Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka biznesu sem.2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-FR-D1-EB-02
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka biznesu sem.2
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie podstawowej wiedzy zarówno z zakresu etyki ogólnej, jak i etyki szczegółowej związanej z problematyką etycznego funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

C2. Wskazanie i precyzyjne określenie wybranych zachowań nieetycznych oraz poprawnie wzorcowych pod względem swej etyczności, w kontekście przyszłego zawodu słuchaczy wykładu (cel: podniesienie poziomu wrażliwości etycznej studentów).

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student potrafi zidentyfikować problematykę natury etycznej w warunkach gospodarki wolnorynkowej.

2. Student posiada podstawową wiedzę na temat bieżących wiadomości z życia gospodarczego (szczególnie tych, które budzą kontrowersje).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Wojciech Gasparski, Biznes, etyka, odpowiedzialność: podręcznik akademicki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2013.

2. Jan Klimek, Etyka biznesu. Teoretyczne założenia, praktyka zastosowań, Wyd. Difin, Warszawa 2014.

3. Mirosława Rybak, Etyka menedżera: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004, 2011.

4. Janina Filek, Wprowadzenie do etyki biznesu, Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2004, 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. Etyka biznesu w działaniu. Doświadczenia i perspektywy, red. Gasparski W., Dietl J., Warszawa 2001;

2. Maria Ossowska, Podstawy nauki o moralności, Spółdzielnia Wydaw. "Czytelnik", Warszawa 1947.

3. Ł.Skiba: „Etyka jako fundament kapitału społecznego w przedsiębiorstwach”, [w:] Zarządzanie kapitałem ludzkim i społecznym wobec zmian we współczesnych organizacjach (red.) ROBAK Elżbieta, KARCZEWSKA Anna, SKIBA Maja, Wyd. WZ PCz, Częstochowa 2017.

4. Ł.Skiba: „Etyka zarządzania organizacją”, [w:] Wybrane problemy zarządzania kapitałem ludzkim. Red nauk. Ewa Gorczycka, Wyd. WZ PCz, Częstochowa 2008.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU 1-Ogólna wiedza na temat podstawowych zagadnień etyki ogólnej i etyki biznesu jako jednej z etyk szczegółowych.

EU 2-Umiejętność identyfikacji i opisu trudności pogodzenia życia zgodnego z czterema cnotami kardynalnymi oraz zasadami według których funkcjonuje wolny rynek.

EU 3- Student ma wiedzę na temat różnorodności możliwych nieprawidłowości w życiu gospodarczym, będących źródłem dylematów przed jakimi staje współczesny menedżer.

EU 4-Student potrafi wskazać i opisać cechy wzorcowego etycznie menedżera.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

P1. Test końcowy

Efekt 1

ndst - Student nie posiada ogólnej wiedzy na temat podstawowych zagadnień etyki ogólnej i etyki biznesu jako jednej z etyk szczegółowych. dst - Student posiada wybiórczą wiedzę na temat podstawowych zagadnień etyki ogólnej i etyki biznesu jako jednej z etyk szczegółowych.

db - Student posiada pełną wiedzę na temat podstawowych zagadnień etyki ogólnej i etyki biznesu jako jednej z etyk szczegółowych.

bdb - Student posiada pełną wiedzę na temat podstawowych zagadnień etyki ogólnej i etyki biznesu jako jednej z etyk szczegółowych, ponadto potrafi ich obszary przeanalizować i wyrazić o nich opinię.

Efekt 2

ndst - Student nie posiada umiejętności identyfikacji i opisu trudności pogodzenia życia zgodnego z czterema cnotami kardynalnymi oraz zasadami według których funkcjonuje wolny rynek.

dst - Student potrafi dokonać identyfikacji i opisu wybranych trudności pogodzenia życia zgodnego z czterema cnotami kardynalnymi oraz zasadami według których funkcjonuje wolny rynek.

db - Student potrafi dokonać identyfikacji i opisu wszystkich (omówionych na zajęciach) trudności pogodzenia życia zgodnego z czterema cnotami kardynalnymi oraz zasadami według których funkcjonuje wolny rynek. bdb - Student potrafi dokonać identyfikacji i opisu wszystkich (omówionych na zajęciach) trudności pogodzenia życia zgodnego z czterema cnotami kardynalnymi oraz zasadami według których funkcjonuje wolny rynek, jak również wyrazić własną opinię.

