Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie informacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-TR-D1-TI-02
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Dudek
Prowadzący grup: Dariusz Dudek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Pudło
Prowadzący grup: Mariusz Pudło, Adam Sokołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Kucęba
Prowadzący grup: Robert Kucęba, Mariusz Pudło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Kucęba
Prowadzący grup: Robert Kucęba, Paula Pypłacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Omówienie podstawowej terminologii związanej z technologiami informacyjnymi

C2. Poznanie obsługi oprogramowania służącego do przetwarzania i wymiany informacji lokalnie, jak i w sieci komputerowej.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Podstawowa znajomość obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych

2. Obsługa na poziomie podstawowym systemu operacyjnego MS Windows

Pełny opis:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

EK 1 – Student zna podstawowe terminy związane z wymianą i przetwarzaniem komputerowym informacji

EK 2 – Student zna zasady budowania informatycznych sieci lokalnych LAN i konfigurowania urządzeń wchodzących w jej skład

EK 3 – Student zna zasady zarządzania plikami w systemie operacyjnym Windows. Potrafi tworzyć kopie zapasowe przechowywanych informacji i zabezpieczać je przed niepowołanym dostępem.

EK 4 – Student zna obsługę edytora tekstu, komunikatora internetowego i wybranego oprogramowania działającego w chmurze obliczeniowej

TREŚCI PROGRAMOWE

Forma zajęć – WYKŁADY 15 godzin

W 1 – (1) Wprowadzenie podstawowych pojęć związanych z technologiami informacyjnymi.

W 2 – (1) Budowa jednostki komputerowej. Podstawowe urządzenia peryferyjne.

W 3, W 4 – (2) Sposoby przechowywania danych na nośnikach wewnętrznych i zewnętrznych jednostek komputerowych.

W 5 – (1) Zasady budowania sieci informatycznych.

W 6 – (1) Omówienie elementów wchodzących w skład sieci informatycznych. Określenie ich roli i znaczenia w przesyłaniu danych.

W 7 – (1) Metody zabezpieczeń jednostek komputerowych i sieci informatycznych przed dostępem ze strony osób nieupoważnionych.

W 8, W 9 – (2) Protokoły sieciowe służące do przesyłania różnych typów danych

W 10 – (1) Network Attached Storage (NAS) – zasady wykorzystywania i funkcjonalność.

W 11, W 12 – (2) Przegląd edytorów tekstu. Omówienie zalet i wad najpopularniejszych produktów na rynku.

W 13 – (1) Przegląd komunikatorów internetowych. Omówienie zalet i wad najpopularniejszych produktów na rynku.

W 14, W 15 – (1) Przechowywanie i przetwarzanie informacji w chmurze obliczeniowej

Forma zajęć – LABORATORIUM 15 godzin

L 1 – (1) Zajęcia wprowadzające – zasady wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych, regulamin pracowni komputerowej.

L 2 – (1) Przetwarzanie danych w systemie Windows. Sposoby bezpiecznego przechowywania danych.

L 3 – (1) Sposobywizualizacji danych. Mechanizmy wyszukiwania danych.

L 4 – (1) Konfiguracja jednostek komputerowych mająca na celu stworzenie bezpiecznej sieci lokalnej.

L 5, L 6 – (2) Podstawowe operacje na edytorze tekstu.

L 7, L 8 – (2) Zaawansowane funkcje edytora tekstu. Automatyzacja pracy z edytorem.

L 9, L 10 – (2) Praca z edytorami tekstu dostępnymi w chmurach obliczeniowych

L 11, L 12 – (2) Konfiguracja i komunikacja sieciowa z użyciem wybranych komunikatorów internetowych

L 13, L 14 – (2) Praca z wybranymi programami biurowymi dostępnymi w chmurze obliczeniowej

L 15 – (1) Sprawdzenie wiadomości. Kolokwium.

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Podręczniki i skrypty

2. Sprzęt audiowizualny

3. Komputer osobisty z oprogramowaniem tematycznym

4. Instrukcje laboratoryjne

5. Platforma e-learningowa

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Zadania ćwiczeniowe

F2. Ocena wykonanych zadań cząstkowych

P1. Sprawdzenie wiadomości z zakresu poznanych treści programowych

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kopertowska M., ECUK Przetwarzanie tekstów, PWN Wydawnictwo Naukowe, 2007

2. Wojciechowski A., ECUK Usługi w sieciach informatycznych, PWN Wydawnictwo Naukowe, 2006

Literatura uzupełniająca:

3. Nowakowski Z., ECUK Użytkowanie komputerów, PWN Wydawnictwo Naukowe, 2007

4. Kiełtyka L. (red.): Aplikacje technik multimedialnych w organizacjach gospodarczych. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji, Kielce 2006.

PROWADZĄCY PRZEDMIOT

1. prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka

2. prof. nadzw. dr hab. inż. Robert Kucęba

3. dr inż. Dariusz Dudek

Uwagi:

FORMY OCENY - SZCZEGÓŁY

Efekt 1

(ndst) Student nie zna żadnych z podstawowych terminów związanych z wymianą i przetwarzaniem komputerowym informacji; (dst) Student zna niektóre z podstawowych terminów związanych z wymianą i przetwarzaniem komputerowym informacji; (db) Student zna większość z podstawowych terminów związanych z wymianą i przetwarzaniem komputerowym informacji; (bdb) Student zna podstawowe terminy związane z wymianą i przetwarzaniem komputerowym informacji

Efekt 2

(ndst) Student nie zna zasad budowania informatycznych sieci lokalnych LAN i nie potrafi konfigurować urządzeń wchodzących w jej skład; (dst) Student zna pobieżnie zasady budowania informatycznych sieci lokalnych LAN i ma znikomą wiedzę nt. konfigurowania urządzeń wchodzących w jej skład; (db) Student zna zasady budowania informatycznych sieci lokalnych LAN i potrafi skonfigurować wybrane (nie wszystkie) urządzenia wchodzące w jej skład; (bdb) Student zna zasady budowania informatycznych sieci lokalnych LAN i konfigurowania urządzeń wchodzących w jej skład.

Efekt 3

(ndst) Student nie zna zasad zarządzania plikami w systemie operacyjnym Windows. Nie potrafi tworzyć kopii zapasowych przechowywanych informacji i nie potrafi zabezpieczać ich przed niepowołanym dostępem; (dst) Student zna bardzo pobieżnie zasady zarządzania plikami w systemie operacyjnym Windows. Nie radzi sobie z tworzeniem kopii zapasowych przechowywanych informacji i nie ma wiedzy nt. zabezpieczania ich przed niepowołanym dostępem; (db) Student zna zasady zarządzania plikami w systemie operacyjnym Windows. Potrafi tworzyć kopie zapasowe przechowywanych informacji lub potrafi zabezpieczać je przed niepowołanym dostępem; (bdb) Student zna zasady zarządzania plikami w systemie operacyjnym Windows. Potrafi tworzyć kopie zapasowe przechowywanych informacji i zabezpieczać je przed niepowołanym dostępem.

Efekt 4

(ndst) Student nie zna obsługi edytora tekstu, nie zna żadnego komunikatora internetowego ani żadnej aplikacji działającej w chmurze obliczeniowej; (dst) Student zna jedynie podstawową obsługę edytora tekstu; (db) Student zna obsługę edytora tekstu, komunikatora internetowego lecz nie zna oprogramowania działającego w chmurze obliczeniowej; (bdb) Student zna obsługę edytora tekstu, komunikatora internetowego i wybranego oprogramowania działającego w chmurze obliczeniowej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)