Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządznie zasobami ludzkimi w instytucjach finansowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-FR-Z1-ZSL-FB-06
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządznie zasobami ludzkimi w instytucjach finansowych
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Skiba
Prowadzący grup: Łukasz Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Skiba
Prowadzący grup: Joanna Gajda, Łukasz Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych definicji, zagadnień, uwarunkowań i problemów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności w instytucjach finansowych.

C2. Charakterystyka działań podejmowanych w ramach zarządzania zasobami ludzkimi w celu realizowania polityki kadrowej w instytucjach finansowych.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma wiedzę na temat teorii z zakresu zarządzania oraz rozwoju tej nauki.

2. Student potrafi charakteryzować procesy zarządzania zachodzące w organizacjach

3. Student ma podstawową wiedzę z zakresu czynników warunkujących zarządzanie organizacją.

4. Student rozumie specyfikę funkcjonowania instytucji finansowych w ujęciu ekonomicznym, prawnym i społecznym.

5. Student potrafi definiować podstawowe mechanizmy zachowań ludzkich również na płaszczyźnie organizacyjnej.

Pełny opis:

Forma zajęć – WYKŁADY

W 1, W 2, W 3- Wprowadzenie do Zarządzania Zasobami Ludzkimi (ZZL). Przedstawienie przedmiotu i znaczenia ZZL. Charakterystyka funkcji personalnej. Modele ZZL. Charakterystyka składników strategicznego ZZL.

W 4,W 5, W 6- Wprowadzenie do zagadnienia procesu kadrowego. Charakterystyka systemów motywacyjnych, z uwzględnieniem specyfiki instytucji finansowych. Omówienie stylów kierowania, znaczenia stylu kierowania w procesach wprowadzenia zmian w organizacji oraz dla rozwoju i podnoszenia kwalifikacji personelu.

W 7, W 8, W 9 - Przedstawienie zagadnień w zakresie komunikacji w organizacji i zarządzania komunikacją. Charakterystyka zmian organizacyjnych oraz rola ZZL w procesach wdrażania zmian organizacyjnych. Konflikty organizacyjne i metody ich rozwiązywania.

Forma zajęć – ĆWICZENIA

Cw-1, Cw-2, Cw-3 – Zajęcia organizacyjne – zasady zaliczenia. Charakterystyka zagadnień kultury organizacyjnej oraz sposobów kształtowania jej poprzez politykę personalną. Planowanie zatrudnienia w ujęciu wąskim i szerokim. Rekrutacja, jej rodzaje i formy.

Cw-4, Cw-5, Cw-6 – Omówienie zasad sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych. Opis stanowiska pracy jako jeden z podstawowych dokumentów dla celów projektowania działań kadrowych

Cw-7, Cw-8, Cw-9 – Opracowanie planu zatrudnienia w wybranej instytucji finansowej z uwzględnieniem projektowania kampanii rekrutacyjnej. Wprowadzenie pracownika do organizacji i jego adaptacja społeczno – zawodowa. Szkolenie i doskonalenie pracowników. Oceny pracownicze w ujęciu systemowym oraz główne kryteria i metody ocen – projektowanie systemu ocen dla wybranego stanowiska pracy. Sprawdzian wiadomości.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

1. Rogozińska-Pawełczyk A., Warwas I., ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI. ASPEKTY ORGANIZACYJNE I PSYCHOLOGICZNE, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.

2. Stuss Magdalena M.,SPECYFIKA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI PO FUZJACH I PRZEJĘCIACH PRZEDSIĘBIORSTW, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015.

3. Tyrańska, M. (red.), WSPÓŁCZESNE TENDENCJE W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI, Wydawnictwo Difin, 2012.

4. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków: Dom Wydawniczy ABC, Oficyna Ekonomiczna 2000

5. Listwan T. (red.) Zarządzanie kadrami, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2002

6. Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie Zasobami Ludzkim. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. PWN. Warszawa 2007, Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck 2005

7. Syrkiewicz-Świtała M., Holecki T., Zarządzanie zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia, Katowice; Śląska Akademia medyczna, 2007

8. Kostera M., Zarządzanie personelem, Warszawa: PWE 1999

9. Trocki M. (red.), Instrumenty zarządzania zakładami opieki zdrowotnej, Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2003

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Czarnecka
Prowadzący grup: Aleksandra Czarnecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych definicji, zagadnień, uwarunkowań i problemów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności w instytucjach finansowych.

