Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie okularowe I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WIP-FT-D1-TOI-OO-06
Kod Erasmus / ISCED: 13.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie okularowe I
Jednostka: Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przekazanie studentom wiedzy i umiejętności potrzebnych do oprawiania soczewek organicznych i mineralnych

sferycznych, sfero-cylindrycznych i progresywnych w różnego rodzaju oprawkach

Opanowanie przez studentów umiejętności posługiwania się narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do

prawidłowego wykonania korekcji okularowej i oceny jej jakości.

Opanowanie przez studentów prawidłowego wykonania korekcji okularowej i oceny jej jakości.

Pełny opis:

W1- Metody obróbki płaskich powierzchni: rodzaje szkieł optycznych, szlifowanie szkła optycznego, polerowanie szkła optycznego. Sposoby ręcznego kształtowania soczewki: kruszenie szkła do zadanego kształtu szablonu, ręczne szlifowanie soczewki okularowej do żądanego kształtu

(faseta płaska i zadana, rodzaje faset) lub poprawa szlifu po automacie szlifierskim (obsługa szlifierki ręcznej).

W2- Metody wykonania szablonu: ręczne wykonywanie szablonu do oprawy , mocowanie oprawki w szabloniarce i obsługa szabloniarki.

W3- Szlifowanie soczewki okularowej: obsługa automatu szlifierskiego (wybór fasety, docisku do tarczy szlifierskiej, wprowadzanie i poprawianie naddatków), różnice w szlifowaniu soczewek mineralnych i organicznych.

W4- Sposoby pomiaru i kontroli jakości oprawy okularowej: pomiary oprawy okularowej, zasady opisu oprawy, materiały na oprawy, właściwości (zalety, wady) podział, wymagania. opis oprawy okularowej, system linii głównej. system „skrzyni”, charakterystyka materiału, jak przygotować

oprawę do montażu szkieł.

W5- Sposoby pomiaru rozstawu źrenic (pomiar PD) ,centrowanie soczewki okularowej: sposoby centrowania soczewki okularowej, obliczanie decentracji, obsługa centroskopu., Formuła Prentice’a centrowanie a rozmiar szkła, ustawianie pryzmy w soczewkach.

W6- Recepta okularowa, podziałka kątowa – skala „TABO”. zasady transpozycji,

W7- Produkcja soczewek mineralnych i organicznych

W8- Metody pomiaru i kontrola jakości soczewki okularowej: obsługa dioptromierza, pomiar mocy soczewki, soczewka - podstawowe terminy, rodzaje soczewek okularowych,

W9- Konstrukcje soczewek wysokoindeksowych, kontrola jakości soczewek, zasady opisu soczewki okularowej.

L1- Podstawowe przepisy BHP pracowni optycznej. Prezentacja specjalistycznych narzędzi i urządzeń służących do wykonywania okularów.

L2- Podstawowe przepisy BHP pracowni optycznej. Prezentacja specjalistycznych narzędzi i urządzeń służących do wykonywania okularów.

L3- Szlifowanie soczewek okularowych do żądanego kształtu oprawy na szlifierce ręcznej.

L4- Montaż soczewek okularowych w oprawy.

L5- Pomiar mocy soczewek okularowych na frontofokometrze., wyznaczanie środka optycznego soczewki oraz osi sfero-cylindrycznej.

L6- Wykonywanie szablonu z tektury i przy wykorzystaniu szabloniarki, obsługa szabloniarki.

L7- Nauka pomiaru PD, zaznaczanie rozstawu źrenic na demolensach, obsługa centroskopu: zasady decentracji środków optycznych.

L8- Ustawienie pryzmy w soczewkach sferycznych i sfero cylindrycznych, wyliczanie rozkładu pól tolerancji oraz sprawdzenie ich wysokości.

L9- Nauka obsługi automatu szablonowego, wykonanie okularów korekcyjnych na automacie szablonowym.

