Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Makroekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-LOG-D1-Mak-02
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Makroekonomia
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe- Logistyka sem 2
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Tomski
Prowadzący grup: Anna Lemańska-Majdzik, Piotr Tomski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Tomski
Prowadzący grup: Tadeusz Studnicki, Piotr Tomski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Tomski
Prowadzący grup: Piotr Tomski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zelga-Szmidla
Prowadzący grup: Marzena Pytel-Kopczyńska, Anna Zelga-Szmidla
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pachura
Prowadzący grup: Piotr Pachura, Marzena Pytel-Kopczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych kategorii ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem kategorii makroekonomicznych

C2. Przekazanie wiedzy pozwalającej na opis i interpretację zjawisk ekonomicznych oraz realnych problemów gospodarczych.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Wiadomości wyniesione ze szkoły średniej w zakresie matematyki oraz wiedzy o społeczeństwie.

Pełny opis:

W 1 (4) - Wprowadzenie do przedmiotu. Ekonomia jako dyscyplina wiedzy. Podstawowe pojęcia i zasady ekonomii. Istota makroekonomii (teoria i praktyka). Funkcjonowanie gospodarki narodowej. Zarys rozwoju myśli ekonomicznej.

W 2 (2) - Równowaga makroekonomiczna. Rodzaje i istota rynków w ujęciu makroekonomicznym. Równowaga ogólna a równowaga cząstkowa.

W 3 (4) - Problemy pomiaru gospodarki. Determinanty dochodu narodowego. Tworzenie i podział dochodu narodowego.

W 4 (4) - Zależności agregatowe w ekonomii klasycznej i keynesowskiej.

W 5 (4) - Państwo w gospodarce. Interwencjonizm państwowy. Podstawowe problemy polityki gospodarczej. Budżet państwa. Podatki i wydatki budżetowe a dochód narodowy. Deficyt budżetowy i jego finansowanie.

W 6 (4) - Pieniądz i polityka pieniężna. Równowaga na rynku pieniądza.

W 7 (2) - Inflacja jako problem makroekonomiczny. Skutki i sposoby zmniejszania inflacji. Analiza inflacji w relacjach do innych problemów ekonomicznych.

W 8 (2) - Rynek pracy w wymiarze makroekonomicznym. Teoria zatrudnienia i bezrobocia. Polityka państwa na rynku pracy. Sposoby walki z bezrobociem. Analiza bezrobocia w kontekście innych problemów makroekonomicznych.

W 9 (2) - Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Wybrane problemy gospodarki otwartej. Wymiana handlowa. Bilans płatniczy. Kurs walutowy.

W 10 (1) - Jednolity rynek Wspólnoty Europejskiej.

W 11 (1) - Koniunktura gospodarcza i cykl koniunkturalny. Główne problemy makroekonomiczne współczesnego Świata.

C 1 (2) - Zajęcia wprowadzające - zasady pracy na ćwiczeniach i zaliczania przedmiotu. Ekonomia jako dyscyplina wiedzy. Podstawowe pojęcia i zasady ekonomii. Istota makroekonomii - aspekty praktyczne. Funkcjonowanie gospodarki narodowej. Zarys rozwoju myśli ekonomicznej.

C 2 (3) - Współczesne problemy gospodarcze - dyskusja. Rozpoznanie percepcji istoty ekonomii i problemów gospodarczych przez studentów

C 3 (2) - Równowaga makroekonomiczna. Rodzaje i istota rynków w ujęciu makroekonomicznym. Równowaga ogólna a równowaga cząstkowa.

C 4 (3) - Problemy pomiaru gospodarki. Determinanty dochodu narodowego. Tworzenie i podział dochodu narodowego.

C 5 (3) - Zależności agregatowe w ekonomii klasycznej i keynesowskiej.

C 6 (3) - Państwo w gospodarce. Interwencjonizm państwowy. Podstawowe problemy polityki gospodarczej. Budżet państwa. Podatki i wydatki budżetowe a dochód narodowy. Deficyt budżetowy i jego finansowanie.

C 7 (3) - Pieniądz i polityka pieniężna. Równowaga na rynku pieniądza.

