Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauki o organizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-Z-D1-NOORG-02
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauki o organizacji
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe - Zarządzanie I st. sem. 2
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie rodzajów organizacji jako podmiotów zarządzania oraz zaprezentowanie

ewolucji form organizacji ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych koncepcji zarządzania organizacją.

C2. Charakterystyka, określenie roli i znaczenia zasobów, funkcji, procesów i przedsięwzięć w sprawnym funkcjonowaniu organizacji.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Student potrafi używać podstawowych pojęć związanych z funkcjonowaniem organizacji na rynku.

2. Student potrafi swobodnie wypowiadać się na forum.

3. Student powinien umieć pracować w grupie.

Pełny opis:

WYKŁADY

1. Teoria organizacji jako dyscyplina naukowa. 1h

2 .Wprowadzenie do organizacji – cechy, funkcje i własności organizacji, omówienie poszczególnych typów organizacji.1h

3 .Misja, wizja i cele organizacji - omówienie i zdefiniowanie pojęć, określenie zasad formułowania misji, wizji i celów organizacji.1h

4 .Organizacja jako obiekt badań. 1h

5 .Struktura organizacyjna - podstawowe pojęcia, typologia struktur organizacyjnych, zasady kształtowania struktur organizacyjnych.1h

6 .Zasoby w organizacji - podział, rodzaje i charakterystyka zasobów organizacyjnych, znaczenie zasobów w funkcjonowaniu organizacji.1h

7 .Zasoby informacyjne w organizacji - zdefiniowane podstawowych pojęć, określenie źródeł informacji, narzędzia wspierające zarządzanie informacją w organizacji.1h

8 .Kapitał intelektualny i kapitał ludzki w organizacji.1h

9- 10. Współczesne koncepcje zarządzania organizacją. 2h

11 . Współczesne modele funkcjonowania organizacji – organizacja oparta na wiedzy. 1h

12 .Współczesne modele funkcjonowania organizacji – organizacja inteligentna

i organizacja ucząca.1h

13. Współczesne modele funkcjonowania organizacji– organizacja wirtualna. 1h

14.Zarządzanie projektami w organizacjach - definicja, cechy wspólne projektów, omówienie wybranych metod zarządzania projektami.1h

15. Kultura organizacyjna 1

ĆWICZENIA

1 - 2. Zajęcia wprowadzające – zasady wykonywania ćwiczeń, podział na podzespoły,studium przypadku dla organizacji typu przedsiębiorstwo oraz organizacji non-profit.2h

3 - 4. Analiza przykładowych misji i wizji różnych organizacji. 2h

5 - 6.Opracowanie i wyszczególnienie celów organizacji. 2h

7-12.Praktyczne zastosowanie cyklu organizacyjnego wg H.L. Chateliera. 6h

13-16. Projektowanie struktury organizacyjnej wybranej organizacji.4h

17-19.Podejmowanie decyzji w organizacji – projekt indywidualny. 3h

20-22. Komunikowanie się w organizacjach. 3h

23-28. Organizacja oparta na wiedzy – projekt w grupach. 6h

29-30.Sprawdzenie wiadomości z zakresu przedmiotu „Nauki o organizacji”. 2h

Literatura:

Podstawowa:

1. Adamik A. Nauka o organizacji: ujęcie dynamiczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

2. Kożuch B.: Nauka o organizacji, CeDeWu, Warszawa 2009.

3. Krzakiewicz K., Cyfert Sz.: Podstawy zarządzania organizacjami, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

Poznań 2015.

4. Marek S., Białasiewicz M. (red.): Podstawy nauki o organizacji, PWE, Warszawa 2008.

Uzupełniająca:

1. Bielski M.: Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Warszawa 2004.

2. Griffin R. W.: Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2010.

3. Lichtarski J. (red.): Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, wydanie 7, zmienione i rozszerzone, Wydawnictwo AE, Wrocław 2007.

Efekty uczenia się:

EU 1 - Student potrafi podać definicję pojęcia organizacji oraz scharakteryzować podstawowe rodzaje organizacji sklasyfikowane pod kątem wybranych kryteriów

EU 2 - Student wymienia zasoby materialne i niematerialne organizacji oraz wskazuje różnice występujące pomiędzy nimi.

