjologia: kluczowe pojęcia, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca

Skolik S., Robak E., Cooperation in the Work Environment. [w:] Perceiving of Collaboration, Trust and Power Distance by Workers, Management Trends Into Turbulent Environment (red.) Bezdekova Sarka, Klusak Tomas, Brno 2016.

Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Wyd. Scholar, Warszawa 2008.

M. Bsoul, F. Bylok, Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2013.

M. Bsoul, The Sociological Interpretation of Humanization of Work, w: Human Resource Management and Corporate Competitiveness. Edited by Csaba Balint Illes, Felicjan Bylok, Anna Dunay, Szent Istvan University Publishing, Gödöllö 2012.

M. Bsoul, Szanse rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w krajach Unii Europejskiej, w: Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka. T.2 (red.) JASKIERNIA J., Kancelaria Sejmu, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bsoul-Kopowska
Prowadzący grup: Magdalena Bsoul-Kopowska, Sebastian Skolik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Charakterystyka zjawisk i procesów społecznych oraz prezentacja głównych teorii socjologicznych jako narzędzi interpretacji współczesnej rzeczywistości społecznej.

C2. Zastosowanie kategorii socjologicznych do opisu zjawisk i procesów społecznych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student potrafi używać podstawowych pojęć służących do opisu i wyjaśniania zjawisk społecznych.

Literatura:

Literatura podstawowa

Giddens A., Sutton Ph,, Socjologia: wydanie nowe, PWN, Warszawa 2012.

Walczak-Duraj D., Socjologia dla ekonomistów, PWE, Warszawa 2010.

Giddens A., Sutton P.W., Socjologia: kluczowe pojęcia, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca

Skolik S., Robak E., Cooperation in the Work Environment. [w:] Perceiving of Collaboration, Trust and Power Distance by Workers, Management Trends Into Turbulent Environment (red.) Bezdekova Sarka, Klusak Tomas, Brno 2016.

Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Wyd. Scholar, Warszawa 2008.

M. Bsoul, F. Bylok, Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2013.

M. Bsoul, The Sociological Interpretation of Humanization of Work, w: Human Resource Management and Corporate Competitiveness. Edited by Csaba Balint Illes, Felicjan Bylok, Anna Dunay, Szent Istvan University Publishing, Gödöllö 2012.

M. Bsoul, Szanse rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w krajach Unii Europejskiej, w: Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka. T.2 (red.) JASKIERNIA J., Kancelaria Sejmu, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Bsoul-Kopowska, Sebastian Skolik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Charakterystyka zjawisk i procesów społecznych oraz prezentacja głównych teorii socjologicznych jako narzędzi interpretacji współczesnej rzeczywistości społecznej.

C2. Zastosowanie kategorii socjologicznych do opisu zjawisk i procesów społecznych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student potrafi używać podstawowych pojęć służących do opisu i wyjaśniania zjawisk społecznych.

Literatura:

Literatura podstawowa

Giddens A., Sutton Ph,, Socjologia: wydanie nowe, PWN, Warszawa 2012.

Walczak-Duraj D., Socjologia dla ekonomistów, PWE, Warszawa 2010.

Giddens A., Sutton P.W., Socjologia: kluczowe pojęcia, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca

Skolik S., Robak E., Cooperation in the Work Environment. [w:] Perceiving of Collaboration, Trust and Power Distance by Workers, Management Trends Into Turbulent Environment (red.) Bezdekova Sarka, Klusak Tomas, Brno 2016.

Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Wyd. Scholar, Warszawa 2008.

M. Bsoul, F. Bylok, Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2013.

M. Bsoul, The Sociological Interpretation of Humanization of Work, w: Human Resource Management and Corporate Competitiveness. Edited by Csaba Balint Illes, Felicjan Bylok, Anna Dunay, Szent Istvan University Publishing, Gödöllö 2012.

M. Bsoul, Szanse rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w krajach Unii Europejskiej, w: Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka. T.2 (red.) JASKIERNIA J., Kancelaria Sejmu, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)