Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunek kosztów działań logistycznych sem. 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-LOG-D2-RKDzL-03
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunek kosztów działań logistycznych sem. 3
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentom wiedzy za zakresu rachunku kosztów logistyki

C2. Zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystania informacji kosztowych w zarządzaniu procesami logistycznymi za pomocą tradycyjnych i nowoczesnych koncepcji rachunku kosztów

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Posiada podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości.

2. Posiada wiedzę na temat kosztów logistyki

3. Zna podstawowe procesy logistyczne

4. Wykazuje umiejętności analitycznego myślenia i interpretacji wyników

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

W1-2 – (2) Zajęcia organizacyjne, zapoznanie studentów z pracą w trybie e-learningowym

W3 – (1) Rachunkowość finansowa i rachunkowość zarządcza jako źródło informacji

o kosztach logistyki

W4 – (1) Podstawowe pojęcia dotyczące kosztu: definicja, cechy kosztu, koszt a wydatek

W5 – (1) Pojęcie i zakres kosztów logistyki

W6 – (1) Kryteria i przekroje klasyfikacyjne kosztów (z uwzględnieniem kosztów logistyki) cz.1

W7 – (1) Kryteria i przekroje klasyfikacyjne kosztów (z uwzględnieniem kosztów logistyki) cz.2

W8 –(1) Istota, zakres i funkcje rachunku kosztów

W9 – (1) Systemy i odmiany rachunku kosztów

W10 – (1) Pojęcie i zakres rachunku kosztów logistyki - elementy rachunku kosztów logistyki

W11 – (1) Pojęcie i zakres rachunku kosztów logistyki – raportowanie kosztów logistyki

W12 – (1) Koszty stałe i zmienne

W13 – (1) Modele rachunku kosztów: rachunek kosztów pełnych, rachunek kosztów zmiennych

W14 – (1) Wielosegmentowy rachunek kosztów zmiennych

W15 – (1) Układy ewidencyjne kosztów

W16 – (1) Ujęcie kosztów w rachunku zysków i strat; wariant kalkulacyjny

W17 – (1) Ujęcie kosztów w rachunku zysków i strat; wariant porównawczy

W18 – (1) Rozliczenia międzyokresowe i międzypodmiotowe kosztów

W19 – (1) Istota, przedmiot i rodzaje kalkulacji kosztów

W20 – (1) Zasady i metody kalkulacji kosztu jednostkowego – kalkulacja prosta

W21 - (1) Zasady i metody kalkulacji kosztu jednostkowego – kalkulacja doliczeniowa

W22 – (1) Nowoczesne systemy rachunku kosztów w procesach logistycznych – Rachunek kosztów celu

W23 – (1) Nowoczesne systemy rachunku kosztów w procesach logistycznych – rachunek kosztów ciągłego doskonalenia

W24 – (1) Nowoczesne systemy rachunku kosztów w procesach logistycznych – rachunek cyklu życia produktów

W25 – (1) Model 12 poziomów dojrzałości w kalkulacji kosztów

W26– (1) Rachunek kosztów działań (Activity Based Costing) w procesach logistycznych

W27 – (1) Zasobowy rachunek kosztów (Resource consumption accounting)

W28 – (1) Budżet jego funkcje i rodzaje

W29 – (1) Budżet - rodzaje (c.d.) i procedura budżetowania

W30 – (1) Budżetowanie kosztów logistyki

C1-C2 – (2) Klasyfikacja kosztów do celów sprawozdawczo- ewidencyjnych, koszt a wydatek, stosowanie zasady współmierności kosztów i przychodów

C3-C6 – (4) Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym i funkcjonalno-kalkulacyjnym oraz rachunek wyników w wersji porównawczej i kalkulacyjnej

C7 -C8 – (2) Metody wyceny rozchodu materiałów

C9 - C10 – (2) Wykorzystanie rachunku kosztów pełnych, kosztów zmiennych i rachunku kosztów wielostopniowego w procesach logistycznych

C11-C12 – (2) Kalkulacja podziałowa prosta, współczynnikowa i zleceniowa

C13-C14 – (2) Koncepcja rachunku kosztów działań

C15 – (1) Kolokwium zaliczeniowe

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Matuszek, M. Kołosowski, Z. Krokosz-Krynke, Rachunek kosztów dla inżynierów, PWE, Warszawa 2011.

