Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika szkoleń w zakresie BHP E WZ-BHP-D2-PS-03
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Literatura:
Efekty uczenia się:

EK 1 - Student posiada wiedzę i umiejętności z zakresu analizy potrzeb szkoleniowych

EK 2 - Student posiada wiedzę dotyczącą ustalenia zakresu tematycznego szkolenia i umiejętnego zaprezentowania materiału szkoleniowego

EK 3 - Student posiada wiedzę i umiejętności na temat wzbudzania zainteresowania szkoleniem wśród uczestników procesu dydaktycznego – zapoznanie z treściami szkolenia, wykorzystanie ćwiczeń pobudzających uwagę uczestników szkolenia, prezentowanie zagadnień, którym poświęcone jest szkolenie

EK 4 - Student posiada wiedzę i umiejętności na temat skutecznego porozumiewania się z uczestnikami szkolenia

EK 5 - Student posiada umiejętności oceny programu aktywnego szkolenia

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Obserwacja pracy studenta

F2. Studium przypadku

P1. Kolokwium zaliczeniowe z ćwiczeń (test dydaktyczny sprawdzający wiedzę i umiejętności studentów w zakresie prowadzenia szkoleń BHP

P2. Egzamin

E1- wiedza i umiejętności z zakresu analizy potrzeb szkoleniowych

(nsdt)Student nie potrafi określić jakie są role i zadania wykonywane przez potencjalnych uczestników

(dst) Student potrafi określić jakich kompetencji wymagają role i zadania wykonywane przez uczestników szkolenia

(db) Student potrafi określić czy uczestnicy mają wiedzę związaną z tematem planowanego programu szkoleniowego

(bdb) Potrafi ustalić poziom kompetencji uczestników szkolenia

E2- wiedza z zakresu ustalenia tematyki szkoleniowej i umiejętnego zaprezentowania materiału szkoleniowego

(ndst) Student potrafi przetransportować wyznaczone cele szkolenia na zadania szkoleniowe

(dst) Student zna zasady dobory treści, potrafi nadać im taki porządek, aby były logiczne i zrozumiałe

(db) Student zna materiał nauczania, jego strukturę. potrafi dokonać operacyjnego definiowania celów nauczania, klarownie przekazać materiał oraz precyzyjnie i trafnie wykorzystać aktywizujące metody nauczania, środki audiowizualne

(bdb)Student potrafi podejmować trafne decyzje i umiejętności realizowania treści nauczania we wszystkich stadiach procesu nauczania z wykorzystaniem metod aktywizujących i środków audiowizualnych

E3-wiedza i umiejętności na temat wzbudzania zainteresowania szkoleniem

(ndst) Student przekona i zachęci uczestników

do udziału w szkoleniu i do korzyści jakie z niego wyniosą. Słuchacz dowiaduje się czego oczekiwać

(dst) Student potrafi zapoznać uczestników

z tematem, a następnie przedstawić go szczegółowo, wykorzystać ćwiczenia pobudzające uwagę uczestników, przedstawić w zarysie zagadnienia którym jest poświęcone szkolenie.

(db) Student potrafi Zachęcić uczestników szkolenia do wyrażania swoich postaw dotyczących kształtowanych umiejętności, a także uczuć związanych z własnymi postępami,

dobrać zadania które uczestnicy mają zrealizować podczas pracy zawodowej

(bdb) Student potrafi zaplanować ćwiczenia zgodnie z zasadą przystępności nauczania, oswoić uczestników z sytuacją.

dobrać właściwe ćwiczenia, zróżnicować metody szkoleniowe

E4-wiedza i umiejętności z zakresu skutecznego porozumiewania się z uczestnikami szkolenia

(ndst) Student potrafi pozytywnie zaprezentować własny wizerunek, umie posługiwać się własnym głosem, za pomocą zachowań niewerbalnych, potrafi ujawnić swoje stany emocjonalne, potrafi dostosować otoczenie do swoich potrzeb komunikacyjnych

(DST) Student dostrzega różnice między umiejętnością słuchania a słyszenia, potrafi posługiwać się mową ciała dla podkreślenia treści przekazu, potrafi posługiwać się przestrzenią

(DB) Student rozpoznaje przeszkody utrudniające odbiór przekazu

umie wyciągać wnioski przy pomocy obserwacji, potrafi dostosować gesty i ruch do wielkości audytorium

(bdb) Student potrafi udzielić osobie prezentującej materiał wsparcia emocjonalnego, potrafi rozpoznawać i porządkować najważniejsze elementy przemówienia: tezy, struktury, materiały ilustrujące, potrafi dokonać analizy słuchaczy, aby nadać kształt prowadzonemu szkoleniu, potrafi dopasować zachowania niewerbalne do prezentacji

E5- umiejętności oceny programu aktywnego szkolenia

(ndst) Student zna właściwości i wybrane cechy pomiaru dydaktycznego

Student zna rodzaje testów dydaktycznych i sposoby ich wykorzystania

(db) Student potrafi ustalić kolejność zadań w teście,

sprawdzić osiągnięcia uczestników procesu dydaktycznego wg jasno określonych reguł

(bdb) Student potrafi skonstruować test osiągnięć edukacyjnych i dokonać sposobu rejestrowania wyników

Zakres tematów:

Ć 1 – Planowanie programu aktywnego szkolenia ( kształtowanie umiejętności w zakresie: doboru treści szkoleniowych, formułowania celów szkolenia, określania procedur kształcenia, które przyczynią się do osiągania celów, wykorzystania metod nauczania i sprawdzania osiągnięć uczestników szkolenia) 2h

Ć 2 - Kształtowanie umiejętności zadawania pytań w celu zachęcenia uczestników szkolenia do posługiwania się różnymi procesami kognitywnymi 2h

Ć 3 – Kształtowanie umiejętności w zakresie klarownego przekazywania materiału nauczania z wykorzystaniem metod i technik nauczania 2h

Ć 4 – Uczenie się przez działanie (odgrywanie ról, gry i symulacje, ćwiczenia rozwijające wyobraźnię, zadania pisemne, realizacja projektów) 3h

Ć 5 – Praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy – przed szkoleniem, podczas szkolenia, pod koniec szkolenia 4h

Ć 6 – Sprawdzenie wiadomości. 2h

Metody dydaktyczne:

1. Podręczniki i skrypty

2. Sprzęt audiowizualny

3. Kwestionariusze ankiet

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Joanna Gajda 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)