C 8 (2) - Inflacja jako problem makroekonomiczny. Skutki i sposoby zmniejszania inflacji. Analiza inflacji w relacjach do innych problemów ekonomicznych.

C 9 (2) - Rynek pracy w wymiarze makroekonomicznym. Teoria zatrudnienia i bezrobocia. Polityka państwa na rynku pracy. Sposoby walki z bezrobociem. Analiza bezrobocia w kontekście innych problemów makroekonomicznych.

C 10 (2) - Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Wybrane problemy gospodarki otwartej. Wymiana handlowa. Bilans płatniczy. Kurs walutowy.

C 11 (1) - Jednolity rynek Wspólnoty Europejskiej.

C 12 (2) - Koniunktura gospodarcza i cykl koniunkturalny. Główne problemy makroekonomiczne współczesnego Świata.

C 13 (2) - Sprawdzenie wiadomości

Literatura:

Podstawowa:

1. M.Burda, Ch. Wyplosz, Makroekonomia: podręcznik europejski, Warszawa : Polskie Wydaw. Ekon., 2013.

2. Ostoj, J.Pietrucha, M. Tusińska Makroekonomia: studia przypadków, Katowice, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013.

3. A. Z. Nowak, T. Zalega (red.), Makroekonomia, Warszawa : Polskie Wydaw. Ekon., 2015.

Uzupełniająca:

1. Samuelson P., Nordhaus W., Ekonomia, Wyd. Rebis, Poznań 2017

2. Kryk B.(red.), Polityka gospodarcza teoria i praktyka, Wyd. Economicus, Warszawa 2012.

3. Mankiw N.G., Taylor P.M., Makroekonomia, PWE, Warszawa, 2016

4. M. Pytel, A. Strzelecka, Wiedza jako determinanta w podejmowaniu decyzji w podmiotach gospodarczych, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2011.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Kielesińska
Prowadzący grup: Agata Kielesińska, Katarzyna Rozpondek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych kategorii ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem kategorii makroekonomicznych

C2. Przekazanie wiedzy pozwalającej na opis i interpretację zjawisk ekonomicznych oraz realnych problemów gospodarczych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Wiadomości wyniesione ze szkoły średniej w zakresie matematyki oraz wiedzy

o społeczeństwie.

Literatura:

LITERATURA

Podstawowa:

1. M.Burda, Ch. Wyplosz, Makroekonomia: podręcznik europejski, Warszawa : Polskie Wydaw. Ekon., 2013.

2. Ostoj, J.Pietrucha, M. Tusińska Makroekonomia: studia przypadków, Katowice, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013.

3. A. Z. Nowak, T. Zalega (red.), Makroekonomia, Warszawa : Polskie Wydaw. Ekon., 2015.

Uzupełniająca:

1. Samuelson P., Nordhaus W., Ekonomia, Wyd. Rebis, Poznań 2017

2. Kryk B.(red.), Polityka gospodarcza teoria i praktyka, Wyd. Economicus, Warszawa 2012.

3. Mankiw N.G., Taylor P.M., Makroekonomia, PWE, Warszawa, 2016

4. M. Pytel, A. Strzelecka, Wiedza jako determinanta w podejmowaniu decyzji w podmiotach gospodarczych, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2011.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Skibiński
Prowadzący grup: Mateusz Bajor, Andrzej Skibiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych kategorii ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem kategorii makroekonomicznych

C2. Przekazanie wiedzy pozwalającej na opis i interpretację zjawisk ekonomicznych oraz realnych problemów gospodarczych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Wiadomości wyniesione ze szkoły średniej w zakresie matematyki oraz wiedzy

o społeczeństwie.

Literatura:

LITERATURA

Podstawowa:

1. M.Burda, Ch. Wyplosz, Makroekonomia: podręcznik europejski, Warszawa : Polskie Wydaw. Ekon., 2013.

2. Ostoj, J.Pietrucha, M. Tusińska Makroekonomia: studia przypadków, Katowice, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013.