2. A. Stronczek, A. Surowiec, J. Sawicka, E. Marcinkowska, M. Białas, Rachunek kosztów. Wybrane zagadnienia w teorii i przykładach, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2010.

3. P. Szczypa, Rachunkowość zarządcza. Klucz do sukcesu, CeDeWu, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. E. Nowak, M. Wierzbiński, Rachunek kosztów. Modele i zastosowania, PWE, Warszawa 2010.

2. R. Biadacz, Rachunek kosztów – wybrane zagadnienia teoretyczne. Wydawnictwo WZ Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011.

3. B. Ślusarczyk, Costs aspects of creating 3PL logistic operators’ offers, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Organizacja i Zarządzanie, nr 116, 2018, s. 163-176 (wersja online, dostęp: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-2e4b952f-6d0f-4b89-9881-01bb95e3b75d).

4. B. Ślusarczyk, Problemy ewidencjonowania i pomiaru kosztów logistyki w przedsiębiorstwach, Przegląd Organizacji, nr 10 (897), 2014, s. 37-43 (wersja elektroniczna, dostęp: file:///C:/Users/User/Downloads/przeglad%20Organizacji%2010%202014%20art%2006%20Problemy%20ewidencjonowania%20i%20pomiaru.pdf.

5. Grondys K., Sukiennik K., Wiśniewska-Sałek A., Kott I., Management of the Safety Stock in Terms of Value, Supply Chain Management Journal Vol.7, nr 2, 2016.

Efekty uczenia się:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

EK1 – Student definiuje podstawowe pojęcia dotyczące kosztów logistyki; klasyfikuje koszty logistyki według poznanych kryteriów; identyfikuje źródła informacji o kosztach logistyki

EK2 – Student charakteryzuje i zna procedury ewidencyjno-rozliczeniowe w zakresie kosztów działalności podmiotu rozliczeniowego

EK3 – potrafi skalkulować koszt jednostkowy usługi logistycznej wykorzystując tradycyjne i nowoczesne metody kalkulacji

EK4 – Student charakteryzuje istotę rachunku kosztów działań logistycznych

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Ocena z zadań i aktywności wykonanych w e-learningu (fakultatywnie)

P1. Kolokwium zaliczeniowe

P2. Egzamin pisemny

EK 1 – definiuje pojęcia dotyczące kosztów logistyki; klasyfikuje koszty logistyki według poznanych kryteriów; identyfikuje źródła informacji o kosztach logistyki.

(ndst) Student nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć z zakresu kosztów logistyki. Nie zna kryteriów klasyfikacji kosztów i nie potrafi ich sklasyfikować. Nie posiada wiedzy na temat źródeł informacji o kosztach logistyki. (dst) Student zna podstawowe definicje z zakresu kosztów logistyki. Zna kryteria klasyfikacji kosztów logistyki ale nie potrafi ich sklasyfikować. Nie posiada wiedzy na temat źródeł informacji o kosztach logistyki. (db) Student zna definicje z zakresu rachunku kosztów. Zna kryteria klasyfikacji kosztów logistyki i potrafi je prawidłowo sklasyfikować. Posiada podstawowe informacje na temat źródeł informacji o kosztach logistyki. (bdb) Student umie prawidłowo zdefiniować pojęcia z zakresu rachunku kosztów. Zna kryteria klasyfikacji kosztów logistyki i potrafi je prawidłowo sklasyfikować. Posiada szeroką wiedzę na temat źródeł informacji o kosztach logistyki. Student wykona założoną liczbę aktywności na platformie e-learningowej

EK 2 – Student charakteryzuje i zna procedury ewidencyjno-rozliczeniowe w zakresie kosztów działalności podmiotu rozliczeniowego (ndst) Student nie zna podstawowych zasad ewidencji i rozliczania kosztów przedsiębiorstwa (dst) Student zna podstawowe elementy ewidencji kosztów, nie potrafi zastosować wariantu rozwiniętego (db) Student zna wszystkie warianty ewidencyjne kosztów, potrafi zastosować wariant rozwinięty (bdb) Student zna wszystkie warianty ewidencyjne kosztów, potrafi je scharakteryzować i zastosować.

