Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Materiałoznawstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WIM-MTR-D1-MATER-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0715) Przemysł maszynowy i metalurgiczny Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Materiałoznawstwo
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
Grupy: Przedmioty obieralne 1 sem. Mechatronika stacj. I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawami nauki o materiałach metalowych: budową, własnościami, wytwarzaniem oraz zastosowaniem.

Nabycie praktycznych umiejętności przez studentów posługiwaniem się układami równowagi fazowej, przygotowywanie zgładów metalograficznych.

Nabycie wiedzy i umiejętności przez studentów z zakresu przeprowadzania badań z podstaw wytrzymałości materiałów oraz interpretowania wyników.

Przekazanie studentom podstawowej wiedzy o właściwościach i zastosowaniu różnych materiałów niemetalowych.

Nabycie przez studentów praktycznych umiejętności w zakresie badań materiałów niemetalowych.

Pełny opis:

W 1 – Wstęp do metaloznawstwa;

W 2 – Budowa układów równowagi - układ Fe-Fe3C;

W 3 – Podział stopów żelaza, ich klasyfikacja i oznaczanie;

W 4,5 – Metody wytwarzania i obróbki metali i ich stopów;

W 6 – Stale niestopowe ogólnego przeznaczenia;

W 7 – Stale konstrukcyjne drobnoziarniste;

W 8,9 – Stale nierdzewne;

W 10 – Stale do pracy w podwyższonej temperaturze;

W 11 – Stale narzędziowe niestopowe i stopowe;

W 12 – Żeliwo i staliwo;

W 13 – Aluminium i jego stopy;

W 14 – Miedź i jej stopy;

W 15 – Tytan i jego stopy;

W 16,17 – Materiały niemetalowe, ich zastosowania i rodzaje;

W 18,19 – Technologia wytwarzania, właściwości i zastosowanie materiałów ceramicznych;

W 20,21 – Technologia wytwarzania, właściwości i zastosowanie szkła;

W 22,23 – Technologia wytwarzania, właściwości i zastosowanie drewna;

W 24, 25 – Właściwości i zastosowanie skóry, tkanin i papieru;

W 26, 27 – Charakterystyka ważniejszych tworzyw polimerowych;

W 28 – Materiały uszczelniające;

W 29,30 – Kleje, materiały elektroizolacyjne.

L 1,2 – Budowa układu żelazo-węgiel . Praktyczne posługiwanie się układem;

L 3,4 – Preparatyka zgładów metalograficznych oraz badania makroskopowe;

L 5,6 – Obserwacja mikroskopowa zgładów metalograficznych;

L 7,8 – Rozpoznawanie oznaczeń metali i ich stopówi wg aktualnych norm;

L 9,10 – Badanie twardości metodą Vickersa stali konstrukcyjnych i narzędziowych;

L 11,12 – Statyczna próba rozciągania;

L 13,14– Próba zginania materiałów;

L 15– Badanie udarności metali;

L 16, 17 – Identyfikacja tworzyw polimerowych.;

L 18, 19 – Badanie właściwości mechanicznych tworzyw polimerowych: twardość, udarność, wytrzymałość na zginanie;

L 20, 21 – Badanie właściwości mechanicznych tworzyw polimerowych: wytrzymałość na rozciąganie, moduł Younga;

L 22-24 – Badanie właściwości cieplnych tworzyw polimerowych: odporność cieplna według Vicata, temperatura ugięcia HDT;

L 25 – Badanie gęstości;

L 26, 27 – Technologia otrzymywania szkła;

L 28, 29 – Technologia otrzymywania materiałów ceramicznych;

L 30 – Badanie właściwości drewna.