3. A. Z. Nowak, T. Zalega (red.), Makroekonomia, Warszawa : Polskie Wydaw. Ekon., 2015.

Uzupełniająca:

1. Samuelson P., Nordhaus W., Ekonomia, Wyd. Rebis, Poznań 2017

2. Kryk B.(red.), Polityka gospodarcza teoria i praktyka, Wyd. Economicus, Warszawa 2012.

3. Mankiw N.G., Taylor P.M., Makroekonomia, PWE, Warszawa, 2016

4. M. Pytel, A. Strzelecka, Wiedza jako determinanta w podejmowaniu decyzji w podmiotach gospodarczych, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2011.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Sipa
Prowadzący grup: Mateusz Bajor, Monika Sipa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych kategorii ekonomicznych

C2. Przekazanie studentom wiedzy pozwalającej na opis i interpretację zjawisk makroekonomicznych oraz realnych problemów gospodarczych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Posiada podstawową wiedzę z zakresu matematyki oraz podstaw przedsiębiorczości i wiedzy o społeczeństwie, wyniesioną ze szkoły średniej. Podstawy mikroekonomii.

Literatura:

Literatura Podstawowa:

Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text, Warszawa 2016.

Begg D., Fischer S., Dornbusch R., VernascaG., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014.

Czarny B., Podstawy ekonomii. PWE, Warszawa 2011.

Czarny B., Podstawy Ekonomii. Makroekonomia, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2018.

Lemańska-Majdzik A., Sipa M. (2010), Makroekonomia - materiały dydaktyczne dla studentów, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

Literatura uzupełniająca:

Sipa M., Diversification of Indexes Determining Innovation of Economies - the Visegrad Group Countries, Hradec Economic Days 2015. Vol.5 (red.) JEDLICKA Pavel, Gaudeamus, Hradec Kralove 2015, s. 174-181.

Sipa M., Talent Management in the Context of Innovativeness of the Visegrad Group Countries,

in: Aktualne problemy podnikovej sfery 2017 (red.) MAJTAN Stefan Vydavatel'stvo EKONOM, Bratislava 2017, s. 927-937, ISBN:978-80-225-4422-1

Smolarek M., Sipa M., Stopień dostosowania podatku od wartości dodanej (VAT) w Polsce do standardów Unii Europejskiej. Badania Naukowe. Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Kielcach z.4, 2002, s. 269-279

Skibiński A., Sipa M., The Labour Market in the Face of Demographic Ageing in the Selected Countries of Central and Eastern Europe , Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin 2016, s. 10-20, ISSN: 1849-7535

Skibiński A. Rationale for Economic Development of Shell Gas in Poland – Selected Aspects.Hradec Economic Days 2015. Vol.5 (red.) JEDLICKA Pavel, 2015.

Skibiński A. Assessment of the Degree Ageing Labour Force for Example of Poland and Slovakia,European Journal of Sustainable Development. Vol. 7, No 3., 2018

Ivanová E., Lemańska-Majdzik A. (2016), The Business Environment of the Small and Medium-Sized Sector in Poland and Slovak Republic, Wien/Berlin: Mercur Verlag.

Lemańska-Majdzik A., Stawasz E. (2007), Samozatrudnienie, aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - doświadczenia krajowe i zagraniczne, [w:] Psychologiczne wyznaczniki efektywności poszukiwania pracy i samozatrudnienia w regionach zmarginalizowanych, (red.) Skłodowski H., Stawasz E., Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 29-42.

Bajor M., Ryzyko towarzyszące inwestowaniu w odnawialne źródła energii w Polsce, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie 2016.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Sipa
Prowadzący grup: Mateusz Bajor, Monika Sipa, Andrzej Skibiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych kategorii ekonomicznych

C2. Przekazanie studentom wiedzy pozwalającej na opis i interpretację zjawisk makroekonomicznych oraz realnych problemów gospodarczych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Posiada podstawową wiedzę z zakresu matematyki oraz podstaw przedsiębiorczości i wiedzy o społeczeństwie, wyniesioną ze szkoły średniej. Podstawy mikroekonomii.

Literatura:

Literatura Podstawowa:

Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text, Warszawa 2016.

