Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Trening menedżerski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-Z-D2-PD81-02
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Trening menedżerski
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe Zarządzanie II st. sem.2
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Uświadomienie sobie procesów zachodzących w grupie

C2. Pogłębienie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej

C3. Doskonalenie kompetencji osobistych i społecznych wchodzących w skład inteligencji emocjonalnej

C4. Rozwijanie umiejętności zarządzania sobą

C5. Rozwijanie umiejętności zarządzania sobą w czasie

C6. Stawanie się osobą kreatywną, inspirowanie innych

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Podstawowa wiedza z zakresu psychologii

2. Odczuwanie potrzeby doskonalenia własnej wiedzy i umiejętności

3. Umiejętność dyskutowania, współdziałania, krytycyzm

Pełny opis:

C 1-Zajęcia wprowadzające. Omówienie programu nauczania, formy zajęć oraz warunków zaliczenia. Przedstawienie literatury obowiązkowej i uzupełniającej 1

C 2-Integracja grupy, budowanie klimatu empatii, zaufania i współpracy 1

C 3-Diagnoza obaw i lęków pojawiających się u członków grupy w związku z udziałem w zajęciach 1

C 4-Tworzenie i zawieranie kontraktu grupowego 1

C 5-Role grupowe (analiza ról pełnionych w grupie przez poszczególnych jej członków; analiza rozkładu ról w grupie) 1

C 6-Komunikacja interpersonalna (komunikacja werbalna i niewerbalna; aktywne słuchanie; rozpoznawanie barier komunikacyjnych po stronie nadawcy i odbiorcy komunikatu; trafność pierwszego wrażenia i pułapki stereotypów) 2

C 7-Inteligencja emocjonalna, doskonalenie kompetencji osobistych i społecznych 2

C 8-Zarządzanie sobą 1

C 9-Cztery generacje zarządzania czasem. Zarządzanie sobą w czasie 2

P 10-Zarządzanie własną kreatywnością, inspirowanie innych 1

C 11-Kolokwium zaliczeniowe 1

C 12–Wpisy zaliczeń 1

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kozak A. (2010), Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wykładowców, Helion, Gliwice.

2. Kozyra B. (2015), Zarządzanie sobą. Zrozum siebie i zrealizuj marzenia, MT Biznes, Warszawa.

3. Rzepa T. (2006), Psychologia komunikowania się dla menedżerów, Difin, Warszawa.

4. Goleman D. (2007), Inteligencja emocjonalna w praktyce, Media Rodzina, Poznań.

Literatura uzupełniająca:

1. Covey S. (2018), 7 nawyków skutecznego działania, Rebis, Poznań.

2. Biela A. (2015), Trening kreatywności. Jak pobudzić twórcze myślenie, Edgard, Warszawa.

3. Randak-Jezierska M., Lęk i opór przed zmianą w organizacji, [w:] Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy (red.) ROBAK Elżbieta, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2015.

4. Randak-Jezierska M., Trening menedżerski a humanizacja stosunków pracy, Humanizacja Pracy, 2014, nr 3 (277).

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu procesu uczenia się:

EU 1 - Student posiada wiedzę na temat procesów zachodzących w grupie

EU 2 - Student posiada wiedzę na temat procesu porozumiewania się ludzi

EU 3 - Student posiada wiedzę na temat kompetencji osobistych i społecznych wchodzących w skład inteligencji emocjonalnej

EU 4 - Student zna cztery generacje zarządzania czasem oraz wie, jak rozwijać umiejętność zarządzania sobą w czasie

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

P1. Kolokwium zaliczeniowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Randak-Jezierska
Prowadzący grup: Małgorzata Randak-Jezierska, Małgorzata Sierpińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Randak-Jezierska
Prowadzący grup: Małgorzata Randak-Jezierska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Randak-Jezierska
Prowadzący grup: Małgorzata Randak-Jezierska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Randak-Jezierska
Prowadzący grup: Małgorzata Randak-Jezierska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Randak-Jezierska
Prowadzący grup: Małgorzata Randak-Jezierska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