Student wykona założoną liczbę aktywności na platformie e-learningowej.

EK 3 – potrafi skalkulować koszt jednostkowy usługi logistycznej wykorzystując tradycyjne i nowoczesne metody kalkulacji (ndst) Student nie zna definicji kalkulacji oraz jej podstawowych metod. (dst) Student potrafi zdefiniować pojęcie kalkulacji, zna jej cel oraz rozróżnia jej podstawowe metody. (db) Student umie prawidłowo określić czym jest kalkulacja, jaki jest jej cel. Potrafi nie tylko rozróżnić wszystkie jej metody, ale także zastosować część z nich w praktyce. (bdb) Student umie prawidłowo określić czym jest kalkulacja, jaki jest jej cel. Potrafi rozróżnić i zastosować wszystkie jej metody w praktyce. Posiada umiejętność interpretowania i wykorzystania uzyskanych informacji.

Efekt 4 - Student charakteryzuje istotę rachunku kosztów działań logistycznych

(ndst) Student nie potrafi wymienić podstawowych metod i zasad rachunków decyzyjnych i nowoczesnych koncepcji rachunku kosztów (dst) Student potrafi wymienić i scharakteryzować niektóre zasady rachunków decyzyjnych i nowoczesnych koncepcji rachunku kosztów (db) Student potrafi wymienić, scharakteryzować większość zasad, rachunków decyzyjnych i nowoczesnych koncepcji rachunku kosztów. (bdb) Student potrafi wymienić, scharakteryzować wszystkie zasady rachunków decyzyjnych i nowoczesnych koncepcji rachunku kosztów oraz wskazać ich zastosowanie praktyczne.Student wykona założoną liczbę aktywności na platformie e-learningowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Ślusarczyk
Prowadzący grup: Monika Ciszewska, Katarzyna Grondys, Beata Ślusarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Ślusarczyk
Prowadzący grup: Monika Ciszewska, Katarzyna Grondys, Beata Ślusarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Ślusarczyk
Prowadzący grup: Monika Ciszewska, Katarzyna Grondys, Beata Ślusarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Ślusarczyk
Prowadzący grup: Monika Ciszewska, Katarzyna Grondys, Beata Ślusarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Ślusarczyk
Prowadzący grup: Monika Ciszewska, Beata Ślusarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Ślusarczyk
Prowadzący grup: Katarzyna Grondys, Beata Ślusarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Ślusarczyk
Prowadzący grup: Monika Ciszewska, Beata Ślusarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentom wiedzy za zakresu rachunku kosztów logistyki

C2. Zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystania informacji kosztowych w zarządzaniu procesami logistycznymi za pomocą tradycyjnych i nowoczesnych koncepcji rachunku kosztów

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Posiada podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości.

2. Posiada wiedzę na temat kosztów logistyki

3. Zna podstawowe procesy logistyczne

4. Wykazuje umiejętności analitycznego myślenia i interpretacji wyników

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Matuszek, M. Kołosowski, Z. Krokosz-Krynke, Rachunek kosztów dla inżynierów, PWE, Warszawa 2011.

2. A. Stronczek, A. Surowiec, J. Sawicka, E. Marcinkowska, M. Białas, Rachunek kosztów. Wybrane zagadnienia w teorii i przykładach, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2010.

