Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PH 2 Psychologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-Z-D1-PH21-02
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PH 2 Psychologia
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Sierpińska
Prowadzący grup: Ewelina Krzyżowska, Małgorzata Sierpińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Sierpińska
Prowadzący grup: Ewelina Krzyżowska, Małgorzata Sierpińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Harciarek
Prowadzący grup: Mirosław Harciarek, Ewelina Krzyżowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Skiba
Prowadzący grup: Ewelina Krzyżowska, Łukasz Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Randak-Jezierska
Prowadzący grup: Ewelina Krzyżowska, Małgorzata Randak-Jezierska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu psychologii ogólnej.

C2. Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu metod badawczych stosowanych w psychologii.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Odczuwanie potrzeby doskonalenia własnej wiedzy.

2. Umiejętność dyskutowania, krytycyzm.

Pełny opis:

Wykład

1. Wprowadzenie do przedmiotu. Przedstawienie podstawowych pojęć i terminów psychologicznych.1

2. Psychologia naukowa i przednaukowa. Korzenie psychologii.1

3.Trzy wielkie szkoły psychologiczne – behawioryzm, psychologia postaci (Gestalt), psychoanaliza. Psychologia humanistyczna.2

4.Sześć podstawowych perspektyw współczesnej psychologii.1

5. Cztery kroki metody naukowej (hipoteza, zebranie danych, analiza wyników, prezentacja). Pięć rodzajów badań psychologicznych (eksperymenty, badania korelacyjne, sondaże, obserwacja w warunkach naturalnych, studia przypadków).1

6. Ocena psychologiczna (testy psychologiczne).1

7.Omówienie specyfiki metod eksperymentalnych. Eksperyment S. Milgrama. Eksperyment więzienny - F. Zimbardo.1

8.Geny czy wychowanie? Epigenetyka.1

9. Percepcja.1

10. Pamięć. Mnemotechniki.1

11. Uczenie się.1

12. Myślenie. Rodzaje inteligencji (inteligencja ogólna, inteligencja emocjonalna, inteligencje wielorakie).1

13. Motywacja.1

14. Osobowość.1

ĆWICZENIA

1. Zajęcia wprowadzające – omówienie zasad prowadzenia ćwiczeń, formy i warunków zaliczania, przedstawienie problematyki ćwiczeń.1

2. Przegląd kierunków w psychologii.1

3-4. Psychologiczne koncepcje człowieka.2

5-6. Metody badawcze w psychologii.2

7-8. Procesy poznawcze. Percepcja i jej prawidłowości.2

9-10. Procesy poznawcze. Rodzaje uwagi. Pamięć.2

11. Uczenie się. Warunkowanie klasyczne i instrumentalne.1

12. Osobowość.1

13-14. Psychologia społeczna.2

15. Kolokwium zaliczeniowe.1

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Zimbardo P. G., Johnson R. L., McCann V., Psychologia t.1 - 5, PWN, Warszawa 2017.

2. Zimbardo P. G., Gerrig R. J., Psychologia i życie, PWN, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca

1. Aronson E., Wilson T. D., Akert, R. M., Psychologia społeczna – serce i umysł, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2012.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Krzyżowska
Prowadzący grup: Ewelina Krzyżowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu psychologii ogólnej.

C2. Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu metod badawczych stosowanych w psychologii.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Odczuwanie potrzeby doskonalenia własnej wiedzy.

2. Umiejętność dyskutowania, krytycyzm.

Pełny opis:

W

W 1- Wprowadzenie do przedmiotu. Przedstawienie podstawowych pojęć i terminów psychologicznych.1

W 2- Psychologia naukowa i przednaukowa. Korzenie psychologii.1

W 3- Trzy wielkie szkoły psychologiczne – behawioryzm, psychologia postaci (Gestalt), psychoanaliza. Psychologia humanistyczna.2

W 4- Sześć podstawowych perspektyw współczesnej psychologii.1

W 5- Cztery kroki metody naukowej (hipoteza, zebranie danych, analiza wyników, prezentacja). Pięć rodzajów badań psychologicznych (eksperymenty, badania korelacyjne, sondaże, obserwacja w warunkach naturalnych, studia przypadków).1

W 6- Ocena psychologiczna (testy psychologiczne).1

W 7 - Omówienie specyfiki metod eksperymentalnych. Eksperyment S. Milgrama. Eksperyment więzienny - F. Zimbardo.1

W 8- Geny czy wychowanie? Epigenetyka.1

W 9- Percepcja.1

W 10- Pamięć.1

W 11- Uczenie się.1

W 12- Myślenie. Rodzaje inteligencji (inteligencja ogólna, inteligencja emocjonalna, inteligencje wielorakie).1

W 13– Motywacja.1

W 14- Osobowość.1

C 1 – Zajęcia wprowadzające – omówienie zasad prowadzenia ćwiczeń, formy i warunków zaliczania, przedstawienie problematyki ćwiczeń.1

C 2- Przegląd kierunków w psychologii.1

C 3, C4- Psychologiczne koncepcje człowieka.2

Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania

C 5, C6 – Metody badawcze w psychologii.2

C 7, C8 – Procesy poznawcze. Percepcja i jej prawidłowości.2

C 9, C10 – Procesy poznawcze. Rodzaje uwagi. Pamięć.2

C 11 - Uczenie się. Warunkowanie klasyczne i instrumentalne.1

C 12 - Osobowość.1

C 13, C14- Psychologia społeczna.2

C 15- Kolokwium zaliczeniowe.1

Literatura:

1. Zimbardo P. G., Johnson R. L., McCann V., Psychologia t.1 - 5, PWN, Warszawa 2017.

2. Zimbardo P. G., Gerrig R. J., Psychologia i życie, PWN, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca

1. Aronson E., Wilson T. D., Akert, R. M., Psychologia społeczna – serce i umysł, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2012.