Efekt 3

ndst - Student nie ma wiedzy na temat różnorodności możliwych nieprawidłowości w życiu gospodarczym, będących źródłem dylematów przed jakimi staje współczesny menedżer.

dst - Student posiada wybiórcząwiedzę na temat różnorodności możliwych nieprawidłowości w życiu gospodarczym, będących źródłem dylematów przed jakimi staje współczesny menedżer.

db - Student posiada kompletną wiedzę na temat różnorodności możliwych nieprawidłowości w życiu gospodarczym, będących źródłem dylematów przed jakimi staje współczesny menedżer.

bdb - Student posiada pełną(wyniesioną z wykładu) wiedzę na temat różnorodności możliwych nieprawidłowości w życiu gospodarczym, będących źródłem dylematów przed jakimi staje współczesny menedżer, a ponadto potrafi wskazać i uzasadnić dodatkowe nieprawidłowości etyczne w biznesie.

Efekt 4

ndst - Student nie potrafi wskazać i opisać cech wzorcowego etycznie menedżera.

dst - Student potrafi wskazać i opisać wybrane cechy wzorcowego etycznie menedżera.

db - Student potrafi wskazać i opisać wszystkie omówione na zajęciach cechy wzorcowego etycznie menedżera.

bdb - Student potrafi wskazać i opisać wszystkie omówione na zajęciach cechy wzorcowego etycznie menedżera, ponadto potrafi wskazać i uzasadnić dodatkowe cechy przydatne z etycznego punktu widzenia w pracy menedżera.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Randak-Jezierska
Prowadzący grup: Małgorzata Randak-Jezierska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Randak-Jezierska
Prowadzący grup: Małgorzata Randak-Jezierska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Randak-Jezierska
Prowadzący grup: Małgorzata Randak-Jezierska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Randak-Jezierska
Prowadzący grup: Małgorzata Randak-Jezierska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

1.CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie podstawowej wiedzy zarówno z zakresu etyki ogólnej, jak i etyki szczegółowej związanej z problematyką etycznego funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

C2. Wskazanie i precyzyjne określenie wybranych zachowań nieetycznych oraz poprawnie wzorcowych pod względem swej etyczności, w kontekście przyszłego zawodu słuchaczy wykładu (cel: podniesienie poziomu wrażliwości etycznej studentów).

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

WYKŁADY

W 1- Zajęcia wprowadzające – miejsce etyki biznesu w teorii etyki 1h

W 2- Podstawowe pojęcia i kategorie etyki 1h

W 3- Kształtowanie się etyki biznesu 1h

W 4- Problem pogodzenia cnót życia moralnego z konsumpcjonizmem i konkurencją wolnego rynku 1h

W 5- Źródła i uzasadnienia wartości oraz norm moralnych 1h

W 6- Kryteria oceny moralnej czynu uczestnika życia gospodarczego 1h

W 7- Sprawiedliwość rynkowa 1h

W 8- Odpowiedzialność moralna w biznesie 1h

W 9- Praktyki monopolistyczne i nieuczciwa konkurencja jako przykłady dewiacji wolnego rynku 1h

W 10- Rozwiązywanie dylematów etycznych w życiu gospodarczym 1h

W 11- Rola zaufania w „robieniu interesów” 1h

W 12- Zasady zachowań etycznych wzorcowego menedżera 1h

W 13-Etyczne aspekty procesu kadrowego 1h

W 14- Stosunek firmy do pracownika oraz pracownika do firmy 1h

W 15- Test końcowy i wpisy zaliczeń przedmiotu 1h

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Wojciech Gasparski, Biznes, etyka, odpowiedzialność: podręcznik akademicki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2013.