Literatura:

1. L. A. Dobrzański, Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo. Wyd. WNT, Warszawa 2006

2. L. A. Dobrzański, Metalowe materiały inżynierskie, Wyd. WNT, Warszawa 2004

3. L. A. Dobrzański, Metaloznawstwo opisowe stopów metali nieżelaznych, Wyd. Pol. Śląskiej, Gliwice 2008

4. M. F. Ashby, Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim, Wyd. WNT, Warszawa 1998

5. R. Sikora: Tworzywa wielkocząsteczkowe. Rodzaje, właściwości i struktura. Politechnika Lubelska, 1991.

6. J. Koszkul: Polipropylen i jego kompozyty. Politechnika Częstochowska, 1997.

7. E. Bociąga: Materiały niemetalowe. Politechnika Częstochowska, 2013.

8. J. Koszkul: Materiały polimerowe. Politechnika Częstochowska, 1999.

9. D. Żuchowska: Polimery konstrukcyjne. WNT Warszawa 1995

Efekty uczenia się:

EK 1 – posiada wiedzę z zakresu podstaw nauki o materiałach metalowych;

EK 2 – potrafi wskazać zależność między strukturą materiałów, a ich właściwościami oraz potrafi rozpoznawać podstawowe struktury stopów żelaza;

EK 3 – potrafi rozpoznać oznaczenia stopów metali oraz scharakteryzować ich własności;

EK 4 – posiada wiedzę dotyczącą podstawowych właściwości mechanicznych metali i ich stopów oraz potrafi wykonać badania wytrzymałości materiałów;

EK 5 – potrafi przygotować sprawozdanie z przebiegu realizacji ćwiczeń.

EK 6 – posiada wiedzę teoretyczną z zakresu metod i technik wytwarzania,

EK 7 – zna tendencje i kierunki rozwoju w zakresie wytwarzania i stosowania materiałów niemetalowych.

EK 8 – jest zdolny zaproponować rodzaj materiału oraz właściwie wybrać metodę wytwarzania różnych wytworów.

EK 9 – potrafi przeprowadzić badania właściwości materiałów niemetalowych.

EK 10 – potrafi przeprowadzić analizę wyników badań właściwości materiałów niemetalowych.

EK 11 – zna techniki kształtowania własności materiałów niemetalowych.

Metody i kryteria oceniania:

F1. – ocena przygotowania do ćwiczeń laboratoryjnych

F2. – ocena umiejętności stosowania zdobytej wiedzy podczas wykonywania ćwiczeń

F3. – ocena sprawozdań z realizacji ćwiczeń objętych programem nauczania

F4. – ocena aktywności podczas zajęć

P1. – ocena umiejętności rozwiązywania postawionych problemów oraz sposobu prezentacji uzyskanych wyników – zaliczenie na ocenę*

P2. – ocena opanowania materiału nauczania będącego przedmiotem wykładu - zaliczenie

*) warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Gnatowski
Prowadzący grup: Adam Gnatowski, Marcin Kukuryk, Arkadiusz Szarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawami nauki o materiałach metalowych: budową, własnościami, wytwarzaniem oraz zastosowaniem.

Nabycie praktycznych umiejętności przez studentów posługiwaniem się układami równowagi fazowej, przygotowywanie zgładów metalograficznych.

Nabycie wiedzy i umiejętności przez studentów z zakresu przeprowadzania badań z podstaw wytrzymałości materiałów oraz interpretowania wyników.

Przekazanie studentom podstawowej wiedzy o właściwościach i zastosowaniu różnych materiałów niemetalowych.

Nabycie przez studentów praktycznych umiejętności w zakresie badań materiałów niemetalowych.

Pełny opis:

W 1 – Wstęp do metaloznawstwa;

W 2 – Budowa układów równowagi - układ Fe-Fe3C;

W 3 – Podział stopów żelaza, ich klasyfikacja i oznaczanie;

W 4,5 – Metody wytwarzania i obróbki metali i ich stopów;

W 6 – Stale niestopowe ogólnego przeznaczenia;

W 7 – Stale konstrukcyjne drobnoziarniste;

W 8,9 – Stale nierdzewne;

W 10 – Stale do pracy w podwyższonej temperaturze;

W 11 – Stale narzędziowe niestopowe i stopowe;

W 12 – Żeliwo i staliwo;

