Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie zasobami ludzkimi sem. 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-Z-D1-ZZASL-02
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie zasobami ludzkimi sem. 2
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Sem. letni roku 2011/2012" (zakończony)

Okres: 2012-02-20 - 2012-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-06-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Niewiadomski
Prowadzący grup: Krzysztof Niewiadomski, Agata Przewoźna-Krzemińska, Łukasz Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Harciarek
Prowadzący grup: Mirosław Harciarek, Małgorzata Sierpińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Niewiadomski
Prowadzący grup: Mirosław Harciarek, Krzysztof Niewiadomski, Łukasz Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Albrychiewicz-Słocińska
Prowadzący grup: Anna Albrychiewicz-Słocińska, Mirosław Harciarek, Agnieszka Kwiatek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kwiatek, Maja Skiba
Prowadzący grup: Agnieszka Kwiatek, Maja Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Skiba
Prowadzący grup: Łukasz Skiba, Katarzyna Zadros
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych procedur i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji.

C2. Prezentacja i omówienie etapów procesu kadrowego.

2. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawy zarządzania.

2. Student posiada podstawową wiedzę z psychologii i socjologii.

3. Student rozumie podstawowe mechanizmy grupowe.

Pełny opis:

W1, W2- Zasoby ludzkie – podstawowe pojęcia 2

W3, W4- Modele zarządzania ludźmi w organizacji 2

W5, W6- Style kierowania oraz główne funkcje kierownicze 2

W7, W8- Proces kadrowy, jego etapy i możliwe patologie 2

W9, W10- Metody rekrutacji i selekcji oraz adaptacja pracowników 2

W11, W12- Rozwój zasobów ludzkich – szkolenia, doskonalenie, zarządzanie karierami 2

W13, W14- Zasady ocen pracowniczych 2

W15, W16- Komunikacja interpersonalna i jej bariery 2

W17, W18- Psychofizyczne i kulturowe uwarunkowania przydatności do zawodu 2

W19, W20- Motywowanie i wynagradzanie 2

W21, W22- Konflikty organizacyjne i metody ich rozwiązywania 2

W23, W24– Zarządzanie zmianą organizacyjną 2

W25, W26- Kultura organizacyjna i problem wielokulturowości 2

W27, W28- Charakterystyka aspektów prawnych (Kodeks pracy), społecznych (CSR) i etycznych (kodeksy etyczne organizacji) w zzl 2

W29, W30– Podsumowanie wykładu 2

C1, C2, C3- Zajęcia organizacyjne – omówienie zasad zaliczenia przedmiotu i rozdanie tematów zadań projektowych 3

C4, C5, C6- Przywództwo w organizacji – style kierowania a czynniki sytuacyjne 3

C7, C8, C9- Przygotowanie i analiza dokumentów aplikacyjnych 3

C10, C11, C12- Przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej 3

C13, C14, C15- Przeprowadzenie symulacji rozmów kwalifikacyjnych 3

C16, C17, C18- Analiza ścieżek karier – dobór odpowiednich szkoleń i sposobu doskonalenia zawodowego 3

C19, C20, C21- Dostosowanie kryteriów ocen pracowniczych do stanowiska pracy (przygotowanie arkuszy ocen); analiza specyfiki Metody Centrum Oceny 3

C22, C23, C24- Opracowanie systemu kanałów komunikacji w dużej firmie z uwzględnieniem możliwych barier i podległości służbowej 3

C25, C26, C27- Analiza cech koniecznych, przydatnych lub wykluczających z wykonywania określonego zawodu. Tworzenie profilu idealnego menedżera 3

C28, C29, C30- Sporządzenie systemu motywacyjnego dla pracowników wybranej organizacji wraz z opracowaniem siatki wynagrodzeń 3

C31, C32, C33- Negocjacje, mediacje i arbitraż jako metody rozwiązywania konfliktów – dobór najodpowiedniejszej metody i jej zastosowanie na wybranych przykładach konfliktów 3

C34, C35, C36- Rodzaje zmian w organizacji – sposoby przezwyciężania oporu wobec zmiany 3

C37, C38, C39- Analiza kultury wybranej organizacji – wskazanie jej mocnych stron oraz słabości, a także możliwości jej usprawnienia (własne projekty kultury organizacyjnej) 3

C40, C41, C42- Analiza: praw i obowiązków pracowniczych; aspektów związku przedsiębiorczości w lokalną społecznością; oraz projektowanie kodeksów etycznych organizacji 3

C43, C44, C45- Rekapitulacja ćwiczeń i wystawienie zaliczeń 3

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

1. Zarządzanie zasobami ludzkimi, red. H. Król, A. Ludwiczyński, PWN, Warszawa

2018.

2. Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 2017.

3. Listwan T., Sułkowski Ł., Metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi, Difin,

Warszawa 2018.