Begg D., Fischer S., Dornbusch R., VernascaG., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014.

Czarny B., Podstawy ekonomii. PWE, Warszawa 2011.

Czarny B., Podstawy Ekonomii. Makroekonomia, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2018.

Lemańska-Majdzik A., Sipa M. (2010), Makroekonomia - materiały dydaktyczne dla studentów, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

Literatura uzupełniająca:

Sipa M., Diversification of Indexes Determining Innovation of Economies - the Visegrad Group Countries, Hradec Economic Days 2015. Vol.5 (red.) JEDLICKA Pavel, Gaudeamus, Hradec Kralove 2015, s. 174-181.

Sipa M., Talent Management in the Context of Innovativeness of the Visegrad Group Countries,

in: Aktualne problemy podnikovej sfery 2017 (red.) MAJTAN Stefan Vydavatel'stvo EKONOM, Bratislava 2017, s. 927-937, ISBN:978-80-225-4422-1

Smolarek M., Sipa M., Stopień dostosowania podatku od wartości dodanej (VAT) w Polsce do standardów Unii Europejskiej. Badania Naukowe. Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Kielcach z.4, 2002, s. 269-279

Skibiński A., Sipa M., The Labour Market in the Face of Demographic Ageing in the Selected Countries of Central and Eastern Europe , Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin 2016, s. 10-20, ISSN: 1849-7535

Skibiński A. Rationale for Economic Development of Shell Gas in Poland – Selected Aspects.Hradec Economic Days 2015. Vol.5 (red.) JEDLICKA Pavel, 2015.

Skibiński A. Assessment of the Degree Ageing Labour Force for Example of Poland and Slovakia,European Journal of Sustainable Development. Vol. 7, No 3., 2018

Ivanová E., Lemańska-Majdzik A. (2016), The Business Environment of the Small and Medium-Sized Sector in Poland and Slovak Republic, Wien/Berlin: Mercur Verlag.

Lemańska-Majdzik A., Stawasz E. (2007), Samozatrudnienie, aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - doświadczenia krajowe i zagraniczne, [w:] Psychologiczne wyznaczniki efektywności poszukiwania pracy i samozatrudnienia w regionach zmarginalizowanych, (red.) Skłodowski H., Stawasz E., Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 29-42.

Bajor M., Ryzyko towarzyszące inwestowaniu w odnawialne źródła energii w Polsce, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie 2016.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Sipa
Prowadzący grup: Mateusz Bajor, Monika Sipa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych kategorii ekonomicznych

C2. Przekazanie studentom wiedzy pozwalającej na opis i interpretację zjawisk makroekonomicznych oraz realnych problemów gospodarczych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Posiada podstawową wiedzę z zakresu matematyki oraz podstaw przedsiębiorczości i wiedzy o społeczeństwie, wyniesioną ze szkoły średniej. Podstawy mikroekonomii.

Literatura:

Literatura Podstawowa:

Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text, Warszawa 2016.

Begg D., Fischer S., Dornbusch R., VernascaG., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014.

Czarny B., Podstawy ekonomii. PWE, Warszawa 2011.

Czarny B., Podstawy Ekonomii. Makroekonomia, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2018.

Lemańska-Majdzik A., Sipa M. (2010), Makroekonomia - materiały dydaktyczne dla studentów, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

Literatura uzupełniająca:

Sipa M., Diversification of Indexes Determining Innovation of Economies - the Visegrad Group Countries, Hradec Economic Days 2015. Vol.5 (red.) JEDLICKA Pavel, Gaudeamus, Hradec Kralove 2015, s. 174-181.

Sipa M., Talent Management in the Context of Innovativeness of the Visegrad Group Countries,

in: Aktualne problemy podnikovej sfery 2017 (red.) MAJTAN Stefan Vydavatel'stvo EKONOM, Bratislava 2017, s. 927-937, ISBN:978-80-225-4422-1

Smolarek M., Sipa M., Stopień dostosowania podatku od wartości dodanej (VAT) w Polsce do standardów Unii Europejskiej. Badania Naukowe. Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Kielcach z.4, 2002, s. 269-279

Skibiński A., Sipa M., The Labour Market in the Face of Demographic Ageing in the Selected Countries of Central and Eastern Europe , Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin 2016, s. 10-20, ISSN: 1849-7535

Skibiński A. Rationale for Economic Development of Shell Gas in Poland – Selected Aspects.Hradec Economic Days 2015. Vol.5 (red.) JEDLICKA Pavel, 2015.