OPIS PRZEDMIOTU

1. CEL PRZEDMIOTU

C1. Uświadomienie sobie procesów zachodzących w grupie

C2. Pogłębienie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej

C3. Doskonalenie kompetencji osobistych i społecznych wchodzących w skład inteligencji emocjonalnej

C4. Rozwijanie umiejętności zarządzania sobą

C5. Rozwijanie umiejętności zarządzania sobą w czasie

C6. Stawanie się osobą kreatywną, inspirowanie innych

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Podstawowa wiedza z zakresu psychologii

2. Odczuwanie potrzeby doskonalenia własnej wiedzy i umiejętności

3. Umiejętność dyskutowania, współdziałania, krytycyzm

Pełny opis:

Ćwiczenia

1.Zajęcia wprowadzające. Omówienie programu nauczania, formy zajęć oraz warunków zaliczenia. Przedstawienie literatury obowiązkowej i uzupełniającej.1

2.Integracja grupy, budowanie klimatu empatii, zaufania i współpracy.1

3.Diagnoza obaw i lęków pojawiających się u członków grupy w związku z udziałem w zajęciach.1

4.Tworzenie i zawieranie kontraktu grupowego.1

5.Role grupowe (analiza ról pełnionych w grupie przez poszczególnych jej członków; analiza rozkładu ról w grupie).1

6.Komunikacja interpersonalna (komunikacja werbalna i niewerbalna; aktywne słuchanie; rozpoznawanie barier komunikacyjnych po stronie nadawcy i odbiorcy komunikatu; trafność pierwszego wrażenia i pułapki stereotypów).2

7.Inteligencja emocjonalna, doskonalenie kompetencji osobistych i społecznych.2

8.Zarządzanie sobą.1

9.Cztery generacje zarządzania czasem. Zarządzanie sobą w czasie.2

10.Zarządzanie własną kreatywnością, inspirowanie innych.1

11.Kolokwium zaliczeniowe.1

12.Wpisy zaliczeń.1

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kozak A. (2010), Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wykładowców, Helion, Gliwice.

2. Kozyra B. (2015), Zarządzanie sobą. Zrozum siebie i zrealizuj marzenia, MT Biznes, Warszawa.

3. Rzepa T. (2006), Psychologia komunikowania się dla menedżerów, Difin, Warszawa.

4. Goleman D. (2007), Inteligencja emocjonalna w praktyce, Media Rodzina, Poznań.

Literatura uzupełniająca:

1. Covey S. (2018), 7 nawyków skutecznego działania, Rebis, Poznań.

2. Biela A. (2015), Trening kreatywności. Jak pobudzić twórcze myślenie, Edgard, Warszawa.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Randak-Jezierska
Prowadzący grup: Małgorzata Randak-Jezierska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Uświadomienie sobie procesów zachodzących w grupie

C2. Pogłębienie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej

C3. Doskonalenie kompetencji osobistych i społecznych wchodzących w skład inteligencji emocjonalnej

C4. Rozwijanie umiejętności zarządzania sobą

C5. Rozwijanie umiejętności zarządzania sobą w czasie

C6. Stawanie się osobą kreatywną, inspirowanie innych

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Podstawowa wiedza z zakresu psychologii

2. Odczuwanie potrzeby doskonalenia własnej wiedzy i umiejętności

3. Umiejętność dyskutowania, współdziałania, krytycyzm

Pełny opis:

C 1-Zajęcia wprowadzające. Omówienie programu nauczania, formy zajęć oraz warunków zaliczenia. Przedstawienie literatury obowiązkowej i uzupełniającej 1

C 2-Integracja grupy, budowanie klimatu empatii, zaufania i współpracy 1

C 3-Diagnoza obaw i lęków pojawiających się u członków grupy w związku z udziałem w zajęciach 1

C 4-Tworzenie i zawieranie kontraktu grupowego 1

C 5-Role grupowe (analiza ról pełnionych w grupie przez poszczególnych jej członków; analiza rozkładu ról w grupie) 1