W 13 – Aluminium i jego stopy;

W 14 – Miedź i jej stopy;

W 15 – Tytan i jego stopy;

W 16,17 – Materiały niemetalowe, ich zastosowania i rodzaje;

W 18,19 – Technologia wytwarzania, właściwości i zastosowanie materiałów ceramicznych;

W 20,21 – Technologia wytwarzania, właściwości i zastosowanie szkła;

W 22,23 – Technologia wytwarzania, właściwości i zastosowanie drewna;

W 24, 25 – Właściwości i zastosowanie skóry, tkanin i papieru;

W 26, 27 – Charakterystyka ważniejszych tworzyw polimerowych;

W 28 – Materiały uszczelniające;

W 29,30 – Kleje, materiały elektroizolacyjne.

L 1,2 – Budowa układu żelazo-węgiel . Praktyczne posługiwanie się układem;

L 3,4 – Preparatyka zgładów metalograficznych oraz badania makroskopowe;

L 5,6 – Obserwacja mikroskopowa zgładów metalograficznych;

L 7,8 – Rozpoznawanie oznaczeń metali i ich stopówi wg aktualnych norm;

L 9,10 – Badanie twardości metodą Vickersa stali konstrukcyjnych i narzędziowych;

L 11,12 – Statyczna próba rozciągania;

L 13,14– Próba zginania materiałów;

L 15– Badanie udarności metali;

L 16, 17 – Identyfikacja tworzyw polimerowych.;

L 18, 19 – Badanie właściwości mechanicznych tworzyw polimerowych: twardość, udarność, wytrzymałość na zginanie;

L 20, 21 – Badanie właściwości mechanicznych tworzyw polimerowych: wytrzymałość na rozciąganie, moduł Younga;

L 22-24 – Badanie właściwości cieplnych tworzyw polimerowych: odporność cieplna według Vicata, temperatura ugięcia HDT;

L 25 – Badanie gęstości;

L 26, 27 – Technologia otrzymywania szkła;

L 28, 29 – Technologia otrzymywania materiałów ceramicznych;

L 30 – Badanie właściwości drewna.

Literatura:

1. L. A. Dobrzański, Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo. Wyd. WNT, Warszawa 2006

2. L. A. Dobrzański, Metalowe materiały inżynierskie, Wyd. WNT, Warszawa 2004

3. L. A. Dobrzański, Metaloznawstwo opisowe stopów metali nieżelaznych, Wyd. Pol. Śląskiej, Gliwice 2008

4. M. F. Ashby, Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim, Wyd. WNT, Warszawa 1998

5. R. Sikora: Tworzywa wielkocząsteczkowe. Rodzaje, właściwości i struktura. Politechnika Lubelska, 1991.

6. J. Koszkul: Polipropylen i jego kompozyty. Politechnika Częstochowska, 1997.

7. E. Bociąga: Materiały niemetalowe. Politechnika Częstochowska, 2013.

8. J. Koszkul: Materiały polimerowe. Politechnika Częstochowska, 1999.

9. D. Żuchowska: Polimery konstrukcyjne. WNT Warszawa 1995

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Palutkiewicz
Prowadzący grup: Paweł Palutkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawami nauki o materiałach metalowych: budową, własnościami, wytwarzaniem oraz zastosowaniem.

Nabycie praktycznych umiejętności przez studentów posługiwaniem się układami równowagi fazowej, przygotowywanie zgładów metalograficznych.

Nabycie wiedzy i umiejętności przez studentów z zakresu przeprowadzania badań z podstaw wytrzymałości materiałów oraz interpretowania wyników.

Przekazanie studentom podstawowej wiedzy o właściwościach i zastosowaniu różnych materiałów niemetalowych.

Nabycie przez studentów praktycznych umiejętności w zakresie badań materiałów niemetalowych.