Skibiński A. Assessment of the Degree Ageing Labour Force for Example of Poland and Slovakia,European Journal of Sustainable Development. Vol. 7, No 3., 2018

Ivanová E., Lemańska-Majdzik A. (2016), The Business Environment of the Small and Medium-Sized Sector in Poland and Slovak Republic, Wien/Berlin: Mercur Verlag.

Lemańska-Majdzik A., Stawasz E. (2007), Samozatrudnienie, aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - doświadczenia krajowe i zagraniczne, [w:] Psychologiczne wyznaczniki efektywności poszukiwania pracy i samozatrudnienia w regionach zmarginalizowanych, (red.) Skłodowski H., Stawasz E., Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 29-42.

Bajor M., Ryzyko towarzyszące inwestowaniu w odnawialne źródła energii w Polsce, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie 2016.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych kategorii ekonomicznych

C2. Przekazanie studentom wiedzy pozwalającej na opis i interpretację zjawisk makroekonomicznych oraz realnych problemów gospodarczych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Posiada podstawową wiedzę z zakresu matematyki oraz podstaw przedsiębiorczości i wiedzy o społeczeństwie, wyniesioną ze szkoły średniej. Podstawy mikroekonomii.

Literatura:

Literatura Podstawowa:

Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text, Warszawa 2016.

Begg D., Fischer S., Dornbusch R., VernascaG., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014.

Czarny B., Podstawy ekonomii. PWE, Warszawa 2011.

Czarny B., Podstawy Ekonomii. Makroekonomia, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2018.

Lemańska-Majdzik A., Sipa M. (2010), Makroekonomia - materiały dydaktyczne dla studentów, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

Literatura uzupełniająca:

Sipa M., Diversification of Indexes Determining Innovation of Economies - the Visegrad Group Countries, Hradec Economic Days 2015. Vol.5 (red.) JEDLICKA Pavel, Gaudeamus, Hradec Kralove 2015, s. 174-181.

Sipa M., Talent Management in the Context of Innovativeness of the Visegrad Group Countries,

in: Aktualne problemy podnikovej sfery 2017 (red.) MAJTAN Stefan Vydavatel'stvo EKONOM, Bratislava 2017, s. 927-937, ISBN:978-80-225-4422-1

Smolarek M., Sipa M., Stopień dostosowania podatku od wartości dodanej (VAT) w Polsce do standardów Unii Europejskiej. Badania Naukowe. Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Kielcach z.4, 2002, s. 269-279

Skibiński A., Sipa M., The Labour Market in the Face of Demographic Ageing in the Selected Countries of Central and Eastern Europe , Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin 2016, s. 10-20, ISSN: 1849-7535

Skibiński A. Rationale for Economic Development of Shell Gas in Poland – Selected Aspects.Hradec Economic Days 2015. Vol.5 (red.) JEDLICKA Pavel, 2015.

Skibiński A. Assessment of the Degree Ageing Labour Force for Example of Poland and Slovakia,European Journal of Sustainable Development. Vol. 7, No 3., 2018

Ivanová E., Lemańska-Majdzik A. (2016), The Business Environment of the Small and Medium-Sized Sector in Poland and Slovak Republic, Wien/Berlin: Mercur Verlag.

Lemańska-Majdzik A., Stawasz E. (2007), Samozatrudnienie, aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - doświadczenia krajowe i zagraniczne, [w:] Psychologiczne wyznaczniki efektywności poszukiwania pracy i samozatrudnienia w regionach zmarginalizowanych, (red.) Skłodowski H., Stawasz E., Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 29-42.

Bajor M., Ryzyko towarzyszące inwestowaniu w odnawialne źródła energii w Polsce, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie 2016.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)