L10- Wykonanie okularów z mineralnymi soczewkami sferycznymi do oprawy z tworzywa sztucznego.

L11- Wykonanie okularów z mineralnymi soczewkami sfero -cylindrycznymi do oprawy z tworzywa sztucznego.

L12- Wykonanie okularów z soczewkami sferycznymi do oprawy metalowej.

L13- Wykonanie okularów z soczewkami sfero -cylindrycznymi do oprawy metalowej.

L14- Wykonanie okularów o kształcie innym niż pierwotny kształt tarczy.

Literatura:

1. Zając Zając M. – „Optyka okularowa” Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2003

2. Hein A.,Sidorowicz A., Wagnerowski T – „Oko i okulary.” Wydawnictwo Przemysłu Lekkiego i

Spożywczego, Warszawa 1966.

3. Wagnerowski T. – „Optyka praktyczna” PWT, Warszawa 1961

4. Hanc T. – „Pomiary optyczne” Wydawnictwo WNT, Warszawa 1964

5. Jóźwicki R. – „Optyka instrumentalna”. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1970.

6. Nowak T., Zając M. – „Optyka – kurs elementarny”. Oficyna Wydawnicza Politechniki

Wrocławskiej, Wrocław 1998.

Efekty uczenia się:

EU1-Ma podstawową wiedzę z zakresu pomiarów i kontroli charakterystyk optycznych soczewek

okularowych. Ma podstawową wiedzę o oprawie okularowej – pomiary antropometryczne,

ustawienie, dobór, dopasowanie i naprawy

EU2- Potrafi posługiwać się aparaturą niezbędną do wykonania pracy okularowej. Umie obrabiać

soczewki okularowe, montować je w oprawie i ocenić jakość wykonanej pracy okularowej.

EU3- Potrafi pracować indywidualnie, jak i w zespole, umie oszacować czas potrzebny na

realizację danego zadania

Metody i kryteria oceniania:

F1. Ocena poprawności montażu soczewek okularowych w oprawie i ocena wykonania raportu

końcowego.

F2. Ocena umiejętności wykonania opraw okularowych zgodnie z otrzymaną receptą.

P1. Ocena wiadomości na kolokwium zaliczeniowym.

P2. Ocena uśredniona za raporty końcowe z poszczególnych ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kaczmarzyk
Prowadzący grup: Tomasz Kaczmarzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kaczmarzyk
Prowadzący grup: Tomasz Kaczmarzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kaczmarzyk
Prowadzący grup: Tomasz Kaczmarzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kaczmarzyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Pietrusiewicz
Prowadzący grup: Paweł Pietrusiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Pietrusiewicz
Prowadzący grup: Paweł Pietrusiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Pietrusiewicz
Prowadzący grup: Paweł Pietrusiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

Przekazanie studentom wiedzy i umiejętności potrzebnych do oprawiania soczewek organicznych i mineralnych

sferycznych, sfero-cylindrycznych i progresywnych w różnego rodzaju oprawkach

Opanowanie przez studentów umiejętności posługiwania się narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do

prawidłowego wykonania korekcji okularowej i oceny jej jakości.

Opanowanie przez studentów prawidłowego wykonania korekcji okularowej i oceny jej jakości.

Pełny opis:

W1- Metody obróbki płaskich powierzchni: rodzaje szkieł optycznych, szlifowanie szkła optycznego, polerowanie szkła optycznego. Sposoby ręcznego kształtowania soczewki: kruszenie szkła do zadanego kształtu szablonu, ręczne szlifowanie soczewki okularowej do żądanego kształtu

(faseta płaska i zadana, rodzaje faset) lub poprawa szlifu po automacie szlifierskim (obsługa szlifierki ręcznej).

W2- Metody wykonania szablonu: ręczne wykonywanie szablonu do oprawy , mocowanie oprawki w szabloniarce i obsługa szabloniarki.

