Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-ZTS-D1-EKI-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia I
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe Zarządzanie w turystyce i sporcie s. 1
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Sipa
Prowadzący grup: Anna Padlowska, Monika Sipa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie zagadnień i modeli współczesnej ekonomii, wyjaśnienie funkcjonowania

rynków i podmiotów gospodarczych w skali mikroekonomicznej.

C2. Zapoznanie z metodami i narzędziami analizy mikroekonomicznej w zakresie badania

zachowań pojedynczych podmiotów gospodarczych oraz funkcjonowania rynków.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Matematyka według programów nauczania szkół średnich

2. Podstawy przedsiębiorczości według programów nauczania szkół średnich

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa*

1. M. Rekowski: Mikroekonomia, Wyd. Marek Rekowski, Poznań 2011

2. B. Czarny. Podstawy Ekonomii, PWE Warszawa 2011

3. M. Nasiłowski, System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii. Wyd. Key Text. 2016

4. A. Skibiński. Rationale for Economic Development of Shell Gas in Poland – Selected Aspects.

Hradec Economic Days 2015. Vol.5 (red.) JEDLICKA Pavel. Web of Science Core Collection

2015.

Literatura uzupełniająca**

1. Z. Dach: Mikroekonomia, Wyd. AE, Kraków 2012

2. D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch: Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007

3. T. Zalega: Mikroekonomia. Zbiór ćwiczeń i zadań, Wyd. nauk. Wydz. Zarz. UW, Warszawa

2007

4. A. Skibiński. Rationale for Economic Development of Shell Gas in Poland – Selected Aspects.

Hradec Economic Days 2015. Vol.5 (red.) JEDLICKA Pavel. Web of Science Core Collection

2015.

5. A. Skibiński, E. Staniewska, E. Sornat – Frei, B. Dziuk. Sustainable Consumption and

Production in Social Life. Monograph. Copyright by Wydawnictwo Wydzialu Zarządznia

Politechniki Częstochowskiej 2018

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej (lub

możliwe do pozyskania w ramach wypożyczenia międzybibliotecznego)

* Publikacje osób prowadzących dany przedmiot, tematycznie bezpośrednio związane z tym

przedmiotem

** Publikacje zwarte ogólnie dostępne w formie e-booków

** Publikacje zwarte obcojęzyczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Gorzeń-Mitka, Małgorzata Okręglicka
Prowadzący grup: Iwona Gorzeń-Mitka, Małgorzata Okręglicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie zagadnień i modeli współczesnej ekonomii, wyjaśnienie funkcjonowania

rynków i podmiotów gospodarczych w skali mikroekonomicznej.

C2. Zapoznanie z metodami i narzędziami analizy mikroekonomicznej w zakresie badania

zachowań pojedynczych podmiotów gospodarczych oraz funkcjonowania rynków.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Matematyka według programów nauczania szkół średnich

2. Podstawy przedsiębiorczości według programów nauczania szkół średnich

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa*

1. M. Rekowski: Mikroekonomia, Wyd. Marek Rekowski, Poznań 2011

2. B. Czarny. Podstawy Ekonomii, PWE Warszawa 2011

3. M. Nasiłowski, System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii. Wyd. Key Text. 2016

4. A. Skibiński. Rationale for Economic Development of Shell Gas in Poland – Selected Aspects.

Hradec Economic Days 2015. Vol.5 (red.) JEDLICKA Pavel. Web of Science Core Collection

2015.

Literatura uzupełniająca**

1. Z. Dach: Mikroekonomia, Wyd. AE, Kraków 2012

2. D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch: Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007

3. T. Zalega: Mikroekonomia. Zbiór ćwiczeń i zadań, Wyd. nauk. Wydz. Zarz. UW, Warszawa

2007

4. A. Skibiński. Rationale for Economic Development of Shell Gas in Poland – Selected Aspects.

Hradec Economic Days 2015. Vol.5 (red.) JEDLICKA Pavel. Web of Science Core Collection

2015.

5. A. Skibiński, E. Staniewska, E. Sornat – Frei, B. Dziuk. Sustainable Consumption and

Production in Social Life. Monograph. Copyright by Wydawnictwo Wydzialu Zarządznia

Politechniki Częstochowskiej 2018

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej (lub

możliwe do pozyskania w ramach wypożyczenia międzybibliotecznego)

* Publikacje osób prowadzących dany przedmiot, tematycznie bezpośrednio związane z tym

przedmiotem

** Publikacje zwarte ogólnie dostępne w formie e-booków

** Publikacje zwarte obcojęzyczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Ławińska
Prowadzący grup: Olga Ławińska, Anna Padlowska, Anna Poskart
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie zagadnień i modeli współczesnej ekonomii, wyjaśnienie funkcjonowania

rynków i podmiotów gospodarczych w skali mikroekonomicznej.

