Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-LOG-D2-SD-03
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Określenie zainteresowań naukowych studentów oraz obszaru badawczego przyszłej pracy magisterskiej

C2. Opracowanie koncepcji pracy magisterskiej– tematu, struktury i metodologii

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1.Znajomość obszarów badawczych kierunku Logistyka

3.Umiejętność analizowania procesów gospodarczych

4.Umiejętność formułowania wniosków na podstawie dostępnych informacji

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

S 1- (8) Prezentacje obszarów zainteresowań naukowych dyskusja nad praktyczną potrzebą badań w tym zakresie

S2 – (10 )Prezentacja proponowanych tematów i celów pracy – krytyczna analiza

S3 – (12) Prezentacja proponowanej struktury pracy i metodologii badań – krytyczna analiza i dyskusja w grupach

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Urban, S., Ładoński, W.: Jak napisać dobrą pracę magisterską. Wydaw. Akademii

Ekonomicznejim. Oskara Langego, Wrocław 1997.

2. Majchrzak, J., Mendel, T.: Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wydaw. Akademii Ekonomicznej, Poznań 1995.

Pozostałe pozycje literaturowe są każdorazowo dobierane do tematu przygotowywanej pracy magisterskiej

Literatura uzupełniająca:

1. Zaczyński W., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995

Efekty uczenia się:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

EK 1 - Student identyfikuje i prezentuje przedmiotu swoich poszukiwań naukowych.

EK 2 - Student potrafi krytycznej dyskutować nad przedmiotem badań naukowych.

EK 3 - Student potrafi przedstawić temat swojej pracy i jej strukturę.

EK 4 - Student wybrać i przedstawić użyteczność przyjętej przez siebie metodologii badawczej

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

P1. obecność na seminarium i prezentacja tematu, struktury i metodologii badawczej pracy

EK1: (ndst) Student nie potrafi zidentyfikować przedmiotu swoich zainteresowań naukowych (dst) Student potrafi bardzo ogólnie zidentyfikować przedmiot swoich zainteresowań naukowych (db) Student potrafi bardzo precyzyjnie zidentyfikować przedmiot swoich zainteresowań naukowych (bdb) Student potrafi bardzo precyzyjnie zidentyfikować przedmiot swoich zainteresowań naukowych

EK2: (ndst) Student nie bierze udziału w dyskusji nad przedmiotem badań naukowych (dst) Student bierze udział w dyskusji nad przedmiotem badań naukowych ale jego wypowiedzi są merytorycznie błędne. (db) Student bierze udział w dyskusji nad przedmiotem badań naukowych i formułuje prawidłowe wnioski. (bdb) Student bierze udział w dyskusji nad przedmiotem badań naukowych i formułuje prawidłowe wnioski i potrafi obronić prezentowaną koncepcję badawczą.

EK3: (ndst) Student nie przedstawił tematu swojej pracy i jej struktury (dst) Student przedstawił temat swojej pracy i zarys struktury. (db) Student przedstawił tematu swojej pracy i jej szczegółową strukturę (bdb) Student przedstawił tematu swojej pracy i jej szczegółową strukturę które wymagała jedynie niewielkiej korekty.

EK4: (ndst) Student nie przedstawił przyjętej przez siebie metodologii (dst) Student przedstawił przyjętą przez siebie metodologii badawczą ale jej wybór był błędny. (db) Student przedstawił przyjętą przez siebie metodologii badawczą i jest ona zbieżna z celami pracy. (bdb) Student przedstawił przyjętą przez siebie metodologii badawczą i jest ona zbieżna z celami pracy i potrafi prawidłowo ocenić jej zalety i ograniczenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Nowakowska-Grunt
Prowadzący grup: Stanisław Brzeziński, Marta Kadłubek, Monika Kozerska, Dariusz Krzywda, Joanna Nowakowska-Grunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kadłubek, Dariusz Krzywda, Joanna Nowakowska-Grunt
Prowadzący grup: Marta Kadłubek, Dariusz Krzywda, Joanna Nowakowska-Grunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Brzozowska, Joanna Nowakowska-Grunt, Jerzy Szkutnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Brzozowska, Joanna Nowakowska-Grunt, Jerzy Szkutnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Brzeziński, Joanna Nowakowska-Grunt
Prowadzący grup: Stanisław Brzeziński, Joanna Nowakowska-Grunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Skibińska
Prowadzący grup: Wioletta Skibińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Nowakowska-Grunt
Prowadzący grup: Joanna Nowakowska-Grunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

1. CEL PRZEDMIOTU

C1. Określenie zainteresowań naukowych studentów oraz obszaru badawczego przyszłej pracy magisterskiej

C2. Opracowanie koncepcji pracy magisterskiej - tematu, struktury i metodologii

Pełny opis:

2. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Znajomość obszarów badawczych kierunku Logistyka

3. Umiejętność analizowania procesów gospodarczych

4. Umiejętność formułowania wniosków na podstawie dostępnych informacji

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Urban, S., Ładoński, W.: Jak napisać dobrą pracę magisterską. Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław1997.

2) Majchrzak, J., Mendel, T.: Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wydaw. Akademii Ekonomicznej, Poznań 1995.

Pozostałe pozycje literaturowe są każdorazowo dobierane do tematu przygotowywanej pracy magisterskiej

Literatura uzupełniająca:

1) Zaczyński W., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Nowakowska-Grunt
Prowadzący grup: Joanna Nowakowska-Grunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Określenie zainteresowań naukowych studentów oraz obszaru badawczego przyszłej pracy magisterskiej

C2. Opracowanie koncepcji pracy magisterskiej - tematu, struktury i metodologii

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Znajomość obszarów badawczych kierunku Logistyka

3. Umiejętność analizowania procesów gospodarczych

4. Umiejętność formułowania wniosków na podstawie dostępnych informacji

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1) Urban, S., Ładoński, W.: Jak napisać dobrą pracę magisterską. Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław1997.

2) Majchrzak, J., Mendel, T.: Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wydaw. Akademii Ekonomicznej, Poznań 1995.

Pozostałe pozycje literaturowe są każdorazowo dobierane do tematu przygotowywanej pracy magisterskiej

Literatura uzupełniająca:

1) Zaczyński W., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)