W3- Szlifowanie soczewki okularowej: obsługa automatu szlifierskiego (wybór fasety, docisku do tarczy szlifierskiej, wprowadzanie i poprawianie naddatków), różnice w szlifowaniu soczewek mineralnych i organicznych.

W4- Sposoby pomiaru i kontroli jakości oprawy okularowej: pomiary oprawy okularowej, zasady opisu oprawy, materiały na oprawy, właściwości (zalety, wady) podział, wymagania. opis oprawy okularowej, system linii głównej. system „skrzyni”, charakterystyka materiału, jak przygotować

oprawę do montażu szkieł.

W5- Sposoby pomiaru rozstawu źrenic (pomiar PD) ,centrowanie soczewki okularowej: sposoby centrowania soczewki okularowej, obliczanie decentracji, obsługa centroskopu., Formuła Prentice’a centrowanie a rozmiar szkła, ustawianie pryzmy w soczewkach.

W6- Recepta okularowa, podziałka kątowa – skala „TABO”. zasady transpozycji,

W7- Produkcja soczewek mineralnych i organicznych

W8- Metody pomiaru i kontrola jakości soczewki okularowej: obsługa dioptromierza, pomiar mocy soczewki, soczewka - podstawowe terminy, rodzaje soczewek okularowych,

W9- Konstrukcje soczewek wysokoindeksowych, kontrola jakości soczewek, zasady opisu soczewki okularowej.

L1- Podstawowe przepisy BHP pracowni optycznej. Prezentacja specjalistycznych narzędzi i urządzeń służących do wykonywania okularów.

L2- Podstawowe przepisy BHP pracowni optycznej. Prezentacja specjalistycznych narzędzi i urządzeń służących do wykonywania okularów.

L3- Szlifowanie soczewek okularowych do żądanego kształtu oprawy na szlifierce ręcznej.

L4- Montaż soczewek okularowych w oprawy.

L5- Pomiar mocy soczewek okularowych na frontofokometrze., wyznaczanie środka optycznego soczewki oraz osi sfero-cylindrycznej.

L6- Wykonywanie szablonu z tektury i przy wykorzystaniu szabloniarki, obsługa szabloniarki.

L7- Nauka pomiaru PD, zaznaczanie rozstawu źrenic na demolensach, obsługa centroskopu: zasady decentracji środków optycznych.

L8- Ustawienie pryzmy w soczewkach sferycznych i sfero cylindrycznych, wyliczanie rozkładu pól tolerancji oraz sprawdzenie ich wysokości.

L9- Nauka obsługi automatu szablonowego, wykonanie okularów korekcyjnych na automacie szablonowym.

L10- Wykonanie okularów z mineralnymi soczewkami sferycznymi do oprawy z tworzywa sztucznego.

L11- Wykonanie okularów z mineralnymi soczewkami sfero -cylindrycznymi do oprawy z tworzywa sztucznego.

L12- Wykonanie okularów z soczewkami sferycznymi do oprawy metalowej.

L13- Wykonanie okularów z soczewkami sfero -cylindrycznymi do oprawy metalowej.

L14- Wykonanie okularów o kształcie innym niż pierwotny kształt tarczy.

Literatura:

1. Zając Zając M. – „Optyka okularowa” Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2003

2. Hein A.,Sidorowicz A., Wagnerowski T – „Oko i okulary.” Wydawnictwo Przemysłu Lekkiego i

Spożywczego, Warszawa 1966.

3. Wagnerowski T. – „Optyka praktyczna” PWT, Warszawa 1961

4. Hanc T. – „Pomiary optyczne” Wydawnictwo WNT, Warszawa 1964

5. Jóźwicki R. – „Optyka instrumentalna”. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1970.

6. Nowak T., Zając M. – „Optyka – kurs elementarny”. Oficyna Wydawnicza Politechniki

Wrocławskiej, Wrocław 1998.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Pietrusiewicz
Prowadzący grup: Paweł Pietrusiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)