C2. Zapoznanie z metodami i narzędziami analizy mikroekonomicznej w zakresie badania

zachowań pojedynczych podmiotów gospodarczych oraz funkcjonowania rynków.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Matematyka według programów nauczania szkół średnich

2. Podstawy przedsiębiorczości według programów nauczania szkół średnich

Literatura:

Literatura podstawowa*

1. Rekowski M.: Mikroekonomia, Akademia, Poznań 2015.

2. Klimczak B.: Mikroekonomia, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Vernasca G., Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia Wyd.5, PWE, Warszawa 2014.

2. Zalega T., Mikroekonomia Współczesna Zbiór Zadań Wyd.2, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.

3. Okręglicka M., Mynarzova M. Modele wzrostu przedsiębiorstwa w literaturze ekonomicznej [w:] Sipa M., Wolniakowska K. (red.), Zarządzanie współczesną organizacją Częstochowa: Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2014, s. 9-22;

4. Okręglicka M. Determinanty popytu indywidualnego na rynku mieszkaniowym w Polsce. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, nr 52, 2011, s. 221-232;

5. Lemańska-Majdzik A., Sipa M., Specyfika strategii konkurencyjnych małych przedsiębiorstw - wyniki badań własnych, Przedsiębiorstwo i Region, nr 1, 2009, s. 61-69.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej (lub możliwe do pozyskania w ramach wypożyczenia międzybibliotecznego)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Okręglicka
Prowadzący grup: Małgorzata Okręglicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie zagadnień i modeli współczesnej ekonomii, wyjaśnienie funkcjonowania

rynków i podmiotów gospodarczych w skali mikroekonomicznej.

C2. Zapoznanie z metodami i narzędziami analizy mikroekonomicznej w zakresie badania

zachowań pojedynczych podmiotów gospodarczych oraz funkcjonowania rynków.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Matematyka według programów nauczania szkół średnich

2. Podstawy przedsiębiorczości według programów nauczania szkół średnich

Literatura:

Literatura podstawowa*

1. Rekowski M.: Mikroekonomia, Akademia, Poznań 2015.

2. Klimczak B.: Mikroekonomia, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Vernasca G., Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia Wyd.5, PWE, Warszawa 2014.

2. Zalega T., Mikroekonomia Współczesna Zbiór Zadań Wyd.2, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.

3. Okręglicka M., Mynarzova M. Modele wzrostu przedsiębiorstwa w literaturze ekonomicznej [w:] Sipa M., Wolniakowska K. (red.), Zarządzanie współczesną organizacją Częstochowa: Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2014, s. 9-22;

4. Okręglicka M. Determinanty popytu indywidualnego na rynku mieszkaniowym w Polsce. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, nr 52, 2011, s. 221-232;

5. Lemańska-Majdzik A., Sipa M., Specyfika strategii konkurencyjnych małych przedsiębiorstw - wyniki badań własnych, Przedsiębiorstwo i Region, nr 1, 2009, s. 61-69.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej (lub możliwe do pozyskania w ramach wypożyczenia międzybibliotecznego)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Okręglicka
Prowadzący grup: Małgorzata Okręglicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie zagadnień i modeli współczesnej ekonomii, wyjaśnienie funkcjonowania

rynków i podmiotów gospodarczych w skali mikroekonomicznej.

C2. Zapoznanie z metodami i narzędziami analizy mikroekonomicznej w zakresie badania

zachowań pojedynczych podmiotów gospodarczych oraz funkcjonowania rynków.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Matematyka według programów nauczania szkół średnich

2. Podstawy przedsiębiorczości według programów nauczania szkół średnich

Literatura:

Literatura podstawowa*

1. Rekowski M.: Mikroekonomia, Akademia, Poznań 2015.

2. Klimczak B.: Mikroekonomia, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Vernasca G., Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia Wyd.5, PWE, Warszawa 2014.

2. Zalega T., Mikroekonomia Współczesna Zbiór Zadań Wyd.2, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.

3. Okręglicka M., Mynarzova M. Modele wzrostu przedsiębiorstwa w literaturze ekonomicznej [w:] Sipa M., Wolniakowska K. (red.), Zarządzanie współczesną organizacją Częstochowa: Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2014, s. 9-22;

4. Okręglicka M. Determinanty popytu indywidualnego na rynku mieszkaniowym w Polsce. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, nr 52, 2011, s. 221-232;

5. Lemańska-Majdzik A., Sipa M., Specyfika strategii konkurencyjnych małych przedsiębiorstw - wyniki badań własnych, Przedsiębiorstwo i Region, nr 1, 2009, s. 61-69.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej (lub możliwe do pozyskania w ramach wypożyczenia międzybibliotecznego)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)