Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-Z-Z1-SEMDYP-05
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe 5 sem.PMSP
WZ Przedmioty obowiązkowe 5 sem.ZK
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z podstawami i wymogami prawnymi przygotowania prac dyplomowych.

C2. Zapoznanie studentów z zasadami przygotowania części teoretycznej pracy dyplomowej.

C3. Zapoznanie studentów z zasadami redakcyjnego przygotowania prac dyplomowych.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student powinien posiadać wiedzę z zakresu obranego kierunku i specjalności, których ma dotyczyć planowana praca dyplomowa

2. Student posiada umiejętność analizy, doboru i gromadzenia informacji na potrzeby pracy dyplomowej oraz analizy stanu wiedzy dotyczącej podjętego tematu

Pełny opis:

S1 – (1) Podstawy prawne realizacji prac dyplomowych.

S2, S3 – (2) Wybór tematu pracy dyplomowej.

S4, S5 - (2) Fazy realizacji pracy dyplomowej.

S6 - (1) Rola promotora w procesie sporządzania pracy dyplomowej.

S7 - (1) Struktura treści pracy dyplomowej.

S8, S9 - (2) Przygotowanie części teoretycznej pracy dyplomowej.

S10 - (1) Rodzaje piśmiennictwa i sporządzanie przypisów.

S11, S12 - (2) Gromadzenie i selekcja materiałów oraz informacji dla potrzeb analizy stanu wiedzy w zakresie podjętego tematu.

S13, S14 - (2) Przygotowanie strony tytułowej, spisu treści, wstępu, zakończenia, wykazu literatury, spisu tabel, rysunków, fotografii.

S15 - (1) Formy i rodzaje załączników.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001

2. B. Brycz, T. Dudycz, Przewodnik dla piszących prace magisterskie w zakresie zarządzania. PWE, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca:

1. S. Nowak, Metodologia badań społecznych. PWN, Warszawa 2007

2. R. Wojciechowska, Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej. Difin, Warszawa 2010

Efekty uczenia się:

EK 1- Dyplomant potrafi sformułować cele pracy i sporządzić jej plan.

EK 2- Dyplomant potrafi dokonać doboru i analizy literatury na potrzeby realizowanej pracy dyplomowej.

EK 3- Dyplomant potrafi dokonać analizy stanu wiedzy dotyczącej podjętego tematu na bazie studiów literaturowych.

EK 4- Dyplomant potrafi zredagować podstawowe części pracy dyplomowej.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Sprawdzenie planu pracy dyplomowej jej części teoretycznej

P1. Ocena prezentacji na temat stopnia zaawansowania pracy dyplomowej – część teoretyczna wraz z merytorycznym zakresem

Efekt 1: (ndst) Dyplomant nie potrafi sformułować celów pracy ani sporządzić jej planu; (dst) Dyplomant potrafi jedynie w sposób fragmentaryczny i nieuporządkowany dokonać zarysu celów i planu; (db) Dyplomant potrafi określić cel ze znaczną pomocą promotora; (bdb) Dyplomant potrafi samodzielnie sformułować cele pracy i sporządzić jej plan;

Efekt 2: (ndst) Dyplomant nie potrafi dokonać doboru i analizy literatury na potrzeby realizowanej pracy dyplomowej; (dst) Dyplomant potrafi dokonać doboru literatury na potrzeby realizowanej pracy dyplomowej; (db) Dyplomant potrafi dokonać doboru i niepełnej analizy literatury na potrzeby realizowanej pracy dyplomowej; (bdb) Dyplomant potrafi dokonać doboru i analizy literatury na potrzeby realizowanej pracy dyplomowej;

Efekt 3: (ndst) Dyplomant nie potrafi dokonać analizy stanu wiedzy dotyczącej podjętego tematu na bazie studiów literaturowych; (dst) Dyplomant potrafi dokonać analizy stanu wiedzy dotyczącej podjętego tematu na bazie studiów literaturowych w sposób fragmentaryczny; (db) Dyplomant potrafi dokonać analizy stanu wiedzy dotyczącej podjętego tematu na bazie studiów literaturowych w sposób nieuporządkowany; (bdb) Dyplomant potrafi dokonać analizy stanu wiedzy dotyczącej podjętego tematu na bazie studiów literaturowych;

Efekt 4: (ndst) Dyplomant nie potrafi zredagować podstawowych części pracy dyplomowej; (dst) Dyplomant potrafi zredagować tylko niektóre części pracy dyplomowej; (db) Dyplomant potrafi zredagować podstawowe części pracy dyplomowej popełniając sporadyczne błędy w tym zakresie; (bdb) Dyplomant potrafi zredagować podstawowe części pracy dyplomowej;