2. Jan Klimek, Etyka biznesu. Teoretyczne założenia, praktyka zastosowań, Wyd. Difin, Warszawa 2014.

3. Mirosława Rybak, Etyka menedżera: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004, 2011.

4. Janina Filek, Wprowadzenie do etyki biznesu, Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2004, 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. Etyka biznesu w działaniu. Doświadczenia i perspektywy, red. Gasparski W., Dietl J., Warszawa 2001;

2. Maria Ossowska, Podstawy nauki o moralności, Spółdzielnia Wydaw. "Czytelnik", Warszawa 1947.

3. Ł.Skiba: „Etyka jako fundament kapitału społecznego w przedsiębiorstwach”, [w:] Zarządzanie kapitałem ludzkim i społecznym wobec zmian we współczesnych organizacjach (red.) ROBAK Elżbieta, KARCZEWSKA Anna, SKIBA Maja, Wyd. WZ PCz, Częstochowa 2017.

4. Ł.Skiba: „Etyka zarządzania organizacją”, [w:] Wybrane problemy zarządzania kapitałem ludzkim. Red nauk. Ewa Gorczycka, Wyd. WZ PCz, Częstochowa 2008.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Randak-Jezierska
Prowadzący grup: Małgorzata Randak-Jezierska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie podstawowej wiedzy zarówno z zakresu etyki ogólnej, jak i etyki szczegółowej związanej z problematyką etycznego funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

C2. Wskazanie i precyzyjne określenie wybranych zachowań nieetycznych oraz poprawnie wzorcowych pod względem swej etyczności, w kontekście przyszłego zawodu słuchaczy wykładu (cel: podniesienie poziomu wrażliwości etycznej studentów).

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student potrafi zidentyfikować problematykę natury etycznej w warunkach gospodarki wolnorynkowej.

2. Student posiada podstawową wiedzę na temat bieżących wiadomości z życia gospodarczego (szczególnie tych, które budzą kontrowersje).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Wojciech Gasparski, Biznes, etyka, odpowiedzialność: podręcznik akademicki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2013.

2. Jan Klimek, Etyka biznesu. Teoretyczne założenia, praktyka zastosowań, Wyd. Difin, Warszawa 2014.

3. Mirosława Rybak, Etyka menedżera: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004, 2011.

4. Janina Filek, Wprowadzenie do etyki biznesu, Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2004, 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. Etyka biznesu w działaniu. Doświadczenia i perspektywy, red. Gasparski W., Dietl J., Warszawa 2001;

2. Maria Ossowska, Podstawy nauki o moralności, Spółdzielnia Wydaw. "Czytelnik", Warszawa 1947.

3. Ł.Skiba: „Etyka jako fundament kapitału społecznego w przedsiębiorstwach”, [w:] Zarządzanie kapitałem ludzkim i społecznym wobec zmian we współczesnych organizacjach (red.) ROBAK Elżbieta, KARCZEWSKA Anna, SKIBA Maja, Wyd. WZ PCz, Częstochowa 2017.

4. Ł.Skiba: „Etyka zarządzania organizacją”, [w:] Wybrane problemy zarządzania kapitałem ludzkim. Red nauk. Ewa Gorczycka, Wyd. WZ PCz, Częstochowa 2008.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Uwagi:

1. Informacja gdzie można zapoznać się z prezentacjami do zajęć, instrukcjami do laboratorium itp. - informacje prezentowane studentom na zajęciach, jeśli wymaga tego formuła zajęć przesyłane są droga elektroniczną na adresy mailowe poszczególnych grup dziekańskich.

2. Informacje na temat miejsca odbywania się zajęć - informacje znajdują się na stronie internetowej Wydziału Zarządzania.

3. Informacje na temat terminu zajęć (dzień tygodnia/ godzina) - informacje znajdują się na stronie internetowej Wydziału Zarządzania.

4. Informacja na temat konsultacji (godziny + miejsce) - podawane są studentom na pierwszych zajęciach, znajdują się na stronie internetowej Wydziału Zarządzania oraz w gablocie informacyjnej Katedry Socjologii, Psychologii i Komunikacji w Zarządzaniu (5 piętro).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)