EU 3 – Student identyfikuje i charakteryzuje współczesne modele funkcjonowania organizacji

EU 4 - Student potrafi przedstawić i praktycznie wykorzystać wybrane metody organizowania przedsięwzięć

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Projekty – zadania projektowe w grupach

F2. Prezentacja opracowanych zagadnień – dyskusja

F3. Ocena z zadań wykonanych w e-learningu

F4. Aktywność na zajęciach

P1. Kolokwium zaliczeniowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Kiełtyka
Prowadzący grup: Leszek Kiełtyka, Paula Pypłacz, Klaudia Smoląg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Klaudia Smoląg
Prowadzący grup: Edyta Kulej-Dudek, Klaudia Smoląg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Kiełtyka
Prowadzący grup: Leszek Kiełtyka, Paula Pypłacz, Klaudia Smoląg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Kiełtyka
Prowadzący grup: Leszek Kiełtyka, Edyta Kulej-Dudek, Paula Pypłacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Kulej-Dudek
Prowadzący grup: Edyta Kulej-Dudek, Paula Pypłacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie rodzajów organizacji jako podmiotów zarządzania oraz zaprezentowanie

ewolucji form organizacji ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych koncepcji zarządzania organizacją.

C2. Charakterystyka, określenie roli i znaczenia zasobów, funkcji, procesów i przedsięwzięć w sprawnym funkcjonowaniu organizacji.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Student potrafi używać podstawowych pojęć związanych z funkcjonowaniem organizacji na rynku.

2. Student potrafi swobodnie wypowiadać się na forum.

3. Student powinien umieć pracować w grupie.

Pełny opis:

WYKŁADY

1. Teoria organizacji jako dyscyplina naukowa. 1h

2 .Wprowadzenie do organizacji – cechy, funkcje i własności organizacji, omówienie poszczególnych typów organizacji.1h

3 .Misja, wizja i cele organizacji - omówienie i zdefiniowanie pojęć, określenie zasad formułowania misji, wizji i celów organizacji.1h

4 .Organizacja jako obiekt badań. 1h

5 .Struktura organizacyjna - podstawowe pojęcia, typologia struktur organizacyjnych, zasady kształtowania struktur organizacyjnych.1h

6 .Zasoby w organizacji - podział, rodzaje i charakterystyka zasobów organizacyjnych, znaczenie zasobów w funkcjonowaniu organizacji.1h

7 .Zasoby informacyjne w organizacji - zdefiniowane podstawowych pojęć, określenie źródeł informacji, narzędzia wspierające zarządzanie informacją w organizacji.1h

8 .Kapitał intelektualny i kapitał ludzki w organizacji.1h

9- 10. Współczesne koncepcje zarządzania organizacją. 2h

11 . Współczesne modele funkcjonowania organizacji – organizacja oparta na wiedzy. 1h

12 .Współczesne modele funkcjonowania organizacji – organizacja inteligentna

i organizacja ucząca.1h

13. Współczesne modele funkcjonowania organizacji– organizacja wirtualna. 1h

14.Zarządzanie projektami w organizacjach - definicja, cechy wspólne projektów, omówienie wybranych metod zarządzania projektami.1h

15. Kultura organizacyjna 1

ĆWICZENIA

1 - 2. Zajęcia wprowadzające – zasady wykonywania ćwiczeń, podział na podzespoły,studium przypadku dla organizacji typu przedsiębiorstwo oraz organizacji non-profit.2h

3 - 4. Analiza przykładowych misji i wizji różnych organizacji. 2h

5 - 6.Opracowanie i wyszczególnienie celów organizacji. 2h

7-12.Praktyczne zastosowanie cyklu organizacyjnego wg H.L. Chateliera. 6h

13-16. Projektowanie struktury organizacyjnej wybranej organizacji.4h

17-19.Podejmowanie decyzji w organizacji – projekt indywidualny. 3h

20-22. Komunikowanie się w organizacjach. 3h

23-28. Organizacja oparta na wiedzy – projekt w grupach. 6h

29-30.Sprawdzenie wiadomości z zakresu przedmiotu „Nauki o organizacji”. 2h

Literatura:

Podstawowa:

1. Adamik A. Nauka o organizacji: ujęcie dynamiczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

2. Kożuch B.: Nauka o organizacji, CeDeWu, Warszawa 2009.

3. Krzakiewicz K., Cyfert Sz.: Podstawy zarządzania organizacjami, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

Poznań 2015.

