Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauki o organizacji WZ-Z-D1-NOORG-02
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Podstawowa:

1. Adamik A. Nauka o organizacji: ujęcie dynamiczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

2. Kożuch B.: Nauka o organizacji, CeDeWu, Warszawa 2009.

3. Krzakiewicz K., Cyfert Sz.: Podstawy zarządzania organizacjami, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

Poznań 2015.

4. Marek S., Białasiewicz M. (red.): Podstawy nauki o organizacji, PWE, Warszawa 2008.

Uzupełniająca:

1. Bielski M.: Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Warszawa 2004.

2. Griffin R. W.: Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2010.

3. Lichtarski J. (red.): Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, wydanie 7, zmienione i rozszerzone, Wydawnictwo

AE, Wrocław 2007.

Efekty uczenia się:

EU 1 - Student potrafi podać definicję pojęcia organizacji oraz scharakteryzować podstawowe rodzaje organizacji sklasyfikowane pod kątem wybranych kryteriów

EU 2 - Student wymienia zasoby materialne i niematerialne organizacji oraz wskazuje różnice występujące pomiędzy nimi.

EU 3 – Student identyfikuje i charakteryzuje współczesne modele funkcjonowania organizacji

EU 4 - Student potrafi przedstawić i praktycznie wykorzystać wybrane metody organizowania przedsięwzięć

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Projekty – zadania projektowe w grupach

F2. Prezentacja opracowanych zagadnień – dyskusja

F3. Ocena z zadań wykonanych w e-learningu

F4. Aktywność na zajęciach

P1. Kolokwium zaliczeniowe

EU 1

(ndst)Student nie potrafi podać definicji organizacji ani nie potrafi przedstawić

żadnego jej rodzaju

(dst)Student potrafi wybiórczo wskazać rodzaje organizacji oraz potrafi podać definicję pojęcia organizacji

(db)Student potrafi podać definicję pojęcia organizacji. Student potrafi wskazać i scharakteryzować rodzaje organizacji, według, co najmniej jednego kryterium

(bdb)Student potrafi podać definicję pojęcia organizacji w różnych ujęciach. Potrafi sklasyfikować organizację wg różnych kryteriów i omówić rodzaje

organizacji.

EU 2

(ndst)Student nie zna zasobów organizacji ani nie potrafi dokonać ich prawidłowego podziału

(dst)Student rozpoznaje niektóre zasoby organizacji ale nie

potrafi ich precyzyjnie omówić ani sklasyfikować.

(db)Student potrafi wymienić zasoby organizacji zarówno materialne i niematerialne

(bdb)Student definiuje i omawia zasoby materialne i niematerialne organizacji.

Potrafi wskazać jakie są ich zasadnicze różnice

EU 3

(ndst)Student nie zna żadnego ze współczesnych modeli funkcjonowania organizacji.

(dst)Student zna wybrany współczesny model organizacji, ale nie

potrafi go odpowiednio scharakteryzować.

(db)Student potrafi przedstawić współczesny model funkcjonowania

organizacji oraz zna jego cechy charakterystyczne.

(bdb)Student potrafi wskazać i scharakteryzować, co najmniej dwa współczesne modele organizacji.

EU 4

(ndst)Student nie potrafi przedstawić żadnej metody organizowania

przedsięwzięć.

(dst)Student potrafi wybiórczo wymienić metody organizowania

i opisać wybrane ich cechy.

(db)Student potrafi przedstawić metody organizowania ale nie

potrafi jednoznacznie wskazać ich praktycznego zastosowania.

(bdb)Student potrafi omówić metody organizowania oraz wskazać ich praktyczne zastosowanie.

Zakres tematów:

1. Teoria organizacji jako dyscyplina naukowa. 1h

2 .Wprowadzenie do organizacji – cechy, funkcje i własności organizacji, omówienie poszczególnych typów organizacji.1h

3 .Misja, wizja i cele organizacji - omówienie i zdefiniowanie pojęć, określenie zasad formułowania misji, wizji i celów organizacji.1h

4 .Organizacja jako obiekt badań. 1h

5 .Struktura organizacyjna - podstawowe pojęcia, typologia struktur organizacyjnych, zasady kształtowania struktur organizacyjnych.1h

6 .Zasoby w organizacji - podział, rodzaje i charakterystyka zasobów organizacyjnych, znaczenie zasobów w funkcjonowaniu organizacji.1h

7 .Zasoby informacyjne w organizacji - zdefiniowane podstawowych pojęć, określenie źródeł informacji, narzędzia wspierające zarządzanie informacją w organizacji.1h

8 .Kapitał intelektualny i kapitał ludzki w organizacji.1h

9- 10. Współczesne koncepcje zarządzania organizacją. 2h

11 . Współczesne modele funkcjonowania organizacji – organizacja oparta na wiedzy. 1h

12 .Współczesne modele funkcjonowania organizacji – organizacja inteligentna

i organizacja ucząca.1h

13. Współczesne modele funkcjonowania organizacji– organizacja wirtualna. 1h

14.Zarządzanie projektami w organizacjach - definicja, cechy wspólne projektów, omówienie wybranych metod zarządzania projektami.1h

15. Kultura organizacyjna 1

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Podręczniki i skrypty

2. Sprzęt audiowizualny

3. Case study – praktyczne przykłady

4. Tablica i kreda

5. Platforma e-learningowa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Edyta Kulej-Dudek 54/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)