C 6-Komunikacja interpersonalna (komunikacja werbalna i niewerbalna; aktywne słuchanie; rozpoznawanie barier komunikacyjnych po stronie nadawcy i odbiorcy komunikatu; trafność pierwszego wrażenia i pułapki stereotypów) 2

C 7-Inteligencja emocjonalna, doskonalenie kompetencji osobistych i społecznych 2

C 8-Zarządzanie sobą 1

C 9-Cztery generacje zarządzania czasem. Zarządzanie sobą w czasie 2

P 10-Zarządzanie własną kreatywnością, inspirowanie innych 1

C 11-Kolokwium zaliczeniowe 1

C 12–Wpisy zaliczeń 1

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kozak A. (2010), Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wykładowców, Helion, Gliwice.

2. Kozyra B. (2015), Zarządzanie sobą. Zrozum siebie i zrealizuj marzenia, MT Biznes, Warszawa.

3. Rzepa T. (2006), Psychologia komunikowania się dla menedżerów, Difin, Warszawa.

4. Goleman D. (2007), Inteligencja emocjonalna w praktyce, Media Rodzina, Poznań.

Literatura uzupełniająca:

1. Covey S. (2018), 7 nawyków skutecznego działania, Rebis, Poznań.

2. Biela A. (2015), Trening kreatywności. Jak pobudzić twórcze myślenie, Edgard, Warszawa.

3. Randak-Jezierska M., Lęk i opór przed zmianą w organizacji, [w:] Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy (red.) ROBAK Elżbieta, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2015.

4. Randak-Jezierska M., Trening menedżerski a humanizacja stosunków pracy, Humanizacja Pracy, 2014, nr 3 (277).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Uświadomienie sobie procesów zachodzących w grupie

C2. Pogłębienie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej

C3. Doskonalenie kompetencji osobistych i społecznych wchodzących w skład inteligencji emocjonalnej

C4. Rozwijanie umiejętności zarządzania sobą

C5. Rozwijanie umiejętności zarządzania sobą w czasie

C6. Stawanie się osobą kreatywną, inspirowanie innych

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Podstawowa wiedza z zakresu psychologii

2. Odczuwanie potrzeby doskonalenia własnej wiedzy i umiejętności

3. Umiejętność dyskutowania, współdziałania, krytycyzm

Pełny opis:

C 1-Zajęcia wprowadzające. Omówienie programu nauczania, formy zajęć oraz warunków zaliczenia. Przedstawienie literatury obowiązkowej i uzupełniającej 1

C 2-Integracja grupy, budowanie klimatu empatii, zaufania i współpracy 1

C 3-Diagnoza obaw i lęków pojawiających się u członków grupy w związku z udziałem w zajęciach 1

C 4-Tworzenie i zawieranie kontraktu grupowego 1

C 5-Role grupowe (analiza ról pełnionych w grupie przez poszczególnych jej członków; analiza rozkładu ról w grupie) 1

C 6-Komunikacja interpersonalna (komunikacja werbalna i niewerbalna; aktywne słuchanie; rozpoznawanie barier komunikacyjnych po stronie nadawcy i odbiorcy komunikatu; trafność pierwszego wrażenia i pułapki stereotypów) 2

C 7-Inteligencja emocjonalna, doskonalenie kompetencji osobistych i społecznych 2

C 8-Zarządzanie sobą 1

C 9-Cztery generacje zarządzania czasem. Zarządzanie sobą w czasie 2

P 10-Zarządzanie własną kreatywnością, inspirowanie innych 1

C 11-Kolokwium zaliczeniowe 1

C 12–Wpisy zaliczeń 1

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kozak A. (2010), Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wykładowców, Helion, Gliwice.

2. Kozyra B. (2015), Zarządzanie sobą. Zrozum siebie i zrealizuj marzenia, MT Biznes, Warszawa.

3. Rzepa T. (2006), Psychologia komunikowania się dla menedżerów, Difin, Warszawa.

4. Goleman D. (2007), Inteligencja emocjonalna w praktyce, Media Rodzina, Poznań.

Literatura uzupełniająca:

1. Covey S. (2018), 7 nawyków skutecznego działania, Rebis, Poznań.

2. Biela A. (2015), Trening kreatywności. Jak pobudzić twórcze myślenie, Edgard, Warszawa.

3. Randak-Jezierska M., Lęk i opór przed zmianą w organizacji, [w:] Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy (red.) ROBAK Elżbieta, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2015.

