Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika szkoleń w zakresie BHP E WZ-BHP-D2-PS-03
Wykład (WYK) Semestr letni 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Efekty uczenia się:

EU 1 - Student posiada wiedzę i umiejętności z zakresu analizy potrzeb szkoleniowych

EU 2 - Student posiada wiedzę dotyczącą ustalenia zakresu tematycznego szkolenia i umiejętnego zaprezentowania materiału szkoleniowego

EU 3 - Student posiada wiedzę i umiejętności na temat wzbudzania zainteresowania szkoleniem wśród uczestników procesu dydaktycznego – zapoznanie z treściami szkolenia, wykorzystanie ćwiczeń pobudzających uwagę uczestników szkolenia, prezentowanie zagadnień, którym poświęcone jest szkolenie

EU 4 - Student posiada wiedzę i umiejętności na temat skutecznego porozumiewania się z uczestnikami szkolenia

EU 5 - Student posiada umiejętności oceny programu aktywnego szkolenia

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

P2. Egzamin pisemny

EU1

2,0 Student nie potrafi określić jakie są role i zadania wykonywane przez potencjalnych uczestników

3,0 Student potrafi określić jakich kompetencji wymagają role i zadania wykonywane przez uczestników szkolenia

4,0 Student potrafi określić czy uczestnicy mają wiedzę związaną z tematem planowanego programu szkoleniowego

5,0 Potrafi ustalić poziom kompetencji uczestników szkolenia

EU2

2,0 Student potrafi przetransportować wyznaczone cele szkolenia na zadania szkoleniowe

3,0 Student zna zasady dobory treści, potrafi nadać im taki porządek, aby były logiczne i zrozumiałe

4,0 Student zna materiał nauczania, jego strukturę. potrafi dokonać operacyjnego definiowania celów nauczania, klarownie przekazać materiał oraz precyzyjnie i trafnie wykorzystać aktywizujące metody nauczania, środki audiowizualne

5,0 Student potrafi podejmować trafne decyzje i umiejętności realizowania treści nauczania we wszystkich stadiach procesu nauczania z wykorzystaniem metod aktywizujących i środków audiowizualnych

EU3

2,0 do udziału w szkoleniu i do korzyści jakie z niego wyniosą. Słuchacz dowiaduje się czego oczekiwać

3,0 Student potrafi zapoznać uczestników

z tematem, a następnie przedstawić go szczegółowo, wykorzystać ćwiczenia pobudzające uwagę uczestników, przedstawić w zarysie zagadnienia którym jest poświęcone szkolenie.

4,0 Student potrafi Zachęcić uczestników szkolenia do wyrażania swoich postaw dotyczących kształtowanych umiejętności, a także uczuć związanych z własnymi postępami,

dobrać zadania które uczestnicy mają zrealizować podczas pracy zawodowej

5,0 Student potrafi zaplanować ćwiczenia zgodnie z zasadą przystępności nauczania, oswoić uczestników z sytuacją.

dobrać właściwe ćwiczenia, zróżnicować metody szkoleniowe

EU4

2,0 Student potrafi pozytywnie zaprezentować własny wizerunek, umie posługiwać się własnym głosem, za pomocą zachowań niewerbalnych, potrafi ujawnić swoje stany emocjonalne, potrafi dostosować otoczenie do swoich potrzeb komunikacyjnych

3,0 Student dostrzega różnice między umiejętnością słuchania a słyszenia, potrafi posługiwać się mową ciała dla podkreślenia treści przekazu, potrafi posługiwać się przestrzenią

4,0 Student rozpoznaje przeszkody utrudniające odbiór przekazu

umie wyciągać wnioski przy pomocy obserwacji, potrafi dostosować gesty i ruch do wielkości audytorium

5,0 Student potrafi udzielić osobie prezentującej materiał wsparcia emocjonalnego, potrafi rozpoznawać i porządkować najważniejsze elementy przemówienia: tezy, struktury, materiały ilustrujące, potrafi dokonać analizy słuchaczy, aby nadać kształt prowadzonemu szkoleniu, potrafi dopasować zachowania niewerbalne do prezentacji

EU5

2,0 Student zna właściwości i wybrane cechy pomiaru dydaktycznego

3,0 Student zna rodzaje testów dydaktycznych i sposoby ich wykorzystania

4,0 Student potrafi ustalić kolejność zadań w teście,

sprawdzić osiągnięcia uczestników procesu dydaktycznego wg jasno określonych reguł

5,0 Student potrafi skonstruować test osiągnięć edukacyjnych i dokonać sposobu rejestrowania wyników

Zakres tematów:

W 1 – Ustalenie potrzeb szkoleniowych i określenie profilu uczestników

1

W 2 – Wyznaczanie celów nauczania i zadań szkoleniowych

1

W 3 – Projektowanie ćwiczeń. Błędy w przygotowywaniu ćwiczeń Wskazówki przydatne w sytuacjach szkoleniowych. Ustalanie kolejności ćwiczeń 1h

W 4 – Przygotowanie skutecznego wykładu 1h

W 5 – Wykorzystanie metod zastępujących wykład (demonstracja, studium przypadku, naprowadzanie, stymulowanie pytań, samodzielne poszukiwanie informacji, „zespoły badawcze”, puzzle, turniej, itd.) 1h

W 6 – Rola pytań w edukacji 1h

W 7 – Struktura i organizacja wiedzy 1h

W 8 – Style uczenia się, etapy uczenia się, preferencje sensoryczne 2h

W 9 – Aktywizujące metody prowadzenia szkoleń w zakresie BHP 2h

W 10 – Planowanie programu aktywnego szkolenia 1h

W 11 - Rozpoczęcie programu aktywnego szkolenia (przygotowanie psychiczne, przygotowanie miejsca, powitanie uczestników i stworzenie więzi z nimi, wykorzystanie pierwszych 30 minut szkolenia, analiza planu szkolenia) 1h

W 12 - Kierowanie grupą szkoleniową (ustalanie norm zachowań, pozyskanie zainteresowania grupy, umocnienie pozytywnego reagowania na kierowanie grupą, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami) 1h

W 13 - Zakończenie i ocena programu aktywnego szkolenia. Wskazówki dotyczące analizy treści szkolenia 1h

Metody dydaktyczne:

1. Podręczniki i skrypty

2. Sprzęt audiowizualny

3. Kwestionariusze ankiet

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 12:15 - 13:00, sala B-5
Joanna Gajda 7/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Zarządzania - Pawilon C
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)