Pełny opis:

W 1 – Wstęp do metaloznawstwa;

W 2 – Budowa układów równowagi - układ Fe-Fe3C;

W 3 – Podział stopów żelaza, ich klasyfikacja i oznaczanie;

W 4,5 – Metody wytwarzania i obróbki metali i ich stopów;

W 6 – Stale niestopowe ogólnego przeznaczenia;

W 7 – Stale konstrukcyjne drobnoziarniste;

W 8,9 – Stale nierdzewne;

W 10 – Stale do pracy w podwyższonej temperaturze;

W 11 – Stale narzędziowe niestopowe i stopowe;

W 12 – Żeliwo i staliwo;

W 13 – Aluminium i jego stopy;

W 14 – Miedź i jej stopy;

W 15 – Tytan i jego stopy;

W 16,17 – Materiały niemetalowe, ich zastosowania i rodzaje;

W 18,19 – Technologia wytwarzania, właściwości i zastosowanie materiałów ceramicznych;

W 20,21 – Technologia wytwarzania, właściwości i zastosowanie szkła;

W 22,23 – Technologia wytwarzania, właściwości i zastosowanie drewna;

W 24, 25 – Właściwości i zastosowanie skóry, tkanin i papieru;

W 26, 27 – Charakterystyka ważniejszych tworzyw polimerowych;

W 28 – Materiały uszczelniające;

W 29,30 – Kleje, materiały elektroizolacyjne.

L 1,2 – Budowa układu żelazo-węgiel . Praktyczne posługiwanie się układem;

L 3,4 – Preparatyka zgładów metalograficznych oraz badania makroskopowe;

L 5,6 – Obserwacja mikroskopowa zgładów metalograficznych;

L 7,8 – Rozpoznawanie oznaczeń metali i ich stopówi wg aktualnych norm;

L 9,10 – Badanie twardości metodą Vickersa stali konstrukcyjnych i narzędziowych;

L 11,12 – Statyczna próba rozciągania;

L 13,14– Próba zginania materiałów;

L 15– Badanie udarności metali;

L 16, 17 – Identyfikacja tworzyw polimerowych.;

L 18, 19 – Badanie właściwości mechanicznych tworzyw polimerowych: twardość, udarność, wytrzymałość na zginanie;

L 20, 21 – Badanie właściwości mechanicznych tworzyw polimerowych: wytrzymałość na rozciąganie, moduł Younga;

L 22-24 – Badanie właściwości cieplnych tworzyw polimerowych: odporność cieplna według Vicata, temperatura ugięcia HDT;

L 25 – Badanie gęstości;

L 26, 27 – Technologia otrzymywania szkła;

L 28, 29 – Technologia otrzymywania materiałów ceramicznych;

L 30 – Badanie właściwości drewna.

Literatura:

1. L. A. Dobrzański, Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo. Wyd. WNT, Warszawa 2006

2. L. A. Dobrzański, Metalowe materiały inżynierskie, Wyd. WNT, Warszawa 2004

3. L. A. Dobrzański, Metaloznawstwo opisowe stopów metali nieżelaznych, Wyd. Pol. Śląskiej, Gliwice 2008

4. M. F. Ashby, Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim, Wyd. WNT, Warszawa 1998

5. R. Sikora: Tworzywa wielkocząsteczkowe. Rodzaje, właściwości i struktura. Politechnika Lubelska, 1991.

6. J. Koszkul: Polipropylen i jego kompozyty. Politechnika Częstochowska, 1997.

7. E. Bociąga: Materiały niemetalowe. Politechnika Częstochowska, 2013.

8. J. Koszkul: Materiały polimerowe. Politechnika Częstochowska, 1999.

9. D. Żuchowska: Polimery konstrukcyjne. WNT Warszawa 1995

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawami nauki o materiałach metalowych: budową, własnościami, wytwarzaniem oraz zastosowaniem.

Nabycie praktycznych umiejętności przez studentów posługiwaniem się układami równowagi fazowej, przygotowywanie zgładów metalograficznych.

Nabycie wiedzy i umiejętności przez studentów z zakresu przeprowadzania badań z podstaw wytrzymałości materiałów oraz interpretowania wyników.