2. Randak-Jezierska M., Lęk i opór przed zmianą w organizacji, [w:] Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy (red.) ROBAK Elżbieta, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2015.

3. Chrapek E., Uzależnienie od pracy - wybrane zagadnienia diagnozy i terapii, [w:] Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy (red.) ROBAK Elżbieta, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2015.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Randak-Jezierska
Prowadzący grup: Małgorzata Randak-Jezierska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu psychologii ogólnej.

C2. Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu metod badawczych stosowanych w psychologii.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Odczuwanie potrzeby doskonalenia własnej wiedzy.

2. Umiejętność dyskutowania, krytycyzm.

Pełny opis:

W

W 1- Wprowadzenie do przedmiotu. Przedstawienie podstawowych pojęć i terminów psychologicznych.1

W 2- Psychologia naukowa i przednaukowa. Korzenie psychologii.1

W 3- Trzy wielkie szkoły psychologiczne – behawioryzm, psychologia postaci (Gestalt), psychoanaliza. Psychologia humanistyczna.2

W 4- Sześć podstawowych perspektyw współczesnej psychologii.1

W 5- Cztery kroki metody naukowej (hipoteza, zebranie danych, analiza wyników, prezentacja). Pięć rodzajów badań psychologicznych (eksperymenty, badania korelacyjne, sondaże, obserwacja w warunkach naturalnych, studia przypadków).1

W 6- Ocena psychologiczna (testy psychologiczne).1

W 7 - Omówienie specyfiki metod eksperymentalnych. Eksperyment S. Milgrama. Eksperyment więzienny - F. Zimbardo.1

W 8- Geny czy wychowanie? Epigenetyka.1

W 9- Percepcja.1

W 10- Pamięć.1

W 11- Uczenie się.1

W 12- Myślenie. Rodzaje inteligencji (inteligencja ogólna, inteligencja emocjonalna, inteligencje wielorakie).1

W 13– Motywacja.1

W 14- Osobowość.1

C 1 – Zajęcia wprowadzające – omówienie zasad prowadzenia ćwiczeń, formy i warunków zaliczania, przedstawienie problematyki ćwiczeń.1

C 2- Przegląd kierunków w psychologii.1

C 3, C4- Psychologiczne koncepcje człowieka.2

Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania

C 5, C6 – Metody badawcze w psychologii.2

C 7, C8 – Procesy poznawcze. Percepcja i jej prawidłowości.2

C 9, C10 – Procesy poznawcze. Rodzaje uwagi. Pamięć.2

C 11 - Uczenie się. Warunkowanie klasyczne i instrumentalne.1

C 12 - Osobowość.1

C 13, C14- Psychologia społeczna.2

C 15- Kolokwium zaliczeniowe.1

Literatura:

1. Zimbardo P. G., Johnson R. L., McCann V., Psychologia t.1 - 5, PWN, Warszawa 2017.

2. Zimbardo P. G., Gerrig R. J., Psychologia i życie, PWN, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca

1. Aronson E., Wilson T. D., Akert, R. M., Psychologia społeczna – serce i umysł, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2012.

2. Randak-Jezierska M., Lęk i opór przed zmianą w organizacji, [w:] Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy (red.) ROBAK Elżbieta, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2015.

3. Chrapek E., Uzależnienie od pracy - wybrane zagadnienia diagnozy i terapii, [w:] Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy (red.) ROBAK Elżbieta, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2015.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Randak-Jezierska
Prowadzący grup: Małgorzata Randak-Jezierska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu psychologii ogólnej.

C2. Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu metod badawczych stosowanych w psychologii.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Odczuwanie potrzeby doskonalenia własnej wiedzy.

2. Umiejętność dyskutowania, krytycyzm.

Literatura:

1. Zimbardo P. G., Johnson R. L., McCann V., Psychologia t.1 - 5, PWN, Warszawa 2017.

2. Zimbardo P. G., Gerrig R. J., Psychologia i życie, PWN, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca

1. Aronson E., Wilson T. D., Akert, R. M., Psychologia społeczna – serce i umysł, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2012.

2. Randak-Jezierska M., Lęk i opór przed zmianą w organizacji, [w:] Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy (red.) ROBAK Elżbieta, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2015.

3. Chrapek E., Uzależnienie od pracy - wybrane zagadnienia diagnozy i terapii, [w:] Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy (red.) ROBAK Elżbieta, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2015.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)