Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia sem.1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-FR-D1-Soc-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia sem.1
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Charakterystyka zjawisk i procesów społecznych oraz prezentacja głównych teorii socjologicznych jako narzędzi interpretacji współczesnej rzeczywistości społecznej.

C2. Zastosowanie kategorii socjologicznych do opisu zjawisk i procesów społecznych.

C3. Diagnoza zachodzące współcześnie zjawisk i procesów społecznych.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student potrafi używać podstawowych pojęć służących do opisu i wyjaśniania zjawisk społecznych

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Forma zajęć – Wykłady 30 godzin

W 1- Wprowadzenie do przedmiotu. Przedstawienie socjologii jako dyscypliny naukowej i podstawowych metod badań w socjologii. 2h

W 2-Człowiek jako istota społeczna. Osobowość społeczna i proces jej kształtowania 2h

W 3-Koncepcje człowieka w gospodarce 2h

W4 - Kultura i jej wpływ na życie społeczne 2h

W 5- Więź społeczna i jej przemiany w społeczeństwie 2h

W 6- Grupy społeczne, rodzina i naród 2h

W 7 – Instytucje i normy społeczne 4h

W 8-Organizacja jako płaszczyzna współdziałania ludzi i jej struktury 4h

W 9- Społeczeństwo i jego struktury 2h

W 10- Stratyfikacja społeczna i jej znaczenie w społeczeństwie 2h

W 11 - Socjologiczne ujęcie państwa - władza i legitymizacja władzy, demokracja. 2h

W 12 - Zmiana społeczna. Nowoczesność i ponowoczesność. 2h

W 13 – Kultura masowa. Konsumpcjonizm. Globalizacja 2h

Forma zajęć – Ćwiczenia 15 godzin

C 1- Przedstawienie socjologii jako dyscypliny naukowej. Praktyczne wykorzystanie wiedzy socjologicznej w życiu polityczno - społecznym i gospodarczym 1h

C 2-Kultura i osobowość społeczna jako czynniki osadzające ludzi w życiu społecznym 2h

C 3- Więź społeczna i jej ewolucja w społeczeństwie 1h

C 4 – Normy społeczne i ich kształtowanie 1h

C 5- Grupy społeczne i ich typologia. 1h

C 6 – Instytucje społeczne i ich rodzaje 1h

C 7-Organizacja jako forma zbiorowości społecznych i jej struktury 2h

C 8- Społeczeństwo i jego struktury 1h

C 9- Struktura klasowo-warstwowa i jej znaczenie w społeczeństwie 1h

C 10 - Państwo i jego instytucje 1h

C 11 - Zmiana społeczna, postęp, rozwój. 1h

C 12 – Procesy społeczne w Polsce w okresie transformacji 1h

C13 – Sprawdzenie wiadomości 1h

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Podstawowa

1. Sztomka P., Socjologia, Znak, Kraków 2012.

2. Giddens A., Socjologia: wydanie nowe, PWN, Warszawa 2012

3. Walczak-Duraj D., Socjologia dla ekonomistów, PWE, Warszawa 2010.

4. Giddens A., Sutton P.W., Socjologia: kluczowe pojęcia, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 2014.

Uzupełniająca

1. Szacki J., Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa 2002.

2. Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Wyd. Scholar, Warszawa 2008.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Efekty uczenia się:

EK 1-nabywa podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako o podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach

EK 2-nabywa podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych i ekonomicznych), w szczególności o ich istotnych elementach

EK 3-nabywa wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania

EK 4- nabywa wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian

EK 5-nabywa wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji społecznych oraz rodzajów więzi społecznych i ich historycznej ewolucji

EK 6- nabywa wiedzę o rodzajach więzi społecznych odpowiadające studiowanemu kierunkowi studiów Finanse i rachunkowość oraz zna rządzące nimi prawidłowości

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY (F – FORMUJĄCA, P- PODSUMUJĄCA)

F1. Kolokwium

F2. Aktywny udział w dyskusji

P1. Kolokwium końcowe

FORMY OCENY - SZCZEGÓŁY

EK 1 (ndst) Student nie posiada podstawowej wiedzy o człowieku jako o podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach (dst) Student posiada podstawową wiedzę o człowieku jako o podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach (db)Student posiada rozszerzoną wiedzę o człowieku jako o podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach. (bdb) Student rozszerzoną wiedzę o człowieku jako o podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach. Potrafi na podstawie literatury przedmiotu zaprezentować kilka przykładów takiej wiedzy i krótko je scharakteryzować.

EK 2 (ndst) Student nie posiada podstawowej wiedzy o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych i ekonomicznych), w szczególności o ich istotnych elementach (dst) Student posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych i ekonomicznych), w szczególności o ich istotnych elementach (db) Student posiada rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych i ekonomicznych), w szczególności o ich istotnych elementach (bdb) Student posiada rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych i ekonomicznych), w szczególności o ich istotnych elementach. Potrafi porównać ze względu na różne kryteria funkcjonowanie struktur i instytucji społecznych.

EK 3 (ndst) Student nie posiada podstawowej wiedzy o normach i regułach organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania (dst) Student posiada podstawową wiedzę o normach i regułach organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania

(db) Student posiada rozszerzoną wiedzę o normach i regułach organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania. (bdb) Student posiada rozszerzoną wiedzę o normach i regułach organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania. Potrafi podać przykłady funkcjonowania norm i reguł w strukturach i instytucjach społecznych.