4. Marek S., Białasiewicz M. (red.): Podstawy nauki o organizacji, PWE, Warszawa 2008.

Uzupełniająca:

1. Bielski M.: Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Warszawa 2004.

2. Griffin R. W.: Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2010.

3. Lichtarski J. (red.): Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, wydanie 7, zmienione i rozszerzone, Wydawnictwo

AE, Wrocław 2007.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Kulej-Dudek
Prowadzący grup: Edyta Kulej-Dudek, Paula Pypłacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie rodzajów organizacji jako podmiotów zarządzania oraz zaprezentowanie

ewolucji form organizacji ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych koncepcji zarządzania organizacją.

C2. Charakterystyka, określenie roli i znaczenia zasobów, funkcji, procesów i przedsięwzięć w sprawnym funkcjonowaniu organizacji.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Student potrafi używać podstawowych pojęć związanych z funkcjonowaniem organizacji na rynku.

2. Student potrafi swobodnie wypowiadać się na forum.

3. Student powinien umieć pracować w grupie.

Pełny opis:

WYKŁADY

1. Teoria organizacji jako dyscyplina naukowa. 1h

2 .Wprowadzenie do organizacji – cechy, funkcje i własności organizacji, omówienie poszczególnych typów organizacji.1h

3 .Misja, wizja i cele organizacji - omówienie i zdefiniowanie pojęć, określenie zasad formułowania misji, wizji i celów organizacji.1h

4 .Organizacja jako obiekt badań. 1h

5 .Struktura organizacyjna - podstawowe pojęcia, typologia struktur organizacyjnych, zasady kształtowania struktur organizacyjnych.1h

6 .Zasoby w organizacji - podział, rodzaje i charakterystyka zasobów organizacyjnych, znaczenie zasobów w funkcjonowaniu organizacji.1h

7 .Zasoby informacyjne w organizacji - zdefiniowane podstawowych pojęć, określenie źródeł informacji, narzędzia wspierające zarządzanie informacją w organizacji.1h

8 .Kapitał intelektualny i kapitał ludzki w organizacji.1h

9- 10. Współczesne koncepcje zarządzania organizacją. 2h

11 . Współczesne modele funkcjonowania organizacji – organizacja oparta na wiedzy. 1h

12 .Współczesne modele funkcjonowania organizacji – organizacja inteligentna

i organizacja ucząca.1h

13. Współczesne modele funkcjonowania organizacji– organizacja wirtualna. 1h

14.Zarządzanie projektami w organizacjach - definicja, cechy wspólne projektów, omówienie wybranych metod zarządzania projektami.1h

15. Kultura organizacyjna 1

ĆWICZENIA

1 - 2. Zajęcia wprowadzające – zasady wykonywania ćwiczeń, podział na podzespoły,studium przypadku dla organizacji typu przedsiębiorstwo oraz organizacji non-profit.2h

3 - 4. Analiza przykładowych misji i wizji różnych organizacji. 2h

5 - 6.Opracowanie i wyszczególnienie celów organizacji. 2h

7-12.Praktyczne zastosowanie cyklu organizacyjnego wg H.L. Chateliera. 6h

13-16. Projektowanie struktury organizacyjnej wybranej organizacji.4h

17-19.Podejmowanie decyzji w organizacji – projekt indywidualny. 3h

20-22. Komunikowanie się w organizacjach. 3h

23-28. Organizacja oparta na wiedzy – projekt w grupach. 6h

29-30.Sprawdzenie wiadomości z zakresu przedmiotu „Nauki o organizacji”. 2h

Literatura:

Podstawowa:

1. Adamik A. Nauka o organizacji: ujęcie dynamiczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

2. Kożuch B.: Nauka o organizacji, CeDeWu, Warszawa 2009.

3. Krzakiewicz K., Cyfert Sz.: Podstawy zarządzania organizacjami, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

Poznań 2015.

4. Marek S., Białasiewicz M. (red.): Podstawy nauki o organizacji, PWE, Warszawa 2008.

Uzupełniająca:

1. Bielski M.: Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Warszawa 2004.

2. Griffin R. W.: Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2010.

3. Lichtarski J. (red.): Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, wydanie 7, zmienione i rozszerzone, Wydawnictwo

AE, Wrocław 2007.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Klaudia Smoląg
Prowadzący grup: Marzena Pytel-Kopczyńska, Klaudia Smoląg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie rodzajów organizacji jako podmiotów zarządzania oraz zaprezentowanie

ewolucji form organizacji ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych koncepcji zarządzania organizacją.