Zajęcia w cyklu "Sem. zimowy roku 2011/2012" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Sem. letni roku 2011/2012" (zakończony)

Okres: 2012-02-20 - 2012-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nowodziński
Prowadzący grup: Paweł Nowodziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Ratman
Prowadzący grup: Krzysztof Ratman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nowodziński, Małgorzata Randak-Jezierska
Prowadzący grup: Paweł Nowodziński, Małgorzata Randak-Jezierska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nowodziński, Sebastian Skolik
Prowadzący grup: Paweł Nowodziński, Sebastian Skolik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z podstawami i wymogami prawnymi przygotowania prac dyplomowych.

C2. Zapoznanie studentów z zasadami przygotowania części teoretycznej pracy dyplomowej.

C3. Zapoznanie studentów z zasadami redakcyjnego przygotowania prac dyplomowych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student powinien posiadać wiedzę z zakresu obranego kierunku i specjalności, których ma dotyczyć planowana praca dyplomowa

2. Student posiada umiejętność analizy, doboru i gromadzenia informacji na potrzeby pracy dyplomowej oraz analizy stanu wiedzy dotyczącej podjętego tematu

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001

2. B. Brycz, T. Dudycz, Przewodnik dla piszących prace magisterskie w zakresie zarządzania. PWE, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca:

1. S. Nowak, Metodologia badań społecznych. PWN, Warszawa 2007

2. R. Wojciechowska, Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej. Difin, Warszawa 2010

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nowodziński, Maja Skiba
Prowadzący grup: Paweł Nowodziński, Maja Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z podstawami i wymogami prawnymi przygotowania prac dyplomowych.

C2. Zapoznanie studentów z zasadami przygotowania części teoretycznej pracy dyplomowej.

C3. Zapoznanie studentów z zasadami redakcyjnego przygotowania prac dyplomowych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student powinien posiadać wiedzę z zakresu obranego kierunku i specjalności, których ma dotyczyć planowana praca dyplomowa

2. Student posiada umiejętność analizy, doboru i gromadzenia informacji na potrzeby pracy dyplomowej oraz analizy stanu wiedzy dotyczącej podjętego tematu

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001

2. B. Brycz, T. Dudycz, Przewodnik dla piszących prace magisterskie w zakresie zarządzania. PWE, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca:

1. S. Nowak, Metodologia badań społecznych. PWN, Warszawa 2007

2. R. Wojciechowska, Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej. Difin, Warszawa 2010

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nowodziński, Maja Skiba
Prowadzący grup: Agnieszka Kwiatek, Paweł Nowodziński, Maja Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z podstawami i wymogami prawnymi przygotowania prac dyplomowych.

C2. Zapoznanie studentów z zasadami przygotowania części teoretycznej pracy dyplomowej.

C3. Zapoznanie studentów z zasadami redakcyjnego przygotowania prac dyplomowych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student powinien posiadać wiedzę z zakresu obranego kierunku i specjalności, których ma dotyczyć planowana praca dyplomowa

2. Student posiada umiejętność analizy, doboru i gromadzenia informacji na potrzeby pracy dyplomowej oraz analizy stanu wiedzy dotyczącej podjętego tematu

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001

2. B. Brycz, T. Dudycz, Przewodnik dla piszących prace magisterskie w zakresie zarządzania. PWE, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca:

1. S. Nowak, Metodologia badań społecznych. PWN, Warszawa 2007

2. R. Wojciechowska, Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej. Difin, Warszawa 2010

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Robak, Beata Skowron-Grabowska
Prowadzący grup: Elżbieta Robak, Beata Skowron-Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z podstawami i wymogami prawnymi przygotowania prac dyplomowych.

C2. Zapoznanie studentów z zasadami przygotowania części teoretycznej pracy dyplomowej.

C3. Zapoznanie studentów z zasadami redakcyjnego przygotowania prac dyplomowych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student powinien posiadać wiedzę z zakresu obranego kierunku i specjalności, których ma dotyczyć planowana praca dyplomowa

2. Student posiada umiejętność analizy, doboru i gromadzenia informacji na potrzeby pracy dyplomowej oraz analizy stanu wiedzy dotyczącej podjętego tematu

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001

2. B. Brycz, T. Dudycz, Przewodnik dla piszących prace magisterskie w zakresie zarządzania. PWE, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca:

1. S. Nowak, Metodologia badań społecznych. PWN, Warszawa 2007

2. R. Wojciechowska, Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej. Difin, Warszawa 2010

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)