C2. Charakterystyka działań podejmowanych w ramach zarządzania zasobami ludzkimi w celu realizowania polityki kadrowej w instytucjach finansowych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma wiedzę na temat teorii z zakresu zarządzania oraz rozwoju tej nauki.

2. Student potrafi charakteryzować procesy zarządzania zachodzące w organizacjach

3. Student ma podstawową wiedzę z zakresu czynników warunkujących zarządzanie organizacją.

4. Student rozumie specyfikę funkcjonowania instytucji finansowych w ujęciu ekonomicznym, prawnym i społecznym.

5. Student potrafi definiować podstawowe mechanizmy zachowań ludzkich również na płaszczyźnie organizacyjnej.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

1. Rogozińska-Pawełczyk A., Warwas I., ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI. ASPEKTY ORGANIZACYJNE I PSYCHOLOGICZNE, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.

2. Stuss Magdalena M.,SPECYFIKA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI PO FUZJACH I PRZEJĘCIACH PRZEDSIĘBIORSTW, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015.

3. Tyrańska, M. (red.), WSPÓŁCZESNE TENDENCJE W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI, Wydawnictwo Difin, 2012.

4. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków: Dom Wydawniczy ABC, Oficyna Ekonomiczna 2000

5. Listwan T. (red.) Zarządzanie kadrami, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2002

6. Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie Zasobami Ludzkim. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. PWN. Warszawa 2007, Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck 2005

7. Syrkiewicz-Świtała M., Holecki T., Zarządzanie zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia, Katowice; Śląska Akademia medyczna, 2007

8. Kostera M., Zarządzanie personelem, Warszawa: PWE 1999

9. Trocki M. (red.), Instrumenty zarządzania zakładami opieki zdrowotnej, Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2003

*Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Uwagi:

INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

1.Informacja gdzie można zapoznać się z prezentacjami do zajęć, instrukcjami do laboratorium itp. – informacje prezentowane studentom na zajęciach, jeśli wymaga tego formuła zajęć przesyłane są drogą elektroniczną na adresy mailowe poszczególnych grup dziekańskich;

2.Informacje na temat miejsca odbywania się zajęć – informacje znajdują się na stronie internetowej wydziału;

3.Informacje na temat terminu zajęć (dzień tygodnia/ godzina) – informacje znajdują się na stronie internetowej wydziału;

4.Informacja na temat konsultacji (godziny + miejsce) – podawane są studentom na pierwszych zajęciach, znajdują się na stronie internetowej wydziału oraz w gablocie informacyjnej KATEDRY SOCJOLOGII, PSYCHOLOGII I KOMUNIKACJI W ZARZĄDZANIU w DS4 oraz na 5 piętrze Budynku Głównego WZ.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Zadros
Prowadzący grup: Katarzyna Zadros
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych definicji, zagadnień, uwarunkowań i problemów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności w instytucjach finansowych.

C2. Charakterystyka działań podejmowanych w ramach zarządzania zasobami ludzkimi w celu realizowania polityki kadrowej w instytucjach finansowych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma wiedzę na temat teorii z zakresu zarządzania oraz rozwoju tej nauki.

2. Student potrafi charakteryzować procesy zarządzania zachodzące w organizacjach

3. Student ma podstawową wiedzę z zakresu czynników warunkujących zarządzanie organizacją.

4. Student rozumie specyfikę funkcjonowania instytucji finansowych w ujęciu ekonomicznym, prawnym i społecznym.

5. Student potrafi definiować podstawowe mechanizmy zachowań ludzkich również na płaszczyźnie organizacyjnej.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

1. Rogozińska-Pawełczyk A., Warwas I., ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI. ASPEKTY ORGANIZACYJNE I PSYCHOLOGICZNE, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.

2. Stuss Magdalena M.,SPECYFIKA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI PO FUZJACH I PRZEJĘCIACH PRZEDSIĘBIORSTW, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015.

3. Tyrańska, M. (red.), WSPÓŁCZESNE TENDENCJE W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI, Wydawnictwo Difin, 2012.

4. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków: Dom Wydawniczy ABC, Oficyna Ekonomiczna 2000

5. Listwan T. (red.) Zarządzanie kadrami, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2002

6. Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie Zasobami Ludzkim. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. PWN. Warszawa 2007, Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck 2005

7. Syrkiewicz-Świtała M., Holecki T., Zarządzanie zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia, Katowice; Śląska Akademia medyczna, 2007

8. Kostera M., Zarządzanie personelem, Warszawa: PWE 1999

9. Trocki M. (red.), Instrumenty zarządzania zakładami opieki zdrowotnej, Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2003

*Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Uwagi:

INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

1.Informacja gdzie można zapoznać się z prezentacjami do zajęć, instrukcjami do laboratorium itp. – informacje prezentowane studentom na zajęciach, jeśli wymaga tego formuła zajęć przesyłane są drogą elektroniczną na adresy mailowe poszczególnych grup dziekańskich;

2.Informacje na temat miejsca odbywania się zajęć – informacje znajdują się na stronie internetowej wydziału;

3.Informacje na temat terminu zajęć (dzień tygodnia/ godzina) – informacje znajdują się na stronie internetowej wydziału;

4.Informacja na temat konsultacji (godziny + miejsce) – podawane są studentom na pierwszych zajęciach, znajdują się na stronie internetowej wydziału oraz w gablocie informacyjnej KATEDRY SOCJOLOGII, PSYCHOLOGII I KOMUNIKACJI W ZARZĄDZANIU w DS4 oraz na 5 piętrze Budynku Głównego WZ.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Gajda
Prowadzący grup: Joanna Gajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych definicji, zagadnień, uwarunkowań i problemów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności w instytucjach finansowych.

C2. Charakterystyka działań podejmowanych w ramach zarządzania zasobami ludzkimi w celu realizowania polityki kadrowej w instytucjach finansowych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma wiedzę na temat teorii z zakresu zarządzania oraz rozwoju tej nauki.

2. Student potrafi charakteryzować procesy zarządzania zachodzące w organizacjach

3. Student ma podstawową wiedzę z zakresu czynników warunkujących zarządzanie organizacją.

4. Student rozumie specyfikę funkcjonowania instytucji finansowych w ujęciu ekonomicznym, prawnym i społecznym.

5. Student potrafi definiować podstawowe mechanizmy zachowań ludzkich również na płaszczyźnie organizacyjnej.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

1. Rogozińska-Pawełczyk A., Warwas I., ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI. ASPEKTY ORGANIZACYJNE I PSYCHOLOGICZNE, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.

2. Stuss Magdalena M.,SPECYFIKA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI PO FUZJACH I PRZEJĘCIACH PRZEDSIĘBIORSTW, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015.

3. Tyrańska, M. (red.), WSPÓŁCZESNE TENDENCJE W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI, Wydawnictwo Difin, 2012.

4. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków: Dom Wydawniczy ABC, Oficyna Ekonomiczna 2000

5. Listwan T. (red.) Zarządzanie kadrami, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2002

6. Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie Zasobami Ludzkim. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. PWN. Warszawa 2007, Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck 2005

7. Syrkiewicz-Świtała M., Holecki T., Zarządzanie zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia, Katowice; Śląska Akademia medyczna, 2007

8. Kostera M., Zarządzanie personelem, Warszawa: PWE 1999

9. Trocki M. (red.), Instrumenty zarządzania zakładami opieki zdrowotnej, Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2003

*Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Uwagi:

INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

1.Informacja gdzie można zapoznać się z prezentacjami do zajęć, instrukcjami do laboratorium itp. – informacje prezentowane studentom na zajęciach, jeśli wymaga tego formuła zajęć przesyłane są drogą elektroniczną na adresy mailowe poszczególnych grup dziekańskich;

2.Informacje na temat miejsca odbywania się zajęć – informacje znajdują się na stronie internetowej wydziału;

3.Informacje na temat terminu zajęć (dzień tygodnia/ godzina) – informacje znajdują się na stronie internetowej wydziału;

4.Informacja na temat konsultacji (godziny + miejsce) – podawane są studentom na pierwszych zajęciach, znajdują się na stronie internetowej wydziału oraz w gablocie informacyjnej KATEDRY SOCJOLOGII, PSYCHOLOGII I KOMUNIKACJI W ZARZĄDZANIU w DS4 oraz na 5 piętrze Budynku Głównego WZ.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)