C2. Charakterystyka, określenie roli i znaczenia zasobów, funkcji, procesów i przedsięwzięć w sprawnym funkcjonowaniu organizacji.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Student potrafi używać podstawowych pojęć związanych z funkcjonowaniem organizacji na rynku.

2. Student potrafi swobodnie wypowiadać się na forum.

3. Student powinien umieć pracować w grupie.

Pełny opis:

WYKŁADY

1. Teoria organizacji jako dyscyplina naukowa. 1h

2 .Wprowadzenie do organizacji – cechy, funkcje i własności organizacji, omówienie poszczególnych typów organizacji.1h

3 .Misja, wizja i cele organizacji - omówienie i zdefiniowanie pojęć, określenie zasad formułowania misji, wizji i celów organizacji.1h

4 .Organizacja jako obiekt badań. 1h

5 .Struktura organizacyjna - podstawowe pojęcia, typologia struktur organizacyjnych, zasady kształtowania struktur organizacyjnych.1h

6 .Zasoby w organizacji - podział, rodzaje i charakterystyka zasobów organizacyjnych, znaczenie zasobów w funkcjonowaniu organizacji.1h

7 .Zasoby informacyjne w organizacji - zdefiniowane podstawowych pojęć, określenie źródeł informacji, narzędzia wspierające zarządzanie informacją w organizacji.1h

8 .Kapitał intelektualny i kapitał ludzki w organizacji.1h

9- 10. Współczesne koncepcje zarządzania organizacją. 2h

11 . Współczesne modele funkcjonowania organizacji – organizacja oparta na wiedzy. 1h

12 .Współczesne modele funkcjonowania organizacji – organizacja inteligentna

i organizacja ucząca.1h

13. Współczesne modele funkcjonowania organizacji– organizacja wirtualna. 1h

14.Zarządzanie projektami w organizacjach - definicja, cechy wspólne projektów, omówienie wybranych metod zarządzania projektami.1h

15. Kultura organizacyjna 1

ĆWICZENIA

1 - 2. Zajęcia wprowadzające – zasady wykonywania ćwiczeń, podział na podzespoły,studium przypadku dla organizacji typu przedsiębiorstwo oraz organizacji non-profit.2h

3 - 4. Analiza przykładowych misji i wizji różnych organizacji. 2h

5 - 6.Opracowanie i wyszczególnienie celów organizacji. 2h

7-12.Praktyczne zastosowanie cyklu organizacyjnego wg H.L. Chateliera. 6h

13-16. Projektowanie struktury organizacyjnej wybranej organizacji.4h

17-19.Podejmowanie decyzji w organizacji – projekt indywidualny. 3h

20-22. Komunikowanie się w organizacjach. 3h

23-28. Organizacja oparta na wiedzy – projekt w grupach. 6h

29-30.Sprawdzenie wiadomości z zakresu przedmiotu „Nauki o organizacji”. 2h

Literatura:

Podstawowa:

1. Adamik A. Nauka o organizacji: ujęcie dynamiczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

2. Kożuch B.: Nauka o organizacji, CeDeWu, Warszawa 2009.

3. Krzakiewicz K., Cyfert Sz.: Podstawy zarządzania organizacjami, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

Poznań 2015.

4. Marek S., Białasiewicz M. (red.): Podstawy nauki o organizacji, PWE, Warszawa 2008.

Uzupełniająca:

1. Bielski M.: Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Warszawa 2004.

2. Griffin R. W.: Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2010.

3. Lichtarski J. (red.): Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, wydanie 7, zmienione i rozszerzone, Wydawnictwo

AE, Wrocław 2007.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Pytel-Kopczyńska
Prowadzący grup: Marzena Pytel-Kopczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie rodzajów organizacji jako podmiotów zarządzania oraz zaprezentowanie

ewolucji form organizacji ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych koncepcji zarządzania organizacją.

C2. Charakterystyka, określenie roli i znaczenia zasobów, funkcji, procesów i przedsięwzięć w sprawnym funkcjonowaniu organizacji.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Student potrafi używać podstawowych pojęć związanych z funkcjonowaniem organizacji na rynku.