4. Randak-Jezierska M., Trening menedżerski a humanizacja stosunków pracy, Humanizacja Pracy, 2014, nr 3 (277).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Uświadomienie sobie procesów zachodzących w grupie

C2. Pogłębienie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej

C3. Doskonalenie kompetencji osobistych i społecznych wchodzących w skład inteligencji emocjonalnej

C4. Rozwijanie umiejętności zarządzania sobą

C5. Rozwijanie umiejętności zarządzania sobą w czasie

C6. Stawanie się osobą kreatywną, inspirowanie innych

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Podstawowa wiedza z zakresu psychologii

2. Odczuwanie potrzeby doskonalenia własnej wiedzy i umiejętności

3. Umiejętność dyskutowania, współdziałania, krytycyzm

Pełny opis:

C 1-Zajęcia wprowadzające. Omówienie programu nauczania, formy zajęć oraz warunków zaliczenia. Przedstawienie literatury obowiązkowej i uzupełniającej 1

C 2-Integracja grupy, budowanie klimatu empatii, zaufania i współpracy 1

C 3-Diagnoza obaw i lęków pojawiających się u członków grupy w związku z udziałem w zajęciach 1

C 4-Tworzenie i zawieranie kontraktu grupowego 1

C 5-Role grupowe (analiza ról pełnionych w grupie przez poszczególnych jej członków; analiza rozkładu ról w grupie) 1

C 6-Komunikacja interpersonalna (komunikacja werbalna i niewerbalna; aktywne słuchanie; rozpoznawanie barier komunikacyjnych po stronie nadawcy i odbiorcy komunikatu; trafność pierwszego wrażenia i pułapki stereotypów) 2

C 7-Inteligencja emocjonalna, doskonalenie kompetencji osobistych i społecznych 2

C 8-Zarządzanie sobą 1

C 9-Cztery generacje zarządzania czasem. Zarządzanie sobą w czasie 2

P 10-Zarządzanie własną kreatywnością, inspirowanie innych 1

C 11-Kolokwium zaliczeniowe 1

C 12–Wpisy zaliczeń 1

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kozak A. (2010), Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wykładowców, Helion, Gliwice.

2. Kozyra B. (2015), Zarządzanie sobą. Zrozum siebie i zrealizuj marzenia, MT Biznes, Warszawa.

3. Rzepa T. (2006), Psychologia komunikowania się dla menedżerów, Difin, Warszawa.

4. Goleman D. (2007), Inteligencja emocjonalna w praktyce, Media Rodzina, Poznań.

Literatura uzupełniająca:

1. Covey S. (2018), 7 nawyków skutecznego działania, Rebis, Poznań.

2. Biela A. (2015), Trening kreatywności. Jak pobudzić twórcze myślenie, Edgard, Warszawa.

3. Randak-Jezierska M., Lęk i opór przed zmianą w organizacji, [w:] Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy (red.) ROBAK Elżbieta, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2015.

4. Randak-Jezierska M., Trening menedżerski a humanizacja stosunków pracy, Humanizacja Pracy, 2014, nr 3 (277).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Uświadomienie sobie procesów zachodzących w grupie

C2. Pogłębienie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej

C3. Doskonalenie kompetencji osobistych i społecznych wchodzących w skład inteligencji emocjonalnej

C4. Rozwijanie umiejętności zarządzania sobą

C5. Rozwijanie umiejętności zarządzania sobą w czasie

C6. Stawanie się osobą kreatywną, inspirowanie innych

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Podstawowa wiedza z zakresu psychologii

2. Odczuwanie potrzeby doskonalenia własnej wiedzy i umiejętności

3. Umiejętność dyskutowania, współdziałania, krytycyzm

Pełny opis:

C 1-Zajęcia wprowadzające. Omówienie programu nauczania, formy zajęć oraz warunków zaliczenia. Przedstawienie literatury obowiązkowej i uzupełniającej 1

C 2-Integracja grupy, budowanie klimatu empatii, zaufania i współpracy 1

C 3-Diagnoza obaw i lęków pojawiających się u członków grupy w związku z udziałem w zajęciach 1

C 4-Tworzenie i zawieranie kontraktu grupowego 1

C 5-Role grupowe (analiza ról pełnionych w grupie przez poszczególnych jej członków; analiza rozkładu ról w grupie) 1

C 6-Komunikacja interpersonalna (komunikacja werbalna i niewerbalna; aktywne słuchanie; rozpoznawanie barier komunikacyjnych po stronie nadawcy i odbiorcy komunikatu; trafność pierwszego wrażenia i pułapki stereotypów) 2

C 7-Inteligencja emocjonalna, doskonalenie kompetencji osobistych i społecznych 2

C 8-Zarządzanie sobą 1

C 9-Cztery generacje zarządzania czasem. Zarządzanie sobą w czasie 2

P 10-Zarządzanie własną kreatywnością, inspirowanie innych 1

C 11-Kolokwium zaliczeniowe 1

C 12–Wpisy zaliczeń 1

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kozak A. (2010), Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wykładowców, Helion, Gliwice.

2. Kozyra B. (2015), Zarządzanie sobą. Zrozum siebie i zrealizuj marzenia, MT Biznes, Warszawa.

3. Rzepa T. (2006), Psychologia komunikowania się dla menedżerów, Difin, Warszawa.

4. Goleman D. (2007), Inteligencja emocjonalna w praktyce, Media Rodzina, Poznań.

Literatura uzupełniająca:

1. Covey S. (2018), 7 nawyków skutecznego działania, Rebis, Poznań.

2. Biela A. (2015), Trening kreatywności. Jak pobudzić twórcze myślenie, Edgard, Warszawa.

3. Randak-Jezierska M., Lęk i opór przed zmianą w organizacji, [w:] Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy (red.) ROBAK Elżbieta, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2015.

4. Randak-Jezierska M., Trening menedżerski a humanizacja stosunków pracy, Humanizacja Pracy, 2014, nr 3 (277).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Uświadomienie sobie procesów zachodzących w grupie

C2. Pogłębienie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej

C3. Doskonalenie kompetencji osobistych i społecznych wchodzących w skład inteligencji emocjonalnej

C4. Rozwijanie umiejętności zarządzania sobą

C5. Rozwijanie umiejętności zarządzania sobą w czasie

C6. Stawanie się osobą kreatywną, inspirowanie innych

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Podstawowa wiedza z zakresu psychologii

2. Odczuwanie potrzeby doskonalenia własnej wiedzy i umiejętności

3. Umiejętność dyskutowania, współdziałania, krytycyzm

Pełny opis:

C 1-Zajęcia wprowadzające. Omówienie programu nauczania, formy zajęć oraz warunków zaliczenia. Przedstawienie literatury obowiązkowej i uzupełniającej 1

C 2-Integracja grupy, budowanie klimatu empatii, zaufania i współpracy 1

C 3-Diagnoza obaw i lęków pojawiających się u członków grupy w związku z udziałem w zajęciach 1

C 4-Tworzenie i zawieranie kontraktu grupowego 1

C 5-Role grupowe (analiza ról pełnionych w grupie przez poszczególnych jej członków; analiza rozkładu ról w grupie) 1

C 6-Komunikacja interpersonalna (komunikacja werbalna i niewerbalna; aktywne słuchanie; rozpoznawanie barier komunikacyjnych po stronie nadawcy i odbiorcy komunikatu; trafność pierwszego wrażenia i pułapki stereotypów) 2

C 7-Inteligencja emocjonalna, doskonalenie kompetencji osobistych i społecznych 2

C 8-Zarządzanie sobą 1

C 9-Cztery generacje zarządzania czasem. Zarządzanie sobą w czasie 2

P 10-Zarządzanie własną kreatywnością, inspirowanie innych 1

C 11-Kolokwium zaliczeniowe 1

C 12–Wpisy zaliczeń 1

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kozak A. (2010), Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wykładowców, Helion, Gliwice.