EK 4 (ndst) Student nie posiada podstawowej wiedzy o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian (dst) Student posiada podstawową wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian (db) Student posiada rozszerzoną wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian. (bdb) Student posiada rozszerzoną wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian. Potrafi podać przykłady procesów zmian struktur i instytucji i je przeanalizować.

EK 5 (ndst) Student nie posiada podstawowej wiedzy o poglądach na temat struktur i instytucji społecznych i ich ewolucji oraz rodzajów więzi społecznych (dst) Student posiada podstawową wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji społecznych i ich ewolucji oraz rodzajów więzi społecznych (db) Student posiada rozszerzoną wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji społecznych i ich ewolucji oraz rodzajów więzi społecznych (bdb) Student posiada rozszerzoną wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji społecznych i ich ewolucji oraz rodzajów więzi społecznych. Potrafi krytycznie przeanalizować współczesne poglądy na temat struktur, instytucji i więzi społecznych.

EK 6 (ndst) Student nie potrafi omówić rodzaje więzi społecznych odpowiadające studiowanemu kierunkowi studiów Zarządzanie oraz zna rządzące nimi prawidłowości (dst) Student potrafi omówić rodzaje więzi społecznych odpowiadające studiowanemu kierunkowi studiów Zarządzanie oraz zna rządzące nimi prawidłowości (db) Student potrafi omówić rodzaje więzi społecznych odpowiadające studiowanemu kierunkowi studiów Zarządzanie oraz zna rządzące nimi prawidłowości. Potrafi podać przykłady więzi społecznych i je przeanalizować. (bdb) Student potrafi omówić rodzaje więzi społecznych odpowiadające studiowanemu kierunkowi studiów Zarządzanie oraz zna rządzące nimi prawidłowości. Potrafi podać przykłady więzi społecznych i je przeanalizować. Potrafi porównać prawidłowości rządzące różnymi rodzajami więzi społecznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bsoul-Kopowska
Prowadzący grup: Magdalena Bsoul-Kopowska, Anna Karczewska, Sebastian Skolik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Robak
Prowadzący grup: Agnieszka Kwiatek, Elżbieta Robak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Skolik
Prowadzący grup: Magdalena Bsoul-Kopowska, Agnieszka Kwiatek, Sebastian Skolik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bsoul-Kopowska
Prowadzący grup: Magdalena Bsoul-Kopowska, Agnieszka Kwiatek, Maja Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bsoul-Kopowska
Prowadzący grup: Magdalena Bsoul-Kopowska, Agnieszka Kwiatek, Sebastian Skolik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Felicjan Bylok
Prowadzący grup: Felicjan Bylok, Sebastian Skolik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Charakterystyka zjawisk i procesów społecznych oraz prezentacja głównych teorii socjologicznych jako narzędzi interpretacji współczesnej rzeczywistości społecznej.

C2. Zastosowanie kategorii socjologicznych do opisu zjawisk i procesów społecznych.

C3. Diagnoza zachodzące współcześnie zjawisk i procesów społecznych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student potrafi używać podstawowych pojęć służących do opisu i wyjaśniania zjawisk społecznych

Literatura:

Podstawowa

1. Sztomka P., Socjologia, Znak, Kraków 2012.

2. Giddens A., Socjologia: wydanie nowe, PWN, Warszawa 2012

3. Walczak-Duraj D., Socjologia dla ekonomistów, PWE, Warszawa 2010.

4. Giddens A., Sutton P.W., Socjologia: kluczowe pojęcia, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 2014.

Uzupełniająca

1. Szacki J., Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa 2002.

2. Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Wyd. Scholar, Warszawa 2008.

3. Kwiatek A., Przedsiębiorcza kariera w kontekście zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji, [w:] I. Gorzeń-Mitka (red.) Problemy doskonalenia zarządzania przedsiębiorstwem, WWZPCZ, Częstochowa 2013

4. Kwiatek A., Zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście różnorodności w organizacji, [w:] A. Bazan-Bulanda, E. Robak (red.), Wybrane problemy zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach, WWZPCz, Częstochowa 2014

5. Bsoul M., Obecność związków zawodowych w społeczeństwie obywatelskim, "Humanizacja Pracy" nr spec. Związki zawodowe w zglobalizowanym świecie. Nr 1 Funkcje i pozycja związków zawodowych, 2012

6. Bsoul M., Szanse rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w krajach Unii Europejskiej, [w:] J. Jaskiernia (red.) Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji, Kancelaria Sejmu, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013

7. Skolik S., Dewiacje społeczne a celowo-racjonalne ujmowanie porządku społecznego [w:] E. Robak (red.) Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy, WWZPCz, Częstochowa 2015.

8. Skolik S., Ewolucja struktur społecznych Wikimediów. Studium przypadku rozwoju zbiorowości prosumenckich [w:] F.Bylok, U. Swadźba (red.) Między pracą a konsumpcją. Co decyduje o miejscu człowieka w dzisiejszym społeczeństwie?, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2014

9. Swedberg R., Theorizing in sociology and social science: turning to the context of Discovery, „Theory and Society”, January 2012, Volume 41, Issue 1, pp 1–40 https://link.springer.com/article/10.1007/s11186-011-9161-5

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej,

w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)