2. Student potrafi swobodnie wypowiadać się na forum.

3. Student powinien umieć pracować w grupie.

Pełny opis:

WYKŁADY

1. Teoria organizacji jako dyscyplina naukowa. 1h

2 .Wprowadzenie do organizacji – cechy, funkcje i własności organizacji, omówienie poszczególnych typów organizacji.1h

3 .Misja, wizja i cele organizacji - omówienie i zdefiniowanie pojęć, określenie zasad formułowania misji, wizji i celów organizacji.1h

4 .Organizacja jako obiekt badań. 1h

5 .Struktura organizacyjna - podstawowe pojęcia, typologia struktur organizacyjnych, zasady kształtowania struktur organizacyjnych.1h

6 .Zasoby w organizacji - podział, rodzaje i charakterystyka zasobów organizacyjnych, znaczenie zasobów w funkcjonowaniu organizacji.1h

7 .Zasoby informacyjne w organizacji - zdefiniowane podstawowych pojęć, określenie źródeł informacji, narzędzia wspierające zarządzanie informacją w organizacji.1h

8 .Kapitał intelektualny i kapitał ludzki w organizacji.1h

9- 10. Współczesne koncepcje zarządzania organizacją. 2h

11 . Współczesne modele funkcjonowania organizacji – organizacja oparta na wiedzy. 1h

12 .Współczesne modele funkcjonowania organizacji – organizacja inteligentna

i organizacja ucząca.1h

13. Współczesne modele funkcjonowania organizacji– organizacja wirtualna. 1h

14.Zarządzanie projektami w organizacjach - definicja, cechy wspólne projektów, omówienie wybranych metod zarządzania projektami.1h

15. Kultura organizacyjna 1

ĆWICZENIA

1 - 2. Zajęcia wprowadzające – zasady wykonywania ćwiczeń, podział na podzespoły,studium przypadku dla organizacji typu przedsiębiorstwo oraz organizacji non-profit.2h

3 - 4. Analiza przykładowych misji i wizji różnych organizacji. 2h

5 - 6.Opracowanie i wyszczególnienie celów organizacji. 2h

7-12.Praktyczne zastosowanie cyklu organizacyjnego wg H.L. Chateliera. 6h

13-16. Projektowanie struktury organizacyjnej wybranej organizacji.4h

17-19.Podejmowanie decyzji w organizacji – projekt indywidualny. 3h

20-22. Komunikowanie się w organizacjach. 3h

23-28. Organizacja oparta na wiedzy – projekt w grupach. 6h

29-30.Sprawdzenie wiadomości z zakresu przedmiotu „Nauki o organizacji”. 2h

Literatura:

Podstawowa:

1. Adamik A. Nauka o organizacji: ujęcie dynamiczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

2. Kożuch B.: Nauka o organizacji, CeDeWu, Warszawa 2009.

3. Krzakiewicz K., Cyfert Sz.: Podstawy zarządzania organizacjami, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

Poznań 2015.

4. Marek S., Białasiewicz M. (red.): Podstawy nauki o organizacji, PWE, Warszawa 2008.

Uzupełniająca:

1. Bielski M.: Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Warszawa 2004.

2. Griffin R. W.: Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2010.

3. Lichtarski J. (red.): Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, wydanie 7, zmienione i rozszerzone, Wydawnictwo

AE, Wrocław 2007.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Klaudia Smoląg
Prowadzący grup: Aneta Celoch, Edyta Kulej-Dudek, Klaudia Smoląg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie rodzajów organizacji jako podmiotów zarządzania oraz zaprezentowanie

ewolucji form organizacji ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych koncepcji zarządzania organizacją.

C2. Charakterystyka, określenie roli i znaczenia zasobów, funkcji, procesów i przedsięwzięć w sprawnym funkcjonowaniu organizacji.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Student potrafi używać podstawowych pojęć związanych z funkcjonowaniem organizacji na rynku.

2. Student potrafi swobodnie wypowiadać się na forum.

3. Student powinien umieć pracować w grupie.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Adamik A. Nauka o organizacji: ujęcie dynamiczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

2. Kożuch B.: Nauka o organizacji, CeDeWu, Warszawa 2018.

3. Krzakiewicz K., Cyfert Sz., Wprowadzenie do nauki o organizacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2017.