3. P. Szczypa, Rachunkowość zarządcza. Klucz do sukcesu, CeDeWu, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. E. Nowak, M. Wierzbiński, Rachunek kosztów. Modele i zastosowania, PWE, Warszawa 2010.

2. R. Biadacz, Rachunek kosztów – wybrane zagadnienia teoretyczne. Wydawnictwo WZ Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011.

3. B. Ślusarczyk, Costs aspects of creating 3PL logistic operators’ offers, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Organizacja i Zarządzanie, nr 116, 2018, s. 163-176 (wersja online, dostęp: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-2e4b952f-6d0f-4b89-9881-01bb95e3b75d).

4. B. Ślusarczyk, Problemy ewidencjonowania i pomiaru kosztów logistyki w przedsiębiorstwach, Przegląd Organizacji, nr 10 (897), 2014, s. 37-43 (wersja elektroniczna, dostęp: file:///C:/Users/User/Downloads/przeglad%20Organizacji%2010%202014%20art%2006%20Problemy%20ewidencjonowania%20i%20pomiaru.pdf.

5. Grondys K., Sukiennik K., Wiśniewska-Sałek A., Kott I., Management of the Safety Stock in Terms of Value, Supply Chain Management Journal Vol.7, nr 2, 2016.

6. Strzelczyk M., Szczepanik T., Analiza kosztów ponoszonych w wybranym przedsiębiorstwie sektora TSL, [w:] Logistyczno-finansowe uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem (red.) Nowakowska-Grunt Joanna, Grabowska Marlena, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2018.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Ślusarczyk
Prowadzący grup: Katarzyna Grondys, Beata Ślusarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentom wiedzy za zakresu rachunku kosztów logistyki

C2. Zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystania informacji kosztowych w zarządzaniu procesami logistycznymi za pomocą tradycyjnych i nowoczesnych koncepcji rachunku kosztów

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Posiada podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości.

2. Posiada wiedzę na temat kosztów logistyki

3. Zna podstawowe procesy logistyczne

4. Wykazuje umiejętności analitycznego myślenia i interpretacji wyników

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. J. Matuszek, M. Kołosowski, Z. Krokosz-Krynke, Rachunek kosztów dla inżynierów, PWE, Warszawa 2011.

2. A. Stronczek, A. Surowiec, J. Sawicka, E. Marcinkowska, M. Białas, Rachunek kosztów. Wybrane zagadnienia w teorii i przykładach, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2010.

3. P. Szczypa, Rachunkowość zarządcza. Klucz do sukcesu, CeDeWu, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. E. Nowak, M. Wierzbiński, Rachunek kosztów. Modele i zastosowania, PWE, Warszawa 2010.

2. R. Biadacz, Rachunek kosztów – wybrane zagadnienia teoretyczne. Wydawnictwo WZ Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011.

3. B. Ślusarczyk, Costs aspects of creating 3PL logistic operators’ offers, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Organizacja i Zarządzanie, nr 116, 2018, s. 163-176 (wersja online, dostęp: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-2e4b952f-6d0f-4b89-9881-01bb95e3b75d).

4. B. Ślusarczyk, Problemy ewidencjonowania i pomiaru kosztów logistyki w przedsiębiorstwach, Przegląd Organizacji, nr 10 (897), 2014, s. 37-43 (wersja elektroniczna, dostęp: file:///C:/Users/User/Downloads/przeglad%20Organizacji%2010%202014%20art%2006%20Problemy%20ewidencjonowania%20i%20pomiaru.pdf.

5. Grondys K., Sukiennik K., Wiśniewska-Sałek A., Kott I., Management of the Safety Stock in Terms of Value, Supply Chain Management Journal Vol.7, nr 2, 2016.

6. Strzelczyk M., Szczepanik T., Analiza kosztów ponoszonych w wybranym przedsiębiorstwie sektora TSL, [w:] Logistyczno-finansowe uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem (red.) Nowakowska-Grunt Joanna, Grabowska Marlena, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2018.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Ślusarczyk
Prowadzący grup: Monika Chłąd, Beata Ślusarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)