2. Kozyra B. (2015), Zarządzanie sobą. Zrozum siebie i zrealizuj marzenia, MT Biznes, Warszawa.

3. Rzepa T. (2006), Psychologia komunikowania się dla menedżerów, Difin, Warszawa.

4. Goleman D. (2007), Inteligencja emocjonalna w praktyce, Media Rodzina, Poznań.

Literatura uzupełniająca:

1. Covey S. (2018), 7 nawyków skutecznego działania, Rebis, Poznań.

2. Biela A. (2015), Trening kreatywności. Jak pobudzić twórcze myślenie, Edgard, Warszawa.

3. Randak-Jezierska M., Lęk i opór przed zmianą w organizacji, [w:] Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy (red.) ROBAK Elżbieta, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2015.

4. Randak-Jezierska M., Trening menedżerski a humanizacja stosunków pracy, Humanizacja Pracy, 2014, nr 3 (277).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Uświadomienie sobie procesów zachodzących w grupie

C2. Pogłębienie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej

C3. Doskonalenie kompetencji osobistych i społecznych wchodzących w skład inteligencji emocjonalnej

C4. Rozwijanie umiejętności zarządzania sobą

C5. Rozwijanie umiejętności zarządzania sobą w czasie

C6. Stawanie się osobą kreatywną, inspirowanie innych

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Podstawowa wiedza z zakresu psychologii

2. Odczuwanie potrzeby doskonalenia własnej wiedzy i umiejętności

3. Umiejętność dyskutowania, współdziałania, krytycyzm

Pełny opis:

C 1-Zajęcia wprowadzające. Omówienie programu nauczania, formy zajęć oraz warunków zaliczenia. Przedstawienie literatury obowiązkowej i uzupełniającej 1

C 2-Integracja grupy, budowanie klimatu empatii, zaufania i współpracy 1

C 3-Diagnoza obaw i lęków pojawiających się u członków grupy w związku z udziałem w zajęciach 1

C 4-Tworzenie i zawieranie kontraktu grupowego 1

C 5-Role grupowe (analiza ról pełnionych w grupie przez poszczególnych jej członków; analiza rozkładu ról w grupie) 1

C 6-Komunikacja interpersonalna (komunikacja werbalna i niewerbalna; aktywne słuchanie; rozpoznawanie barier komunikacyjnych po stronie nadawcy i odbiorcy komunikatu; trafność pierwszego wrażenia i pułapki stereotypów) 2

C 7-Inteligencja emocjonalna, doskonalenie kompetencji osobistych i społecznych 2

C 8-Zarządzanie sobą 1

C 9-Cztery generacje zarządzania czasem. Zarządzanie sobą w czasie 2

P 10-Zarządzanie własną kreatywnością, inspirowanie innych 1

C 11-Kolokwium zaliczeniowe 1

C 12–Wpisy zaliczeń 1

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kozak A. (2010), Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wykładowców, Helion, Gliwice.

2. Kozyra B. (2015), Zarządzanie sobą. Zrozum siebie i zrealizuj marzenia, MT Biznes, Warszawa.

3. Rzepa T. (2006), Psychologia komunikowania się dla menedżerów, Difin, Warszawa.

4. Goleman D. (2007), Inteligencja emocjonalna w praktyce, Media Rodzina, Poznań.

Literatura uzupełniająca:

1. Covey S. (2018), 7 nawyków skutecznego działania, Rebis, Poznań.

2. Biela A. (2015), Trening kreatywności. Jak pobudzić twórcze myślenie, Edgard, Warszawa.

3. Randak-Jezierska M., Lęk i opór przed zmianą w organizacji, [w:] Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy (red.) ROBAK Elżbieta, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2015.

4. Randak-Jezierska M., Trening menedżerski a humanizacja stosunków pracy, Humanizacja Pracy, 2014, nr 3 (277).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)