Literatura uzupełniająca:

1. Smoląg K., Miękkie elementy zarządzania w Wirtualnej Organizacji Przestrzeni Pracy, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2016.

2. Łobos K., Pypłacz P., Funkcje i narzędzia zarządzania dla małych i średnich przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2015.

3. Kucęba R., Kulej-Dudek E., Pypłacz P., Smoląg K. (red.), Koncepcje zarządzania współczesnymi organizacjami, Wyd. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014.

4. Kulej-Dudek E., Pypłacz P., Smoląg K. (red.), Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014.

5. Smoląg K., Kulej-Dudek E., Działania małych i średnich przedsiębiorstw w kierunku przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie, Współczesne wyzwania przedsiębiorstw - przegląd wybranych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem (red.) Kiełtyka L., Smoląg K., Wyd. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2018.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Klaudia Smoląg
Prowadzący grup: Aneta Celoch, Klaudia Smoląg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie rodzajów organizacji jako podmiotów zarządzania oraz zaprezentowanie

ewolucji form organizacji ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych koncepcji zarządzania organizacją.

C2. Charakterystyka, określenie roli i znaczenia zasobów, funkcji, procesów i przedsięwzięć w sprawnym funkcjonowaniu organizacji.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Student potrafi używać podstawowych pojęć związanych z funkcjonowaniem organizacji na rynku.

2. Student potrafi swobodnie wypowiadać się na forum.

3. Student powinien umieć pracować w grupie.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Adamik A. Nauka o organizacji: ujęcie dynamiczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

2. Kożuch B.: Nauka o organizacji, CeDeWu, Warszawa 2018.

3. Krzakiewicz K., Cyfert Sz., Wprowadzenie do nauki o organizacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2017.

Literatura uzupełniająca:

1. Smoląg K., Miękkie elementy zarządzania w Wirtualnej Organizacji Przestrzeni Pracy, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2016.

2. Łobos K., Pypłacz P., Funkcje i narzędzia zarządzania dla małych i średnich przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2015.

3. Kucęba R., Kulej-Dudek E., Pypłacz P., Smoląg K. (red.), Koncepcje zarządzania współczesnymi organizacjami, Wyd. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014.

4. Kulej-Dudek E., Pypłacz P., Smoląg K. (red.), Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014.

5. Smoląg K., Kulej-Dudek E., Działania małych i średnich przedsiębiorstw w kierunku przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie, Współczesne wyzwania przedsiębiorstw - przegląd wybranych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem (red.) Kiełtyka L., Smoląg K., Wyd. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2018.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie rodzajów organizacji jako podmiotów zarządzania oraz zaprezentowanie

ewolucji form organizacji ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych koncepcji zarządzania organizacją.

C2. Charakterystyka, określenie roli i znaczenia zasobów, funkcji, procesów i przedsięwzięć w sprawnym funkcjonowaniu organizacji.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Student potrafi używać podstawowych pojęć związanych z funkcjonowaniem organizacji na rynku.

2. Student potrafi swobodnie wypowiadać się na forum.

3. Student powinien umieć pracować w grupie.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Adamik A. Nauka o organizacji: ujęcie dynamiczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

2. Kożuch B.: Nauka o organizacji, CeDeWu, Warszawa 2018.

3. Krzakiewicz K., Cyfert Sz., Wprowadzenie do nauki o organizacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2017.

Literatura uzupełniająca:

1. Smoląg K., Miękkie elementy zarządzania w Wirtualnej Organizacji Przestrzeni Pracy, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2016.

2. Łobos K., Pypłacz P., Funkcje i narzędzia zarządzania dla małych i średnich przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2015.

3. Kucęba R., Kulej-Dudek E., Pypłacz P., Smoląg K. (red.), Koncepcje zarządzania współczesnymi organizacjami, Wyd. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014.

4. Kulej-Dudek E., Pypłacz P., Smoląg K. (red.), Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014.

5. Smoląg K., Kulej-Dudek E., Działania małych i średnich przedsiębiorstw w kierunku przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie, Współczesne wyzwania przedsiębiorstw - przegląd wybranych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem (red.) Kiełtyka L., Smoląg K., Wyd. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2018.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)