Przekazanie studentom podstawowej wiedzy o właściwościach i zastosowaniu różnych materiałów niemetalowych.

Nabycie przez studentów praktycznych umiejętności w zakresie badań materiałów niemetalowych.

Pełny opis:

W 1 – Wstęp do metaloznawstwa;

W 2 – Budowa układów równowagi - układ Fe-Fe3C;

W 3 – Podział stopów żelaza, ich klasyfikacja i oznaczanie;

W 4,5 – Metody wytwarzania i obróbki metali i ich stopów;

W 6 – Stale niestopowe ogólnego przeznaczenia;

W 7 – Stale konstrukcyjne drobnoziarniste;

W 8,9 – Stale nierdzewne;

W 10 – Stale do pracy w podwyższonej temperaturze;

W 11 – Stale narzędziowe niestopowe i stopowe;

W 12 – Żeliwo i staliwo;

W 13 – Aluminium i jego stopy;

W 14 – Miedź i jej stopy;

W 15 – Tytan i jego stopy;

W 16,17 – Materiały niemetalowe, ich zastosowania i rodzaje;

W 18,19 – Technologia wytwarzania, właściwości i zastosowanie materiałów ceramicznych;

W 20,21 – Technologia wytwarzania, właściwości i zastosowanie szkła;

W 22,23 – Technologia wytwarzania, właściwości i zastosowanie drewna;

W 24, 25 – Właściwości i zastosowanie skóry, tkanin i papieru;

W 26, 27 – Charakterystyka ważniejszych tworzyw polimerowych;

W 28 – Materiały uszczelniające;

W 29,30 – Kleje, materiały elektroizolacyjne.

L 1,2 – Budowa układu żelazo-węgiel . Praktyczne posługiwanie się układem;

L 3,4 – Preparatyka zgładów metalograficznych oraz badania makroskopowe;

L 5,6 – Obserwacja mikroskopowa zgładów metalograficznych;

L 7,8 – Rozpoznawanie oznaczeń metali i ich stopówi wg aktualnych norm;

L 9,10 – Badanie twardości metodą Vickersa stali konstrukcyjnych i narzędziowych;

L 11,12 – Statyczna próba rozciągania;

L 13,14– Próba zginania materiałów;

L 15– Badanie udarności metali;

L 16, 17 – Identyfikacja tworzyw polimerowych.;

L 18, 19 – Badanie właściwości mechanicznych tworzyw polimerowych: twardość, udarność, wytrzymałość na zginanie;

L 20, 21 – Badanie właściwości mechanicznych tworzyw polimerowych: wytrzymałość na rozciąganie, moduł Younga;

L 22-24 – Badanie właściwości cieplnych tworzyw polimerowych: odporność cieplna według Vicata, temperatura ugięcia HDT;

L 25 – Badanie gęstości;

L 26, 27 – Technologia otrzymywania szkła;

L 28, 29 – Technologia otrzymywania materiałów ceramicznych;

L 30 – Badanie właściwości drewna.

Literatura:

1. L. A. Dobrzański, Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo. Wyd. WNT, Warszawa 2006

2. L. A. Dobrzański, Metalowe materiały inżynierskie, Wyd. WNT, Warszawa 2004

3. L. A. Dobrzański, Metaloznawstwo opisowe stopów metali nieżelaznych, Wyd. Pol. Śląskiej, Gliwice 2008

4. M. F. Ashby, Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim, Wyd. WNT, Warszawa 1998

5. R. Sikora: Tworzywa wielkocząsteczkowe. Rodzaje, właściwości i struktura. Politechnika Lubelska, 1991.

6. J. Koszkul: Polipropylen i jego kompozyty. Politechnika Częstochowska, 1997.

7. E. Bociąga: Materiały niemetalowe. Politechnika Częstochowska, 2013.

8. J. Koszkul: Materiały polimerowe. Politechnika Częstochowska, 1999.

9. D. Żuchowska: Polimery konstrukcyjne. WNT Warszawa 1995

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)