4. M. Kostera, Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 2010.

5. M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków

2000.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Skiba
Prowadzący grup: Agnieszka Kwiatek, Łukasz Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych procedur i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji.

C2. Prezentacja i omówienie etapów procesu kadrowego.

2. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawy zarządzania.

2. Student posiada podstawową wiedzę z psychologii i socjologii.

3. Student rozumie podstawowe mechanizmy grupowe.

Pełny opis:

W1, W2- Zasoby ludzkie – podstawowe pojęcia 2

W3, W4- Modele zarządzania ludźmi w organizacji 2

W5, W6- Style kierowania oraz główne funkcje kierownicze 2

W7, W8- Proces kadrowy, jego etapy i możliwe patologie 2

W9, W10- Metody rekrutacji i selekcji oraz adaptacja pracowników 2

W11, W12- Rozwój zasobów ludzkich – szkolenia, doskonalenie, zarządzanie karierami 2

W13, W14- Zasady ocen pracowniczych 2

W15, W16- Komunikacja interpersonalna i jej bariery 2

W17, W18- Psychofizyczne i kulturowe uwarunkowania przydatności do zawodu 2

W19, W20- Motywowanie i wynagradzanie 2

W21, W22- Konflikty organizacyjne i metody ich rozwiązywania 2

W23, W24– Zarządzanie zmianą organizacyjną 2

W25, W26- Kultura organizacyjna i problem wielokulturowości 2

W27, W28- Charakterystyka aspektów prawnych (Kodeks pracy), społecznych (CSR) i etycznych (kodeksy etyczne organizacji) w zzl 2

W29, W30– Podsumowanie wykładu 2

C1, C2, C3- Zajęcia organizacyjne – omówienie zasad zaliczenia przedmiotu i rozdanie tematów zadań projektowych 3

C4, C5, C6- Przywództwo w organizacji – style kierowania a czynniki sytuacyjne 3

C7, C8, C9- Przygotowanie i analiza dokumentów aplikacyjnych 3

C10, C11, C12- Przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej 3

C13, C14, C15- Przeprowadzenie symulacji rozmów kwalifikacyjnych 3

C16, C17, C18- Analiza ścieżek karier – dobór odpowiednich szkoleń i sposobu doskonalenia zawodowego 3

C19, C20, C21- Dostosowanie kryteriów ocen pracowniczych do stanowiska pracy (przygotowanie arkuszy ocen); analiza specyfiki Metody Centrum Oceny 3

C22, C23, C24- Opracowanie systemu kanałów komunikacji w dużej firmie z uwzględnieniem możliwych barier i podległości służbowej 3

C25, C26, C27- Analiza cech koniecznych, przydatnych lub wykluczających z wykonywania określonego zawodu. Tworzenie profilu idealnego menedżera 3

C28, C29, C30- Sporządzenie systemu motywacyjnego dla pracowników wybranej organizacji wraz z opracowaniem siatki wynagrodzeń 3

C31, C32, C33- Negocjacje, mediacje i arbitraż jako metody rozwiązywania konfliktów – dobór najodpowiedniejszej metody i jej zastosowanie na wybranych przykładach konfliktów 3

C34, C35, C36- Rodzaje zmian w organizacji – sposoby przezwyciężania oporu wobec zmiany 3

C37, C38, C39- Analiza kultury wybranej organizacji – wskazanie jej mocnych stron oraz słabości, a także możliwości jej usprawnienia (własne projekty kultury organizacyjnej) 3

C40, C41, C42- Analiza: praw i obowiązków pracowniczych; aspektów związku przedsiębiorczości w lokalną społecznością; oraz projektowanie kodeksów etycznych organizacji 3

C43, C44, C45- Rekapitulacja ćwiczeń i wystawienie zaliczeń 3

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

1. Zarządzanie zasobami ludzkimi, red. H. Król, A. Ludwiczyński, PWN, Warszawa

2018.

2. Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 2017.

3. Listwan T., Sułkowski Ł., Metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi, Difin,

Warszawa 2018.

4. M. Kostera, Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 2010.

5. M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków

2000.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kwiatek
Prowadzący grup: Agnieszka Kwiatek, Łukasz Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych procedur i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji.

C2. Prezentacja i omówienie etapów procesu kadrowego.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawy zarządzania.

2. Student posiada podstawową wiedzę z psychologii i socjologii.

3. Student rozumie podstawowe mechanizmy grupowe.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

1. Zarządzanie zasobami ludzkimi, red. H. Król, A. Ludwiczyński, PWN, Warszawa

2018.

2. Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 2017.

3. Listwan T., Sułkowski Ł., Metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi, Difin,

Warszawa 2018.

4. M. Kostera, Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 2010.

5. M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków

2000.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)